Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Ші тема. Ферменттер және олардың маңызы.
Ферменттер – биологиялық катализаторлар. Ферменттердің жіктелуі. Ферменттердің активтік орталығы. Коферменттер және олардың шикізаттары – витаминдер. Ферменттердің каталитикалық реакциялары үшін оптималды жағдайлар. Фермент-субстраттық комплекс. Ферменттік реакцияның жылдамдығы. Ферменттердің активтігінің реттелуі, активтігінің тежелу жолдары. Аллостериялық ферменттер және олардың модуляторлары. Мультиферменттік жүйенің жұмыс істеу ерекшелігі. Коваленттік модификация арқылы реттелу. Изоферменттер. Индуцибельді және конститутивті ферменттер.

Негізгі әдебиет – 2,3,9, 12, 16

Қосымша әдебиет – 17, 18, 19

3-ші тема. Нуклеин қышқылдары және олардың биологиялық маңызы. Азоттық негіздер – гетероциклдер – пуриндер мен пиримидиндер. Нуклеотидтердің құрамы. Нуклеотидаралық байланыстар. Чаргаффтың постулаттары. Уотсон және Крик бойынша ДНҚ-ның молекуласының құрылысы. ДНҚ-ның денатурациясы мен ренатурациясы, молекулалық гибридизация. ДНҚ құрылысының ерекшеліктері және оның полиморфизмі. ДНҚ мен РНҚ-ының арасындағы айырмашылықтар. РНҚ-ның түрлері. тРНҚ-ның молекуласының құрылысының ерекшеліктері. Кейбір РНҚ-ның ферменттік қасиеттері (рибозимдер).

Негізгі әдебиет – 1, 2, 6,7,8,4, 15

Қосымша әдебиет – 17,18,19

4-ші тема. ДНҚ-ның еселенуі немесе репликация.

Месельсон және Стальдің радиоактивті азот изотопымен жүргізген тәжірибелері. Жартылай консервативті репликацияның ашылуы. Репликативтік нүкте мен репликациялық айыр. ДНҚ-ның репликациясына қатысатын белоктар мен ферменттер. ДНҚ-ның әртүрлі тізбектерінде полинуклеотид тізбектерінің синтезделу ерекшеліктері. РНҚ-праймер және Оказаки фрагменттері. Репликация процесінің кезеңдері. ДНҚ-полимераза ферменттерінің түрлері және олардың қызметі. Прокариоттар мен эукариоттардың ДНҚ-ның репликациясындағы айырмашылықтар. Репликациясының аяқталуы.

Негізгі әдебиет – 4,1,6,7, 14, 16,

Қосымша әдебиет – 17, 18

 

5-ші тема. Транскрипция. РНҚ-ның түрлерінің синтезделуі.

Гендердің экспрессиясы. Транскрипция принциптері мен репликациядан айырмашылықтары. Транскрипция өнімдері. ДНҚ-ның кодтаушы немесе матрицалық тізбегі және кодтамайтын (бірақ мәні бар) тізбегі. РНҚ синтезіне қажет шикізаттар. Транскрипцияның жүру бағыты. РНҚ-полимераза ферменттерінің түрлері және олардың қызметі. РНҚ-полимераза ферментінің құрылысы. Транскрипция процесінің кезеңдері. Промотордың маңызы. Прокариоттар мен эукариоттардың транскрипция процестерінің айырмашылықтары. Репрессор және терминация белоктары. Энхансер мен сайленсер тізбектерінің рөлі. Транскрипция терминациясы.

Негізгі әдебиет – 1, 2, 4, 6,3,7,4, 14, 16

Қосымша әдебиет – 17, 18, 19

 

6. РНҚ-ның процессингі. Транскрипцияның реттелуі.

Гетерогенді ядролық РНҚ. Прокариоттар мен эукариоттардың транскрипциядан кейінгі мРНҚ-ның айырмашылықтары. Экзондар мен интрондар. РНҚ-ның процессингі немесе транскрипциядан кейінгі модификациясы.Сплайсингпроцесі мен рибозимдер немесе кіші ядролық РНҚ. «Қалпақ» жалғау мен полиаденилдену, оларды жүзеге асыратын ферменттер. 5’-ұштағы «кэп» пен 3’-ұшындағы поли(А)-фрагментінің маңызы. Рибосомалық және транспорттық РНҚ-дың прокариоттар мен эукариоттарда синтезделуі. Кері транскриптаза.

Негізгі әдебиет –,6,3,8. 9, 10, 11

Қосымша әдебиет – 17,19

7. Белок синтезі немесе трансляция.

Кодон немесе триплет ұғымы. М. Ниренбергтің клеткадан тыс рибосомада жүргізген тәжірибелері. Генетикалық код. Митохондриялық геномның ерекшеліктері. Рибосома құрылысы. Эукариот, прокариот және хлоропластық, митохондриялық рибосомалардың ерекшеліктері. тРНҚ рөлі мен оның құрылысы. Антикодон. Секрациялық белоктар және олардың ерекшеліктері. Трансляция кезеңдері: инициация, элонгация, терминация. Процеске қатысушы ферменттер. Бастаушы белоктар және олардың маңызы. РФ-1 және РФ-2 белоктары. Стоп кодондар.

Негізгі әдебиет – 3,9,7,11, 13, 16

Қосымша әдебиет – 17, 18, 19

 

8. Көмірсулар және оның өсімдіктердегі маңызы.

Көмірсулар және олардың маңызы. Көмірсулар классификациясы. Моносахаридтер ерекшелігі мен таралуы. Олигосахаридтер құрылысы мен таралуы. Полисахаридтердің маңызы: гетеро- және гомо-. О-гликозидтік байланыс және оның маңызы. Көмірсу молекуласының стереоизомерлері: D–изомері және L–изомері. Эпимерлер және хемиацетальдар. Пираноза мен фураноза айырмашылықтары. Организмдегі гексозаның түрлі туындылары. Тотықсыздандырғыш қанттар. Тотықсыздандырғыш ұш.

Негізгі әдебиет – 1, 2, 4,6,8,13, 15, 16

Қосымша әдебиет – 17, 19

9. Липидтер және оның өсімдіктердегі маңызы.

Липидтерге сипаттама. Олардың өсімдіктерде таралуы. Организмдегі маңызы. Өсімдікте кездесетін май қышқылдары. Ең қарапайым липид – триацилглицерол. Мембранадағы құрылымдық липидтер. Галактолипидтер, олардың өсімдік клеткасында кездесуі. Липидтердің сигналдық, кофакторлық және пигменттік рөлі.

Негізгі әдебиет – 1,4,8,9, 11, 15, 16

Қосымша әдебиет – 17, 19

 

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных