Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Об'єкт ландшафтознавства. Поняття про природні територіальні комплекси
За прийнятими в філософії ознаками, наявність у наукового напря-
мку власного об'єкта і предмета досліджень дає підстави для його ви-
значення як самостійної галузі знань. Об'єктом дослідження ландшаф-
тознавства є географічний ландшафт, а також більші і менші за нього

одиниці ландшафтного поділу тери-
торії. Всі ці одиниці, незалежно від
розміру і складності будови, мають
загальну назву - природні територі-
альні комплекси (скорочено ПТК).

Основоположником вчення про
природний комплекс вважається
В.В.Докучаєв. Він першим висунув
ідею про загальний зв'язок природ-
них явищ, про тісну взаємодію всіх
компонентів природного середови-
ща і необхідність особливої науко-
вої дисципліни, що повинна займа-
тися вивченням взаємовідношень
між живою і неживою природою.
Кінцеве визначення ця ідея знайшла 


у учнів В.В.Докучаева. А.Н.Краснов
в роботі "Основи землезнавства"
[1895] вперше визначив географію
як науку про географічні комплекси
(сполучення), а Г.Н.Висоцький в ро-
боті "Про карту типів місцезростан-
ня" [1904] поставив питання про
необхідність вивчення і картографу-
вання природних територіальних
єдностей.

Природними територіальними
комплексами, за пропозицією
М.А.Солнцева, умовились називати
природні комплекси, які складають-
ся з усіх основних компонентів при-
роди (гірських порід, рельєфу, при-
земного шару повітря, поверхневих і підземних вод, грунтів, рослинно-
сті та тварин), тобто є повними, на відміну від неповних - одно- чи
двочленних. Одночленними природними комплексами називають ком-
плекси, які утворюють окремі природні компоненти. Так, наприклад,
фітоценоз - це природний комплекс, який утворюють лише рослини,
зооценоз утворюють лише тварини і т. д. Такі природні комплекси є
об'єктом досліджень відповідних галузей фізичної географії: фітоцено-
зи вивчаються геоботанікою, зооценози - зоогеографією і т. д. Компле-
ксна фізична географія розглядаю їх лише як окремі природні компоне-
нти. Двочленними природними комплексами називають комплекси, які
складаються з двох природних компонентів. Прикладом двочленного
природного комплексу є біоценоз, до складу якого входять взаємо-
зв'язані фітоценоз і зооценоз.

Об'єктом ландшафтознавства є повні природні територіальні
комплекси, що являють собою цілісне і закономірне поєднання при-
родних компонентів, які взаємодіють і утворюють єдину нерозрив-
ну систему.

За розмірами і складністю внутрішньої організації ПТК дуже різно-
манітні: від невеликих і досить однорідних за природними умовами до
величезних, складних і досить різнорідних. В сучасній фізичній гео-
графії розрізняють ПТК трьох основних організаційних рівнів: а) пла-
нетарного, б) регіонального, в) локального. До ПТК планетарного рівня


відносять географічну оболонку в цілому, материки і океани. Одиниця-
ми регіонального рівня є фізико-географічні країни, зони, провінції,
області і райони. До одиниць локального рівня відносять ландшафти, а
також місцевості, урочища і фації, які їх складають. Найбільш просту
внутрішню організацію мають ПТК локального рівня. Із збільшенням
рангу ступінь складності і площа ПТК зростають, оскільки вони вже
включають в себе певну кількість ПТК більш низького рангу.

Таким чином, під природними територіальними комплексами

розуміють ділянки географічної оболонки, які якісно відрізняються
від інших ділянок, відділяються від сусідніх комплексів природними
межами та являють собою цілісне і закономірне поєднання приро-
дних компонентів або комплексів нижчого рангу.

В сучасному ландшафтознавстві використовуються декілька термі-
нів для позначення основного об'єкта дослідження: ''природний тери-
торіальний комплекс", "географічний комплекс" (скорочено - "геоком-
плекс"), "ландшафтний комплекс", "географічна система" (скорочено -
"геосистема"). Вони розглядаються як синоніми. Більш конкретне ви-
значення має термін "природний територіальний комплекс". Суттєва
незручність цього терміну - громіздкість. Частково вирішує цю про-
блему використання його абревіатури - ПТК. Термін "геокомплекс"
втричі коротший, але може використовуватися і для позначення
об'єктів соціальної і економічної географії, що здатне викликати плу-
танину. Проте він має універсальний характер і, на відміну від ПТК,
може використовуватися для позначення як територіальних, так і аква-
льних природних комплексів. Універсальне значення має і термін "гео-
система", запропонований в 1963 р. В.Б.Сочавою. Недоліком, як і у ви-
падку з терміном "геокомплекс", є можливість використання терміну
"геосистема" для позначення об'єктів соціальної і економічної геогра-
фії. Термін "ландшафтний комплекс" несе в собі тавтологію: поняття
ландшафтний" вже містить у собі уявлення про комплексність. Але,
якщо розглядати слово "ландшафтний", як таке, що поєднує всі таксони
ландшафтного поділу території, словосполучення "ландшафтний ком-
плекс" здається достатньо зручним для використання його як загально-
го для природних комплексів будь-якого рангу.

До цього слід додати, що під територіальними комплексами розу-
міють наземні природні комплекси або природні комплекси суходолу.
Проте ландшафтознавством вивчаються не тільки наземні, але і водні
або аквальні природні комплекси (ПАК).
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных