Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Юридична література
1.Головань І.В. Правова робота і захист прав підприємців: Моногра­фія. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2003. - 168 с.

2. Горевий В.І. Юридична служба в агропромисловому комплексі: Навч.-метод. посібник. - К.: Мінагрополітики України, 1998. - 229 с.

3. Горевий В.І., Завальний В.М. Правове забезпечення

 

- 26 -

діяльності під­приємств: Методичні рекомендації. - Суми: СНАУ, 2004. - 212 с.

4. Долгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємствах. Конспект лекцій. - К.: МАУП, 2000. - 72 с

5. Домбровський С.Ф. Організація правової роботи та юридичного об­слуговування підприємств, установ, організацій. - X.: Консум, 2005.

6. Козоріз В.П., Лаписька Н.І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. посібник. - К.: Вид-во МАУП, 2002. - 162 с.

7. Кройтор В. Претензии и иски в практике разрешения хозяйствен-ньіх споров. - X.: Зспада, 2001. - 352 с.

8. Лисенков О. Система законодавства України. Структурно-функціо­нальна характеристика. - К., 2001. - 228 с.

9. Оніщенко Н. Правова система: проблеми теорії. - К., 2002. - 349 с.

Наукові статті

1.Загнітько О.А. Захист прав та інтересів господарюючих суб'єктів у системі права України // Вісник господарського судочинства. -2001.-№4. -С. 159-166.

2. Мосейчук Р. Функції юридичної служби підприємства в процесі від­шкодування збитків // Право України. - 2004. - № 10. - С. 50-53.

3. Подковенко Т. Система Законодавства України: стан і шляхи вдос­коналення // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 9. - С.40-44.

4. Притика Д. Сучасний стан та перспективи розвитку господарського судочинства // Право України. - 2005. - № 9. - С. 3-9.

5. Титаренко В. Юрисконсульт на підприємстві // Право України. -2004.- № 12. - С. 105-108.

 

- 27 -


 

 

1. За сучасних умов Україна перебуває на стадії становлення пра­вової держави. Ця суспільно-правова категорія охоплює собою сполучення, єдність і розмежування трьох влад: законодавчої, виконавчої, судової. Їх зміст полягає в суспільній необхідності належного правозастосування в усіх ланках (галузях) законо­давства та в його окремих видах (формах), якими слід вважати юридичне обслуговування суб'єктів виробничо-господарської, сер­вісної, торговельної діяльності в народному господарстві в цілому і в сільському господарстві зокрема.

Українська держава зацікавлена у функціонуванні сучасної юридичної служби. Уряд України Постановою від 27 серпня 1995 р. затвердив «Загальне положення про юридичну службу міністерст­ва, іншого центрального органу державної виконавчої влади, дер­жавного підприємства, установи, організації», у якому зазначив про необхідність удосконалення правової роботи у сфері громад­ського виробництва, створення правових та організаційних основ для ефективної діяльності юридичної служби щодо забезпечення законності в роботі підприємств.

Положення містить 12 пунктів, але, незважаючи на це, усі його норми можна умовно згрупувати в три розділи: загальні положення; обов'язки; права та відповідальність юридичних служб. У першому розділі (7 пунктів) зазначається, що в мініс­терстві, іншому державному органі виконавчої влади, на держав­ному підприємстві, в установі, організації залежно від обсягу, ха­рактеру та складності правової роботи створюються (як правило,у формі самостійного структурного підрозділу) юридичне управ­ління, відділ, сектор, бюро, група або вводиться посада юрисконсу­льта відповідної категорії.

Відповідно до цього на всіх підприємствах можуть бути ство­рені юридичні служби. Юридична служба є самостійним структур­ним підрозділом; залежно від обсягу, характеру та складності роботи визначається структура юридичної

- 28 -

служби; установлю­ється порядок створення та взаємовідносин юридичної служби та інших структурних підрозділів.

Основним завданням юридичної служби є організація право­вої роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання законів та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів міністерствами, під­приємствами, їхніми керівниками та працівниками під час вико­нання покладених на них завдань і функціональних обов'язків. Юридична служба підприємства безпосередньо підпорядкову­ється керівникові підприємства. Юридичні служби підприємств з питань організації та методики здійснення правової роботи керу­ються рекомендаціями Міністерства юстиції України. Підприєм­ство зобов'язане створювати умови для нормальної роботи і під­вищення кваліфікації працівників юридичної служби, забезпечу­вати їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обо­в'язків, законодавчими та іншими матеріалами, літературними джерелами з правових питань.

Заборонено покладати на юридичну службу обов'язки, які не стосуються правової роботи і не передбачені Загальним положен­ням. Це є своєрідною гарантією того, що юристи будуть займати­ся виключно правовою роботою та виконувати функції, покладе­ні на них законодавством.

На посаду керівника, його заступника, головного юрисконсуль­та юридичної служби підприємства призначаються особи з вищою юридичною освітою, стажем роботи за спеціальністю щонайменше три роки, а на посади провідного й відповідної категорії юрискон­сультів - особи, які мають вищу юридичну освіту або навчаються на останніх курсах вищих юридичних навчальних закладів.

Особи, які навчаються у вищих юридичних навчальних за­кладах або не мають досвіду роботи, після прийняття на

- 29 -

 

 

роботу до юридичної служби підприємства повинні пройти стажування в управлінні юстиції області, міст Києва та Севастополя.

Загальне положення також установлює, що правову допомогу підприємству можуть надавати на підставі договору адвокат, адвокатські бюро, фірма, контора, інше адвокатське об'єднання, а також фізична чи юридична особа, яка має ліцензію на здійснен­ня юридичної допомоги.

Юридична служба підприємства:

• організовує та забезпечує правильне виконання актів за­конодавства, інших нормативних актів і документів, по­дає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності підприємства;

• координує роботу і бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших актів підприємства, що регулюють відно­сини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність;

• перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, ін­ших актів, що подаються на підпис керівнику підприємст­ва, та візує їх за наявності погодження цих проектів заін­тересованими підрозділами. Приймати акти правового характеру без попередньої перевірки юридичною службою не допускається;

• разом з іншими структурними підрозділами складає ви­сновки за проектами наказів та іншими актами, готує та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни чи скасування відомчих нормативних актів та актів під­приємства, які фактично втратили чинність, не відповіда­ють умовам господарювання або видані з порушенням вимог законодавства;

• здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, допові­дає керівнику підприємства з питань упровадження захо­дів щодо їх зміни чи скасування;

- 30 –

- забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих та

інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих підприємством, підтримує їх у контрольному стані;

• бере участь у підготовці, укладенні та контролі за вико­нанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їхнім проектам;

• надає правову допомогу в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розробок, новітніх тех­нологій, а також у здійсненні заходів щодо поліпшення якості продукції (робіт, послуг), зменшення втрат від ви­пуску неякісної продукції;

• організовує претензійну й веде позовну роботу, представ­ляє в установленому законодавством порядку інтереси підприємства в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені до підприємства чи підприємством, у зв'я­зку з порушенням майнових прав і законних інтересів; контролює додержання структурними підрозділами вста­новленого на підприємстві порядку пред'явлення й роз­гляду претензій;аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладення та виконання договорів (контрактів); вносить керівнику підприємства пропозиції щодо вдоскона­лення правового забезпечення господарської діяльності; дає висновки щодо правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних ви­трат і дає правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгос­подарності, випуску неякісної продукції, псування майна; розглядає матеріали про відшкодування за рахунок вин­них осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу да­них

- 31 -

 

бухгалтерського обліку і статистичної звітності, ін­ших документів фінансово-господарської діяльності під­приємства та матеріалів перевірок, здійснених правоохо­ронними і контролюючими органами;

сприяє додержанню законності в реалізації прав трудово­го колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру й соціального розвитку; бере участь у підготов­ці та укладенні колективного договору, консультує вибор­ні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень;

разом з відповідними підрозділами підприємства бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві; надає право­ву допомогу працівникам підприємства, які потребують соціального захисту;

забезпечує правильне застосування норм трудового, жит­лового, пенсійного та інших видів законодавства, що сто­суються прав і законних інтересів працівників, вносить пропозиції керівнику підприємства щодо поновлення по­рушених прав; у разі невиконання вимог законодавства під час звільнення працівника з роботи, переведення на іншу роботу, притягнення до дисциплінарної чи матері­альної відповідальності готує письмовий висновок з про­позиціями щодо усунення порушень;

бере участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням;

сприяє своєчасному впровадженню заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рі­шеннями, постановами, ухвалами господарського суду, від­повідними документами інших правоохоронних і контро­люючих органів;

• організовує і виконує роботу, пов'язану з підвищенням рівня правових знань працівників підприємства,

 

- 32 -

 

 

інформує про законодавство, роз'яснює практику його застосуван­ня; дає консультації з правових питань.

Юридична служба підприємства має право:

• перевіряти додержання законності на підприємстві та в його структурних підрозділах;

• одержувати у встановленому порядку від посадових осіб підприємства, його структурних підрозділів документи, до­відки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконан­ня покладених на неї завдань;

• інформувати керівника підприємства в разі покладення на юридичну службу виконання роботи, що не належить до її функцій чи виходить за її межі, а також якщо відпо­відні підрозділи або посадові особи не надають докумен­тів, інших матеріалів, необхідних для вирішення поруше­них питань;

• залучати за згодою керівника структурного підрозділу під­приємства відповідних спеціалістів для підготовки проек­тів нормативних актів та інших документів, а також для розробки заходів, що здійснюються юридичною службою відповідно до покладених на неї обов'язків;

• брати участь у засіданнях колегіальних органів, у нара­дах, які проводяться на підприємстві, у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

Пропозиції юридичної служби щодо приведення у відповідність до законодавства проектів рішень, наказів, інших правових актів підприємства, що суперечать закону, є обов'язковими для розгляду керівником підприємства та його структурних підрозділів.

Працівник юридичної служби, який не вжив передбачених Зага­льним положенням про юридичну службу заходів щодо усунення порушень законодавства, які призвели до негативних економічних наслідків, обмеження

 

- 33 -

 

 

прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

2. Велике значення для організації роботи юридичної служби ма­ють якісний добір та розстановка кадрів. Це означає, що кожний працівник повинен відповідати таким вимогам: правильно розу­міти державну політику й наполегливо впроваджувати її в жит­тя; досконало володіти своєю спеціальністю; у повному обсязі знати питання, які має вирішувати; забезпечувати дотримання державних інтересів і трудової дисципліни; вміти переконувати, виховувати та організовувати людей; бути вимогливим до себе й підлеглих; виявляти принциповість і добросовісність у роботі.

Нині, коли відбуваються якісні зміни в організації та управ­лінні економікою, коли істотно змінились і набули нових форм виробничі та трудові відносини, щоразу підвищуються вимоги до економічної та правової освіти кадрів як важливої умови підвищення наукового рівня господарювання, кожний праців­ник повинен постійно підвищувати і вдосконалювати свої знан­ня у сфері економічної теорії та політики держави, з питань сучасної науки і практики керівництва виробництвом, методів виховання та організації людей.

У п. 5 Загального положення про юридичну службу ви­значено кваліфікаційні вимоги до керівників, заступників ке­рівників юридичних служб, головних, провідних юрисконсуль­тів та юрисконсультів інших категорій, які входять до складу юридичної служби.

Характеристика кожної посади складається з трьох розділів: «Посадові обов'язки», «Повинен знати»; «Кваліфікаційні вимоги». У розділі «Посадові обов'язки» перелічуються роботи, вико­нання яких може бути доручене повністю або частково праців­никові, який обіймає відповідну посаду.

 

- 34 -

У розділі «Повинен знати» визначаються основні вимоги до працівника стосовно спеціальних знань.

У розділі «Кваліфікаційні вимоги» визначаються рівень спе­ціальної підготовки працівника, необхідний для виконання по­кладених на нього обов'язків, і вимоги до стажу роботи. Квалі­фікаційні характеристики є основою для розробки посадових ін­струкцій працівників юридичної служби.

Начальник юридичного відділу. Посадові обов'язки. За­безпечує дотримання законності в діяльності підприємства і захист його правових інтересів. Здійснює контроль за відпові­дністю вимогам законодавства проектів наказів, інструкцій, по­ложень та інших актів правового характеру, що видаються на підприємстві; у разі потреби бере участь у підготовці цих до­кументів. Готує висновки щодо правових питань, які виника­ють у діяльності підприємства. Здійснює методичне керівниц­тво правовою роботою на підприємстві. Надає правову допомо­гу структурним підрозділам у претензійній роботі; готує й пе­редає необхідні матеріали до судових органів. Представляє ін­тереси підприємства в суді, інших державних і громадських органах та організаціях під час розгляду правових питань. Очолює роботу з узагальнення та аналізу результатів розгляду претензій, судових справ, а також практики укладення і вико­нання господарських договорів. Розробляє пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і поліпшення виробничої та го­сподарсько-фінансової діяльності підприємства.

Повинен знати: постанови, розпорядження вищих орга­нів, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з право­вої діяльності підприємства; чинне законодавство: господар­ське, цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право; тех­нічні засоби, порядок ведення обліку, складання звітності про господарсько-фінансову діяльність підприємства; порядок укладення та оформлення

- 35 -

 

 

господарських договорів; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; пра­вила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги: повинен мати вищу юридичну осві­ту і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

Юрисконсульт. Посадові обов'язки. Розробляє або бере участь у розробці документів правового характеру. Здійснює ме­тодичне керівництво правовою роботою на підприємстві, надає правову допомогу структурним підрозділам і громадським орга­нізаціям, бере участь у підготовці відповідей у разі відхилення претензій. Готує за участю інших підрозділів підприємства ма­теріали про розкрадання, нестачі, виготовлення неякісної, нестан­дартної і некомплектної продукції та інші правопорушення для передання їх до слідчих та судових органів. Бере участь у роз­робці та здійсненні заходів щодо зміцнення господарського роз­рахунку, договірної, фінансової та трудової дисципліни, забезпе­чення збереження майна, боротьби з його розкраданням та інши­ми правопорушеннями.

Повинен знати: постанови, розпорядження вищих органів, ме­тодичні, нормативні та інші керівні матеріали з правової діяльно­сті підприємства; чинне законодавство: господарське, цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право; технічні засоби, порядок

ведення обліку, складання звітності про господарсько-фінансову діяльність підприємства; порядок укладення й оформлення госпо­дарських договорів; основи економіки, організації праці, виробниц­тва й управління; правила та норми охорони праці, техніки безпе­ки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги: вища юридична освіта без висунен­ня вимог до стажу роботи або навчання останніх курсах вищих юридичних навчальних закладів за умови, що

- 36 -

після прийняття на роботу до юридичної служби пройде стажування в управлінні юстиції області, міст Києва та Севастополя.

Відповідність зазначеним вимогам знань і досвіду спеціаліста дає змогу визначити рівень його підготовки до роботи за фахом, правильно вирішити питання щодо призначення на посаду, атес­тації або висування на вищу посаду.

3. Планування - це процес визначення цілей, яких передбачає досягти підприємство за певний період, а також способів досяг­нення цих цілей. Планування об'єднує структурні підрозділи під­приємства спільною метою, сприяє односпрямованості і скоординованості процесів, що уможливлює найефективніше ви­користання наявних ресурсів і своєчасне розв'язання різноманіт­них завдань управління.

Юридична служба як і будь-який інший структурний підроз­діл, здійснює планування своєї роботи. Вона самостійно визначає, які плани складати - перспективні чи поточні.

- Перспективний план роботи юридичної служби підприємст­ва може мати такі основні розділи: забезпечення законності документів правового характеру;

- зміцнення планової та договірної дисципліни;

- забезпечення дотримання законодавства про працю та зміц­нення трудової дисципліни;

- участь юридичної служби в дотриманні законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Перелік розділів перспективного плану роботи юридичної слу­жби може доповнюватись. При плануванні роботи юридичної служби слід ураховувати кількість юристів на підприємстві, їх досвід і кваліфікацію.

Розробляючи плани роботи юридичної служби, слід дотриму­ватись безперервності планування, взаємозв'язку

- 37 -

 

 

перспективного й поточного планування, обрання основного напрямку в роботі, оперативності, реальності заходів, здійснення контролю за вико­нанням запланованих заходів, перевірки їх ефективності. Нале­жне виконання юридичною службою планів роботи забезпечу­ється складанням особистих планів роботи кожного юрисконсуль­та підприємства (якщо в юридичній службі підприємства працює кілька юристів).

У процесі планування завдання, що стоять перед юридичною службою, конкретизуються при складанні та виконанні окремих заходів із зазначенням строків виконання запланованих право­вих робіт і відповідальних за виконання осіб - працівників юри­дичної служби та інших структурних підрозділів суб'єкта госпо­дарювання.

Поточна правова робота - це візування проектів наказів, розпоряджень, рішень, постанов, розгляд заявлених претензій і позовів, участь і виступ у засіданнях суду загальної юрисдикції або господарського суду, прийом громадян та надання їм, а також спеціалістам суб'єкта господарювання, юридичних консультацій. До речі, така робота не планується і виконується в міру виник­нення в цьому необхідності.

Слід звернути увагу й на те, що єдиної системи і методики планування правової роботи для всіх суб'єктів господарювання досі немає.

Крім того, у більшості випадків спеціалісти юридичних служб ще практикують особисте (творче) планування. При цьому пла­нуються такі заходи, які юрисконсульт намагається творчо вико­нати: підготувати лекцію або конспект бесід на правову темати­ку, написати конкретну статтю в газету, журнал, виступити по радіо чи телебаченню, займатися самоосвітою тощо.

Усі плани роботи юридичної служби обов'язково погоджу­ються з керівником підприємства, господарства, установи або ор­гану управління.

- 38 -

 

Як показує практика юридичних служб низки суб'єктів гос­подарювання, правову роботу слід планувати за такими основни­ми напрямками:

- проведення правової роботи, пов'язаної з правовим обслу­говуванням апарату управління;

- здійснення методичного керівництва юридичною службою на місцях і організація правового обслуговування;

- здійснення перевірки дотримання законодавства в безпо­середньо підвідомчих організаціях;

- здійснення заходів щодо організації підвищення кваліфі­кації юристів та навчання кадрів інших структурних під­розділів;

- проведення заходів із пропаганди та інформації законо­давства;

- вивчення й узагальнення практики застосування законо­давства;

- узагальнення та аналіз наслідків розгляду спорів;

- узагальнення практики та надання методичної допомоги щодо видання локальних актів по підприємству.

На підставі узагальнень і аналізів готуються відповідні рекомен­даційні листи зі складання кожного розділу плану з урахуванням особливостей виконання окремих видів запланованих заходів.

В узагальненні й плануванні юридичної роботи не можна до­пускати шаблону. Плани правової роботи мають відображати особливості розв'язання основних господарських, фінансових та інших проблем суб'єкта господарювання й визначати комплекс першочергових правових питань, вирішення яких необхідне для забезпечення законності в конкретному суб'єкті господарювання, поліпшення правовими засобами його економічної ефективності. Необхідність включення тих чи інших заходів у план роботи юридичної служби залежить

- 39 -

 

 

від наслідків узагальнення судової практики розгляду конкретних справ місцевими судами та гос­подарськими судами, виявлення документальною перевіркою не­доліків у фінансово-господарській діяльності, організації договір­ної роботи, аналізу інших сфер правової роботи за певний період. Така необхідність нерідко виникає внаслідок введення в дію або внесення змін та доповнень у законодавчі та інші нормативні акти, які регламентують порядок укладання господарських та інших договорів, порядок приймання товарів за кількістю та якістю, порядок вирішення претензій і позовних справ, створення нових організаційно-правових форм тощо, а також інші заходи, які стосуються питань правового регулювання фінансово-госпо­дарської та підприємницької діяльності того чи іншого суб'єкта господарювання.

Нерідко в практиці юридичної служби виникає необхідність здійснення цілого комплексу заходів, спрямованих на вирішення одного із загальних питань та завдань юридичної служби і скла­дання окремого плану таких заходів. У такому випадку окремий план включається в загальний план роботи юридичної служби як його складова частина.

Велике значення для правильної організації юридичної робо­ти має здійснення контролю за виконанням планів. Оператив­ний контроль за строками, якістю і ефективністю проведення працівниками юридичної служби заходів здійснює керівник юри­дичної служби або головний юрисконсульт. Як правило, вико­нання позапланових заходів окремі керівники юридичних служб оформляють доповідною запискою або інформацією на ім'я керів­ника суб'єкта господарювання, або їх заслуховують на засідан­нях колегії, на виробничих нарадах чи на семінарах. У більшості випадків затвердження плану роботи юридичної служби на на­ступний квартал або рік проводиться шляхом підбиття

 

- 40 -

підсум­ків роботи за минулий запланований період. Таке підбиття під­сумків дозволяє виявити і врахувати упущення та недоліки в роботі кожного працівника юридичної служби.

Документаційне забезпечення управління є важливою скла­довою діяльності будь-якої установи, підприємства, організації. Ведення діловодства та організація документообігу відіграють важливу роль у діяльноті сучасних підприємств. Тому нині над­звичайно важливим є вдосконалення системи діловодства.

Документаційна діяльність підприємства охоплює всі операції з підготовки, складання, погодження та оформлення документів. За­фіксована в документах інформація становить основу будь-якого бізнесу. Дуже важливим для управлінської діяльності є юридичне значення документів, тому що вони є формою вираження прав.

Деякі документи (наприклад, правові акти представницьких і розпорядчих органів, судові, прокурорські, нотаріальні та інші акти, договірна документація) виконують юридичні функції, закріплю­ючи і змінюючи правові норми в правовідносинах чи завершуючи їх дію; інші документи використовуються як докази в суді, орга­нах слідства й прокуратури, нотаріаті тощо.

Порядок ведення діловодства на підприємствах визначається спеціальними нормативно-правовими актами, зокрема Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства» від 17 жовтня 1997 р. № 1153, де обумовлюється порядок складання документів, ведення справ, створення архіву для забезпечення зберігання найцінніших документів.

Основну роботу з діловодства виконують спеціальні структурні підрозділи апарату управління підприємства (загальний відділ, канцелярія, секретаріат та ін.).

 

- 41 -

 

Діловодством займається і юридична служба, яка опрацьовує значну кількість різних документів.

Правильне ведення діловодства дає можливість зорієнтувати­ся в усіх питаннях, що їх розглядає юридична служба, швидко скласти вичерпну довідку, підготувати висновки та огляди. Юри­дична служба одержує велику кількість офіційних документів, готує претензійно-позовні та інші необхідні матеріали. Метою організації діловодства є максимальне зменшення обсягу докумен­тів і широке використання технічних засобів одержання та обробки інформації; розробка і використання типових форм до­кументів і встановлення чіткого порядку їх оформлення та про­ходження на підприємстві; розробка й використання найбільш раціональної системи обліку документів, що надходять та відси­лаються; забезпечення систематичного контролю за рухом пре­тензій, позовів, справ у судах.

Юридична служба зберігає інструктивні листи Вищого госпо­дарського суду України, копію статуту, положення про структурні підрозділи, плани роботи юридичної служби, матеріали перевірок правової роботи; оформляє та веде журнали реєстрації претензій, позовних заяв, які пред'являються до підприємства (додатки 1-4), журнал обліку господарських договорів, журнал реєстрації рішень і наказів господарського суду та передає їх бухгалтерії. Зазначені документи зберігаються в юридичній службі впродовж року, після чого передаються до архіву підприємства.

Відповідно до п. 6 Загального положення про юридичну служ­бу одним із завдань, покладених на юрисконсульта підприємства, є виконання обов'язків з обліку та систематизації законодавства.

Юридична служба підприємства забезпечує облік і зберігання тек­стів законодавства, інших нормативних актів та актів, виданих підприємством, у їх контрольному стані.

Юрисконсульт повинен працювати над підвищенням свого професійного рівня, стежити за змінами й

- 42 -

доповненнями в чин­ному законодавстві. Це допоможе йому належно виконувати свої обов'язки.

Систематизація законодавства - засіб упорядкування зако­нодавства, зведення його до певної внутрішньо узгодженої системи. За допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарі­лі норми тощо. Це процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішнього та зовнішнього опрацювання змісту.

Облік нормативно-правових актів - це ведення систематич­ної картотеки актів законодавства або журналу обліку актів за­конодавства України.

Акти законодавства України, спеціальна юридична література, електронно-інформаційні правові системи, що зберігаються та вико­ристовуються на підприємстві, установі, організації, становлять ін­формаційний фонд, до якого входять: документальний фонд актів законодавства, бібліотечний фонд юридичної літератури, періодич­них видань та електронний фонд нормативно-правових актів.

Як зазначалося вище, робота з обліку нормативно-правових ак­тів здійснюється юрисконсультом, на якого покладаються обов'язки:

1) вести нормативно-правові акти;

2) забезпечувати зберігання нормативно-правових актів, офі­ційних видань;

3) вести контрольні примірники кодексів та підтримувати в контрольному стані нормативно-правові акти та офіційні джерела їх опублікування;

4) забезпечувати документальний фонд актів законодавства, бібліотечний фонд юридичної літератури, електронний фонд нормативно-правових актів;

5) ознайомлювати працівників відповідного підприємства, установи, організації з чинним законодавством;

 

 

- 43 -

 

 

6)вести прийом працівників, інших громадян з питань роз'­яснення чинного законодавства.

Покладення на юрисконсульта обов'язків щодо ведення да­ного напрямку роботи здійснюється наказом керівника або поса­довою інструкцією.

Наказ про покладення обов'язків щодо систематизації законо­давства може бути як індивідуальним (на конкретну особу - юрис­консульта), так і узагальненим (на юридичну службу загалом).

У разі звільненні юрисконсульта всі видання, бібліотека та систематична картотека (журнал) передаються за актом праців­никові, на якого покладаються ці обов'язки.

Документальний фонд актів законодавства.Документаль­ний фонд актів законодавства підприємства, установи, органі­зації містить нормативно-правові акти на паперових та елект­ронних носіях. Для своєчасного отримання нормативно-пра­вових актів та підтримання їх у контрольному стані доцільно здійснювати передплату на офіційні видання України: пері­одичні видання «Урядовий кур'єр», «Голос України» (обов'яз­ково), друковані видання «Офіційний вісник України», «Офі­ційний вісник України зі змінами».

При цьому обов'язковому обліку та підтриманню в контроль­ному стані підлягають:

- Конституція України;

- кодекси України;

- акти Верховної Ради України;

- акти Президента України;

- акти Кабінету Міністрів України.

Нормативно-правові акти міністерств та інших централь­них органів виконавчої влади, зареєстровані в Міністерстві юстиції України, повинні підтримуватись у контрольному стані за галузевим принципом залежно від сфери діяльності

- 44 -

під­приємства, установи, організації. Для полегшення роботи з підтримання кодексів України в контрольному стані рекоме­ндується передплатити видання Міністерства юстиції Украї­ни «Кодекси України».

Облік актів законодавства слід здійснювати шляхом ведення систематичної картотеки актів законодавства або журналу облі­ку актів законодавства України та контрольних примірників нормативно-правових актів.

При веденні систематичної картотеки на кожний акт за­конодавства створюється картка обліку, на якій зазначають­ся такі дані: вид акта, видавець, дата, номер, назва, джерело опублікування. Картки розміщуються на паперових носіях у картотеці за розділами і підрозділами залежно від виду акта вхронологічному порядку. Розділи та підрозділи картотеки розділяються картками-роздільниками, які мають бути на 1,5 см вище від облікових; бажано, щоб вони також відрізнялися за кольором.

У разі коли картотеку вести немає можливості, її функцію виконує журнал обліку актів законодавства. Ведення цього жур­налу здійснюється за кожним видавцем актів окремо шляхом занесення інформації, у якій зазначаються номер, дата прийнят­тя, вид, видавець, назва, джерело опублікування в офіційних дру­кованих виданнях.

Нормативно-правові акти, які є обов'язковими для підтри­мання в контрольному стані, враховуючи галузеву специфіку діяль­ності підприємства, установи, організації, зберігаються шляхом ведення контрольних примірників. Контрольним примірником нормативно-правового акта є примірник, у якому проставляють­ся позначки про всі зміни, доповнення, зупинення дії, поширення, продовження або збереження дії та про визнання акта (статті, пункту) таким, що втратив чинність, а також зазначається інфор­мація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублі­кування акта, за яким внесено зміни. При веденні

 

 

- 45 -

 

контрольного примірника акта використовуються такі скорочення:

- акт втратив чинність втр. чин.

- акт частково втратив чинність ч. втр. чин.

- дію акта продовжено прод. до

- дію акта зупинено акт зуп.

- дію акта поширено пошир.

- акт доповнено допов.

- викладено в новій редакції нов. ред.

- виключено пункт, статтю, абзац викл.

- заміна слів, цифр зам. сл.

- дивися Рішення Конституційного Суду України див. РКСУ

- Закон України ЗУ

- Постанова Верховної Ради України ПВРУ

- Указ Президента України УПУ

- Розпорядження Президента України РПУ

- Постанова Кабінету Міністрів України ПКМУ

- Розпорядження Кабінету Міністрів України РКМУ

- «Офіційний вісник України» ОВУ

- «Урядовий кур'єр» УК

- «Голос України» ГУ

Окремо для зручності слід зберігати й підтримувати в контро­льному стані галузеві нормативні акти (акти міністерств, відомств, комітетів, спілок, Національного банку України, міжгалузеві угоди, міжнародні нормативні акти та угоди з питань торгівлі, митного режиму, інвестицій, обміну інформацією тощо), які враховують спе­цифіку діяльності даного підприємства, установи, організації.

Бібліотечний і електронний фонд.Бібліотечний фонд комплек­тується офіційними періодичними

 

- 46 -

 

друкованими виданнями, науко­вою та спеціальною юридичною літературою, довідково-інформацій­ними галузевими виданнями (за можливості). Уся література, яка складає бібліотечний фонд, а також усі періодичні видання зберіга­ються в кабінеті юрисконсульта, а якщо це не можливо - у спеці­ально облаштованому або придатному для цього приміщенні.

Електронний фонд нормативно-правових актів складаєть­ся з інформаційно-правової системи. Він комплектується від­повідно до можливостей підприємства, установи, організації. Ведення електронного фонду передбачає його оновлення та під­тримання текстів нормативно-правових актів у контрольному стані відповідно до змін і доповнень, що приймаються чинним законодавством.

Для ефективної роботи рекомендується використовувати ін­формаційну правову систему «Єдиний державний реєстр норма­тивно-правових актів», яка створена і ведеться Міністерством юстиції України та має офіційний статус. У роботі також вико­ристовуються інформаційно-правові системи «ЛІГА-ЗАКОН», «Зі­брання законодавства України», «Право», «Юрист плюс» тощо. Аналіз та узагальнення правової роботи полягають у вивчен­ні договірної роботи, узагальненні практики розгляду претензій і позовів, виявленні порушень, що повторюються, і недоліків у діяль­ності підприємства, практики розвитку та вдосконалення госпо­дарських зв'язків, що дає можливість виявлення причин недолі­ків, передбачення наслідків цих порушень і розробки профілак­тичних заходів усунення виявлених недоліків. Методи й заходи аналітичної роботи юридичних служб мають на меті краще ви­користання правових засобів для зміцнення економіки підпри­ємства, зменшення невиробничих витрат, усунення недоліків в організації виробництва, застосування трудового законодавства тощо. За результатами аналізу

- 47 -

 

складають довідку, де зазначають не тільки порушення, а й умови та наслідки кожного порушення, шляхи і заходи їх усунення.

Юристи підприємств є безпосередніми учасниками реалізації завдань, удосконалення виробництва, активно впливають на зміц­нення госпрозрахунку, планової та договірної дисципліни, ведуть боротьбу з безгосподарністю й марнотратством, надають допомо­гу господарським керівникам і громадським організаціям у пра­вовому вихованні кадрів.

На практиці склалися загальні критерії оцінки роботи юри­дичних служб незалежно від галузі, де головним є забезпечення

порядку укладення договорів, збереження майна підприємств, на­лежної якості продукції, дотримання законодавства про працю, посилення трудової дисципліни, правове виховання. Тому роботу юридичних служб доцільно порівнювати за термінами укладення договорів, враховуючи співвідношення своєчасно укладених дого­ворів до загальної їх кількості, а також такі критерії:

- забезпечення інтересів підприємства в переддоговірних спо­рах - співвідношення кількості спорів, вирішених в інте­ресах підприємства, до загальної їх кількості;

- рівень задоволення претензій, тобто забезпечення інтере­сів підприємства;

- дотримання строків пред'явлення та розгляду претензій і позовів, а також одержані на цих підставах штрафи;

- рівень відшкодування збитків, заподіяних посадовими та іншими особами;

- рівень відшкодування шкоди, заподіяної виготовленням неякісної продукції;

- дотримання законодавства про працю - рівень наказів, що були скасовані, кількість випадків поновлення на роботі;

 

- 48 -

 

- рівень пропагандистської роботи (кількість прочитаних лекцій, проведених бесід, семінарів).

На основі такого аналізу можна зробити не тільки висновки про ефективність діяльності юридичної служби, а й установити, як юридична служба вплинула на кінцеві

результати господар­ської діяльності, визначити рівень виконання договірних зобо­в'язань і отриманого прибутку.

Контрольні питання

1.Яким нормативним актом визначено правові засади організації та діяльності юридичної служби?

2. Який порядок створення юридичної служби на підприємстві та її структура?

3. Назвіть завдання юридичної служби.

4. У чому полягають обов'язки юридичної служби?

5. Які права має юридична служба?

6. Планування роботи юридичної служби.

7. З якою метою здійснюється діловодство юридичної служби підпри­ємства?

 

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных