Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Http://zmier.iatp.by/books/sadul-t1-ch1.htm

Курс дистанційного навчання для студентів 3-го курсу спеціальностей 6.020302 «Англійська мова і література»; 6.010102 «Початкова освіта»; 6. 020303 «Українська мова і література» Старобільського факультету

Передмова

Методичні рекомендації щодо роботи з курсом

3. Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів

Вимоги та методичні рекомендації щодо атестації

Змістовні модулі

Підсумкові тести

7. Глосарій (термінологічний словник)

ПЕРЕДМОВА

Шановні студенти, навчальні матеріали, що пропонуються, необхідні вам для самостійного опанування курсом «Естетика», ознайомлення з його теоретичним змістом та ключовими поняттями, формування теоретичних та практичних компетенцій, необхідних для майбутньої роботи за обраним фахом.. Даний дистанційний курс укладений з метою надання вам допомоги під час самостійного засвоєння необхідної навчальної інформації. До складу дистанційного курсу увійшли такі розділи: передмова, методичні рекомендації щодо роботи з курсом, робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студента, вимоги та методичні рекомендації щодо атестації. До складу курсу увійшли змістовні модулі з планами лекцій, ключовими поняттями, методичными порадами щодо засвоєння тем курсу, текстами лекцій, адаптованими для самостійного вивчення, питаннями самоперевірки, планами семінарських занять, підсумковими тестами. Глосарій, розкриває зміст теоретичних понять курсу.

Курс «Естетика» є дисципіною за вибором, що, згідно з навчальними планами підготовки фахівців, пропонуються студентам вищих навчальних закладів. Зміст курсу зумовлений, по-перше, об’єктивними процесами становлення науки естетики як розділу філософського знання, по-друге, існуючими естетичними підходами до аналізу мистецького життя різних країн світу, традиціями теоретичного та практичного вивчення видів та жанрів світового мистецтва, особливостей сприйняття мистецьких творів. Завдання курсу «Естетика» полягають у наступному:

· знайомство з історією виникнення естетики як розділу філософського знання, теорії мистецької діяльності;

· аналіз естетичної проблематики порівняно з іншими розділами філософського знання;

· вивчення історичних етапів розвитку естетики;

· аналіз головних естетичних категорій;

· знайомство з провідними естетичними концепціями мистецтва та художньої творчості;

· формування вмінь естетичного аналізу та оцінювання творів мистецтва

· збагачення емоційно-естетичного досвіду студентів шляхом набуття ними художньо-творчих компетенцій, опанування технологіями естетичного аналізу та оцінювання творів мистецтва різних епох, стилів та жанрів, типів культури;

· формування з боку студентів особистісного позитивного ставлення до мистецьких цінностей, і на цій основі – здатності висловлювати особисті думки, судження, оцінки, брати участь у діалозі культур, користуватися набутими знаннями в процесі подальшої освіти (самоосвіти)

Дистанційний курс «Естетика» укладений на кафедрі співів і диригування Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Укладач – доцент, кандидат філософських наук Тетяна Володимирівна Шелупахіна. Доцент Т. В. Шелупахіна – викладач з багаторічним досвідом роботи у вищому навчальному закладі. Фахову освіту отримала після закінчення аспірантури та захисту дисертації на кафедрі етики, естетики та культурології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Є автором значної кількості наукових робіт з актуальних питань теорії та історії культури, естетики та мистецтвознавства.

Підготувала навчальний посібник «Історія світової художньої культури» (1999 р.), у співавторстві посібник «Етика. Естетика» (видання 2006 та 2009 рр.). Електронний підручник (у співавторстві) з історії світового та вітчизняного кіно-, телемистецтва у 2004 р. став призером всеукраїнської виставки «Освіта України». У 2005 р. за якість аналітичних матеріалів, уміщених на порталі «Культура» присвоєно звання експерта всеукраїнської елетронної мережі. З жовтня 2010 р. входить до складу Української асоціації культурологів, очолює місцевий осередок УАК.

Під час розробки курсу була використана наступна література:

І. Довідкові видання та словники:

1. Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по эстетике. – М.: ВЕЧЕ-АСТ, 2003.

2. Эстетика: ХХ век: Словарь. - С.Пб.: Университетская книга, 1997.

3. Эстетика XX век. Энциклопедия: В 2-х т. - С-П.: Университетская книга, 1998.

4. Эстетика в вопросах и ответах:Учебное пособие. Под ред. Г.Драча. – М.: Гардарики, 2002г.

5. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. – М., 1991.

 

6. Можейко М.А. Постмодернизм: Энциклопедия. – М.: Интерпрессервис: Книжный дом. – 2001. – 1040 с.

7. Современная западная философия : словарь. – 2-е изд. – М., 1998. – 544 с.

 

8. ЭпштейнМ. Проективный философский словарь : новые термины и понятия / М. Эпштейн. – Спб. : Алетейя, 2003. – 512 с.

9. Эпштейн М. Словарь ХХІ века : расширение русского языка / М. Эпштейн. – Режим доступа : http: // rb. kolokol.ru/epstein1/artickles/darslova3.

 

П. Видання історико-культурологічного спрямування:

1. Кормич Л., Багацькій В. Теорія та історія культури ХХ століття. – К.: вид. ПАРАПАН, 2006. – 289 с.

2. Афонін В. О., Шелупахіна Т. В. Етика. Естетика. – Навчальний посібник для організації самостійної роботи студентів. – луганськ: «Елтон-2», 2009. – 275 с.

3. Баженова А.М., Некрасова Л.М. и др. Мировая художественная культура: ХХ век. Кино, театр, музыка. – Спб.: Питер, 2008 – 315 с.

4. Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры : два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. – М. : Политиздат, 1991. – 413 с.

5. Бичко А. К. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1997. – 410 с.

6. Левчук Л. Т. та ін.. Історія світової культури. – К. : Вища школа, 2002. – 305 с.

7. Історія української культури / Упорядник І. Крипۥякевич – К.: «Либідь», 2002. – 656 с.

8. Масол Л. М. та ін. Художня культура України : Навчальний посібник. – Київ: Вища школа, 2004. - 239 с. : с іл.

9. Массовые виды искусства и современная художественная культура. – М.: Алетейя, 1996. – 374 с. : с ил.

10. Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття / Г. С. Мєднікова. – Київ : Знання, 2002. – 214 с.

11. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. – К.: «Мистецтво», 1981. – 327 с.

12. Платонова Э. Культурология: Учебное пособие для высшей школы. – М.: Гардарики, 2003. – 715 с.

13. Тоффлер Э. Информационная цивилизация / Э. Тоффлер. – Режим доступа : http: /www/aquarun.ru/futurenet/kbrl.html.

 

Ш. Видання з естетики та мистецтвознавства:

1. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. – М.: Искусство, 1995. – 390 с.

2. Бейли Клод. Кино: фильмы, ставшие событиями / Пер. с франц. // Клод Бейли. – Спб.: «Академпроект», 1998. – 395 с.

3. Беличко Ю.В. Українське радянське мистецтво періоду громадянської війни. – К. : Мистецтво, 1980. – 183 с. : с іл.

4. Білецький П. О. Українське мистецтво другої пол. ХУП-ХУШ ст. – К.: Мистецтво, 1981. – 159 с.

5. Борев Ю. Б. Эстетика. - М.: Гардарики, 2003. – 475 с.

6. Бычков В. В. Эстетика Аврелия Августина. – М. : Искусство. 1984. – 264 с.

7. Бычков В. В. Эстетика. – М.: Гардарики, 2004. – 509 с.

8. Вайда А. Кіно і решта світу. – К. : Етнос, 2001. – 312 с.

9. Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. – М. : Мысль, 1986.

10. Дуганов Р. В. Велимир Хлебников : природа творчества / Р. В. Дуганов. – М. : Советский писатель, 1990. – 352 с.

11. Корній Л. Історія української музики. Частина третя. ХІХ ст. – Підручник. Київ – Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 2001. – 480 с.

12. Калашніков В. П., Пінчук Т. С. Шляхи розвитку українського театру. – К. : Вид-во «Шлях», 2006. – 191 с.

13. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. - М., 1995. - 464 с.

14. Курбас Л. Філософія театру. – К. : Видавництво «Основи», - 2001. – 917 с.

15. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980.

16. Левчук Л.Т. Естетика. - К.: Изд-во ПАРАПАН, 2003. – 459 с.

17. Левчук Лариса. Українська естетика: традиції та сучасний стан. – К. : МАКЛАУТ, 2011. – 339 с.

18. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ століття. – Київ, «Либідь», 1997. – 224 с.

19. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Лотман Ю.М. Об искусстве - СПб.: 1998. – 314 с.

20. Мастера литературы, театра и кино / Сост. Н. Б. Сергеева. – М.: Вече, 2006. – 400 с.

21. Молодий театр. :Зб. Статей за ред. Ю. П. Косенка. – К. : Мистецтво, 1991. – 317 с.

22. Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. – Львів, 2001. – 445 с.

23. Орлова И. Жизнь посвящаю кинематографу : Документальная повесть об основателе отечественного кинематографа А. Ханжонкове . - Донецк: Промінь, 2007 . - 128 с.

24. Ромм М.И. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. - М., 1991. - 138 с. - Г92-4390

25. Уманцев Ф. С. Мистецтво Давньої України. – К.: «Либідь», 2002.

26. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Наук. думка, 2000. – 240 с.

27. Фрейлих С.И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского : Учебник для вузов . - М.: Академический Проект, Трикста, 2008 . - 512 с.

28. Садуль Ж . Всеобщая история кино / Жорж Садуль. – Режим доступа :

http://zmier.iatp.by/books/sadul-t1-ch1.htm

29. Экранные искусства и литература: Звуковое кино. - М., 1994. - 199 с.

30. Юренев Р. Чудесное кино: история мирового кинематографа. – М..1994.

УІ. Біографічні та автобіографічні видання:

1.Аксенов И.А. Сергей Эйзенштейн : Портрет-художника . - М.: Киноцентр, 1991 . - 126 с.

2. Барг М.А. Шекспир и история – М., 1979.

 

3. Болдырев Н. Жертвоприношение Андрея Тарковского . - .:ВАГРИУС, 2004 . - 528 с.

4. Брюховецька Л. Іван Миколайчук . - К.: Кіно-Театр; Академія, 2004 . - 272 с.

5. Довженко і світ : Творчість О.П.Довженка в контексті світової культури . - К.:Радянский письменник, 1984 . - 222 с.

6. Сергій Параджанов. Злет, трагедія, вічність : Твори, листи, документи архівів. спогаді, ст., фот. . - К.:Спалах ЛТД,, 1994 . - 280 с.

7. Микола Лисенко у спогадах сучасників : У 2 т. / Редкол. : А. П. Лащенко та ін. – К. : Музична Україна, 2003. – Т. 1. – 344 с. : с іл.

8. Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания . - М.:Центрполиграф, 2001 . - 455 с.

9. Раззаков Ф.И. Никита Михалков: Чужой среди своих . - М.:ЭКСМО, 2005 . - 576 с.

10. Сааков Ю.А. Любовь Орлова и Григорий Александров . - М. : АЛГОРИТМ; ЭКСМО, 2005 . – 349 с.

11. Ширвиндт А.А. Ширвиндт, стертый с лица земли . - М.:Эксмо, 2006 . - 208 с.

12. Щеглов А. Фаина Раневская. Вся жизнь . - М.:Захаров, 2005 . - 352 с.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Масова культура, масове мистецтво – узагальнені поняття, які позначають культуру, види і жанри мистецтва, що створюються з метою задовольнити специфічні духовні потреби „маси”. | 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных