Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Роль і місце ландшафтознавства в системі підготовки вчителя географії
Ландшафтознавство, як навчальна дисципліна, в загальноосвітній
школі не викладається. Але його важливе наукове і практичне значення
отримало відповідне відображення в шкільній географічній програмі.
Опосередковане знайомство з об'єктом дослідження ландшафтознавст-
ва - природним комплексом - починається вже в 5-му класі. В геогра-
фічному курсі "Рідний край" учні знайомляться з окремими природни-
ми компонентами, що складають природний комплекс: гірськими по-
родами, формами земної поверхні, складом і основними властивостями
повітря, водними об'єктами, грунтами, рослинністю і тваринним сві-
том. Виявлення взаємозв'язків між ними є одною з вимог до навчаль-
них досягнень учнів в цьому курсі [276, с. 18].

Поняття про природні комплекси Землі вперше вводиться в курсі

Загальна географія" для 6-го класу при вивченні теми "Географічна

оболонка" [276, с. 27]. Відповідно з вимогами до навчальних досягнень,


учень має формулювати поняття "природний комплекс", називати ос-
новні складники природного комплексу, пояснювати особливості взає-
модії компонентів природи в природних комплексах своєї місцевості.
аналізувати особливості природних комплексів своєї місцевості. Про-
грамою курсу передбачена також практична робота на місцевості № 9
''Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення
зв'язків між ними на прикладі природних комплексів (заплави, схилу
берега, яру, озера, болота тощо)".

Поглиблення знайомства учнів з природними комплексами відбу-
вається в темі "Географічна оболонка" курсу "Географія материків і
океанів" для 7-го класу. Учні отримають уяву про природні комплекси
суходолу та океану, закономірності зміни природних комплексів, зона-
льні (географічні пояси і природні зони) та азональні (природні країни)
природні комплекси. Згідно з вимогами до навчальних досягнень, учні
повинні: називати характерні ознаки зональних та азональних природ-
них комплексів; наводити приклади зональних та азональних природ-
них комплексів; характеризувати географічну оболонку як найбіль-
ший природний комплекс Землі, різновиди природних комплексів ма-
териків і океанів; показувати на карті географічні пояси, природні зо-
ни і природні країни; порівнювати природні комплекси на рівнинах і в
горах; робить висновки про цілісність географічної оболонки та зако-
номірності зміни природних комплексів на поверхні Землі [276, с. 33].

При вивченні теми "Земля - наш спільний дім" акцентується увага
' на взаємодії природи та людини і зміні компонентів природи під впли-
вом господарської діяльності, вперше вводиться поняття про антропо-
генні природні комплекси. Згідно з вимогами до навчальних досягнень,
учні мають наводити приклади змін природних комплексів під впливом
людини [276, с. 47].

В курсі "Фізичної географії України" для 8-го класу темі ПТК при-
свячений цілий розділ "Природні комплекси і фізико-географічне райо-
нування". Тема 15 "Природно-територіальні комплекси" цього розділу
дає уяву про природно-територіальні комплекси (ПТК), умови їх розви-
тку та характерні риси, взаємодію чинників і компонентів, що форму-
ють ПТК. Вперше в шкільному курсі дається поняття про ландшафти та
їх класифікацію, висвітлюється вплив господарської діяльності людини
на ландшафти. Вивчаються характерні риси природних комплексів
окремих природних зон України (мал. 1). Вводиться поняття про сучас-
ні ландшафти.

В темі 22 "Природні комплекси морів, що омивають Україну" при-
водиться фізико-географічна характеристика природних комплексів

ЗО


Чорного та Азовського морів. Практична робота № 6 присвячена
"Складанню у формі таблиці порівняльної фізико-географічної харак-
теристики великих природних комплексів України".

Згідно з вимогами до навчальних досягнень, учні мають називати
чинники формування природно-територіальних комплексів, характе-
ризувати
особливості взаємодії компонентів природи у ПТК. розпізна-
вати
межі великих зональних (зон, підзон) і азональних (природних
країн) природних комплексів, вміти складати порівняльні характерис-
тики природних регіонів [276, с. 58-61]. Проте, нажаль, відсутня навіть
згадка про необхідність навичок з аналізу стінної карти ландшафтів
України масштабу 1:1000000 [184], що вийшла друком в 1997 році.

Таким чином, роль ландшафтознавства у підготовці вчителя
географії
полягає в тому, що ландшафтознавство, будучи наукою
Інтеграційною, дає уявлення про природне середовище як закономір-
но поєднану сукупність природних компонентів і закономірно зв 'язує
між собою всі навчальні курси природничого циклу, які викладають-
ся в школі.


Мал. 2. Чорне море.
Контрольні запитання:

1. Що є об'єктом ландшафтознавства?

2. Що є предметом ландшафтознавства?

3. Що розуміють під поняттям "природні територіальні комплекси
(ПТК)"?

4. Як поділяють ПТК за розмірами і складністю внутрішньої орга-
нізації?

5. Назвіть основні властивості ПТК?

6. Яке місце у системі географічних наук займає ландшафтознавст-
во?

7. Що є метою ландшафтознавства?

8. Назвіть головні завдання ландшафтознавства.

9. Яка роль ландшафтознавства у підготовці вчителя геогра-
фії4?
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных