Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Зразок оформлення титульного листа реферату
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Коледж приватного вищого навчального закладу

"БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

 

РЕФЕРАТ

на тему:

"Антикризове управління в банку"

 

 

Виконав:

студент 3 курсу,

спеціальність «Фінанси і

кредит»

гр. Ф-21,22

Мельник О.П.

Науковий керівник:

Жук І.І.

 

Чернівці, 2012

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 

 1. Становлення та розвиток банківської системи України.
 2. Суть та будова банківської системи України.
 3. Роль банківської системи в економіці країни.
 4. Центральний банк, його роль і функції.
 5. Цілі та завдання та інструменти грошово-кредитної політики НБУ.
 6. Історія становлення та розвитку банків.
 7. Види банків, їх класифікація.
 8. Операції банків та специфіка їх здійснення.
 9. Порядок створення банків.
 10. Особливості формування статутного капіталу банків.
 11. Порядок реєстрації та ліцензування банків.
 12. Власний капітал банку, його склад та формування.
 13. Залучення коштів як банківська операція.
 14. Запозичення коштів як банківська операція.
 15. Суть банківського кредиту.
 16. Класифікація банківських кредитів.
 17. Принципи та умови кредитування.
 18. Оцінка позичальника, оцінка кредитних ризиків.
 19. Види забезпечення кредитів.
 20. Організація кредитування. Етапи розгляду та надання кредиту.
 21. Проблеми банківського кредитування.
 22. Суть та принципи організації платіжної системи.
 23. Система електронних розрахунків. Порядок виконання платежів.
 24. Внутрішня платіжна система банків: суть, порядок роботи.
 25. Розрахунки за допомогою пластикових карток. Банкомати.
 26. Відкриття та ведення рахунків клієнтів.
 27. Види та суть платіжних інструментів, їх застосування.
 28. Загальний порядок касового обслуговування клієнтів.
 29. Порядок касового обслуговування клієнтів банку.
 30. Забезпечення касової діяльності банку.
 31. Ведення та обслуговування валютних рахунків.
 32. Неторговельні операції банків.
 33. Торгівля валютою на міжбанківському ринку.
 34. Залучення та розміщення валютних коштів.
 35. Операції банків із цінними паперами.
 36. Інвестиційні операції банків.
 37. Операції банків з векселями.
 38. Нетрадиційні операцій банків.
 39. Формування резервів для покриття можливих втрат.
 40. Прибутковість, ліквідність і платоспроможність банку.
 41. Контроль та внутрішній аудит в банку.
 42. Суть і значення банківського нагляду.
 43. Регулювання банківської діяльності та нагляд.
 44. Валютний кліринг: світовий досвід та його значення для України
 45. Операції банків на валютному ринку
 46. Операції з валютними пластиковими банківськими картками.
 47. Валютний ризик в діяльності банківської системи
 48. Управління валютною позицією банку
 49. Посередницькі та консультаційні послуги банку
 50. Умови і перспективи розвитку інвестиційної діяльності в банку
 51. Банківська гарантія як інструмент забезпечення виконання зобов’язань
 52. Лізинг і банківська діяльність в Україні
 53. Форфейтингові операції
 54. Прибуток банку та його розподіл
 55. Формування доходів, витрат і прибутку банку
 56. Ризик ліквідності банку
 57. Банківський нагляд і шляхи його вдосконалення в Україні
 58. Антикризове управління в банку

 


Критерії оцінки знань студентів:

Оцінка знань, вмінь і практичних навичок студентів з навчальної дисципліни „Банківські операції” здійснюється згідно внутрішнього Положення про комплексну діагностику знань студентів Буковинського університету за результатами поточно-модульного та підсумкового контролю.

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю і на іспиті. Якщо завданням поточного контролю є перевірка засвоєння певної частини нормативного матеріалу, то іспит має показати рівень системного освоєння студентом навчальної дисципліни, вміння творчого мислення та практичного використання набутих знань.

В університеті запроваджена накопичувальна система оцінки знань студентів, яка має власну шкалу оцінювання в процесі поточного, модульного та підсумкового контролю і дозволяє за інтегрованою кількістю балів, набраних студентами, визначитися із остаточною оцінкою за предметом.

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 70 балів із 100 студент може набрати на поточному контролі - по 35 балів в межах кожного модуля та 30 балів на підсумковому іспиті.

 

Поточний контроль

Основним видом поточного контролю знань є опитування студентів на семінарських та практичних заняттях. Відповіді студентів оцінюються за трьохбальною шкалою.

Відповідь оцінюється трьома балами, коли вона відповідає таким вимогам:

- містить розгорнутий, вичерпний виклад змісту означеної у питанні проблеми;

- включає повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;

- вказує на здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

- відображає знання необхідних законодавчих та нормативних актів України, досвіду інших країн з обов'язковим посиланням на них під час розкриття питання;

- показує здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення.

 

Відповідь оцінюється двома балами, якщо:

- не розкрито хоча б один із перелічених вище пунктів вимог до повної вичерпної відповіді на найвищий бал, або при розкритті змісту питання зроблені незначні помилки.

 

Відповідь оцінюється одним балом, якщо:

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не розкрито два з пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

- при розкритті змісту питання в цілому правильному за зазначеними вимогами зроблено істотні помилки у:

- визначенні змісту і порядку здійснення в цілому правильно описаних операцій чи процедур;

- визначенні змісту конкретних категорій чи термінів.

 

Кожний вид аудиторної, самостійної чи індивідуальної роботи студента оцінюється відповідною кількістю балів у залежності від обсягу, складності та якості виконання того чи іншого завдання, як і за невиконання чи за інший його проступок (максимальна кількість балів за поточний контроль 30):

- робота на практичних та семінарських заняттях – до 10 балів; (виступи на семінарському занятті 3, 2, 1 бали, активність при обговоренні питань на семінарському занятті – до 2 балів; письмове тестування по темах курсу – до 2 балів; вирішення завдань з виробничих ситуацій – 1 бал);

- підготовка рефератів, есе, реферування текстів, переклад спеціальних текстів з іноземної мови – не більше одного у кожному модулі, - максимальна оцінка 5 балів;

- індивідуальне завдання, підготовка наукової статті, участь в конференції, участь в олімпіадах – 5 балів;

- самостійна робота студентів: конспектування навчальних чи наукових праць, опрацювання окремих тем чи питань курсу, проведення розрахунків з виробничих ситуацій – максимальна оцінка до 10 балів.

Модульний контроль

Модульний контроль (або модульна контрольна робота) проводиться у письмовій формі за індивідуальним завданням для кожного студента (допускаються 3-4 варіанти контрольної роботи).Максимальна кількість балів 5.

Завдання для модульного контролю має наступну структуру:

1) теоретичне питання – вимагає повного, усестороннього, аргументованого висвітлення, з використанням нормативного та статистичного матеріалу, розкриттям проблемних ситуацій та вказанням шляхів їх розв’язання. Максимальна оцінка – 1 бал;

2) лексико-семантичний диктант складається із 5 завдань, у яких необхідно дати точне визначення поняття чи терміну. Максимальна оцінка за кожну окрему правильну відповідь – 0,2 бали;

3) 5 наукових завдань, у яких необхідно замість крапок поставити єдино правильне за змістом слово. Максимальна оцінка за кожне правильно виконане завдання – 0,2 бали;

4) 5 тестів. Оцінка правильно виконаного тесту – 0,2 бали;

5) Виробнича ситуація (задача), розв’язок, якої необхідно пояснити та обґрунтувати. Максимальна оцінка – 1 бали.

 

Оцінка відповіді на теоретичне питання:

 

Відповідь на питання модульного завдання, яка оцінюється на максимальну кількість балів, повинна бути повною і відповідати таким вимогам:

 

- розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання;

- знання та розуміння необхідних для розкриття змісту законів, категорій та понять;

- використання актуальних фактичних статистичних даних;

- знання історичних періодів, дат та етапів розвитку як окремих економічних процесів, так і бюджетної системи в цілому;

- знання функцій, завдань та порядку роботи суб’єктів бюджетного процесу, їх окремих структурних підрозділів та порядку здійснення операцій з бюджетними коштами.

 

Оцінка розв’язку виробничої ситуації (задачі):

 

Розв’язок задачі оцінюється максимальною кількістю балів, якщо:

- витримана логіка проведення розрахунків;

- отримано правильний арифметичний результат;

- дано правильне теоретичне обґрунтування розрахунків;

- правильно зауважені винятки із загальних правил та вказані їх можливі наслідки чи застосування;

- правильно вказані нормативні та інструктивні документи.

 

Оцінка інших завдань:

Лексико-семантичний диктант – завдання оцінюється у 0,2 бала, якщо дано максимально точне визначення поняття чи терміну. Чим віддаленіше наведене визначення від істинного тим нижчою є оцінка. Нуль балів виставляється, якщо визначення не зроблене взагалі, або абсолютно не відповідає правильному.

Наукове завдання – оцінюється максимальною кількістю балів, якщо всі вставлені слова – правильні. Оцінка зменшується на 0,1 бала за кожну помилку (одне неправильне слово) у завданнях. Нуль балів виставляється, якщо вставлено менше половини правильних слів.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных