Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Порядок оцінки основних засобів при їх зарахуванні на баланс підприємства
Порядок надходження основних засобів Порядок визначення первісної вартості
Придбання за грошові кошти Витрати, безпосередньо пов”язані з придбанням і доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для їх використання у запланованих цілях
Придбання об”єктів основних засобів, зобов”язання за якими визначені загальною сумою Розподіл загальної суми пропорційно справедливій вартості окремого об”єкта основних засобів
Внесення до статутного капіталу Справедлива вартість, погоджена з засновниками (учасниками) з урахуванням витрат, передбачених п.8 П(С)БО 7 “Основні засоби”
Переведення в основні засоби з оборотних активів, товарів, готової продукції тощо Собівартість, яка визначається згідно з П(С)БО 9 “Запаси” та П(С)БО 16 “Витрати”
Обмін на подібний об”єкт Залишкова вартість преданого об”єкта. Якщо залишкова вартість переданого об”єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об”єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об”єкт, є справедлива вартість переданого об”єкта, з включенням різниці до витрат звітного періоду
Обмін на неподібний об”єкт Справедлива вартість переданого об”єкта, збільшена (зменшена) на суму грошових коштів, яка передана (отримана) при обміні
Безоплатне отримання Справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п.8. П(С)БО 7 “Основні засоби”

 

Первісна вартість основних засобів може змінюватись у таких випадках:

• внаслідок переоцінки;

• у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів;

• в результаті додаткових витрат, понесених підприємством після надходження об'єкта основних засобів.

Переоцінка основних засобів – це доведення залишкової вартості основних засобів до справедливої. У більшості випадків справедлива вартість основних засобів – це їх ринкова вартість.

Інформацію про ринкову вартість основних засобів на дату переоцінки можна отримати: з відомостей заводів-виробників; з прайс-листів посередників; з періодичних видань; безпосередньо на ринку; в агенствах нерухомості, у експерта-оцінювача; зі збірників цін тощо.

Згідно з П(С)БО 7 переоцінка проводиться за умови, що на дату балансу залишкова вартість більш ніж на 10% відрізняється від справедливої вартості.

Для проведення переоцінки важливо знати таке:

1. Переоцінка основних засобів здійснюється на дату балансу. Частота її проведення залежить від коливань справедливої вартості основних засобів, що переоцінюються.

2. При переоцінці одного об¢єкта переоцінюються всі об¢єкти, що відносяться до даної групи.

3. Переоцінці підлягають вартість об¢єкта основних засобів і його знос. Необхідність переоцінки диктується значним (більш ніж на 10 %) відхиленням залишкової вартості основних засобів від справедливої вартості.

4. Відомості про зміну первинної вартості і суми зносу основних засобів заносяться до реєстру аналітичного обліку – інвентарної картки.

5. Розрахунок суми змін провадиться на основі індексу переоцінки, що показує, у скільки разів справедлива вартість окремого об¢єкта основних засобів зросла (скоротилася) щодо залишкової.

Індекс = Справедлива вартість

Залишкова вартість

Розрахунок суми змін може првадитись інакше, якщо залишкова вартість об¢єкта дорівнює нулю. У цьому випадку переоцінена вартість об¢єкта визначається додаванням справедливої вартості до його первинної без змін зносу.

Суми первинної дооцінки включаються до складу додаткового капіталу; а сума первинної уцінки – до складу витрат періоду.

У разі оцінки об¢єкта, який раніше був дооцінений, сума уцінки ( в межах величини попередньої дооцінки, відображеної у складі додаткового капіталу) списується в дебет субрахунка 423 «Дооцінка активів».

 

Крім того в обліку основні засоби оцінюють за:

залишковою (балансовою) вартістю - первісна або переоцінена вартість за вирахуванням суми нарахованого зносу;

вартістю, яка амортизується,- первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості;

ліквідаційною вартістю - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

переоцінененою вартістю - вартість необоротних активів після їхпереоцінки.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных