Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Контрольна робота №4
Квантова та атомна фізика

Варіант 1

1 рівень.

Задача1. Що станеться з ізотопом U237 при β-розпаді? Як змінюється масове число нового елемента? Ліворуч чи праворуч у таблиці Менделєєва відбувається зсув? Записати реакцію.

Задача2. При бомбардуванні α-частинками Алюмінію утворюється нове ядро і нейтрон. Записати ядерну реакцію і визначити, ядро якого елемента при цьому утворюється.

 

2 рівень.

Задача1. Випромінювання з енергією 15Дж освітлює площадку у 2см2 протягом 1хв. Визначити тиск, здійснюваний випромінюванням на поверхню у випадку, коли площадка повністю поглинає промені.

Задача2. У збудженому стані атом може існувати 10-8с. Потім переходячи в основний стан, атом випромінює фотон. Визначити частоту та довжину хвилі цього випромінювання, різниця енергії збудженого та основного стану 4,9еВ.

3 рівень.

Задача1. На поверхню метала падає потік випромінювання з довжиною хвилі 0,36мкм, потужність якого 5мкВт. Визначити силу фотоструму, насичення, якщо 5% усіх падаючих фотонів вибивають з металу електрони.

 

Варіант 2

1 рівень.

Задача1. Записати реакцію безпосереднього перетворення Актинію-227 у Францій-223;

α чи β розпад має тут місце?

Задача2. Радіоактивний марганець 25Mn54 одержують двома шляхами. Перший шлях полягає в опроміненні ізотопу заліза 26Fe56 дейтронами, другий ― в опроміненні ізотоп заліза 26Fe54 нейтронами. Написати ядерні реакції.

2 рівень.

Задача1. Тиск сонячного світла на поверхню Землі становить 4,7∙10-4Па. Визначити енергію випромінювання, яке падає щосекунди на кожний квадратний метр поверхні Землі, розміщеної перпендикулярно до променів.

Задача2. В результаті поглинання фотона електрон в атомі водню, перейшов з першої боровської орбіти на другу. Визначити частоту цього фотона.

3 рівень.

Задача1. На дзеркальну поверхню площею 10см2 під кутом 450 падає потік фотонів інтенсивністю 1018фотон/с з довжиною хвилі падаючого світла 400нм. Визначити тиск світла на поверхні, якщо коефіцієнт відбиття від поверхні 0,75.

 

Варіант 3

1 рівень.

Задача1. Ядро ізотопу 83Ві211 утворилося з іншого ядра після послідовних α і β – розпадів. Що це за ядро?

Задача2. При бомбардуванні заліза 26Fe56 нейтронами утворюється β-радіоактивний ізотоп марганцю з атомною масою 56. Написати реакцію одержання штучно радіоактивного марганцю і реакцію β-розпаду, що відбувається з ним.

2 рівень.

Задача1. На кожний квадратний сантиметр чорної поверхні щосекунди падає 2,8∙1017 квантів випромінювання з довжиною хвилі 400нм. Який тиск Здійснює це випромінювання на поверхню?

Задача2. Визначити енергію, яка звільняється в водневій бомбі при синтезі 1кг Гелію.

3 рівень.

Задача1. Лазер випромінює світло з довжиною хвилі λ=0,6943мкм. За один імпульс він випромінює енергію 2Дж. Визначити: а) енергію фотона (в електрон-вольтах); б) масу фотона; в) імпульс фотона; г) кількість фотонів, випромінених в одному імпульсі.

 

Варіант 4

1 рівень.

Задача1. У що перетворюється Уран-238 після α-розпаду і двох β-розпадів?

Задача2. Визначити найменшу енергію необхідну для розділення ядра вуглецю 6С12 на три однакові частинки.

2 рівень.

Задача1. На кожний квадратний метр чорної поверхні щосекунди падає 2,5·1015 фотонів рентгенівського випромінювання з частотою 7·1019Гц. Який тиск здійснює це випромінювання?

Задача2. 1г радію-226, який знаходиться в рівновазі з продуктами розпаду, виділяє за 1с енергію 14,2·1011МеВ. Скільки часу потрібно, щоб нагріти 10г води від 00 до 1000С за рахунок енергії радіоактивного розпаду 1г радію-226 у воді.

3 рівень.

Задача1. На поверхню вольфраму падають ультрафіолетові промені, довжина хвиль яких 0,04мкм. Знайти: а) червону межу фотоефекту для вольфраму; б) максимальну кінетичну енергію фотоелектронів; в) максимальну швидкість фотоелектронів.

 

Варіант 5

1 рівень.

Задача1. У що перетворюється ізотоп Торію 90Th234, ядра якого зазнають трьох послідовних α-розпадів?

Задача2. Знайти питому енергію зв’язку нуклонів у ядрі дейтерію, Н2, ядрі кисню 8О16 і ядрі Полонію 84Ро210.

2 рівень.

Задача1. Який тиск здійснює світлове випромінювання на 1мм2 чорної поверхні, яка одержує з випромінювання 500Дж енергії щосекунди?

Задача2. Період піврозпаду 88Ra226 складає Т=1620 років. Знайти постійну розпаду.

3 рівень.

Задача1. Фотон (довжина хвилі λ=0,002нм) вириває з поверхні платини електрон. Визначити: а) швидкість фотоелектрона; б) його імпульс; в) затримуючу напругу.

 

Варіант 6

1 рівень

Задача 1. Ядра ізотопу 90Th232 зазнають одного a-розпаду, двох b-розпадів і ще одного a-розпаду. Які ядра після цього утворюються?

Задача 2. Обчислити енергію, необхідну для розділення ядра літію 3Li7 на нейтрони і протони.

2 рівень

Задача 1. Пучок світла з довжиною хвилі 0,49мкм, падаючи перпендикулярно до поверхні, чинить на неї тиск 5мкПа. Скільки фотонів падає щосекунди на 1м2 цієї поверхні? Коефіцієнт відбивання світла від даної поверхні 0,25.

Задача 2. При діленні ядра урану в результаті захвату повільного нейтрона одержуються осколки: ксенон – 139 і стронцій – 94. Одночасно виділяється три нейтрони. Знайти енергію, яка звільнюється при одному такому діленні.

3 рівень

Задача 1. Цинкову кульку опромінюють монохроматичним світлом з довжиною хвилі l=4нм. До якого потенціалу зарядиться кулька? Робота виходу електрона з цинку 4еВ.

 

Варіант 7

1 рівень

Задача 1. Радіоактивний атом 90Th232 перетворився в атом 83Ві212. Скільки при цьому відбулося a і b-розпадів?

Задача 2. Обчисліть енергію зв’язку і питому енергію зв’язку для ядер 3Li7 і 13Al27.

 

2 рівень

Задача 1. Визначити найбільшу довжину хвилі світла, при якій може відбуватися фотоефект для платини.

Задача 2. Ізотоп ітрій – 91, який одержують при діленні урану, випускає b- частинки з енергією 1,53МеВ. Знайти масу ітрію – 91 при розпаді якого виділяється 80Дж тепла, якщо вся енергія b- частинок перетвориться в теплоту.

3 рівень

Задача 1. Нейтрони легко проходять через блок свинцю, але затримуються в такому самому об’ємі парафіну, води чи іншої сполуки, в яку входять атоми водню. Чим це пояснюється?

 

Варіант 8

1 рівень

Задача 1. У яку речовину перетворюється 81Tl210 після трьох послідовних b-розпадів і одного a- розпаду?

Задача 2. Визначити дефект маси, енергію зв’язку ядра атома азоту 7N14. Яка енергія зв’язку припадає на один нуклон?

2 рівень

Задача 1. Визначити найбільшу швидкість електрона, який вилетів із цезію, при опроміненні його світлом з довжиною хвилі 400нм.

Задача 2. Який імпульс має електрон, рухаючись зі швидкістю 0,8с?

3 рівень

Задача 1. У досліді Резерфорда по розсіюванню a- частинок речовиною визначити мінімальну відстань, на яку a- частинки наблизяться до ядра при лобовому зіткненні, коли вважати, що заряд ядра z=10|е|, маса a- частинки m=6,6.10-27кг, а її швидкість v=107м/с. Вважати, що ядро після співударяння залишається нерухомим.

 

Варіант 9

1 рівень

Задача 1. Який склад ядер водню 1Н3і урану 92U238. Що можна сказати про кількість нейтронів у ядрах із зростанням їхнього порядкового номера?

Задача 2. Знайти енергію зв’язку a- частинки в ядрі бору 5В10.

2 рівень

Задача 1. Найбільша довжина хвилі світла, при якій відбувається фотоефект для калію 6,2∙10 -5см. Знайти роботу виходу електронів з калію.

Задача 2. В атомі водню електрон перейшов на рівень з головним квантовим числом n, причому радіус орбіти змінився в q раз. Знайти частоту випроміненого кванта.

3 рівень

Задача 1. До якої мінімальної довжини хвилі в спектрі водню сходиться серія для n=1 (Серія Лаймана)? Яка максимальна довжина хвилі в спектрі випромінювання водню для серії Бальмера (n=2) при m=7?

 

Варіант 10

1 рівень

Задача 1. Який склад ізотопу неону 10Ne20; 10Ne21; 10Ne22? Що характерно для ізотонів одного елемента?

Задача 2. Знайти енергію зв’язку і питому енергію зв’язку для ізотопу ядра вуглецю 6С12.

2 рівень

Задача 1. Скільки фотонів попадає за 1с в очі людині, якщо очі сприймають світло з довжиною хвилі 0,5мкм при потужності світлового потоку 2∙10-17Вт?

Задача 2. При переході електрона в атомі водню з одного енергетичного рівня на інший енергія атома зменшилася на DЕ=1,89ев. При цьому атом випромінює квант світла. Визначити довжину хвилі l цього випромінювання.

3 рівень

Задача 1. При випромінюванні період піврозпаду радіоактивної речовини використали лічильник імпульсів. Протягом першої хвилини було нараховано 250 імпульсів, а через годину було зафіксовано 92 імпульси за хвилину. Визначити сталу радіоактивного розпаду і період піврозпаду.

 

Варіант 11

1 рівень

Задача 1. Визначити склад ядер атомів літію, ізотопів водню з масовими числами 1 і 2.

Задача 2. Обчисліть енергію зв’язку ядра урану 92U238.

2 рівень

Задача 1. Червона межа фотоефекту для калію відповідає довжині хвилі 0,577мкм. При якій різниці потенціалів між електронами зупиняється емісія електронів з поверхні калію, якщо катод опромінюється світлом з довжиною хвилі 0,4мкм?

Задача 2. При якій температурі атом гелію буде мати кінетичну енергію, достатню для того, щоб ударом збуджувати атом іншого хімічного елемента, випромінюючого фотони з довжиною хвилі 0,63мкм? Яка середня квадратична швидкість атома гелію при цій температурі?

3 рівень

Задача 1.Протон починає рухатися в електричному полі із стану спокою і набуває швидкості 2,8.108м/с. Визначити прискорюючу різницю потенціалів, враховуючи залежність маси від швидкості.

 

Варіант 12

1 рівень

Задача 1. Який склад ядер натрію 11Na23, фтору 9F19 і менделєєвію 101Md257.

Задача 2. Обчисліть енергію зв’язку ядра алюмінію 13Al27.

2 рівень

Задача 1. Визначити червону межу фотоефекту для цезію, якщо при опроміненні його світлом з довжиною хвилі 0,35мкм затримуючий потенціал рівний 1,47В.

Задача 2. Око людини найбільш чутливе до зеленого світла (l=0,555мкм), для якого межа відчуття ока відповідає n0=80 фотонів, падаючим на сітківку за 1с. Яка потужність світла відповідає цій межі?

3 рівень

Задача 1. Іонізаційна камера з електричною ємністю 6.10-11Ф була заряджена до різниці потенціалів Dj1=600В. Після опромінювання камери g - променями різниця потенціалів на ній знизилася до Dj=200В. Знайти дозу випромінювання, яка пройшла через камеру (в рентгенах), якщо об’єм камери V=60см3. Один рентген утворює в сухому повітрі n=2,08.109 пар іонів у одному кубічному сантиметрі. Заряд іона q=1,6.10-19Кл.

 

Варіант 13

1 рівень

Задача 1. Який склад ядер срібла 47Ag107, кюрію 96Cm247 і радію 88Ra226?

Задача 2. Користуючись законом взаємозв’язку маси і енергії, обчисліть енергію зв’язку між нуклонами в ядрі гелію.

 

2 рівень

Задача 1. Яка частина енергії фотона, що викликає фотоефект йде на роботу виходу, якщо найбільша швидкість електронів, вирваних з поверхні цинку, складає 106м/с? Червона межа фотоефекту для цинку відповідає довжині хвилі 290нм.

Задача 2. З якою швидкістю повинен летіти електрон щоб: а) його кінетична енергія була рівна енергії фотону зеленого світла (l=0,555мкм); б) його імпульс був рівний імпульсу фотона з довжиною хвилі l=0,555мкм?

3 рівень

Задача 1. Визначити енергію, яка виділяється при синтезі 1г гелію з дейтерію і тритію за реакцією 1Н 2+1Н3=24+0n1, якщо маси 1Н2, 1Н3, 24 і 0n1 відповідно дорівнюють

m1=2,01410а.о.м., m2=3,01605а.о.м., m3=4,00260а.о.м., m4=1,00866а.о.м. Одна атомна одиниця маси відповідає енергії 931МеВ.

 

Варіант 14

1 рівень

Задача 1. Який склад ядер германію 32Ge73, ніобію 41Nb93 і свинцю 82Рb207?

Задача 2. Визначити дефект маси ядра атома бору 5В10 в атомних одиницях маси і енергетичних одиницях.

2 рівень

Задача 1. Потік випромінювання потужністю 1мкВт падає перпендикулярно на 1см2 поверхні. Визначити тиск світла, якщо коефіцієнт відбивання 0,8.

Задача 2. Визначити масу фотону: а) інфрачервоного (l=300мкм); б) червоного (0,76мкм); в) фіолетового (0,4мкм); г) рентгенівського (2∙10-4мкм); д) гама-випромінювання (5∙10-7мкм). Порівняти її з масою електрона.

3 рівень

Задача 1. У реакторі атомної електростанції за t=1,5год ділиться m=1,5г 92U235. Визначити електричну потужність станції, якщо її К.К.Д. 10%, а при поділі одного ядра виділяється енергія DW=200МеВ.

 

Варіант 15

1 рівень

Задача 1. Визначити другий продукт ядерної реакції: 3Li7+1Н1=2Не4+?

Задача 2. Визначити дефект маси ядра атома літію в атомних одиницях маси і кілограмах.

2 рівень

Задача 1. Паралельні промені довжиною хвилі 0,5мкм падають нормально на чорну поверхню та чинять тиск 10-9Н/см2. Визначити число фотонів в 1м3 падаючого світового потоку.

Задача 2. Лазер випромінює за 1,5мкс енергію 250Дж у вигляді паралельного пучка з площею перерізу 1см2. Довжина хвилі, випромінена лазером, 1,06мкм. Визначити густину фотонів у пучку.

3 рівень

Задача 1. Яка кількість урану 92U235 витрачається за добу на атомній електростанції потужністю 5000кВт? К.К.Д. узяти 17%. Вважати, що при кожному акті розпаду виділяється енергія 200МеВ.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных