Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Пояснювальна записка. Заступник директора з
Заступник директора з

навчальної роботи

________А.М.Дудніков „___”__________20__р.

 

 

Методичні вказівки та завдання

до контрольної роботи

з дисципліни

„Технологія машинобудування”

 

для студентів

заочної форми навчання

за спеціальністю

5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

 

Херсон , 2010

 

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни „Технологія машинобудування” для студентів заочної форми навчання спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Укладач – Хомутова Катерина Володимирівна, викладач без категорії спеціальних дисциплін ХПТК ОНПУ

 

Методичні вказівки даної редакції створено у грудні 2010 року і дійсні до внесення змін діючої навчальної програми з дисципліни „Технологія машинобудування”

 

Рецензент – Притула Л.М., викладач вищої категорії, вмкладач спеціальних дисциплін ХПТК ОНПУ

 

Відповідальний за випуск – Чорна Наталія Миколаївна викладач вищої категорії, викладач-методист, методист коледжу.

 

Завідувач заочного відділення: Карпець І.В.

 

Методичні вказівки розглянуто і схвалено цикловою комісією « Виробництво автомобілів»

 

Протокол № ____ від «__»________2010р.

 

Голова комісії :

 

Зміст

1. Пояснювальна записка.

2. Тематичний зміст дисципліни.

3. Перелік лабораторних, практичних робіт за програмою дисципліни

4. Курсове проектування

5. Завдання контрольної роботи .

6.Методичні вказівки до змісту, обсягу та виконання завдань контрольної роботи.

7. Вимоги до оформлення контрольної роботи.

8. Список рекомендованої літератури.

9.Додатки:

- Додаток А. Зразок виконання контрольної роботи;

- Додаток Б. Зразок оформлення титульного листа контрольної роботи;

 


Пояснювальна записка

Програма підготовки студентів Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету напрямку інженерна механіка, спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»за кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст з дисципліни «Технологія машинобудування» розрахована на термін вивчення у 6 семестрі.

Мета і завдання курсу полягає в тому, щоб ознайомити студентів з основами різання металів, технологічним обладнанням і оснащенням, основами технології машинобудування при виготовленні механізмів і машин та вмінням застосовувати знання на практиці при вивченні інших спеціальних дисциплін.

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- Фізичні основи процесу різання;

- основні відомості про конструкції металорізального інструмента;

- основні види механічної обробки;

- основні відомості про елементи технологічного процесу;

- особливості базування деталей при обробці;

- економічну ефективність технологічного процесу.

Вміти:

- Вільно орієнтуватися в найбільш розповсюджених видах механічної обробки та використаному обладнанні,

- призначати раціональні режими різання,

- вміло використовувати нормативно-довідкову літературу.

 

Певний час змісту відводиться на самостійну роботу студентів.

Студент заочного відділення виконують одну контрольну роботу яка включає теоретичні і практичні питання.

Контрольна робота виконується в учнівському зошиті або на листах формату А4. Зарахована контрольна робота дає допуск студента до заліка. Робота виконується за варіантами. В кінці роботи надається список використаної літератури.

 

 

2. Тематичний зміст дисципліни.

Тематичний план

п/п Найменування розділів і тем Кількість годин
        Всього Втому числі
            Лекції лабо-ратор. прак­тичні. само­стійні.
  Вступ      
  Розділ 1. Основа різаная металів -
  Всього по розділу: -
  Розділ 2. Технологічне обладнання та оснащення          
  Тема 2.1. Конструктивні особливості та принципи дії металорізальних верстатів. - -
  Тема 2.2. Вибір обладнання та інструменту. -
  Всього по розділу: -
  Розділ 3. Основи технології машинобудування          
  Тема 3.1 Єдина система технологічної підготовки виробництва - -
  Тема 3.2 Єдина система технологічної документації - -
  Тема 3.3 Точність та якість обробки поверхонь. - - -
  Тема 3.4 Базування деталей при обробці. - - -
  Тема 3.5 Економічна ефективність технологічного процесу обробки - - -
  Тема 3.6 Види заготовок для деталей машин - - -
  Всього по розділу: - -
  Всього по дисципліні: -

 

Вступ

Значення обробки різанням при виготовленні механізмів та машин. Історичний огляд розвитку науки про різання металів та верстатобудування. Сучасне становище теорії різання.

Розділ 1. Основи різання металів

Матеріали для ріжучих інструментів.

Інструментальні сталі: вуглецеві, леговані, швидкорізальні. Тверді сплави.

Мінералокерамічні матеріали. Композити. Абразивні матеріали.

Елементи режимів різання

Огляд основних видів механічної обробки матеріалів: точіння, свердлування, фрезерування, шліфування.

Поверхні оброблюваної деталі. Головний рух. Рух подачі швидкості різання, подача, глибина різання. Вплив різних факторів на жорсткість обробленої поверхні. Штучний та основний технологічний час.

Інструменти ріжучі. Терміни визначення (ГОСТ 25751-83)

Обробка різанням. Терміни визначення (ГОСТ 25762-83)

Геометрія токарних різців.

Площини для визначення геометрії різців. Кути різців, головні і допоміжні. Вплив кутів різців на процес обробки.

Стружкоутворення при різанні.

Типи стружок. Наростоутворення. Наклеп. Вплив на процес різання.

Сили в процесі різання.

Складові сили опору різання і їх вплив на інструмент, заготівлю, вузли верстата.

Теплові явища при різанні

Теплові явища в процесі різання. Вплив теплових процесів на точність обробки та ріжучі властивості інструменту.

Знос та стійкість інструментів

Критерії зносу. Вплив змащувально-охолоджуючої рідини на процес різання.

Швидкість і стійкість інструментів. Вплив швидкості на стійкість інструментів.

Практична робота №1

Вивчення конструкції різних типів токарних різців та їх конструктивних елементів.

 

 

Розділ 2. Технологічне обладнання та оснащення

Тема 2.1. Конструктивні особливості та принципидії металорізальних верстатів.

Класифікація і позначення металорізальних верстатів. Рухи робочих органів верстатів. Кінематичні схеми верстатів. Умовні позначення на кінематичних схемах (ТОСТ 2.770 - 68)

Приводи верстатів. Електропривод, типи електродвигунів, механічні характеристики електродвигунів. Гідропривід, його особливості, область використання.

Механізми верстатів. Призначення та взаємодія основних вузлів та механізмів. Направляючі верстатів, столи, планшайби, супорти. Шпиндельні вузли. Варіатори. Реверсуючі механізми.

Тема 2.2. Вибір обладнання та інструменту.

Сутність токарної обробки. Інструмент для токарної обробки. Токарні пристосування: патрони, центри оправки. Деталі, що обробляють на токарних верстатах.

Токарно-гвинторізні і токарно-револьверні верстати. Основні вузли верстатів. Принцип дії. Роботи, що виконуються на цих верстатах. Пристрої для закріплення заготовок. Область використання верстатів.

Практична робота №2

Вивчення кінематичної схеми токарного верстату.

Практична робота №3

Визначення режимів різання при точінні. Розрахунок основного часу.

Карусельні і лобові верстати. Призначення, класифікація та область використання. Роботи, що виконуються на цих верстатах.

Токарні автомати і півавтомати. Призначення, класифікація та область використання. Токарний гідро копіювальний напівавтомат, призначення, основні вузли, робочі рухи.

Обробка отворів. Свердління, його сутність. Види обробки отворів. Точність при обробці.

Свердлильні верстати. Призначення, область використання. Пристрої, допоміжний інструмент. Розточені верстати. Призначення, область використання. Пристрої, допоміжний і ріжучі інструменти. Призначення і типи інструментів при обробці отворів: зенкери, розгортай, церковки, зенківки. Особливості конструкції. Практична робота №4

Визначення режимів різання при обробці отворів. Розрахунок основного часу.

Фрезерування металів. Сутність процесу фрезерування. Типи фрез. Схеми різання.

Фрезерні верстати. Основні типи, призначення та область використовування. Пристрої для закріплення заготовок. Допоміжний інструмент.

Практична робота №5

Визначення режимів різання при фрезеруванні. Розрахунок основного часу.

 

Стругальні, довбальні і протяжні верстати. Інструменти та обладнання. Процес протягування схеми різання. Типи протяжок. Конструктивні елементи протяжок. Область використання верстатів.

Обробка зубчастих коліс. Зубофрезерування, зубодовбання. Зубомевенгування. Методи нарізання зубчастих коліс. Інструмент обладнання. Схеми різання. Зубообробні верстати. Призначення, класифікація і область використання.

Шліфувальні верстати. Сутність процесу шліфування. Схеми обробки при шліфувальні. Класифікація верстатів, призначення.

Верстати з автоматизованим циклом. Агрегатні верстати, призначення, область використування. Верстати з ЧПК. Призначення, область використання.

Розділ 3. Основи технології машинобудування

Тема 3.1. Єдина система технологічної підготовки виробництва(ЕСТПВ).

Визначення і призначення ЕСТПР. Основні вимоги до технологічній підготовки виробництва (ТІШ). Терміни і визначення основних понять ТІШ (ТОСТ 14.004 - 83). Загальні поняття ТІШ. Складові частини, властивості і характеристики ТІШ. Машинобудівне виробництво і його характеристики. Властивості і характеристики предметів праці. Процеси і операції.

Загальні правила розробки технологічних процесів (ТП). Види ТП. Основні етапи розробки ТП (ТОСТ 14.301-83).

Автоматизація проектування ТП. Загальні положення. Загальні правила проектування ТП.

Тема 3.2. Єдина система технологічної документації(ЄСТД)

Визначення і призначення ЄСТД (ТОСТ 3.1101-81). Стадії розробки і види документів (ТОСТ 3.1102-81). Документи загального призначення. Документи спеціального призначення.

Опори, затискувачі і установчі пристрої. Графічні позначення (ГОСТ 3.1107-81). Приклади нанесення позначень.

Терміни і призначення основних понять ЕСТД (ГОСТ 3.1109 - 82). Загальні поняття. Технологічна документація. Технологічні процеси і операції. Елементи технологічних операцій. Характеристики технологічного процесу. Технологічні норми. Засоби виконання технологічного процесу. Предмети праці.

Тема 3.3. Точність та якість обробки поверхонь.

Поняття про точність. Фактори, що впливають на точність. Методи оцінки точності обробки. Економічна точність обробки, критерії оцінки точності обробки.

Тема 3.4. Базування деталей прн обробці.

 

Засоби установки деталей при обробці. Поняття про базування і бази. Вибір баз.

 

Тема 3.5. Економічна ефективність технологічного процесу обробки.

Коефіцієнт порівняльної ефективності. Термін окупаємосгі. Питомі капітальні вкладення. Собівартість. Приведенні затрати.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных