Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Структурна схема кола для одерження, передачі І реєстрації медико-біологічної інформації
Структурна схема кола для одерження, передачі і ре­єстрації медико-біологічної інформації зображена на мал. 2.51.

Мал. 2.51.

Припустимо, що X— деякий параметр біологічної сис­теми, який потрібно визначити; - величина, яка отри­мується на реєструючому пристрої. Для обчислення повин­на бути відомою залежність а також значення ко­ефіцієнта підсилення за даних умов.

Завдання для перевірки кінцевого рівня знань

1. Визначити ціну поділки приладів (в ^/поділку і fi/поділку) для різних меж вимірювання: Прилад має 20 поділок.

2. Визначити максимальну відносну похибку для цих приладів, якщо клас точності: а) 1; б) 2.

3. Амперметр має 25 поділок і розрахований на вимірювання сили струму Клас точності 1. Знайти відносну похибку, якщо стрілка вказує на 5, 15, 20 поділок. Зробити висновок.

4. Чому дорівнює невідомий опір в схемі, зображеній на мал. 2.44, якщо

5. Назвіть основні блоки осцилографа.

6. Яким вимогам повинна задовольняти напруга, що подасться на X-пластини осцилографа і чому?

7. Що таке калібрувальний сигнал і для чого він використовується?

8. На які пластини осцилографа подається досліджувана напруга?

9. Які електричні величини можна виміряти за допомогою осцилог­рафа?

10. Що таке чутливість приладу?

11. За якими параметрами оцінюють підсилювач?

12. Що таке дільник напруги і де він використовується?

13. Знайти потенціал поля, створеного диполем в точці, віддаленій на відстань в напрямку під кутом 30 відносно напрямку Середовище – кров

14. Через поперечний переріз провідника проходять електрони зі швидкістю Концентрація електронів

Знайти густину струму. Знайти силу струму, створеного цими зарядами, якщо переріз провідника

15. Який максимальний момент сили діє на молекулу води в електричному полі з напруженістю якщо для моле­кул води дипольний момент ?

16. Знайти максимальне значення ЕРС, яка індукується в рамці площею , якщо магнітна індукція має максимальне значення і змінюється за гармонічним законом з періодом

17. Знайти напруженість магнітного поля в центрі півкільця раді­усом 2 м, по якому тече струм силою 5 А.

18. В однорідному магнітному полі з індукцією знахо­диться прямолінійний провідник завдовжки 1.4 м, на який діє си­ла 2.1 Н. Визначити кут між напрямком струму в провіднику і напрямком магнітного поля, якщо сила струму в провіднику 12 А.

19. На відстані 3 см від прямолінійного нескінченно довгого про­відника зі струмом індукція магнітного поля дорівнює Знайти силу струму в провіднику.

20. Соленоїд завдовжки 60 см має три шари витків по 120 витків в кожному шарі. Знайти силу струму, котрий живить соленоїд, якщо індукція поля на осі соленоїда

21. Потік протонів, прискорених різницею потенціалів влітає в однорідне магнітне поле напруженістю Швидкість частинок перпендикулярна до напрямку магнітного поля. Знайти силу, що діє на кожний із протонів.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных