Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Важливі терміни і поняття
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

До друку і в світ дозволяю

Перший проректор університету Д.Л. ЧЕРЕДНИК

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення курсу та виконання контрольних робіт

для студентів заочної форми навчання

усіх спеціальностей

Усі цитати, цифровий, фактичний матеріал і бібліографічні відомості перевірені, написання одиниць відповідає стандартам Затверджено на засіданні кафедри Безпека життєдіяльності та інженерна екологія Протокол № 10 від 23. 02. 2005 р.

Упорядник: В.Г. Остапенко, Н.О. Косенко

Відповідальний за випуск : І.А. Шеренков

 

 

ХАРКІВ 2005

 

 

Передмова

Вивчення дисципліни ”Основи охорони праці” здійснюється відповідно до Наказу Міністерства Освіти України № 420 „Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах освіти України” з метою забезпечення виконання вимог Державної програми навчання та підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці.

Дані методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей.

Мета методичних вказівок допомогти студентам заочного факультету у вивченні даної дисципліни і виконанні контрольних робіт, передбачених робочою навчальною програмою.

У вказівках приведені: програма курсу „Основи охорони праці”, вимоги щодо знання і вміння майбутніх фахівців в галузі охорони праці, важливі терміни і поняття, література, питання для самоперевірки якості засвоєння матеріалу курсу, варіанти контрольних завдань (табл.1) та приклади їх виконання.

Номер варіанта слід прийняти по екзаменаційній відомості в сесію, коли видається дане завдання.

Виконувати роботу можна в звичайному шкільному зошиті, або на аркушах формату А-4.

В об’єм контрольної роботи входять 4 теоретичних питання і 4 розрахункових завдання.

Виконану згідно з варіантом контрольну роботу слід здати на кафедру для перевірки до початку екзаменаційної сесії.

У випадку серйозних недоробок, або в разі виконання не „свого” варіанта, робота повертається студентові для доопрацювання.

Робота зараховується в разі її якісного та повного виконання і після співбесіди, тільки після цього студент допускається до екзамену.

Підсумковою формою контролю рівня знань є екзамен.

Місце і значення навчальної дисципліни „Основи охорони праці”

Одна з найважливіших державних задач – охорона життя та здоров’я, створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Необхідність забезпечення здорових і безпечних умов праці, формування ціннісних орієнтацій пріоритетності життя і здоров’я людей по відношенню до результатів виробничої діяльності, зумовлює потребу належної підготовки фахівців з питань охорони праці. „Основи охорони праці” – нормативна дисципліна яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

„Основи охорони праці” – це комплексна дисципліна, яка базується як на загальноосвітніх (фізика, хімія, математика), так і на загальнотехнічних та спеціальних дисциплінах (опір матеріалів, електротехніка, технологія виробництва).

Методологічною основою курсу „Основи охорони праці” є науковий аналіз умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, організації виробництва з метою виявлення шкідливих і небезпечних факторів, виникнення можливих аварійних ситуацій.

На підставі аналізу розробляються заходи щодо усунення несприятливих виробничих факторів, створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Курс „Основи охорони праці” складається з чотирьох розділів:

1.правові та організаційні питання охорони праці;

2.основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;

3.основи техніки безпеки;

4.пожежна безпека.

Головна мета курсу – надати майбутнім фахівцям знання основ охорони праці, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійних захворювань, виробничого травматизму, аварій.

Питанням охорони праці певне місце відводиться у загально технічних і спеціальних дисциплінах. Однак з такими загальними питаннями охорони праці, як система законодавчих і нормативних актів, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні і лікувально-профілактичні заходи, майбутні фахівці знайомляться лише під час вивчення самостійної дисципліни „Основи охорони праці”.

 

ПРОГРАМА КУРСУ „ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ”

Вступ

Поняття і предмет охорони праці. Охорона праці як суспільний чинник і галузь науки. Основні етапи розвитку охорони праці. Стан охорони праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності в Україні та інших країнах. Невиробничий травматизм в Україні, статистика, основні причини невиробничого травматизму, шляхи попередження. Соціально-економічне значення охорони праці, економічні аспекти охорони праці, охорона праці як економічний чинник.

Основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення: умови праці, шкідливі та небезпечні виробничі фактори, класифікація їх; нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, їх класифікація і причини безпека праці тощо.

Предмет, структура, зміст, мета курсу „Основи охорони праці” як навчальної дисципліни, його місце та роль у формуванні освітньо-кваліфікаційного рівня, зв’язок з дисциплінами „Безпека життєдіяльності”, „Основи екології”, іншими загальноосвітніми та спеціальними дисциплінами.

Розділ 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві.

Навчання з питань охорони праці.

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві.

 

В результаті вивчення цього розділу Ви повинні знати:

основні поняття у галузі охорони праці;

розділи курсу „Основи охорони праці” та перелік тем розділів;

основні законодавчі акти про охорону праці;

міжгалузеві і галузеві нормативні акти про охорону праці, їх кодування;

управління охороною праці на державному і галузевому рівнях; органи державного нагляду за охороною праці;

1. громадський контроль з охорони праці;

2. відповідальність за невиконання вимог з охорони праці;

3. відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я та моральних збитків;

4. навчання з питань охорони праці при підготовці працівників, при їх прийнятті на роботу та в період роботи;

5. порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

 

На основі набутих теоретичних знань Ви повинні вміти:

6. організувати розслідування нещасного випадку на виробництві;

7. визначити коефіцієнт частоти травматизму для конкретних умов на основі даних щодо травматизму і кількості працюючих;

8. визначити вимоги законодавчих і нормативних актів з охорони праці в межах функціональних обов’язків фахівця кваліфікаційного рівня „бакалавр”;

9. визначити вимоги щодо навчання працівників з урахуванням їх функціональних обов’язків.

Важливі терміни і поняття

1. охорона праці 2. умови праці 3. шкідливий виробничий фактор 4. небезпечний виробничий фактор 5. виробнича травма 6. професійне захворювання 7. безпека життєдіяльності 8. ергономіка 9. технічна естетика 10. соціальне страхування 11. відшкодування шкоди 12. фонди охорони праці 13. держнаглядохоронпраці 14. нещасний випадок на виробництві 15. виробничо зумовлені захворювання 16. наукова організація праці 17. інженерна психологія 18. соціальний захист 19. трудовий договір 20. штрафні санкції 21. система управління охороною праці 22. служба охорони праці 23. методи аналізу травматизму 24. сигнальні кольори 25. знаки безпеки 26. аварії на виробництві

Питання для самоперевірки:

1. Яку роль відіграє охорона праці як суспільний економічний чинник?

2. Які статистичні дані характеризують стан охорони праці в Україні та інших країнах?

3. Як курс „Основи охорони праці” пов’язаний з іншими дисциплінами, в чому полягає мета курсу?

4. В чому полягають основні принципи державної політики в галузі охорони праці відповідно з ст.4 Закону України „Про охорону праці?

5. Яким чином можна здійснювати фінансування охорони праці?

6. Що являють собою державні нормативні акти про охорону праці і яка їх структура?

7. Як організоване в Україні державне управління охороною праці?

8. Які основні функції виконує та які завдання вирішує служба охорони праці підприємства?

9. Якими органами і яким чином здійснюється державний нагляд і громадський контроль за охороною праці?

10. Яка мета аналізу виробничого травматизму і які методи для цього застосовують?

Література

1. Закон України „Про охорону праці”. – К.: 1993 – 40 с.

2. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Навчальний посібник.- 2000. 350 с.

3. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум з охорони праці. Навчальний посібник. - 2000. – 352 с.

4. Положення про навчання неповнолітніх професіям пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці. Законодавство України про охорону праці. Т.3, 157....166. – К.: „Основа”, 1995.

5. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Законодавство України про охорону праці. Т.1, - 80....143. – К.: „Основа”, 1995.

6. Науково-практичний коментар до Закону України „Про охорону праці”. – К.: „Основа”, 1966.

7. Ткачук К.Н., Іванчук Д.Ф. и др.. Справочник по охране труда в промышленном предприятии. – К.:, „Техніка”, 1991.

8. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Законодавство України про охорону праці. Т.1, 159....1193. – К.: „Основа”, 1995.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных