Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Важливі терміни і поняття
122. пожежа 123. пожежна небезпека 124. вогонь 125. паніка 126. горіння 127. вогневі роботи 128. вибух 129. детонація 130. спалах 131. займання 132. спалахування 133. самозаймання 134. тління 135. класи зон 136. вогнестійкість 137. протипожежні перешкоди 138. протипожежні відстані 139. гідранти 140. пожежні крани 141. дренчери 142. спринклери 143. статистика та динаміка пожеж 144. межі вогнестійкості 145. групи горючості 146. температура спалаху 147. температура самоспалахування 148. температура спалахування 149. концентраційні межі 150. температурні межі 151. категорії приміщень 152. самоспалахування 153. вибухонебезпечні і пожежонебезпечні зони 154. правила улаштування електроуста-новок (ПУЕ) 155. система попередження пожеж 156. система протипожежного захисту 157. евакуація людей 158. засоби пожежогасіння 159. протипожежне водопостачання 160. пожежна сигналізація 161. пожежні сповіщувачі 162. вогнегасники 163. держпожнагляд  

Питання для самоперевірки

Які нормативні акти складають правову основу пожежної безпеки?

Які основні небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами?

Що є основними причинами пожеж на виробництві?

Що являє собою горіння і які є його різновидності?

Які вводяться показники, щоб характеризувати пожежовибухо-небезпечність речовин і матеріалів?

З якою метою введені в проектну практику категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою?

З якою метою, згідно з Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), приміщення класифікують по зонам і класам зон?

Який порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів встановлено нормами?

Які заходи та засоби складають систему протипожежного захисту будівель та споруд?

Які існують і застосовуються способи та засоби пожежогасіння?

Література

Закон України „Про пожежну безпеку”.

Правила пожежної безпеки в Україні. „Укрархбудинформ”, - К., 1996.

Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів.: Афіша, 2000 – 348 с.

Ткачук К.Н. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. «Техніка». – К., 1991.

Лахман С.Д. Охорона праці і пожежна безпека. „Вища школа”. – К., 1983.

Система стандартів безпеки праці:

164. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

165. ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

166. ГОСТ 12.1.011-78. ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний.

167. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

7.Будівельні норми і правила:

1. СНиП 2.04.02-85. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений.

2. СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

3. СНиП 2.09.02-85. Производственные здания промышленных предприятий.

4. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания и сооружения.

 

 

Таблиця 1

Номери теоретичних питань до контрольної роботи згідно з варіантом

Розділ курсу Правові та організаційні питання охорони праці Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії Основи техніки безпеки Пожежна безпека
варіант спеціальність спеціальність спеціальність спеціальність
БЗ МПЗ ВВЗ ТВЗ МТ БЗ МПЗ ВВЗ ТВЗ МТ БЗ МПЗ ВВЗ ТВЗ МТ ВЗ МПЗ ВВЗ ТВЗ МТ
3 2
Продовження таблиці

 

Розділ 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Охорона праці як суспільно-економічний чинник і галузь науки.

Основні етапи розвитку охорони праці

Стан охорони праці в Україні та інших країнах.

Основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення (охорона праці, умови праці, шкідливий виробничий фактор, небезпечний виробничий фактор, згідно з ДСТУ 2293-93 „Охорона праці. Терміни та визначення”).

Фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ 12.0.003-74. Привести приклади.

Нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання, виробничі травми та їх класифікація. Привести приклади.

Предмет, структура, зміст, мета курсу „Основи охорони праці”.

Основні законодавчі акти України про охорону праці. Конституція України як правова основа законодавства щодо охорони праці.

Закон України „Про охорону праці як основоположний законодавчий документ в галузі охорони праці. Основні положення.

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці задекларовані в Законі України „Про охорону праці”.

Гарантії прав громадян на охорону праці згідно з Законом України „Про охорону праці”.

Закон України „Про охорону праці”, про стимулювання охорони праці.

Охорона праці жінок згідно з Законом України „Про охорону праці”.

Закон України „Про охорону праці” про охорону праці неповнолітніх.

Фінансування охорони праці згідно з Законом України „Про охорону праці”.

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці (ДНАОП), державні стандарти України з питань безпеки праці (ДСТУ), державні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ), їх призначення, схема кодування.

Нормативні акти про охорону праці на основі ДНАОП і діючі в межах підприємства, установи, організації.

Закон України „Про охорону праці” про відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці.

Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження.

Система управління охороною праці (СУОП), її призначення, об’єкт та суб’єкт управління, функції та завдання управління охороною праці.

Планування роботи з охорони праці як одна з функцій системи управління охороною праці (СУОП).

Контроль за станом охорони праці як одна з найважливіших функцій системи управління охороною праці (СУОП).

Облік, аналіз та оцінка показників стану охорони праці та функціонування СУОП (системи управління охороною праці) на виробництві. Стимулювання діяльності з охорони праці.

Служба охорони праці підприємства, її організація, завдання, функції.

Права спеціалістів служби охорони праці.

Комісія з питань охорони праці підприємства, її склад, завдання, права, звітність про роботу.

Основні напрямки та положення щодо навчання з питань охорони праці.

29. Основні вимоги „Типового положення про навчання з питань охорони праці” (ДНАОП 0.00-4.12-99) щодо порядку, видів навчання, форм перевірки знань з охорони праці.

30. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів відповідно ДНАОП 0.00-8.01-93. „Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці”.

31. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти.

32. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників при підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації на підприємстві.

33. Вступний інструктаж з питань охорони праці. Порядок проведення та оформлення журналу.

34. Інструктажі з питань охорони праці на робочому місці (первинний, повторний, позаплановий, цільовий), порядок проведення, оформлення.

35. Стажування (дублювання) та допуск новоприйнятих працівників до роботи.

36. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права.

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці, їх основні обов’язки і права.

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

Травми на виробництві, що підлягають розслідуванню згідно з „Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях” (ДНАОП 0.00-4.03-98).

Нещасні випадки, що беруться на облік і про які за результатами розслідування складено акти за формою Н-1 згідно з ДНАОП 0.00-4 41.

Нещасні випадки, що сталися з працівниками і які не беруться на облік та не складається акт за формою Н-1.

34. Дії керівника (посадової особи) у разі виникнення нещасного випадку на виробництві .Склад комісії з розслідування нещасного випадку, її дії.

35. Зміст акту розслідування нещасного випадку по формі Н-5 та акту про нещасний випадок на виробництві по формі Н-1, особливості заповнення пунктів щодо обставин, причин нещасного випадку, винуватих в події, заходів щодо покращення стану охорони праці.

36. Особливості спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві.

37. Розслідування та облік хронічних професійних захворювань і отруєнь.

38. Розслідування та облік аварій.

39. Методи аналізу виробничого травматизму і профзахворюваності.

40. Привести приклади визначення показників частоти, тяжкості травматизму, та показника непрацездатності.

41. Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності (організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні).

42. Основні заходи (технічні та організаційні) щодо попередження та усунення причин виробничого травматизму і професійної захворюваності.

43. Знаки безпеки та сигнальні кольори, регламентовані ГОСТ 12.4.026-76, призначення та виконання.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных