Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Обробка результатів
1. Записати в загальному вигляді:

- хімічну реакцію взаємодії розчину та сорбенту

- вказати тип сорбенту

2. За результатами аналізу розчину для кожної і-тої фракції визначити такі розрахункові величини, які заносяться в табл. 2 та 3.

Таблиця 2. Експериментальні дані

№№ фракції Vфрі, см3 Vпр, см3 аі, см3 Сі, мг-екв/дм3
...      
.....        

 

2.1 Концентрацію контрольованого іону в кожній і-й фракції розчину:

, мг-екв/дм3 (5)

Побудувати вихідну криву.

2.2 Різницю концентрацій контрольованого іону в розчині на вході та виході з колонки:

, мг-екв/дм3 (6)

2.3 Зміну заповнення сорбенту (концентрація у фазі сорбенту) контрольованого іону внаслідок проходження і-тої фракції розчину:

, мг-екв/см3 (7)

2.4 Середнє заповнення сорбенту контрольованим іоном при проходженні і-тої фракції розчину:

, мг-екв/см3 (8)

2.5 Швидкість процесу сорбції сорбентом контрольованого іону з і-тої фракції розчину:

, мг-екв/(дм3*с) (9)

де Q, см3/с – об'ємна витрата робочого розчину (розрахувати за заданими швидкістю фільтрування та діаметром колонки).

2.6 Результати розрахунків за пп.2.2÷2.5 занести в табл.2.

Таблиця 3. Розрахункові результати

№№ фракції ∆Сі, мг-екв/дм3 , мг-екв/см3 , мг-екв/см3 yі, мг-екв/(дм3*с) yір, мг-екв/(дм3*с)
         
         
...          

Побудувати залежність y=f( )

3. Залежність швидкості процесу сорбції від заповнення сорбенту для кожної вихідної кривої апроксимувати рівнянням вигляду:

, (10)

де функція y - швидкість процесу сорбції, а перемінна х= (показник m=1 якщо залежність y=f(x) наближається до лінійної, m<1 – якщо графік залежності ввігнутий відносно осі абсцис, m>1 – якщо графік залежності має опуклий вигляд). Константи лінійного рівняння а, b та коефіцієнт лінійної кореляції rxy визначати методом найменших квадратів.

Пошук величини m здійснювати шляхом підбору із значень 0,5; 1; 2. Остаточним є рівняння типу (10) з значенням показника m, для якого значення rxy має максимальне значення з трьох.

Таблиця 4. Розрахункові дані апроксимації рівняння швидкості іонного обміну

m a b rx,y
0,5      
     
     

Побудувати графіки залежностей y=f( ) для трьох значень m.

4. Розрахувати значення швидкості іонного обміну yір за остаточним рівнянням типу (10). Побудувати залежність yір=f( .

5. Визначити величину повної обмінної ємності сорбенту та об'єм обробленого розчину.

6. Зробити висновок про якість та повноту процесу іонного обміну.

 

Контрольні запитання

  1. Пояснити відмінності понять "швидкість фільтрування" та "швидкість іонного обміну": визначення, одиниці вимірювання, способи отримання.
  2. Як впливає швидкість іонного обміну на повноту очищення розчинів та обмінну ємкість сорбенту?
  3. Які чинники впливають на швидкість іонного обміну?
vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных