Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ, МІСЦЕВИХ

ОСЕРЕДКІВ АСОЦІАЦІЇ

ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Асоціація складається з таких органів: За­га­льні збори та Рада. У структурі Асоціації за рі­шенням Загальних зборів Асоціації можуть ство­рюватися інші органи.

4.2. Вищим органом управління Асоціації є Зага­льні збори членів Асоціації. Засідання Зага­льних зборів Асоціації проводяться не менше як один раз на два (2) роки. Засідання Загальних зборів скликається за рішенням Ради Асоціації. Рада Асоціації зобов’язана скликати позачергове засі­дання Загальних зборів Асоціації на пись­мову вимогу не менше 1/3 складу членів Ради Асоціа­ції, 1/5 складу членів Асоціації, половини складу місцевих осередків Асоціації. Рада Асо­ціації зобов’язана не менше як за один (1) місяць до дня проведення Загальних зборів письмово по­відомити членів Асоціації про місце, дату і поря­док денний засідання Загальних зборів. Го­ловує на засіданнях Загальних зборів голова Ради Асо­ціації При прийнятті рішень на засі­данні Загаль­них зборів кожен член Асоціації має один голос; передача голосу не допускається.

4.3. До компетенції Загальних зборів відно­сяться вирішення питань про:

– створення, реорганізацію та ліквідацію Асо­ціації;

– затвердження Положення та інших внутрі­шніх нормативних положень Асоціації та вне­сення змін i доповнень до них;

– обрання та розпуск складу Ради, скарбника, членів контрольно-ревізійної комісії Асоціації;

– затвердження програм та визначення основ­них напрямків діяльності Асоціації;

– письмовий орган Асоціації;

– розмір та зміну розміру членського внеску;

– прийняття бюджету, розпорядження майном та коштами Асоціації;

– затвердження звітів Асоціації, її керівних ор­ганів;

– затвердження положень та прийняття рі­шення про припинення діяльності місцевих ор­ганізацій (осередків) Асоціації;

– створення, реорганiзацiю та ліквідацію пiдприємств та організацій Асоціації, затвер­дження їх статутiв та положень;

– затвердження символіки та положення про символіку Асоціації;

– прийняття у почесні члени Асоціації, об­рання почесним президентом Асоціації.

4.4. Рада Асоціації є постійно діючим органом Асоціації, який здійснює керівництво Асоціа­цією у період між засіданнями Загальних зборів Асоціації. Рада Асоціації складається із Голови Ради (Президента), Заступника голови (Віце-пре­зидента) та інших членів Ради у складі від шести (6) до десяти (10) членів Асоціації, які обира­ються на засіданні Загальних зборів Асоціації таємним голосуванням терміном на чотири (4) роки. У разі рівної кількості голосів при прийн­ятті рішень Ради вирішальним є голос Голови Ради. Заступник Голови Ради одночасно виконує функції відповідального секретаря.

4.5. Законними представниками інтересів Асоціа­ції є голова та Заступник Голови Ради. Заступник Голови Ради може представляти інте­реси Асоці­ації лише за дорученням Голови Ради або а разі неможливості виконання Головою своїх повно­важень.

4.6. Головний редактор письмового органу та Ска­рбник Асоціації, у разі якщо такі не є чле­нами Ради, мають право брати участь у роботі Ради на правах дорадчого голосу. Повноваження Скарб­ника можуть виконуватися одночасно За­ступни­ком голови Ради.

4.7. Рішення органів Асоціації, якщо іншого не­передбачено цим Положенням, є правомоч­ними за умови присутності більшості складу та­ких орга­нів і прийняття простою більшістю го­лосів від складу присутніх.

4.8. До складу Асоціації можуть входити міс­цеві організації (осередки), які створюються за тери­торіальними принципом за місцем прожи­вання, місцем роботи та навчання тощо. Асоціа­ція може створювати обласні, в м. Києві та м. Севастополі, міські, районні організації (осере­дки) (далі —місцеві організації (осередки).

4.9. Місцеві організації (осередки) створю­ються у складі не менше трьох (3) осіб відпові­дно до ад­міністративно-територіального устрою України, оформляються протоколом установчих зборів (конференції) відповідного осередку.

4.10. Організації (осередки) Асоціації входять до структури Асоціації на правах відповідних міс­цевих організацій. Вони діють на підставі цього Положення та внутрішнього документу, що при­ймається відповідною місцевою організа­цією (осередком) та затверджується Загальними збо­рами Асоціації.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных