Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


мистецького навчального закладу)

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Програма

для музичної школи (музичного

відділення початкового спеціалізованого

мистецького навчального закладу)

 

Київ 2006

Укладачі: О.Я. Бондаренко — викладач Київського державного вищого музичного училища ім. Р. Глієра
  І.В. Вавренчук — викладач Київського державного вищого музичного училища ім. Р. Глієра
  Н.І. Шуригіна — викладач-методист дитячої музичної школи № 3 ім. В.Косенка м. Києва
Рецензенти: О.Л. Кріпак — викладач дитячої музичної школи № 2 м. Сімферополя, Сімферопольського музичного училища ім.. П.І. Чайковського  
  С.О. Михайлюк —завідувачкаметодичного кабінетуДонецького обласного учбово-методичного центру культури  

 

Відповідальний за випуск Н. І. Смольська

Редактор Л.М. Трачук

 

© Державний методичний

центр навчальних закладів

культури і мистецтв України,

2006 р.

 

 

Пояснювальна записка

Програма „Музичний інструмент фортепіано” розрахована на учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) далі (ПСМНЗ). Навчання з предмета „Музичний інструмент фортепіано” у ПСМНЗ України проводиться в обсязі, передбаченому діючими Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства культури і туризму України від 18.07.2006р. №570/0/16-06.

Запропонована навчальна програма має наступну структуру:

- зазначення основних завдань і мети навчального предмета „Музичний інструмент фортепіано”;

- з'ясування особливостей організації навчально-виховного процесу;

- рекомендації щодо профілактики здоров'я учня;

- рекомендації щодо організації та проведення контрольних заходів;

- організація обліку успішності із зазначенням критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

- рекомендації укладачів щодо роботи з Таблицями орієнтовних вимог (строки навчання 8 і 6 років), в якій інформація про обсяг знань та навичок, що має отримати учень під час навчання, дана структуровано.

У наступних розділах "Строк навчання 8 років. Загальні вимоги ", "Строк навчання 6 років. Загальні вимоги "визначено, які практичні навички та музично-теоретичні поняття необхідно вивчати, засвоювати, вдосконалювати учню протягом усіх років навчання у закладі. По кожному класу запропоновано орієнтовний річний план, перелік контрольних заходів, технічних вимог; подано 2 варіанти орієнтовних програм підсумкового академічного концерту. У випадку відсутності в орієнтовних програмних вимогах номеру, опусу або тональності музичного твору викладачу пропонується вільний вибір твору подібного жанру. Маючи орієнтовний характер програми підсумкового академічного концерту не повинні обмежувати творчу ініціативу викладачів щодо використання й пошуків оригінальних творів вітчизняних та зарубіжних композиторів-класиків, сучасних композиторів. Розширений репертуарний список планується видати окремо як додаток до Програми.

В останньому розділі „Бібліографія” вміщено рекомендовану методичну літературу. Наведений список методичної літератури стане у нагоді не тільки молодим викладачам, досвідчені педагоги також зможуть підвищити власний професійний рівень після ознайомлення із запропонованими визнаними фахівцями новітніми методиками формування виконавської майстерності.

Основні завдання і мета навчального предмета

„Музичний інструмент фортепіано”

Програма „Музичний інструмент фортепіано” забезпечує загальні навчально-виховні положення музичної педагогіки і вирішує завдання як загально-естетичного, так і професійного виховання учнів.

Видатний німецький музикант К. Орф зауважував: ”Якщо дитина в процесі комплексної музичної діяльності не стане професійним музикантом, то її творча ініціатива, закладена на музичних заняттях, позначиться на всьому, що вона робитиме у подальшому житті”.

Метою музичного виховання у ПСМНЗ є формування всебічно розвинутої особистості, яка поєднує емоційно-духовні та інтелектуально-дійові якості.

У процесі музично-практичної діяльності формується світогляд дитини, розвивається самостійність мислення, емоційна чуйність, воля, моральність. Але це можливо лише за умов захопленого ставлення учня до занять, тому одним з найголовніших завдань є виховання любові до музики. Емоційна мотивація навчання - необхідна основа успішного розвитку учня. Слід з перших уроків вчити дитину емоційному відчуттю музики, розвиваючи її образне мислення та виховуючи слухову спостережливість, тобто вміння чути звуки природи, голосу, музичного інструменту. Необхідно пам’ятати про зв’язок художнього та технічного розвитку учня-початківця та неприпустимість перетворення технічних засобів на мету навчання.

 

Особливості організації навчально-виховного процесу

Програма передбачає навчання 6 та 8 років. Вибір строку навчання залежить від віку учня, рівня його музичної підготовки, бажання дитини та її батьків.

На вивчення предмета „Музичний інструмент фортепіано” типовим навчальним планом ПСМНЗ відводяться дві академічні години на тиждень.

Основною формою навчально-виховної роботи є урок. Індивідуальна форма занять створює необхідні умови щодо спостереження за учнем та всебічним вивченням здібностей, особистих якостей дитини, дозволяє на цій основі диференціювати обсяг та складність завдань, темпи розвитку учня і методи роботи. Умовою успішності навчання та виховання учня є індивідуальний план роботи, складений на підставі психолого-педагогічної характеристики учня на даному етапі його розвитку і подальшому баченні перспективи. Індивідуальний план укладається викладачем з фаху щорічно до початку 1-го та 2-го семестрів та затверджується завідуючим відділом до 1-го вересня на 1-й семестр та до 10-го січня на 2-й семестр. При зарахуванні нового учня план складається та затверджується протягом місяця від початку занять. Характеристика учня складається на кінець навчального року.

Після закінчення навчального року, викладач подає індивідуальний план учня до навчальної частини. Індивідуальний план зберігається в особистій справі учня протягом усього періоду його навчання.

У випадку бажання учня отримати професійну музичну освіту викладач повинен скласти індивідуальний план розвитку учня випускних класів згідно зі вступними вимогами обраного навчального закладу. Зразки випускних програм для професійно орієнтованих учнів надані в „Орієнтовних програмах випускних іспитів”(2-й варіант).

Програмний репертуар,. який є засобом музичного і технічного розвитку учня, будується на кращих зразках національної та світової музичної культури, а також має бути різноманітним за стилями, жанрами, формою, фактурою та образним змістом.

Загальна кількість музичних творів, рекомендованих до вивчення по кожному класу протягом навчального року, надається в Орієнтовних річних планах. У роботі над репертуаром учень має досягати різних ступенів закінченості виконання музичних творів, враховуючі, що одні з них будуть виконані публічно, другі вивчаються для виконання в класі, треті – в порядку ознайомлення.

Щорічно, наприкінці навчального року, викладач з фаху зазначає в індивідуальному плані кожного учня коротку характеристику розвитку його музичних здібностей, творчих здобутків або невдач.

Необхідно навчити учня самостійно працювати, раціонально використовувати час, відведений для домашніх занять. Спільно з батьками викладач повинен організувати режим праці та відпочинку дитини.

Для оптимізації навчального процесу викладачу з фаху важливо налагоджувати творчі міжпредметні зв’язки з викладачами музично-теоретичних дисциплін.

 

Охорона здоров'я учня

Успішність навчання залежить від правильної організації навчального процесу, який починається з правильної посадки учня за інструментом та професійної організації піаністичного апарату, критерієм якої є свобода та доцільність рухів. Гра на фортепіано — гармонійний процес. Будь-яке порушення природної координації, перенапруження окремих ланок апарату та в’ялість інших можуть призвести у подальшому до професійних захворювань. Неприпустимим є не лише фізичний затиск, але й психологічний, який може бути пов’язаний з невпевненістю в собі, непосильним завданням, стресом, нервозною атмосферою занять та іншими факторами. З метою профілактики сколіозу доцільно виконувати фізичні вправи, а також постійно коригувати посадку учня по мірі росту дитини. Особливу увагу слід приділяти психологічній підготовці учня до публічного виступу та правилам поведінки на сцені. Неприпустимими є заняття та виступи при високій температурі. Якщо навчання ведеться грамотно, при повній взаємодії психофізичних та слухо-моторних процесів, гра на фортепіано являє собою здоровий, корисний вид діяльності.

Методи навчання та форми проведення занять у класі фортепіано безумовно будуть залежати від індивідуальності учня, типових психофізичних вікових особливостей дитини, а також етапів навчання. Викладач повинен добре орієнтуватись у питаннях вікової психології, яка умовно ділиться на три етапи: молодший, середній та старший шкільний вік.

Нестійкість уваги, швидке стомлювання учнів молодших класів потребують від викладача ігрових форм занять, винахідливих методів роботи з учнем. На початковому етапі навчання дуже важливо розпізнати та розвинути здібності дитини, активізувати її творчий потенціал , а також сформувати первинні уявлення про музичне мистецтво та опанувати початкові навички гри на фортепіано.

Головне завдання навчального процесу у середніх класах – утримати інтерес учня до навчання. Враховуючи збільшення навантаження в загальноосвітній школі та психофізичні складності росту дитини, потрібно більш чуйно та гнучко складати індивідуальний план та коригувати вимоги. Основний напрямок розвитку зосередити на поглибленні розуміння змісту музики, а не на технічному ускладненні творів. Слід усвідомлювати закономірність нерівності здібностей та темпів розвитку учнів. Тому так важливо враховувати їх уподобання, інтереси, точку зору, особисті уявлення про зміст твору, стимулюючи ініціативу, фантазію та самостійність.

У старших класах можливо ускладнення репертуару та вибір напрямку навчання згідно з інтересами та рівнем розвитку здібностей учня.

Розвитку свідомості та самостійності в роботі учня з нотним текстом якнайкраще сприяє читання нот з листа. Як правило, твори для читання можуть бути легшими за програмні на один – два роки. Такі твори можна знайти серед популярної, танцювальної музики.

Читання з листа дає можливість розвивати внутрішній слух учня, здібність „думати наперед”, легко орієнтуватись в нотному тексті. Вміння учня грамотно та швидко розбирати нотний текст активізує навчальний процес.

 

 

Рекомендації щодо організації та проведення контрольних заходів

Успішність учнів визначається як на індивідуальних уроках, так і під час контрольних заходів, які мають різни форми проведення: контрольні уроки, технічні заліки, академічні концерти (відкриті або закриті за рішенням відділу) та підсумкові (перевідні) академічні концерти, випускні іспити.

У зв’язку з різним рівнем музичних здібностей учнів, фізичними можливостями дітей та їх навантаженням у загальноосвітній школі пропонується коригувати вимоги до контрольних заходів (кількість та рівень складності творів) на засіданнях фортепіанних відділів.

У 1-му класі обов'язковими контрольними заходами є:

- прослуховування (без оцінки) – грудень;

- академічний концерт (з оцінкою) – грудень (для учнів після підготовчого 0-го класу);

- відкритий академічний концерт (без оцінки) – лютий – березень;

- підсумковий академічний концерт – кінець квітня – початок травня.

У 2-му – 7-му класах (строк навчання 8 років ) та в 2-му – 4-му класах (строк навчання 6 років ) обов’язковими контрольними заходами є:

- академічний концерт – кінець жовтня – початок листопада;

- технічний залік – грудень (з 3-го класу зі строком навчання 8 років та з 2-го класу – строк навчання 6 років);

- відкритий академічний концерт ( без оцінки) – лютий – березень;

- підсумковий академічний концерт – квітень – травень.

У 8-му класі ( строк навчання 8 років ) та в 6-му класі (строк навчання 6 років ):

- прослуховування (без оцінки ) –грудень;

- технічний залік – грудень;

- прослуховування (без оцінки ) –квітень;

- випускний іспит – травень.

Під час технічного заліку учень виконує вправи, гами, акорди, арпеджіо згідно з Орієнтовним річним планом.Тональності обираються відповідно до рівня музично-теоретичних знань та тональностей музичних творів з індивідуального плану учня. Можливо також підчас технічного заліку здійснити контроль навичок читання з листа та знань музичної термінології.

Зазначені строки проведення контрольних заходів є орієнтованими та визначаються відділом (відділенням) навчального закладу.

Від виступів на академічному концерті у 1-му семестрі та відкритому академічному концерті у 2-му семестрі можуть бути звільнені учні, які брали участь у конкурсах, фестивалях тощо, а також щойно зараховані учні й такі, що навчаються перше півріччя у викладача з фаху, а також учні, що навчаються у підготовчому 0-му класі. Обов’язковими для всіх учнів є підсумкові академічні концерти та випускні іспити. Тільки в окремих випадках (згідно з пунктами 3.13 та 3.16 Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад системи Міністерства культури і туризму України, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 06.08.01 №523), учні можуть бути звільнені керівництвом закладу від здачі підсумкового академічного концерту або випускного іспиту.

Треба зауважити, що відкритий академічний концерт (без оцінки) може мати різні форми проведення: тематичні концерти, шефські концерти, творчі вечори, концерти для батьків тощо. Учень може виконувати не тільки сольну програму, але й одну і більше п’єс у складі ансамблю. репертуар може складатися з торів, що вже виконувалися учнем. Обов’язковим є публічне виконання протягом року поліфонічного твору, твору великої форми, 2-х – 3-х різнохарактерних п’єс та 1-го – 2-х етюдів. В 0-му та 1-му класах вибір програми для контрольних заходів може бути вільний. З 3-го класу (строк навчання — 8 років) та з 2-го класу (строк навчання — 6 років) вводиться технічний залік.

 

Організація обліку успішності

Оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається за 12-тибальною шкалою згідно з наказом Міністерства культури і туризму України від 27.08.2001р. № 554. Визначаються 4 рівні навчальних досягнень: початковій(1-3 бали), середній (4-6 балів), достатній (7-9 балів) та високий (10-12 балів). Докладно критерії оцінювання викладено в Додатку №1 до вищезгаданого наказу.

Загальний облік успішності учня ведеться щосеместра. Оцінки за такі контрольні заходи як академічний концерт, підсумковій академічний концерт, випускний іспит виставляються після колегіального обговорення виступу учня викладачами відділу (відділення). Викладач з фаху може самостійно проставляти оцінки за технічний залік і контрольні уроки.

Оцінка за рік (підсумкова) виставляється викладачем з фаху на підставі поточної успішності учня протягом 1-го та 2-го семестрів з обов’язковим урахуванням оцінок за контрольні заходи, а також за участь у конкурсах, фестивалях, концертах тощо.

 

Особливості роботи з Таблицями орієнтовних вимог

Протягом навчання у закладі учень має отримати певний обсяг знань та навичок, що викладені як у вигляді Таблиць орієнтовних вимог, так і в орієнтовних річних планах. При використанні Таблиць орієнтовних вимог, необхідно враховувати, що класифікація напрямків розвитку учня є умовною та створена лише з метою структурування інформації. На практиці неможливо відокремити виховання почуття ритму від розвитку слуху, формування музичного мислення від технічних завдань та інше. Таблиці передбачають гнучкий підхід. Комплекс орієнтовних вимог у кожному класі розрахований на середній рівень здібностей і являє собою необхідний мінімум. У роботі з обдарованим учнем річні програмні вимоги можуть бути опановані забагато раніше. Необхідно звернути увагу на послідовне засвоєння матеріалу, комплексний підхід та неприпустимість пропуску будь-яких ланок. Додаткові відомості щодо удосконалення форм та методів роботи з учнями викладачі можуть знайти в спеціальній методичній літературі, список якої надається в розділі „Бібліографія”.

 

Строк навчання – 8 років

 

Загальні вимоги

 

Й клас

 

Формування основних навичок гри на фортепіано:

- ознайомлення з устроєм інструмента та правилами догляду за ним;

- формування правильної посадки та розташування рук і пальців відносно клавіатури;

- підготовчі вправи для організації первинних ігрових рухів;

- формування первинних уявлень про основні способи звуковидобування. Non legato, legato, staccato;

- коротка ліга, короткий форшлаг;

- формування первинних аплікатурних навичок;

- ознайомлення з контрастною поліфонією;

- первинні уявлення про можливості педалі;

- початкові навички читання нот з листа;

- розвиток творчих здібностей з використанням сучасних методик за вибором викладача.

 

Ознайомлення з основами музичної грамоти

- вивчення запису нот в скрипковому та басовому ключах;

- ознайомлення з тривалостями звуків та пауз. Метр, такт, розмір; сильна та слабка долі. Фермата;

- прості ритмічні формули;

- уявлення про виразні можливості сили звука. f , p;

- первинні уявлення про лад, тональність, інтервали;

- усвідомлення ознак пісні, маршу, танцю.

 

Орієнтовний річний план

- 20-25 різнохарактерних п’єс, етюдів та ансамблів;

- використання різноманітних творчих форм музикування;

- вправи для розвитку техніки.

 

Контрольні заходи

Прослуховування (грудень) – 2 різноманітні за жанрами п’єси та етюд.

Відкритий академічний концерт (лютий – березень) – вільна програма.

Підсумковий академічний концерт (квітень – травень) - 2 різноманітні за жанрами твори та етюд.

 

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту

 

Варіант 1 Варіант 2
Гедіке О. Етюд Персел Г. Арія Майкапар С. В садочку   Черні К.- Гермер Г. Етюд Беркович І. Варіація на тему російської народної пісні „Во саду ли во городе” Штейбельт Д. Адажіо  

 

Й клас

Удосконалення навичок гри на фортепіано

- гами, тонічні тризвуки у вигляді акордів та коротких арпеджіо кожною рукою окремо;

- коригування посадки за інструментом та організації ігрових рухів;

- координація рухів рук при виконанні різних штрихів;

- розширення уявлень про звуковидобування;

- вивчення елементарних аплікатурних формул;

- поняття позиційності та змін позицій;

- формування цілісного сприйняття клавіатури;

- початкові навички педалізації. Слухо-моторна координація;

- поняття про динамічну шкалу. Crescendo, diminuendo;

- розуміння співвідношення сили звука в мелодії та акомпанементі;

- формування почуття метру;

- тренування навичок читання з листа;

- подальший розвиток творчих здібностей учня.

 

Музично-теоретичні знання

.

- закріплення навичок читання нот, знаків альтерації та простих ритмічних фігур;

- порядок чергування сильної та слабкої долей в різних розмірах. Затакт;

- первинні уявлення про музичну форму та складові частини музичного формування ( мотив, речення ). Повтор та варіаційність як засоби розвитку музичного твору;

- музичні терміни: andante, allegro, moderato, accelerando, ritenuto;

- розширення понять про динамічну шкалу ( f ,mf, p, mp );

- поняття вольти;

- повторення та розширення понять про лад, тональність, інтервали;

- поняття про акорд, тонічний тризвук;

- поняття про підголоскову поліфонію.

 

 

Орієнтовний річний план

2 – 4 етюди та вправи для розвитку техніки.

1 – 2 поліфонічні твори.

1 - 2 твори великої форми.

2 – 4 різнохарактерні п’єси (у тому числі ансамблі).

Декілька п’єс для читання з листа.

Використання різноманітних творчих форм музикування.

Контрольні заходи

Обов’язковим є виконання напам’ять протягом року поліфонічного твору, твору великої форми, 2-х різнохарактерних п’єс та 1-го – 2-х етюдів.

Контрольний урок з читання з листа (жовтень)

Академічний концерт (листопад-грудень ) - 2 – 3 різноманітні за жанрами твори.

Відкритий академічний концерт (лютий – березень) – 2 різнохарактерні п’єси ( у тому числі ансамблі).

Підсумковій академічний концерт ( травень) – 3 - 4 різноманітні за жанрами твори.

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту

 

Варіант 1 Варіант 2
Лемуан А. Етюд Кабалевський Д. Варіації на російську народну тему Руднєв Н. Щебетала пташечка Черні К.- Гермер Г. Етюд Бах І .С. Менует Бетховен Л. Сонатина G-dur I ч. Шуман Р. Солдатський марш  

 

 

Й клас

Удосконалення навичок гри на фортепіано

 

- продовження розвитку та накопичення ігрових рухів;

- розвиток слухо-моторної координації при подоланні складностей фактури;

- мажорна та мінорна гами в спокійному темпі легато в прямому та протилежному русі;

- тонічні тризвуки з оберненнями у вигляді акордів та коротких арпеджіо (кожною рукою або двома);

- ознайомлення з різними видами педалізації. Педалізація як засіб створення звукового колориту;

- розуміння необхідності використання різної сили звука в мелодії та акомпанементі, відчуття різної ваги в руках;

- ознайомлення з імітаційною поліфонією;

- виховання навичок роботи з поліфонічним твором;

- морденти;

- розуміння позначень артикуляції. Ліга як засіб окреслення мотиву або фрази;

- поняття про цезуру, ауфтакт;

- початкові уявлення про можливості трансформації фактури через зміни типів фактури, ритму, темпу тощо;

- координація слуху, зору та рухів при читанні з листа.

 

 

Музично-теоретичні знання

- поняття пульсації, постійний та змінний темпи. Синкопа;

- уявлення про звуковий колорит. Знайомство з поняттям обертонів;

- уявлення про структуру кварто-квінтового кола;

- прості двочастинна та тричастинна форми;

- різниця між підголосковою та імітаційною поліфонією;

- консонанс, дисонанс. Поняття про стійкі та нестійкі ступені;

- поняття про мелізми;

- поняття про тоніку, субдомінанту, домінанту.

 

Орієнтовний річний план

Мажорна та мінорна гами у прямому та протилежному русі, тонічні тризвуки з оберненнями у вигляді акордів та коротких арпеджіо.

2 – 4 етюди та вправи для розвитку техніки.

1 – 2 поліфонічні твори.

1 - 2 твори великої форми.

2 – 4 різнохарактерні п’єси (у тому числі ансамблі).

Декілька п’єс для читання з листа.

Використання різноманітних творчих форм музикування.

Контрольні заходи

Обов’язковим є виконання напам’ять протягом року поліфонічного твору, твору великої форми, 2-х різнохарактерних п’єс та 1-го - 2-х етюдів.

Контрольний урок з читання з листа (жовтень).

Академічний концерт (листопад-грудень ) - 2 – 3 різноманітні за жанрами твори.

Технічний залік (грудень) – за вимогами річного плану.

Відкритий академічний концерт (лютий – березень) – вільна програма.

Підсумковій академічний концерт ( травень) – 4 різноманітні за жанрами твори.

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту

Варіант 1 Варіант 2
Беренс Г. Етюд Бах І .С. Маленька прелюдія С-dur Клементі М. Сонатина C-dur I ч.або IІ ч. та III ч. Шуман Р. Веселий селянин Черні К.- Гермер Г. Етюд Бах І .С. Маленька прелюдія c-moll Бетховен Л. Сонатина F-dur І ч Косенко В. Мелодія  

 

Й клас

Удосконалення навичок гри на фортепіано

 

- збільшення темпу виконання технічних завдань;

- ознайомлення з хроматичною гамою;

- вивчення коротких, ламаних та довгих арпеджіо в середньому темпі,

- групето;

- формування уявлень про агогіку. Rubato;

- виховання виконавської волі;

- формування почуття довжини фрази, розуміння смислових наголосів;

- розвиток навичок педалізації;

- розвиток навичок роботи з поліфонічним твором;

- практичні навички роботи з фактурою.

 

 

Музично-теоретичні знання

- жанрова характеристика музичного твору;

- поняття про період як складову музичного формування. Мотив, речення, період. Каданс;

- подальше засвоєння музичної термінології;

- складні розміри 6\8; 5\4; 9\8; 12\8;

- особливі види поділу тривалостей: тріолі, квінтолі;

- подальше ознайомлення з тональностями кварто-квінтового кола;

- тоніка, субдомінанта, домінанта (Т , S , D) та їх обернення;

- імітаційне двоголосся. Інвенція, канон.

 

Орієнтовний річний план

 

Хроматична гама, 2 – 4 мажорні та мінорні гами, арпеджіо короткі та довгі.

Тризвуки з оберненнями.

2 – 4 етюди та вправи для розвитку техніки.

1 – 2 поліфонічні твори.

1 - 2 твори великої форми.

2 – 4 різнохарактерні п’єси ( у тому числі ансамблі).

Декілька п’єс для читання з листа.

Використання різноманітних творчих форм музикування.

Контрольні заходи

Обов’язковим є виконання напам’ять протягом року поліфонічного твору, твору великої форми, 2-х різнохарактерних п’єс та 1-го – 2-х етюдів.

Контрольний урок з читання з листа (жовтень).

Академічний концерт (листопад-грудень ) - 2 – 3 різноманітні за жанрами твори.

Технічний залік ( грудень) – за вимогами річного плану.

Відкритий академічний концерт (лютий – березень) – вільна програма.

Підсумковій академічний концерт ( травень) – 3 – 4 різноманітні за жанрами твори.

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту

Варіант 1 Варіант 2
Лемуан А. Етюд Кулау Ф. Сонатина C-dur І ч. Щуровський Ю. Степова пісня Гріг Е. Вальс а-moll Черні К. Етюд ор. 299 Бах І .С. Інвенція С-dur Кабалевський Д. Варіації на словацьку тему Шамо І. Скерцо

 

Й клас

 

Удосконалення навичок гри на фортепіано

 

- коригування посадки учня за інструментом у зв’язку зі зміною його фізіологічних можливостей;

- уявлення про особливості звучання різних типів фактури: гомофонно-гармонічний та поліфонічний склад, акордовий та фігураційний типи фактури;

- розуміння доцільності ігрових рухів та використання їх під час виконання гам, акордів та коротких, ламаних, довгих арпеджіо;

- формування та розвиток навичок виконання кантиленного твору;

- залежність якості звуку від ваги руки, сили та швидкості руху;

- розвиток навичок роботи над триголоссям у поліфонії;

- вивчення елементів поліритмії;

- остинатний ритм;

- розвиток широкого і вузького кола уваги та її розподілення при читанні з листа;

- вивчення позначень педалізації у нотному тексті;

- розширення діапазону сили звука: pp, ff, sp, sf, sfz.

Музично-теоретичні знання

 

- ознайомлення з жанрами старовинної сюїти. Сонатне алегро;

- ознайомлення зі складною тричастинною формою;

- подальше ознайомлення з тональностями кварто-квінтового кола;

- остинатний ритм;

- домінантсептакорд ( D7 )та його обернення. Зменшений септакорд VII-го ступеня ( зм.VII7);

- використання музично-теоретичних знань під час розучування та вивчення напам’ять нотного тексту;

- ознайомлення з цифровим записом гармонії.

 

Орієнтовний річний план

 

Хроматична гама, 2 – 4 мажорні та мінорні гами, арпеджіо короткі, ламані та довгі.

Тонічні тризвуки з оберненнями.

2 – 4 етюди та вправи для розвитку техніки.

1 – 2 поліфонічні твори.

1 - 2 твори великої форми.

2 – 4 різнохарактерні п’єси (у тому числі ансамблі).

Декілька п’єс для читання з листа.

Використання різноманітних творчих форм музикування.

 

Контрольні заходи

Обов’язковим є виконання напам’ять протягом року поліфонічного твору, твору великої форми, 2-х різнохарактерних п’єс та 1-го – 2-х етюдів.

Контрольний урок з читання з листа (жовтень).

Академічний концерт (листопад-грудень ) - 2 – 3 різноманітні за жанрами твори.

Технічний залік ( грудень) – за вимогами річного плану.

Відкритий академічний концерт (лютий – березень) – вільна програма.

Підсумковій академічний концерт ( травень) – 4 різноманітні за жанрами твори.

 

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту

 

Варіант 1 Варіант 2
Бертіні А. Етюд Бах І.С. Сарабанда (Французька сюїта с- moll) Вебер К. Сонатина C-dur 1ч. Чайковський П. Солодка мрія   Черні К. Етюд ор. 299 Бах І.С. Інвенція Гайдн Й. Соната-партита Щуровський Ю. Елегія

 

 

Й клас

 

Удосконалення навичок гри на фортепіано

 

- подальше ознайомлення з тональностями у гамах, різними видами арпеджіо, чотиризвучними акордами, D7;

- свідоме використання артикуляційних прийомів у процесі інтонування;

- свідоме читання позначень сили звука у нотному тексті;

- вміння самостійно підбирати необхідну педалізацію;

- практичні навички читання цифрового запису гармонії;

- розвиток практичних навичок роботи з поліфонічним твором;

- розвиток практичних навичок роботи з різними типами фактури;

- читання складних ритмічних фігур.

 

Музично-теоретичні знання

 

- поняття про циклічну музичну форму: соната, концерт;

- уявлення про вплив епохи на музичний стиль;

- подальше вивчення поліфонічних жанрів: триголосні інвенції, фуга;

- читання простих гармонічних послідовностей за цифровим записом;

- подальше ознайомлення з тональностями кварто-квінтового кола.

 

 

Орієнтовний річний план

 

Хроматична гама, 4 мажорних та мінорних гами, арпеджіо короткі, ламані та довгі.

Чотиризвучні акорди з оберненнями.

2 – 3 етюди та вправи для розвитку техніки.

1 – 2 поліфонічні твори.

1 - 2 твори великої форми.

2 – 4 різнохарактерні п’єси (у тому числі ансамблі).

Декілька п’єс для читання з листа.

Використання різноманітних творчих форм музикування.

 

Контрольні заходи

Обов’язковим є виконання напам’ять протягом року поліфонічного твору, твору великої форми, 2-х різнохарактерних п’єс та 1-го – 2-х етюдів.

Академічний концерт (листопад-грудень ) - 2 – 3 різноманітні за жанрами твори.

Технічний залік ( грудень) – за вимогами річного плану.

Відкритий академічний концерт (лютий – березень) – вільна програма.

Підсумковій академічний концерт ( травень) – 4 різноманітні за жанрами твори.

 

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту

 

Варіант 1 Варіант 2
Черні К. Етюд ор. 299 Гендель Г. Капричіо Гайдн Й. Соната C-dur I ч. Лисенко М. Сумний спів   Мошковський М. Етюд № 6 ор. 72 Бах І .С. Інвенція (триголосна) Моцарт В. Соната С-dur I ч. або IIч. та IIIч. Скорик М. Народний танок

 

 

Й клас

 

Удосконалення навичок гри на фортепіано

 

- закріплення та поглиблення всіх сформованих на попередніх етапах навчання понять та практичних навичок;

- вивчення різних видів техніки. Ознайомлення з октавною технікою. Glissando. Tremolo;

- вміння пристосовуватися під час виступу до різних акустичних умов;

- ознайомлення з прелюдіями та фугами ( Бах І.С. Добре темперований клавір);

- формування свідомого ставлення до педалізації;

- свідоме читання позначень сили звука у нотному тексті;

- розуміння залежності звучання інструмента від різних акустичних умов;

- вміння користуватися комплексом артикуляційних прийомів;

- розвиток музичного кругозору учня за допомогою читання з листа;

- творче музикування згідно з інтересами учнів;

- професійне орієнтування та підготовка до вступу у вищі мистецькі навчальні заклади найбільш перспективних у професійному відношенні учнів.

 

Музично-теоретичні знання

- почуття розгортання музичного твору в часі;

- поняття про період ;

- модуляція;

- елементарні навички аналізу музичної форми;

- уявлення про вплив епохи на музичний стиль.

 

Орієнтовний річний план

 

Мажорні та мінорні гами в тональностях до п’яти знаків, короткі та довгі арпеджіо.

1 – 2 етюди та вправи для розвитку техніки.

1 – 2 поліфонічні твори.

1 твір великої форми.

1 – 2 різнохарактерні п’єси.

Декілька п’єс для ознайомлення за вибором учня.

Читання з листа.

Використання різноманітних творчих форм музикування за вибором учня.

Контрольні заходи

Обов’язковим є виконання напам’ять протягом року поліфонічного твору, твору великої форми, 2-х різнохарактерних п’єс та 1-го – 2-х етюдів.

Академічний концерт (листопад-грудень ) - 2 – 3 різноманітні за жанрами твори.

Технічний залік ( грудень) – за вимогами річного плану.

Відкритий академічний концерт (лютий – березень) – вільна програма.

Підсумковій академічний концерт ( травень) – 4 різноманітні за жанрами твори.

 

Орієнтовні програми випускного іспиту

 

Варіант 1 Варіант 2
Лешгорн К. Етюд Юцевич Е. Фуга е-moll Бетховен Л. Соната № 1 f-moll I ч. Шопен Ф. Прелюдії №4, 7, 20 (за вибором)   Мошковський М. Етюд ор. 72 Черні К. Етюд ор. 740 Бах І .С. Прелюдія та фуга (ДТК) Беркович І. Варіації на тему Паганіні Гріг Е. Весільний день в Трольдхаугені

Й клас

Учні продовжують удосконалювати здобуті навички гри на фортепіано, готують програму до випускного іспиту.

Орієнтовний річний план для випускників, які бажають продовжити навчання у вищих мистецьких навчальних закладах, має відповідати Вимогам з фахових іспитів для вступників до вищих мистецьких навчальних закладів I-II рівнів акредитації, затвердженим Міністерством культури і туризму України від 12 квітня 2005 року.

 

Удосконалення навичок гри на фортепіано

- вміння користуватися комплексом артикуляційних прийомів;

- розуміння динаміки як засобу виразності;

- свідоме ставлення до педалізації;

- робота над різними видами техніки, поняття про віртуозність;

- свідоме читання позначень сили звука у нотному тексті;

- розуміння залежності звучання інструмента від різних акустичних умов;

- розвиток музичного кругозору учня за допомогою читання з листа;

- творче музикування згідно з інтересами учнів;

- професійне орієнтування та підготовка до вступу у вищі мистецькі навчальні заклади найбільш перспективних у професійному відношенні учнів.

 

Музично-теоретичні знання

- уявлення про вплив епохи на музичний стиль;

- подальше вивчення поліфонічних жанрів: триголосні інвенції, фуга;

- читання гармонічних послідовностей за цифровим записом;

- подальше ознайомлення з тональностями кварто-квінтового кола;

- формування практичних навичок аналізу музичної форми;

- порівняння можливостей рояля та оркестру;

- поняття про партитуру та клавір.

Орієнтовний річний план

 

Мажорні та мінорні гами в тональностях до п’яти знаків, короткі та довгі арпеджіо, D7 та зм. VII7.

1 – 2 етюди та вправи для розвитку техніки.

1 – 2 поліфонічні твори.

1 твір великої форми.

1 – 2 різнохарактерні п’єси.

Декілька п’єс для ознайомлення за вибором учня.

Читання з листа.

Використання різноманітних творчих форм музикування за вибором учня.

 

Контрольні заходи

 

Прослуховування (грудень) – 2 твори з випускної програми.

Технічний залік (грудень) – за вимогами річного плану.

Прослуховування (квітень) – уся програма.

Випускний іспит (травень ) –1–2 етюди, поліфонічний твір, 1 твір великої форми, 1–2

п’єси.

 

Орієнтовні програми випускного іспиту

 

Варіант 1 Варіант 2
Бургмюлер Ф. Етюд Бах І .С. Триголосна інвенція Скарлатті Д. Соната Шамо І. Прелюдія fis-moll Мошковський М. Етюд ор. 72 Черні К. Етюд ор. 740 Бах І .С. Прелюдія та фуга (ДТК) Бетховен Л. Соната № 6 F-dur Іч. Шопен Ф.- Ліст Ф. Бажання Скорик М. Партита № 5 Вальс

СТРОК НАВЧАННЯ – 6 РОКІВ

Загальні вимоги

Й клас

Формування основних навичок гри на фортепіано

- ознайомлення з устроєм інструменту та правилами догляду за ним;

- формування правильної посадки та розташування рук та пальців відносно клавіатури;

- діапазон фортепіано, початкове уявлення про регістри та їх виразні можливості;

- підготовчі вправи для організації первинних ігрових рухів;

- вивчення елементарних аплікатурних формул;

- короткий форшлаг;

- поняття позиційності та змін позицій. Гами, тонічні тризвуки кожною рукою окремо;

- координація рухів рук при використанні різних штрихів;

- початкові навички педалізації. Слухо-моторна координація;

- поняття динамічної шкали. Crescendo, diminuendo.

- Розуміння співвідношення сили звука в мелодії та акомпанементі;

- формування первинних уявлень про основні способи звуковидобування. Non legato, legato,

staccato, tenuto;

- розуміння позначень артикуляції;

- коротка ліга;

- початкові навички читання нот з листа, координація зору, слуху та рухів;

- розвиток творчих здібностей з використанням сучасних методик за вибором викладача.

 

 

Ознайомлення з основами музичної грамоти

 

- вивчення запису нот в скрипковому та басовому ключах, знаків альтерації та простих ритмічних фігур;

- знайомство з тривалостями звуків та пауз, метром, тактом, розміром;

- порядок чергування сильної та слабкої долі в різних розмірах, затакт;

- фермата, поняття вольти;

- прості ритмічні формули;

- уявлення про виразні можливості сили звука. f , p, crescendo, diminuendo;

- поняття про динамічну шкалу ( f ,mf, p, mp );

- поняття про акорд. Тонічні тризвуки;

- первинні уявлення про музичну форму та складові музичного формування ( мотив, речення ). Повтор та варіаційність як засоби розвитку музичного твору;

- музичні терміни: andante, allegro, moderato, accelerando, ritenuto;

- первинні уявлення про лад, тональність, інтервали;

- поняття про поліфонію. Контрастна та підголоскова поліфонія;

- усвідомлення ознак пісні, маршу, танцю.

 

Орієнтовний річний план

 

Мажорна та мінорна гами, тонічні тризвуки з оберненнями.

20-25 різнохарактерних п’єс, етюдів та ансамблів (1 – 2 поліфонічні твори та твір великої форми включно).

Використання різноманітних творчих форм музикування.

Вправи для розвитку техніки.

 

Контрольні заходи

Прослуховування (грудень) – 2 різноманітні за жанрами п’єси та етюд.

Відкритий академічний концерт (лютий – березень) – вільна програма.

Підсумковий академічний концерт (квітень – травень) - 2 різноманітні за жанрами твори та етюд.

 

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту

Варіант 1 Варіант 2
Шитте Л.. Етюд Бах І.С. Волинка Бетховен Л.Сонатина G-dur І ч. Чайковський П. Старовинна французька пісня Черні К.- Гермер Г. Етюд Любарський М. Пісня Клементі М. Сонатина С-dur І ч. Щуровський Ю. Шарманка

Й клас

Удосконалення навичок гри на фортепіано

- гами, тонічні тризвуки у вигляді акордів та коротких арпеджіо кожною рукою окремо;

- коригування посадки за інструментом та організації ігрових рухів;

- координація рухів рук при виконанні різних штрихів;

- розширення уявлень про звуковидобування;

- вивчення елементарних аплікатурних формул;

- поняття позиційності та змін позицій;

- формування цілісного сприйняття клавіатури;

- ознайомлення з різними видами педалізації. Педалізація як засіб створення звукового колориту;

- поняття про динамічну шкалу. Crescendo, diminuendo;

- розуміння співвідношення сили звуку в мелодії та акомпанементі;

- формування почуття метру;

- тренування навичок читання з листа. Розвиток вузького та широкого кола уваги;

- подальший розвиток творчих здібностей учня.

Музично-теоретичні знання

 

- поняття пульсації, постійний та змінний темпи або його зміни. Синкопа;

- уявлення про звуковий колорит. Знайомство з поняттям обертонів;

- уявлення про структуру кварто-квінтового кола;

- прості двочастинна та тричастинна форми;

- різниця між підголосковою та імітаційною поліфонією;

- консонанс, дисонанс. Поняття про стійкі та нестійкі ступені;

- поняття про мелізми;

- поняття про тоніку, субдомінанту, домінанту.

 

Орієнтовний річний план

Мажорна та мінорна гами у прямому та протилежному русі, тонічні тризвуки з оберненнями у вигляді акордів та коротких арпеджіо.

2 – 4 етюди та вправи для розвитку техніки.

1 – 2 поліфонічні твори.

1 - 2 твори великої форми.

2 – 4 різнохарактерні п’єси (у тому числі ансамблі).

Декілька п’єс для читання з листа.

Використання різноманітних творчих форм музикування.

Контрольні заходи

Обов’язковим є виконання напам’ять протягом року поліфонічного твору, твору великої форми, 2-х різнохарактерних п’єс та 1 - 2-х етюдів.

Контрольний урок з читання з листа (жовтень).

Академічний концерт (листопад-грудень ) - 2 – 3 різноманітні за жанрами твори.

Технічний залік (грудень) – за вимогами річного плану.

Відкритий академічний концерт (лютий – березень) – вільна програма.

Підсумковій академічний концерт ( травень) – 4 різноманітні за жанрами твори.

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту

Варіант 1 Варіант 2
Черні К.- Гермер Г. Етюд Пахельбель Й. Сарабанда Кулау Ф. Варіації Хачатурян А. Андантино Бернс Г. Етюд Бах І .С. Маленька прелюдія F-dur Клементі М Сонатина G-dur I ч. Мордасов Н. Прощальний мотив

 

 

Й клас

Удосконалення навичок гри на фортепіано

- коригування посадки учня за інструментом у зв’язку зі зміною фізіологічних можливостей

- збільшення темпу виконання технічних завдань;

- ознайомлення з хроматичною гамою;

- вивчення коротких, ламаних та довгих арпеджіо в середньому темпі,

- групето;

- формування уявлень про агогіку. Rubato;

- виховання виконавської волі;

- формування почуття довжини фрази, розуміння смислових наголосів;

- розвиток навичок педалізації;

- розвиток навичок роботи з поліфонічним твором;

- практичні навички роботи з фактурою.

 

Музично-теоретичні знання

 

- жанрова характеристика музичного твору;

- поняття про період як складову музичного формування. Мотив, речення, період. Каданс;

- подальше засвоєння музичної термінології;

- складні розміри 6\8; 5\4; 9\8; 12\8;

- особливі види поділу тривалостей: тріолі, квінтолі;

- подальше ознайомлення з тональностями кварто-квінтового кола;

- тоніка, субдомінанта, домінанта (Т , S , D) та їх обернення;

- імітаційне двоголосся. Інвенція, канон.

- розширення діапазону сили звука: pp, ff, sp, sf, sfz.

 

Орієнтовний річний план

Мажорна та мінорна гами, тризвуки з оберненнями.

2 – 4 етюди та вправи для розвитку техніки.

1 – 2 поліфонічні твори.

1 - 2 твори великої форми.

2 – 4 різнохарактерні п’єси (у тому числі ансамблі).

Декілька п’єс для читання з листа.

Використання різноманітних творчих форм музикування.

Контрольні заходи

Обов’язковим є виконання напам’ять протягом року поліфонічного твору, твору великої форми, 2-х різнохарактерних п’єс та 1-го – 2-х етюдів.

Академічний концерт (листопад-грудень ) - 2 – 3 різноманітні за жанрами твори.

Технічний залік (грудень) – за вимогами річного плану.

Відкритий академічний концерт (лютий – березень) – вільна програма.

Підсумковій академічний концерт ( травень) – 4 різноманітні за жанрами твори.

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту

Варіант 1 Варіант 2
Лекуппе Ф.Етюд Гендель Г.Алеманда Кулау Ф. Сонатина C-dur Iч. або IIч. та IIIч. Косенко В. Дощик Черні К. Етюд ор.299 Бах І .С. Інвенція Бетховен Л. Сонатина F-dur IIч. Косенко В. Мелодія  

Й клас

Удосконалення навичок гри на фортепіано

- коригування посадки учня за інструментом у зв’язку зі зміною його фізіологічних можливостей;

-уявлення про особливості звучання різних типів фактури: гомофонно-гармонічний та поліфонічний склад, акордовий та фігураційний типи фактури;

- розуміння доцільності ігрових рухів та використання їх під час виконання гам, акордів та коротких, ламаних, довгих арпеджіо в одній тональності. Чотиризвучні акорди. Збільшення кола тональностей у вивченні гам;

- формування та розвиток навичок виконання кантиленного твору;

- залежність якості звука від ваги руки, сили та швидкості руху;

- розвиток навичок роботи над триголоссям у поліфонії;

- вивчення елементів поліритмії;

- остинатний ритм;

- розвиток широкого та вузького кола уваги та її розподілення при читанні з листа;

- вивчення позначень педалізації у нотному тексті.

 

Музично-теоретичні знання

 

- ознайомлення з жанрами старовинної сюїти. Сонатне алегро;

- ознайомлення зі складною тричастинною формою;

- подальше ознайомлення з тональностями кварто-квінтового кола;

- остинатний ритм;

- домінантсептакорд ( D7 )та його обернення. Зменшений септакорд VII-го ступеня ( зм.VII7);

- використання музично-теоретичних знань під час розучування та вивчення напам’ять нотного тексту;

- ознайомлення з цифровим записом гармонії.

Орієнтовний річний план

 

Хроматична гама, 2 – 4 мажорні та мінорні гами, арпеджіо короткі, ламані та довгі.

Тонічні тризвуки з оберненнями.

2 – 4 етюди та вправи для розвитку техніки.

1 – 2 поліфонічні твори.

1 - 2 твори великої форми.

2 – 4 різнохарактерні п’єси (у тому числі ансамблі).

Декілька п’єс для читання з листа.

Використання різноманітних творчих форм музикування.

Контрольні заходи

Обов’язковим є виконання напам’ять протягом року поліфонічного твору, твору великої форми, 2-х різнохарактерних п’єс та 1-го – 2-х етюдів.

Контрольний урок з читання з листа (жовтень).

Академічний концерт (листопад-грудень ) - 2 – 3 різноманітні за жанрами твори.

Технічний залік ( грудень) – за вимогами річного плану.

Відкритий академічний концерт (лютий – березень) – вільна програма.

Підсумковій академічний концерт ( травень) – 4 різноманітні за жанрами твори.

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту

Варіант 1 Варіант 2
Бургмюлер Ф. Етюд Гендель Г. Інвенція G-dur Кабалевський Д. Варіації на тему української народної пісні Мендельсон Ф. Пісня без слів   Черні К. Етюд ор. 299 Бах І .С. Інвенція С-dur Моцарт В.. Соната C-dur Iч. або IIч. та III ч. Сасько Г. Джаз-вальс

 

Й клас

 

Удосконалення навичок гри на фортепіано

 

- закріплення та поглиблення всіх сформованих на попередніх етапах навчання понять та практичних навичок;

- вивчення різних видів техніки. Ознайомлення з октавною технікою. Glissando. Tremolo;

- вміння пристосовуватися під час виступу до різних акустичних умов;

- ознайомлення з прелюдіями та фугами ( Бах І.С. Добре темперований клавір);

- формування свідомого ставлення до педалізації;

- свідоме читання позначень сили звука у нотному тексті;

- розуміння залежності звучання інструмента від різних акустичних умов;

- вміння користуватися комплексом артикуляційних прийомів;

- розвиток музичного кругозору учня за допомогою читання з листа;

- творче музикування згідно з інтересами учнів;

- професійне орієнтування та підготовка до вступу у вищі мистецькі навчальні заклади найбільш перспективних у професійному відношенні учнів.

 

Музично-теоретичні знання

 

- почуття розгортання музичного твору в часі;

- поняття про період ;

- модуляція;

- елементарні навички аналізу музичної форми;

- уявлення про вплив епохи на музичний стиль.

 

Орієнтовний річний план

 

Мажорні та мінорні гами в тональностях до п’яти знаків, короткі та довгі арпеджіо.

1 – 2 етюди та вправи для розвитку техніки.

1 – 2 поліфонічні твори.

1 твір великої форми.

1 – 2 різнохарактерні п’єси.

Декілька п’єс для ознайомлення за вибором учня.

Читання з листа.

Використання різноманітних творчих форм музикування за вибором учня.

Контрольні заходи

Обов’язковим є виконання напам’ять протягом року поліфонічного твору, твору великої форми, 2-х різнохарактерних п’єс та 1-го – 2-х етюдів.

Академічний концерт (листопад-грудень ) - 2 – 3 різноманітні за жанрами твори.

Технічний залік ( грудень) – за вимогами річного плану.

Відкритий академічний концерт (лютий – березень) – вільна програма.

Підсумковій академічний концерт ( травень) – 4 різноманітні за жанрами твори.

 

 

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту

 

Варіант 1 Варіант 2
Черні К. Етюд ор.299 Гендель Г Фугета Гайдн Й Соната D-dur Iч. Шмітц М. П’єса Черні К. Етюд ор. 740 Бах І .С. Прелюдія та фуга (ДТК) Моцарт В. Соната F-dur I ч. Шопен Ф. Ноктюрн

 

 

Й клас

Учні продовжують удосконалювати здобуті навички гри на фортепіано, готують програму до випускного іспиту.

Орієнтовний річний план для випускників, які бажають продовжити навчання у вищих мистецьких навчальних закладах, має відповідати Вимогам з фахових іспитів для вступників до вищих мистецьких навчальних закладів I-II рівнів акредитації, затвердженим Міністерством культури і туризму України від 12 квітня 2005 року.

 

Удосконалення навичок гри на фортепіано

- вміння користуватися комплексом артикуляційних прийомів;

- розуміння динаміки як засобу виразності;

- свідоме ставлення до педалізації;

- робота над різними видами техніки, поняття про віртуозність;

- свідоме читання позначень сили звука у нотному тексті;

- розуміння залежності звучання інструмента від різних акустичних умов;

- розвиток музичного кругозору учня за допомогою читання з листа;

- творче музикування згідно з інтересами учнів;

- професійне орієнтування та підготовка до вступу у вищі мистецькі навчальні заклади найбільш перспективних у професійному відношенні учнів.

 

Музично-теоретичні знання

- уявлення про вплив епохи на музичний стиль;

- подальше вивчення поліфонічних жанрів: триголосні інвенції, фуга;

- читання гармонічних послідовностей за цифровим записом;

- подальше ознайомлення з тональностями кварто-квінтового кола;

- формування практичних навичок аналізу музичної форми;

- порівняння можливостей рояля та оркестру;

- поняття про партитуру та клавір.

Орієнтовний річний план

 

Мажорні та мінорні гами в тональностях до п’яти знаків, короткі та довгі арпеджіо, D7 та зм. VII7.

1 – 2 етюди та вправи для розвитку техніки.

1 – 2 поліфонічні твори.

1 твір великої форми.

1 – 2 різнохарактерні п’єси.

Декілька п’єс для ознайомлення за вибором учня.

Читання з листа.

Використання різноманітних творчих форм музикування за вибором учня.

 

Контрольні заходи

 

Прослуховування (грудень) – 2 твори з випускної програми.

Технічний залік (грудень) – за вимогами річного плану.

Прослуховування (квітень) – уся програма.

Випускний іспит (травень ) – 1-2 етюди, поліфонічний твір, 1 твір великої форми, 1-2 п’єси.

 

Орієнтовні програми випускного іспиту

 

Варіант 1 Варіант 2
Крамер І. Етюд Гендель Г. Фугета Чімароза Д. Соната В-dur Джоплін С. Регтайм Мошковський М. Етюд ор. 72 Черні К. Етюд ор. 740 Бах І .С. Прелюдія та фуга (ДТК) Гайдн Й. Соната Es-dur I ч. Ліст Ф. Втіха Шамо І. На гулянці

 

БІБЛІОГРАФІЯ

Рекомендована методична літературА

1. Алексєєв А. З історії фортепіанної педагогіки. – К.: Музична Україна, 1974.

2. Давидовський К. Феномен естрадного хвилювання. – К.: Київське державне вище музичне училище ім. Р.Глієра, 2002.

3. Кашкадамова Н. Мистецтво виконання музики на клавішно-струнних інструментах. – Тернопіль: СМП "Астон", 1998.

4. Кашкадамова Н. Ф.Шопен. – Тернопіль: СМП "Астон", 2000.

5. Корженевський А. До питання про специфіку мислення музиканта-виконавця.. Зб. Питання фортепіанної педагогіки та виконавства. – К.: Музична Україна, 1981.

6. Корженевський А. Майстерність педагога-музиканта. Методичні рекомендації для педагогів ДМШ. – К.: Музична Україна, 1979.

7. Курковський Г. Питання фортепіанного виконавства: Зб. статей. – К.: Музична Україна, 1983.

8. Милич Б. Робота над поліфонічними творами з учнями дитячих музичних шкіл. - К.: Мистецтво, 1964.

9. Милич Б. Виховання учня-піаніста 1-2 кл., 3-4 кл., 5-7 кл. - К.: Музична Україна, 1972.

10. Милич Б. Про формування та вдосконалення педагогічної майстерності педагога-піаніста – К.: Музична Україна, 1971.

11. Рябов І., Мурзіна Є. Виховання та навчання в ДМШ, фортепіано 1-й клас. - К.: Музична Україна, 1988.

12. Рябов І. Фортепіано. Методика навчання виховання піаніста в 2-3 класах. – К.: Музична Україна, 1997.

13. Савицький Р. Основні засади фортепіанної педагогіки. – Львів: Укрвидат, 1994.

14. Шульгіна В. Про курс методики навчання на фортепіано. Зб. „Питання фортепіанної педагогіки та виконавства". - К.: Музична Україна, 1981.

15. Збірник статей "Виховання піаніста в ДМШ" / Ред. А.А.Александрова. – К.: Мистецтво, 1964.

16. Алексеев. А. Русские пианисты. – М.: Музгиз, 1948.

17. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано: Учебник. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1971.

18. Алексеев А. История фортепианного искусства: Учебник в 3-х ч. – 1 ч. и 2 ч. – 2-е изд., доп. – М.: Музыка, 1998.

19. Алексеев А. Творчество музыканта-исполнителя (На материале интерпретаций выдающихся пианистов прошлого и настоящего). – М.: Музыка, 1991.

20. Алексеев А. О воспитании музыканта-исполнителя. – М.: Сов. Музыка, 1980, №2.

21. Асафьев Б. Интонация и музыкальный образ. – М.: Музыка, 1965.

22. Баренбойм Л. Музикальная педагогика и исполнительство. – Л.: Советский композитор, 1974.

23. Баренбойм Л. Путь к музицированию. - Л.: Советский композитор, 1973.

24. Баринова М. О развитии творческих способностей ученика../ Ред. В.Михелис. – М.: Музгиз, 1961.

25. Бейлина С. В классе профессора В.Х.Розумовской – М.: Музыка, ленинградское отделение, 1982.

26. Беркман Т. Индивидуальное обучение музыке. Музыкально-эстетическое развитие школьников в процессе обучения игре на фортепиано. – М.: Просвещение, 1964.

27. Бирман Л. О художественной технике пианиста. – М.: Музыка, 1973.

28. Браудо И. Артикуляция (О произношении мелодии) / Ред. Х.С.Кушнарева. – Изд. 2-е. - М.: Музыка, 1973.

29. Браудо И. Об изучении клавирных произведений И.С.Баха в музыкальной школе. - Л.: Музыка, 1979.

30. Бронфин Е., Голубовская Н. Исполнитель и педагог. – М.: Музыка, ленинградское отделение, 1978

31. Будяковский А. Пианистическая деятельность Листа. – Л.: Музыка, 1986

32. Булучевский Ю. Старинная музыка. – Л.: Музыка, 1974.

33. Галич В. О развитии внутреннего слуха, творческой инициативы и фантазии на индивидуальных занятиях в фортепианных классах. Сб. “Вопросы фортепианной педагогики”, вып. 4. – М.: Музыка, 1976.

34. Гат Й. Техника фортепианной игры. – М.: Музгиз, 1957.

35. Герасимович Д. Методика обучения игре на фортепиано: Учебник. – М.: Просвещение, 1984.

36. Гинзбург Г. О работе над музыкальным произведением. 3 изд. – М.: Музыка, 1968.

37. Голованов В. Техника быстрого чтения нот. – М.: Композитор, 2002.

38. Голубовская Н. Искусство педализации. - Л.: Музыка, 1967.

39. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве. - Л.: Музыка, 1985.

40. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. - М.: Гос. музиздат, 1961.

41. Григорьев Л.. Современные исполнители. – М.: Сов. композитор, 1990.

42. Грум-Гржимайло Т. Музыкальное исполнительство. – М.: Знание, 1984.

43. Зильберквит М. Рождение фортепиано. – М.: Сов. композитор, 1973.

44. Зимин П. История фортепиано и его предшественников. – М.: Музыка, 1968.

45. Исполнительское искусство зарубежных стран. – М.: Музыка, 1977.

46. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984.

47. Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. - Л.: Музыка, 1988.

48. Коган Г. О фортепианной фактуре. – М.: Сов.композитор, 1961.

49. Коган Г. Работа пианиста. – М.: Гос. музиздат, 1963.

50. Коган Г. У врат мастерства. – М.: Сов. композитор, 1977.

51. Коган Г. Бузони Ф. - М.: Музыка, 1964.

52. Коган Г. Вопросы пианизма. Сборник статей - М.: Музыка., 1968.

53. Копчевский Н. Клавирная музыка. Вопросы исполнения. - М.: Музыка, 1986.

54. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности и сознательности ученика в классе специального фортепиано. – М.: Музыка, 1966.

55. Кременштейн Б. Педагогика Г.Нейгауза. - М.: Музыка, 1984.

56. Корыхалова Н. Интерпретация музыки. – Л.: Музыка, 1979.

57. Лагутин А. Основы педагогики музыкальной школы. – М.: Музыка, 1985.

58. Леонтьева О. Орф К. - М.: Музыка, 1984.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Рассказывает ФОРТЕПИАНО | II младшая группа (10-12 лет). I младшая группа (до 9 лет)


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных