Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Підкреслити одну вірну відповідь

 

1. Предметом політології є:

а) політична система;

б) політичний процес;

в) політичні інститути;

г) громадська думка;

д) міжнародна політика;

е) правосуддя.

 

2. Методологія політології охоплює:

а) філософські теорії політики;

б) теорію еліт;

в) теорію політичної соціалізації;

г) теорію соціальних змін;

д) методи політології.

 

3. Політико-філософські концепції природних прав людини, суспільного договору, народного суверенітету, правової держави виникли:

а) у стародавньому Китаї;

б) в античному Римі;

в) в епоху Ренесансу і Просвітництва в Європі.

 

4. Влада, спосіб формування і діяльність якої збігається з існуючими у суспільстві нормами і цінностями, а результати діяльності більш-менш відповідають соціальним очікуванням стає:

а) реальною;

б) легальною;

в)легітимною.

 

5. На вірі у винятковий талант політичного лідера базується:

а) легальний тип легітимності;

б) традиційний тип легітимності;

в) харизматичний тип легітимності.

 

6. Політична діяльність у широкому розумінні – це:

а) прерогатива «сильних особистостей», «творчих еліт» і політичних лідерів;

б) комплекс дій як окремих осіб, так і великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї;

в) прийняття рішень центральними органами державної влади;

г) форма політичної активності народних мас, людей, що перебувають внизу владної піраміди.

 

7. Формулювання цінностей і цілей заінтересованих груп, вироблення програм, участь у боротьби за владу, здійснення тиску на владні структури – це функції групових суб’єктів політики:

а) базових (або первинних);

б) вторинних;

в)безпосередніх.

 

8. До функцій безпосередніх суб’єктів політики можна віднести:

а) формулювання цінностей і мети заінтересованих груп;

б) самоусвідомлення через визначення власних інтересів;

в) прийняття політичних рішень;

г) боротьбі за самозбереження;

д) політичне керування суспільством;

е) надання підтримки громадсько-політичним структурам через масової акції;

ж) здійснення тиску на владні структури.

 

9. Сутність правових норм як регуляторів політичного життя:

а) їх встановлює держава;

б) вони є загальнообов’язкові;

в) для гарантування їх загальнообов’язковості використовується державний примус;

г) в них чітко визначені і належним чином розмежовані права і обов’яжи громадян.

 

10. Політична участь-це:

а) форма будь-якої політичної поведінки;

б) форма функціонування політичних структур;

в) дії пересічних громадян, які намагаються впливати на прийняття владних рішень.

 

11. Плебісцит - це:

а) безпосереднє звернення до виборців для остаточного вирішення будь-якого питання;

б) опитування населення шляхом голосування про приналежність території, на якій воно проживає, до тієї чи іншої держава;

в) опитування населення про довіру вищим органам державної влади;

г) опитування населення шляхом голосування про вступ країни до певної міжнародної організації.

 

12. Однією з найголовніших функціональних ознак політичної партії є:

а) вираження інтересів і формулювання політичних пріоритетів певних суспільних груп;

б) змагання за здобуття влади або здійснення впливу на неї;

в) сприяння встановленню каналів зв’язку між державою і громадянами.

г) вироблення власної ідеології або заявлення про свою прихильність до однієї з уже існуючих ідеологій, узгоджуючи з нею свої політичні вимоги.

 

13. Суспільно-політичний рух проходить такі стадії:

а) створення передумов руху;

б) висловлення прагнень;

в) стадія агітації;

г) стадія розвиненої політичної діяльності.

д)стадія затухання політичного руху.

 

14. У поділі політичних партій на праві та ліві головними є такі критерії політичного розмежування:

а) ставлення до приватної і суспільної власності;

б) ставлення до статус кво і напряму суспільного розвитку;

в) рівень централізованості і дисципліни всередині партії;

г) пропагування ідеї рівності або, навпаки, виключності та елітарності;

д) відданість загальнолюдським цінностям та ідеалам.

 

15. У поділі політичних партій на центристські і екстремістські головними є такі критерії:

а) ставлення до приватної і суспільної власності;

б) ставлення до статус кво (існуючого стану речей);

в) ідеологічна орієнтація;

г) орієнтація на демократичний або недемократичний режим;

д) рівень поміркованості і толерантності.

 

16. Стабільне функціонування демократичних інститутів найкраще забезпечує партійна система:

а) однопартійна;

б) двопартійна;

в) двоблокова;

г) багатопартійна поляризована;

д) багатопартійна атомізована.

 

17. На початкових стадіях переходу до демократії зазвичай виникає:

а) двопартійна система;

б) двоблокова система;

в) багатопартійна атомізована система;

г) багатопартійна поляризована система.

 

18. Головною ознакою двопартійної системи є:

а) наявність у країні лише двох партій;

б) розкол суспільства на два непримиренні табори, кожен з яких очолюється своєю політичною партією;

в) наявність багатьох партій, з яких лише дві поперемінно перемагають ц виборах і одноосібно формують уряд;

г) система за якої уряд формується коаліціями з двох партій.

 

19. Котра з ознак нації може слугувати найкращим критерієм для її зарахування до типу політичних (вкажіть одну ознаку)?

а) те, що її члени володіють політичною свідомістю;

б) те, що вона утворює власну державу;

в) те, що в процесі її формування провідну роль відіграє держава;

г) те, що національна ідентичність її членів формується під впливом політичних чинників.

 

20. Українську політичну націю складають:

а) українці, що проживають на теренах України;

б) українці в усьому світі;

в) усі громадяни України;

г) усі громадяни України, що визначають себе українцями;

д) усі громадяни України, що розмовляють українською мовою.

 

21. Українську етнічну націю складають:

а) українці, що проживають на теренах України;

б) українці в усьому світі;

в) усі громадяни України;

г) усі громадяни України, що визначають себе українцями;

д) усі громадяни України, що розмовляють українською мовою.

 

22. Якщо окрім заголовної нації, що дала назву державі, в ній ще проживають представники кількох чи багатьох сусідніх народів, така держава називатиметься:

а) національною;

б) національною з поліетнічним складом населення;

в) поліетнічною;

г) багатонаціональною.

 

23. До функцій політичної еліти належать:

а) аналіз політичної ситуації, політичне прогнозування і вироблення стратегії і тактики різних політичних сил;

б) політичне представництво окремих національних, соціальних чи територіальних спільнот;

в) підтримка тих чи інших суб’єктів політичної діяльності;

г) підготовка і висунення керівних кадрів, формування адміністративного апарату;

д) визначення пріоритетів державної політики;

е) підготовка політичних рішень;

ж) самовідтворення, саморегуляція свого складу:

з) все вищесказане.

 

24. Виберіть з наведених ознак ті, що притаманні унітарній державі:

а) окремі її частини не мають ознак державності;

б) окремі її частини мають певні елементи суверенітету;

в) діють єдині судова і правова системи;

г) можливі територіальні автономії.

 

25. Котрі з наведених ознак притаманні федераціям:

а) союз держав;

б) союзна держава;

в) об’єднання зовнішньополітичних, оборонних і фінансово-кредитних повноважень;

г) єдиний конституційний лад.

 

26. Котрі з наведених характеристик властиві республікам?

а) влада формується через вибори;

б) влада є безстроковою;

в) влада здійснюється за дорученням іншого органу;

г) влада є обмеженою в часі.

 

27. Яке з наведених визначень держави неправильне?

а) політична форма організації суспільства;

б) асоціація всіх членів суспільства, розташованого на певній території;

в) сфера самовияву і самоорганізації вільних індивідів;

г) сукупність взаємопов’язаних владних структур і адміністративних органів;

д) політично організоване суспільство.

 

28. Більшість від конституційного складу Верховної Ради України – це:

а) 338 депутатів;

б) 301 депутат;

в) 250 депутатів;

г) 226 депутатів;

д) 150 депутатів.

 

29. Верховний Суд України формується:

а) Президентом України;

б) Верховною Радою України;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) З’їздом суддів України.

 

30. Які інституції формуються Верховною Радою і Президентом України на паритетних засадах?

а) Конституційний Суд;

б) Верховний Суд;

в) місцеві державні адміністрації;

г) Національна рада з питань радіомовлення і телебачення.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | В) обраним вважається кандидат, за якого віддали свої голоси більше, як 50 відсотків виборців, які прийшли на вибори.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных