Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


E) Пиримидиндер синтезi.
274. Белоктар мен кµмiрсулар алмасуыныњ µзара байланысын сипаттауѓа ќай т±жырымдама сєйкес келмейдi:

A) Трикарбон ќышќылдары циклiнiњ µнiмдерi болып табылатын кетоќышќылдар ќайтадан аминделу арќылы амин ќышќылдарын т‰зедi;

B) Амин ќышќылдарыныњ дезаминделуi кезiнде трикарбон ќышќылдары циклiне ќатысушы кетоќышќылдар т‰зiледi;

C) Аланиннiњ дезаминделуi кезiнде глюконеогенезге кiрiсетiн пирож‰зiм ќышќылы т‰зiледi;

D) Амин ќышќылдарыныњ кµмiрсуларѓа айналуында глюкокортикоидтер мањызды роль атќарады;

E) Амин ќышќылдары кµмiрсуларѓа ќ±рамындаѓы азотын жоѓалтпай айнала алады.

275. Кµмiрсулар мен липидтер алмасуыныњ µзара байланысын сипаттауѓа ќай т±жырымдама сєйкес келмейдi:

A) Кµмiрсулар мен липидтер алмасуы арасындаѓы байланыстырушы буын ацетил - КоА болады;

B) Майлар гидролизi кезiнде т‰зiлетiн глицерин пирож‰зiм ќышќылына айнала алады;

C) Глицерин пирож‰зiм ќышќылына айналѓаннан кейiн глюконеогенезге ќатыса алады;

D) Майлар гидролизiнiњ µнiмдерi моносахаридтер бола алады;

E) Кµмiрсуларды артыќ мµлшерде пайдалану майлардыњ ќорѓа жиналуына єкеледi.

276. Белоктар мен нуклеин ќышќылдары алмасуыныњ µзара байланысын сипаттауѓа ќай т±жырымдама сєйкес келмейдi:

A) Кейбiр амин ќышќылдары нуклеотидтер синтезi ‰шiн ж±мсалады;

B) Белоктыњ бiрiншi реттi ќ±рылымы туралы информация ДНК молекуласында саќталады;

C) Амин ќышќылдарын рибосомаларѓа рРНК тасымалдайды;

D) Белок биосинтезi кезiнде амин ќышќылдарыныњ ќосылу тєртiбiн мРНК аныќтайды;

E) Белоктыњ матрицалыќ биосинтезiне нуклеин ќышќылдары ќатысады.

277. Кµмiрсулар мен нуклеин ќышќылдары алмасуыныњ µзара байланысын сипаттауѓа ќай т±жырымдама сєйкес келмейдi:

A) Нуклеин ќышќылдарыныњ синтезi ‰шiн фруктоза жєне глюкоза пайдаланылады;

B) Нуклеин ќышќылдарыныњ синтезi ‰шiн пентозалар пайдаланылады;

C) Нуклеин ќышќылдарыныњ ыдырауы кезiнде пентозалар т‰зiледi;

D) ДНК нуклеотидтерi синтезi ‰шiн дезоксирибоза пайдаланылады;

E) РНК нуклеотидтерi синтезi ‰шiн рибоза пайдаланылады.

278. ЖМЌ ® ацетил КоА ® кетоќышќылдар ® амин ќышќылдары схемасы ненi кµрсетедi:

a) Липидтер алмасуынан белоктар алмасуына µту;

b) Кµмiрсулар алмасуынан белоктар алмасуына µту;

c) Кµмiрсулар алмасуынан липидтер алмасуына µту;

d) Липидтер алмасуынан кµмiрсулар алмасуына µту;

e) Белоктар алмасуынан липидтер алмасуына µту.

279. Глицерин ® ПЖЌ ® глюкоза схемасы ненi кµрсетедi:

a) Липидтер алмасуынан белоктар алмасуына µту;

b) Кµмiрсулар алмасуынан белоктар алмасуына µту;

c) Кµмiрсулар алмасуынан липидтер алмасуына µту;

d) Липидтер алмасуынан кµмiрсулар алмасуына µту;

e) Белоктар алмасуынан кµмiрсулар алмасуына µту.

280. Амин ќышќылдары ® трикарбон ќышќылдары циклiнiњ кетоќышќылдары ® моносахаридтер схемасы ненi кµрсетедi:

a) Липидтер алмасуынан белоктар алмасуына µту;

b) Кµмiрсулар алмасуынан белоктар алмасуына µту;

c) Кµмiрсулар алмасуынан липидтер алмасуына µту;

d) Липидтер алмасуынан кµмiрсулар алмасуына µту;

e) Белоктар алмасуынан кµмiрсулар алмасуына µту.

281. Глюкоза ® ацетил КоА ® ЖМЌ схемасы ненi кµрсетедi:

a) Липидтер алмасуынан белоктар алмасуына µту;

b) Кµмiрсулар алмасуынан белоктар алмасуына µту;

c) Кµмiрсулар алмасуынан липидтер алмасуына µту;

d) Липидтер алмасуынан кµмiрсулар алмасуына µту;

e) Белоктар алмасуынан липидтер алмасуына µту.

282. Глюкоза ® рибозофосфат ® нуклеотид схемасы ненi кµрсетедi:

a) Липидтер алмасуынан белоктар алмасуына µту;

b) Кµмiрсулар алмасуынан белоктар алмасуына µту;

c) Кµмiрсулар алмасуынан нуклеин ќышќылдары алмасуына µту;

d) Липидтер алмасуынан кµмiрсулар алмасуына µту;

e) Белоктар алмасуынан липидтер алмасуына µту.

283. Пептидтер ® амин ќышќылдары ® нуклеотидтер схемасы ненi кµрсетедi:

a) Липидтер алмасуынан белоктар алмасуына µту;

b) Кµмiрсулар алмасуынан белоктар алмасуына µту;

c) Кµмiрсулар алмасуынан нуклеин ќышќылдары алмасуына µту;

d) Липидтер алмасуынан кµмiрсулар алмасуына µту;

e) Белоктар алмасуынан нуклеин ќышќылдары алмасуына µту.

284. Гликогенфосфорилаза активтілігін реттеу процесіндегі цАМФ ролі ќандай:

А) Гормондар єсер етуініњ клеткаішіндік аралыќ заты;

В) гормон;

С) фермент;

Д) макроэргиялыќ ќосылыс;

Е) АМФ доноры.

285. Май ткані клеткаларында глюкагон гормоныныњ єсерінен мына процестер ж‰реді: гормонныњ рецептормен єрекеттесуі (1); протеинкиназаныњ активтелуі (2); ц АМФ-тіњ т‰зілуі (3); липазаныњ активтелуі (4); аденилатциклазаныњ активтелуі (5). Процестердіњ реттілігі ќандай:

A) 5, 4, 3, 2, 1;

B) 1, 3, 5, 4, 2,;

C) 1,5, 4, 3, 2;

D) 2, 4, 3, 5, 1;

E) 1, 5, 3, 2, 4.

286. Гепатоциттерде адреналин гормоныныњ єсерінен мына процестер ж‰реді: адреналин+ рецептор → гормон-рецептор комплексі(1); активті емес протенкиназа → активті протеинкиназа (2); фосфорилаза в → фосфорилаза а (3); АТФ → цАМФ (4); Осы процестер ќай реттілікпен ж‰реді:

A) 4, 3, 2, 1;

B) 1, 3, 4, 2;

C) 1, 4, 2, 3;

D) 2, 4, 3, 1;

F) 1, 3, 2, 4.

287. Глиоксим ќышќылы ќай ќосылыстыњ кµміртектік ќањќасыныњ т‰зілуі ‰шін бастапќы зат бола алмайды:

А) Глицерин;

В) Аденин;

С) Порфирин;

Д) - аланин;

Е) Серин

288. Белоктар жєне кµмірсулар алмасуы арасындаѓы µзара байланыстыњ бір мысалы мына айналым: эритрозо – 4 – фосфат + Х шиким ќышќылы фенилаланин, тирозин жєне триптофан. Х – ќай зат:

А) Пирож‰зім ќышќылы;

В) 3 – фосфоглицерин ќышќылы;

С) Фосфоенолпирож‰зім ќышќылы;

Д) 2 – фосфоглицерин ќышќылы;

Е) Диоксиацетонфосфат

289. Нуклеин ќышќылдары мен кµмірсулар алмасуы арасындаѓы µзара байланыстыњ бір мысалы мына айналым: 5 – фосфорибозил – 1 – пирофосфат + Х оротидин – 5/ - фосфат уридин – 5/ - фосфат. Х – ќай зат:

А) Орот ќышќылы;

В) Дигидроорот ќышќылы;

С) Карбамилфосфат;

Д) Аспарагин ќышќылы;

Е) Фосфоорот ќышќылы.

290. Тірі организм ќосылыстарын олардыњ ќ±рылысыныњ к‰рделену дєрежесініњ µсу баѓытында орналастыр: 1 – фосфолипидтер; 2 – н‰клеин ќышќылдары; 3 – дисахаридтер; 4 – кетоќышќылдар; 5 – хроматин:

А) 1,2,3,4,5;

В) 5,4,3,2,1;

С) 2,4,5,1,3;

Д) 4,3,1,2,5;

Е) 3,5,4,1,2.

291. Триптофан Х У хинолин ќышќылы Z айналымдар тізбегіндегі Z затын ата:

А) Аскорбин ќышќылы;

В) Никотин ќышќылы;

С) Фенилсірке ќышќылы;

Д) Бензой ќышќылы;

Е) Ќымыздыќсірке ќышќылы.

292. Пиримидиндік негіздердіњ ыдырауы кезінде амин ќышќылы - - аланин т‰зіледі. Ол ќайсысыныњ биосинтезіне ж±мсалады:

А) Тиаминпирофосфат;

В) Пиридоксальфосфат;

С) Коэнзим А;
Д) ФАД;

Е) НАД.

293. Аргинин гидролизі кезінде т‰зіледі:

А) Орнитин жєне мочевина;

В) Орнитин жєне аммиак;

С) Цитруллин жєне фосфор ќышќылы;

Д) Аспарагин жєне фумар ќышќылдары;

Е) Орнитин жєне СО2

294.Фенилаланин тотыќќанда тирозин т‰зіледі. Б±л кезде амин ќышќылыныњ ќай тобы реакцияѓа т‰седі:

А) Карбоксил тобы;

В) Амин тобы;

С) Радикалы;

Д) Карбонил тобы;

Е) Пептидтік топ.

295.Гистидин - аланинмен єрекеттескенде ќай пептид т‰зіледі:

А) Глутатион;
В) Офтальм ќышќылы;

С) Окситоцин;

Д) Вазопрессин;

Е) Карнозин.

296.Глиоксил циклі мен Кребс циклініњ химиялыќ процестері ќай ќышќыл т‰зілгенше бірдей болады:

А) Лимон ќышќылы;

В) Изолимон ќышќыл;

С) - Кетоглутар ќышќылы;

Д) Фумар ќышќылы;

Е) Алма ќышќылы.

297. Коэнзим А-ныњ ацетил – КоА ќ±рамынан босап шыѓуы ќай цикл реакциялары арќылы ж‰руі м‰мкін:

А) Гликолиз;

В) Орнитин циклі;

С) Глиоксил циклі;

Д) Кори циклі;

Е) Пентозофосфаттыќ цикл.

298.Липидтердіњ ќай тобыныњ ќ±рамына цетил, церил, монтан спирттері сияќты жоѓары спирттер кіреді:

А) Майлар;

В) Стеридтер;

С) Балауыздар;

Д) Фосфолипидтер;

Е) Гликолипидтер

299.Липидтердіњ ќай тобыныњ ќ±рамына полициклді спирттер кіреді:

А) Майлар;

В) Стеридтер;

С) Балауыздар;

Д) Фосфолипидтер;

Е) Гликолипидтер

300.Липидтердіњ ќай тобыныњ ќ±рамына кµп атомды спирт – миоинозит кіреді:

А) Майлар;

В) Стеридтер;

С) Балауыздар;

Д) Фосфолипидтер;

Е) Гликолипидтер

 

301. Пирож‰зім ќышќылыныњ тотыѓа декарбоксилдену процесіне коферменттердіњ біртіндеп ќатысуыныњ д±рыс реті:

1. ТПФ→ФАД →НАД+ →ЛЌ→КоА

2. ТПФ → ЛЌ→ КоА→ ФАД →НАД+ +

3. ТПФ→ КоА→ ЛЌ→ ФАД →НАД+

4. ФАД →НАД+→ ТПФ → ЛЌ→ КоА

5. ФАД →НАД+→ КоА→ ТПФ→ ЛЌ

302. Амин ќышќылдарыныњ ќай айналымы карбоксил тобы бойынша ж‰ретін реакцияларѓа жатпайды:

1. Глутамин ќышќылы → γ-аминмай ќышќылы

2. Гистидин → гистамин

3. Тирозин → тирамин

4. Амин ќышќылы → аминоациладенилат

5. Глутамин ќышќылы → α-кетоглутар ќышќылы +

303. Амин ќышќылдарыныњ ќай айналымы амин тобы бойынша ж‰ретін реакцияларѓа жатады:

1. Глутамин ќышќылы → γ-аминмай ќышќылы

2. Гистидин → гистамин

3. Тирозин → тирамин

4. Амин ќышќылы → аминоациладенилат

5. Глутамин ќышќылы → α-кетоглутар ќышќылы +

304. Амин ќышќылдарыныњ ќай айналымы радикалы бойынша ж‰ретін реакцияларѓа жатпайды:

1. Фенилаланин → тирозин

2. Аланин → пирож‰зім ќышќылы +

3. Аргинин → орнитин

4. Треонин → глицин

5. Цистеин → цистеин ќышќылы

305. Ќай витамин кетоќышќылдар декарбоксилазасыныњ активті центрі болып табылатын коферментті т‰зеді:

1. В1+

2. В2

3. В3

4. В5

5. В6

306. Ќай витамин аминотрансферазалардыњ активті центрі болып табылатын коферментті т‰зеді:

1. В1

2. В2

3. В3

4. В5

5. В6 +

307. АТФ: D-глюкоза-6-фосфотрансфераза ферменті катализдейтін реакция нєтижесінде ќандай µнімдер т‰зіледі:

1. АДФ + глюкозо-1-фосфат

2. АДФ + Н3РО4

3. АДФ + глюкозо-6-фосфат +

4. Глюкозо-1,6-дифосфат

5. Глюкоза + АТФ

308. АТФ: D-глюкоза-6-фосфотрансфераза ферменті катализдейтін реакцияѓа ќатысатын бастапќы заттар:

1. АДФ + глюкозо-1-фосфат

2. АДФ + Н3РО4

3. АДФ + глюкозо-6-фосфат

4. Глюкозо-1,6-дифосфат

5. Глюкоза + АТФ +

309. Пируватдегидрогеназалыќ комплекс ќ±рамына ќай компонент кірмейді:

1. Пируватдекарбоксилаза

2. Липоат-ацетилтрансфераза

3. Дигидролипоилдегидрогеназа

4. Тиаминпирофосфат

5. Пиридоксальфосфат +

310. Пируватдегидрогеназалыќ комплекс ќ±рамына ќай компонент кірмейді:

1. Пируватдекарбоксилаза

2. Липоат-ацетилтрансфераза

3. Дигидролипоилдегидрогеназа

4. Тиаминпирофосфат

5. Лактатдегидрогеназа+

311. Фосфатазалар ферменттердіњ ќай класына жатады:

1. Оксидоредуктазалар

2. Трансферазалар

3. Гидролазалар+

4. Лиазалар

5. Изомеразалар

312. Гликозидазалар ферменттердіњ ќай класына жатады:

1. Оксидоредуктазалар

2. Трансферазалар

3. Гидролазалар +

4. Лиазалар

5. Изомеразалар

313. Фермент-субстраттыќ комплекс т‰зілу кезінде ПЖЌ молекуласы тиаминпирофосфат молекуласына оныњ ќай атомы арќылы байланысады:

1. пиримидиндік циклдіњ азот атомы

2. тиазол циклініњ азот атомы

3. тиазол циклініњ к‰кірт атомы

4. тиазол циклініњ кµміртек атомы+

5. пиримидиндік циклдіњ кµміртек атомы

314. Ќай жаѓдайда фермент-субстраттыќ комплекс т‰зіледі:

1. тиаминпирофосфат + белок

2. пиридоксальфосфат + белок

3. ПВК + тиаминпирофосфат-фермент +

4. НАД+ + лактатдегидрогеназа

5. ФАД + дегидрогеназа

315. Сэнгер єдісі бойынша N-шеткі амин ќышќылын аныќтау ‰шін ќайсысы ќолданылады: 1. Фенилизотиоцианат

2. Динитрофторбензол +

3. Бромсукцинимид

4. Карбоксипептидаза

5. Аминопептидаза

316. Ферментативті єдіс бойынша N-шеткі амин ќышќылын аныќтау ‰шін ќайсысы ќолданылады:

1. Фенилизотиоцианат

2. Динитрофторбензол

3. Бромсукцинимид

4. Карбоксипептидаза

5. Аминопептидаза +

317. Ферментативті єдіс бойынша С-шеткі амин ќышќылын аныќтау ‰шін ќайсысы ќолданылады:

1. Фенилизотиоцианат

2. Динитрофторбензол

3. Бромсукцинимид

4. Карбоксипептидаза +

5. Аминопептидаза

318. Белоктарды анализдеу кезінде келесі єдістер ќай реттілікпен ќолданылады:

1 - белоктардыњ экстракциясы; 2 - биологиялыќ материалдыњ гомогенизациясы; 3 - белоктар ќоспасын бµлу

A) 3,2,1
B) 1,2,3
C) 2,1,3 +
D) 3,1,2

E) 1,3,2.

319. α-спираль – б±л:

1. Белоктыњ екінші ретті ќ±рылымыныњ т‰р µзгерісі+

2. Белоктыњ ‰шінші ретті ќ±рылымыныњ т‰р µзгерісі

3. Белоктыњ бірінші ретті ќ±рылымыныњ т‰р µзгерісі

4. Белоктыњ тµртінші ретті ќ±рылымыныњ т‰р µзгерісі

5. Протомерлердіњ жинаќталу єдісініњ т‰р µзгерісі

320. Макроэлементтерге жатады:

A) Fe, Сu, Мо

B) С, H, О, N +

C) Zn, Mn, Cu, Co

D) Se, Li, B
E) Al, As, Si

321. Микроэлементтерге жатады:

A) Na, K, Ca

B) С, H, О,

C) Zn, Mn, Cu +

D) Mg, Na, K
E) N, S, Р

322. Кіші молекулалы ќосылыс:

A) Гликоген.

B) Глюкоза. +

C) ДНК.

D) РНК.
E) Гепарин.

323. мРНЌ функциясы:

А) Амин ќышќылдарын рибосомаѓа тасымалдау

В) Рибосоманы ќ±ру

С) Белок биосинтезі ‰шін баѓдарлама болу+
D) ДНЌ биосинтезі ‰шін баѓдарлама болу

Е) тРНЌ биосинтезі ‰шін баѓдарлама болу

 

324. тРНЌ функциясы:

А) Амин ќышќылдарын рибосомаѓа тасымалдау +

В) Рибосоманы ќ±ру

С) Белок биосинтезі ‰шін баѓдарлама болу
D) ДНЌ биосинтезі ‰шін баѓдарлама болу

Е) тРНЌ биосинтезі ‰шін баѓдарлама болу

325. рРНЌ функциясы:

А) Амин ќышќылдарын рибосомаѓа тасымалдау

В) Рибосоманы ќ±ру +

С) Белок биосинтезі ‰шін баѓдарлама болу
D) ДНЌ биосинтезі ‰шін баѓдарлама болу

Е) тРНЌ биосинтезі ‰шін баѓдарлама болу

326. Мына формула ќайсысына тиісті:

 

A) B6
B) B5
C) B1
D) B12
E) B2+

327. Мына формула ќайсысына тиісті:

 

A) B6
B) B5+
C) B1
D) B12
E) B2

328. Мына формула ќайсысына тиісті:

A) B6+
B) B5
C) B1
D) B12
E) B2

329. Екі ќос байланыс ќайсысында бар:

А) Стеарин ќышќылы

В) Олеин ќышќылы

С) Пальмитин ќышќылы

D) Линоль ќышќылы +

Е) Линолен ќышќылы

330. ‡ш ќос байланыс ќайсысында бар:

А) Стеарин ќышќылы

В) Олеин ќышќылы

С) Пальмитин ќышќылы

D) Линоль ќышќылы

Е) Линолен ќышќылы +

331. Бір ќос байланыс ќайсысында бар:

А) Стеарин ќышќылы

В) Олеин ќышќылы +

С) Пальмитин ќышќылы

D) Линоль ќышќылы

Е) Линолен ќышќылы

332. Галактоза ќалдыќтары ќайсысыныњ ќ±рамына кіре алады:

1. Майлар

2. Балауыздар

3. Фосфолипидтер

4. Гликолипидтер +

5. Стеридтер

333. Кэп ќайсысыныњ ќ±рамына кіреді:

1. ДНЌ

2. рРНЌ

3. мРНЌ+

4. тРНЌ

5. кДНЌ

334. «Беде жапыраѓы» атты екінші ретті ќ±рылым ќайсысына тєн:

1. ДНЌ

2. рРНЌ

3. мРНЌ

4. тРНЌ+

5. кДНЌ

335. АРСазалар ќай класќа жатады:

1. Лиазалар

2. Лигазалар +

3. Трансферазалар

4. Гидролазалар

5. Изомеразалар

336. тРНЌ молекуласындаѓы амин ќышќылы «ќонатын» орын:

1. Аденилді нуклеотид +

2. Цитидилді нуклеотид

3. Уридилді нуклеотид

4. Гуанидилді нуклеотид

5. Тимидилді нуклеотид

337. Организмніњ µз белоктарыныњ гидролизі ќайда µтеді:

А) митохондрияларда

В) рибосомаларда

С) ядрода

D) цитоплазмада

Е) лизосомаларда+

338. мРНЌ жєне тРНЌ кодон-антикодондыќ єрекеттесуі ќайда µтеді:

А) митохондрияларда

В) рибосомаларда +

С) ядрода

D) цитоплазмада

Е) лизосомаларда

339. Гомополисахаридтерге жатады:

1. Гиалурон ќышќылы

2. Крахмал+

3. Гепарин

4. Дезоксирибоза

5. Фруктоза

340. Фосфолипидтер сипаттамасына ќай т±жырымдама сєйкес келмейді:

1. Жасуша мембраналарыныњ негізгі компоненті

2. Гидролиз µнімдерініњ бірі фосфор ќышќылы бола алады

3. Ќ±рамына глицерин жєне сфингозин ќалдыќтары кіре алады

4. Гидролиз µнімдерініњ бірі холин бола алады

5. Гидролиз µнімдерініњ бірі глюкоза бола алады+

341. Цереброн – ќайсыларыныњ µкілі:

А) Балауыздар

В) Майлар

С) Стеридтер

Д) Гликолипидтер +

Е) Фосфолипидтер

342. Ќаныќпаѓан аминоспирт:

1) Глицерин

2) Этиленгликоль

3) Сфингозин +

4) Миоинозит

5) Холестерол

343. Глицерин, ЖМЌ, фосфор ќышќылы жєне азотты негізден т‰зілген к‰рделі эфирлер:

А) Балауыздар

В) Майлар

С) Стериндер

Д) Стеридтер

Е) Фосфатидтер +

344. Майлар ќ±рамына кірмейтін ќышќыл:

А) Пальмитин ќышќылы

В) Стеарин ќышќылы

С) Линоль ќышќылы

D) Пропион ќышќылы +

Е) Олеин ќышќылы

345. Фосфолипидтер ќ±рамына неѓ±рлым жиі кіретін азотты негіздер:

А) Аденин, гуанин

В) Холин, этаноламин +

С) Цитозин, урацил

Д) Тимин, аденин

Е) Гуанин, урацил

346. Адам мен жануарлардыњ негізгі стеролы:

А) Эргостерол

В) Фукостерол

С) Холестерол +

Д) Ситостерол

Е) Стигмастерол

347. Сањырауќ±лаќтардыњ негізгі стеролы:

А) Эргостерол +

В) Фукостерол

С) Холестерол

Д) Ситостерол

Е) Стигмастерол

348. Спермацет – б±л:

А) Балауыз +

В) Май

С) Фосфатид

Д) Стерид

Е) Цереброзид

349. Ганглиозидтер мен цереброзидтер ќайсысына жатады:

А) Балауыздар

В) Майлар

С) Стеридтер

Д) Гликолипидтер +

Е) Фосфолипидтер

350. Фосфатидилхолин басќаша ќалай аталады:

А) Кефалин

В) Цереброн С) Лецитин + Д) Холестерин Е) Орнитин
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных