Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Охорона навколишнього середовища
Закон України про «Охорону навколишнього природного середовища» був прийнятий 25 червня 1991 року (редакції Закону 1993,1996 рр.).

Закон визначає правові, економічні, соціальні основи охорони навколишнього середовища. Завдання Закону полягає в регулюванні відносин в області охорони природи, використанні й відтворенні природних ресурсів, забезпеченні й ліквідації наслідків негативного впливу на навколишнє середовище господарської й іншої діяльності людини, збереження природних ресурсів, генетичного фонду нації, ландшафтів і інших природних об'єктів.

Процес формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників під час уроків навчання грамоти не спричиняє забрудненню оточуючого середовища, а навпаки, забезпечує виховання екологічної свідомості, збереження краси і цілісності оточуючого середовища. Даний проект не передбачає заходи по захисту оточуючого середовища.

 


ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Проведений теоретичний аналіз проблеми і аналіз результатів експериментального дослідження дозволили сформулювати такі загальні висновки:

1. Актуальність формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти полягає у важливості розв’язання завдань сьогодення щодо здійснення підготовки молодих фахівців до естетичного виховання і форм естетичної свідомості підростаючого покоління.

2. Проаналізувавши стан дослідження проблеми формування готовності у майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання у науковій та методичній літературі визначені педагогічні засади ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду дитини.

3. Розкрито суть основних дефініцій дослідження та зв’язки між ними.

В результаті аналізу літературних джерел визначен о, що готовність допедагогічної діяльності – це складне соціально-психологічне явище, як інтегральний прояв ряду властивостей особистості із спрямованістю на творчу діяльність. Результативність цієї діяльності визначається не тільки освіченістю педагога, але і ступенем сформованості його мотиваційної, інтелектуальної, емоційної, вольової сфери, психофізіологічними особливостями, що забезпечують йому високу професійну працездатність, творчий підхід до справи.

4. Для здійснення формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання на уроках навчання грамоти необхідно формувати мотивацію щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання, набути знань щодо використання інтерактивних технологій на уроках навчання грамоти з метою естетичного виховання першокласників.

5. Науково обґрунтовано педагогічні умови формування готовності у майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти під час вивчення дисципліни «Методика вивчення української мови»:

· формування у майбутніх вчителів початкових класів мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання;

· систематичне залучення майбутніх вчителів початкових класів до естетичної діяльності в ході вивчення дисципліни «Методика вивчення української мови»;

· організація професійно спрямованої освіти студентів з використанням інтерактивних технологій.

6. Визначені критерії та показники сформованої готовності вчителів початкових класів до естетичного виховання на уроках навчання грамоти.

7. Зміст проведеного формувального етапу педагогічного експерименту передбачав реалізацію визначених нами педагогічних умов.

Встановлено, що успішність цієї роботи визначається оптимальним вибором форм, методів та прийомів, які відповідають програмним вимогам та логіці роботи першокурсників на заняттях з «Методики вивчення української мови».

Для реалізації першої умови – формування у майбутніх вчителів початкових класів мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання – нами було реалізовано наступні підходи: бесіди, словесне малювання, вправи, робота з прислів’ями та загадками, екскурсія до бібліотеки, виставка робіт учнів.

З метою реалізації другої педагогічної умови – систематичне залучення майбутніх вчителів початкових класів до естетичної діяльності в ході вивчення дисципліни «Методика вивчення української мови» – нами було використано розповідь, бесіди, вправи естетичного спрямування, дидактичні ігри робота в пара розповідь, бесіди, вправи естетичного спрямування, дидактичні ігри, в заняття включались інтегровані завдання для формування естетичної культури, робота в парах, творчі вправи тощо.

Для реалізації третьої умови – організація професійно спрямованої освіти студентів з використанням інтерактивних технологій – нами було використано наступні методи роботи: рольові ігри, робота в парах, мозковий штурм, мікрофон, незакінчені речення.

Експериментальна перевірка визначених педагогічних умов довела їх ефективність, що знайшло виявлення в успішному формуванні у студентів експериментальної групи мотивації щодо усвідомленої роботи з естетичного виховання, рівня знань щодо використання інтерактивних технологій на уроках навчання грамоти з метою естетичного виховання першокласників, а також рівня готовності студентів до естетичного виховання першокласників на уроках навчання грамоти.

Отримані дані підтвердили висунуту гіпотезу та довели, що розроблена та реалізована нами система роботи в дидактичній системі вищої школи доречна та ефективна.

Перспективами подальших пошуків у даному напрямі є: педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до естетичного виховання у ході вивчення інших навчальних дисциплін.


ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 

1. Алферова Г. А. Формирование у будущего учителя готовности к непрерывному образованию : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец.: 13.00.01 «Теория и история педагогіки» / Г. А. Алферова. – Волгоград, 1998. – 22 с.

2. Артемова Е.С. Некоторые теоретические и практические проблемы эстетического воспитания / Е.С. Артемова, О.П. Чинаева // Вопросы философии. – 1987. – № 4. – С. 63-67.

3. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1982. – 185 с.

4. Блонский П.П. Курс педагогіки / П.П. Блонский. – М. : Задруга, 1918. – 202 с.

5. Бойко А. М. Оновлена парадигма виховання : шляхи реалізації (підготовка вчителя до формування виховуючих відносин з учнями) /А.М. Бойко. – К., 1996. – 232 с.

6. Буров А.И. Предмет и содержание эстетического воспитания, его соотношение с другими видами воспитания / А.И. Буров. – М. : Просвещение, 1971. – 134 с.

7. Бутенко Н.І. Естетичний досвід вчителя : теорія і практика / Н.І. Бутенко, І.А. Зязюн, М.П. Лещенко та ін. ; наук. ред. В.Г. Бутенко ; АПН України, Український НДІ естетич. освіти, Рівненський екон.–гуманіт. ін–т. – Херсон, 1997. – 214 с.

8. Вайда Т. С. Формування естетичної культури студентів педвузів засобами туристсько-краєзнавчої діяльності / Т. С. Вайда. – Херсон, 1998. – 226 с.

9. Витковская Н.С. Формирование эстетической культуры младших школьников / Н.С. Витковская, А.Б. Щербо, Д.Н. Джола. – К. : Рад. Шк., 1980. – 151 с.

10. Волкова Н.П. Педагогіка / Н.П. Волкова. – К. : Академія, 2001. – 418 с.

11. Гіптерс З.С. Мистецтво як засіб художньо–естетичного виховання в школі / З.С. Гіптерс // Рідна школа. – 2001. – № 9. – С.60 – 63.

12. Гладишевський Р. Формування готовності майбутнього педагога до застосування інформаційних технологій навчання у вищій школі / Р. Гладишевський, Л. Ковальчук // Вісник Львівського університету: Сер.: Педагогічна . – 03/2009 . – Вип.25 частина 3 . – С. 40-52.

13. Глузман Н. А. Методико-математична компетентність майбутніх учителів початкових класів : [монографія] / Н. А. Глузман. – К. : ВИЩА ШКОЛА – ХХІ, 2010. – 407 с.

14. ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

15. Головин Г.В. Педагогическое мастерство как средство профессионально-личностной подготовки учителя : дис. кандидата пед.наук : 13.00.01 «Теория и история педагогіки» / Г. В. Головин. – К., 1997. – 191 с.

16. Гончаренко М.В. Проблеми естетичного виховання / М.В. Гончаренко. – К. : Мистецтво. 1976. – 224 с.

17. Горовая В. И. Теоретические основы подготовки специалиста в условиях многоуровневого высшего образования : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра пед. наук / В. И. Горовая. – СПб., 1995. – 44 с.

18. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

19. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

20. ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.

21. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности.

22. ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования.

23. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума Классификация.

24. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

25. Григоренко Л. В. Формирование готовности студентов педвуза к профессиональной деятельности в процессе самостоятельной работы : дис.кандидата пед. наук : 13.00.01 «Теория и история педагогіки» / Л.В. Григоренко. – Кривой Рог., 1991. – 162 с.

26. ДБН В.1.1.7-2002. Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства. Вогнестійкість будівель та споруд

27. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення.

28. ДСан ПиН 3.3.2-007-98. Государственные санитарные правила и нормы работы с визуальными дисплейными терминалами электронно-вычислительных машин. Площа та об’єм робочого місця

29. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

30. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

31. ДСТУ 2293-99. Охрана труда. Термины и определения.

32. Дьяченко М. И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : Изд-во Беларус. ун-та, 1976. – 175 с.

33. Дьяченко М. И. Психология высшей школы / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : Университетское, 1993. – 368 с.

34. Завєтний С.О. Методологічні основи психології спілкування : навч. посібник / С. О. Завєтний, С.М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, А.О. Харченко. – Харків : Савчук О. О., 2012. - 232 с.

35. Завєтний С.О. Психологія впливу: навчально-методичний посібник / С.О.Завєтний, О.С. Пономарьов, С.М. Пазиніч, О.В. Кострікін. – Харків: НТУСГ ім. Петра Василенка, 2011. - 52 с.

36. Закон України „Про пожежну безпеку”. Закон від 17.12.1993 № 3745-XI

37. Закон України « Про охорону праці ». – Введ. 21.11.2002 р.

38. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII. [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.zakon4.rada.gov. ua/laws/ show/1060 -12

39. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Закон від 25.06.1991 № 1264-XII

40. Ігнатюк О.А. Формування готовності майбутнього інженера до професійного самовдосконалення: концептуальний підхід / О.А. Ігнатюк // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2007. - №12. – С. 80-84

41. Кабалевський Д.Б. Эстетична культура у початковій школі / Д.Б. Кабалевський // Радянська педагогіка. – 1988. – № 7. – С. 15–18.

42. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання : Навчальний посібник / С.Г. Карпенчук.– К. : Вища школа, 1997. – 304 с.

43. Кнодель Л.С. Педагогіка вищої школи: Посіб. для магістрів / Л.С. Кнодель – К.: Вид. Паливода А.В., 2008. – 267 с.

44. Козак М. В. Формирование у будущих учителей готовности к пониманию и учету особенностей эмоциональных состояний младших школьников : дис.кандидата пед. наук : 13.00.01 / М. В. Козак. – К., 1995. – 168 с.

45. Кон И.С. Психология ранней юности : Книга для учителя / И.С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 255 с.

46. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

47. Кузьмина Н. В. Способности, одаренность, талант учителя (В помошь лектору) / Н. В. Кузьмина. – Л. : Знание, 1985. – 32 с.

48. Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : Навч. посіб. Рекомендовано МОН / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К., «Знання-Прес» 2006. – 311 с.

49. Курлянд З. Н. Формирование и развитие профессиональной устойчивости учителя / З. Н. Курлянд. – Одесса, 1992. – 353 с.

50. Лейфа И. И. Социокультурный аспект в формировании профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук / И. И. Лейфа. – М., 1995. – 16 с.

51. Линенко А. Ф. Педагогічна діяльність і готовність до неї : [монографія] / А. Ф. Линенко. – Одеса : ОКФА, 1995. – 80 с.

52. Лихачов Б.Т. Эстетика воспитания / Б.Т. Лихачов. – М. : Педагогика, 1972. – 196 с.

53. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання : навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун–т ім.Г.С.Сковороди. – 2 – е вид., випр. і доп. В.І. Лозова, Г.В. Троцко. – Харків : «ОВС», 2002. – 400 с.

54. Макарова А.К. Психология профессионализма / А.К. Макарова. – М.:Международный гуманитар.фонд «Знание», 1996. – 308 с.

55. Максимюк С.П. Педагогіка : Навчальний посібник / С.П. Максимюк. – К. : Кондор, 2009. 670 с

56. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці. – Затверджені міністром праці України 01.09.92 р., постанова № 41.

57. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посіб. / В.М. Нагаєв – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 305 с.

58. НАПБ А.01.001-2004. Правила пожарной безопасности Украины.

59. НАПБ Б.03.001-2004. Типові норми належності вогнегасників. Вибір типу та кількості вогнегасників

60. НАПБ Б.03.002-2007 Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

61. НПАОП 0.00-1.28-10. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.

62. НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці. Інструктажі

63. НПАОП 0.00-4.21-04. Типове положення про службу охорони праці.

64. НПАОП 40.1-1.01-97. Правила безопасной эксплуатации электроустановок. Клас пожежонебезпечних зон та приміщень

65. НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації. Електробезпека будівель та електроустановок споживачів приміщень

66. НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

67. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

68. ОСПУ-2005 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности Украины.

69. Паласевич І.С. Педагогічний інструментарій естетичного виховання особистості школяра / І.С. Паласевич // Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно–педагогічного інститутуім. Тараса Шевченка. – Вип. 1 (3). – Кременець : КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2010. – С. 394 – 399.

70. Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : [монографія] / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. – Миколаїв : Іліон, 2005. – 272 с.

71. Плетнева Н. Л. Формирование готовности будущего учителя к внеучебной воспитательной работе с учащимися : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец.: 13.00.01 «Теория и история педагогики» / Н. Л. Плетнева. – Екатеринбург, 1995. – 18 с.

72. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О.Пометун, Л.Пироженко.- К., 2002. - 136 с.].

73. Пономарьов О.С. Відповідальність як педагогічна категорія : навч.-метод, посіб. / О. С. Пономарьов, Н. В. Середа, М. К. Чеботарьов. - X. : Вид-во Підручник НТУ «ХПІ», 2013. - 172 с.

74. Постанова «Про Державну національну програму «Освіта» «Україна XXI століття» від 3 листопада 1993 р. N 896. [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-п

75. Рід Г.С. Проект концепції єдиної системи естетичного виховання у загальноосвітніх школах України / Г.С. Рід // Мистецтво та освіта. – 1998. – № 1. – С. 2-7

76. Різні аспекти проблеми формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до ефективного здійснення естетичного виховання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.cinref.ru/razdel/03800 pedagog 18/227769.htm

77. Рогожкин В.Т. О классификации методов нравственного воспитания / В.Т. Рогожкін // Советская педагогика. – 1971. – № 10. – С. 92-95.

78. Семиченко В. А. Психолого-педагогічні проблеми підготовки майбутніх вчителів / В. А. Семиченко. – К. : КДПІ, 1991. – 120 с.

79. Сластенин В. А. Диагностика профессиональной пригодности молодежи к педагогической деятельности / В. А. Сластенин, Н. Е. Мажар. – М. : Прометей, 1991. – 44 с.

80. Сластенин В.А. Профессиональная готовность учителя к воспитательной работе: содержание структуры функционирования / В.А. Сластенин // Профессиональная подготовка учителя в системе высшего педагогического образования // Сб. научных тр. – м., 1994. – С. 124-127.

81. Словарь по этике и эстетике / Под ред. И.С.Кона. – М. : Политическая литература, 1981. – 430 с.

82. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

83. СНиП 2.09.02-85. Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования.

84. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина / В.А. Сухомлинский – М. : Молодая гвардия, 1971. – 136 с.

85. ТСО’03. Стандарт TCO на эргономику, экологию и безопасность электроннолучевых и жидкокристаллических дисплеев.

86. Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17.04.2002 № 347/2002. [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.zakon1. rada. gov. ua/laws/show/347/2002

87. Фіцула М.М. Педагогіка : Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М.М. Фіцула. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 544 с.

88. Храмова Т. М. Подготовка студентов к творческой педагогической деятельности / Т. М. Храмова. – Алма-Ата, 1978. – 188 с.

89. Шацкая В.Н. Общие вопросы эстетического воспитания в школе / В.Н. Шацкая. – М. : АПН РСФСР, 1955. – 181 с.

90. Шацкий С.Т. Работа для будущего. Документальное повествование / С.Т. Шацкий, В.И.Малинин, Ф.А.Фрадкин. – М. : Просвещение, 1989. – 400 с.

91. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе / Г.П. Шевченко. – К. : Радянська школа, 1985. – 148 с.

92. Шмит Ф.И. Искусство как предмет обучения / Ф.И. Шмит // Путь просвещения. – 1923. – № 1. – С.1-63.

93. Ярмаченко М.Д Педагогіка / М.Д. Ярмаченко.– К. : Вища шк., 1986.– 544с.

 

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных