Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Ntilde;óàðó¹à ºàæåòòi ñóäûí ê¼ëåìi 1 страница
Àéëàð ºîðûòûíäû
Ãèäðîìîäóëü ãðàôèãiíi» îðäèíàòàñû, ë/ò¸óŠãà 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 -
Ñóàðó¹à ºàæåò-òi ñóäû» ê¼ëå-ìi, ìëí.ì3 28,1 56,1 70,1 70,1 56,1 42,1 322,6

 

2.2.3. ´íåðê¸ñiï

´íåðê¸ñiïòå æûëäûº ò½òûíûëàòûí ñóäû» ì¼ëøåði áåðiëãåí ¸êiìøiëiê-ýêîíîìèêàëûº àóäàíäà¹û ¼íåðê¸ñiï ¼íäiðiñiíi» ò¾ði ìåí ê¼ëåìiíå æ¸íå ¼íiìãå ø຺àíäà¹û ñó ò½òûíó ì¼ëøåðiíå áàéëàíûñòû æ¸íå ìûíà ôîðìóëàìåí àíûºòàëàäû:

жыл бойына W¼íæûë= (2.5)

àé áîéûíøà (2.6)

̽íäà¹û - i-íøi ¼íiìíi» ê¼ëåìi /2-êåñòå, ºîñûìøà/.

-¼íiìãå ø຺àíäà¹û ñó ò½òûíóäû» ¾ëåñòi ì¼ëøåði, ì3/т.

Òàïñûðìà¹à ñ¸éêåñ ºàðàñòûðûë¹àí àóäàíäà ñèíòåòèêàëûê òàëøûº, ñèíòåòèêàëûº êàó÷óê, ìûñ øû¹àðûëàäû. ´íäiðiëåòií ¼íiì ê¼ëåìäåði ìåí ñó ò½òûíó ì¼ëøåëåði ìûíà¹àí òå»:

 ñ.ò. =100 ìû» ò/æûë;

 ñ.ê. =50 ìû» ò/æûë;

 ì =200 ìû» ò/æûë;

¼í=/100 2000+50 3000+200 500/ 10-3=450 ìëí.ì3.

 

2.2.4. Ñàíèòàðëûº ñó æiáåðóëåð

´çåí àëàáûíäà ýêîëîãèÿëûº òåïå-òå»äiêòi ñàºòàó ¾øií ñàíèòàðëûº ñó æiáåðóëåðäi iñêå àñûðó ºàæåò.

Á½ë ñó æiáåðóëåðäi» ê¼ëåìi åðåæå áîéûíшà ¼çåííi» ìåæåëåíãåí å» àç øû¹ûíûíàí êåì áîëìàóû êåðåê. Áiðຠñóäû» ¼òå òàïøûëûº êåçiíäå ñàíèòàðëûº ñó æiáåðóëåð øû¹ûíäàðû á½ë øàìàäàí äà àçàéòûëóû ì¾ìêií.

Ñàíèòàðëûº ñó æiáåðóëåð ê¼ëåìi ìûíàíû º½ðàéäû:

, ìëí.ì3/æûë /2.7./

íåìåñå

/12, ìëí.ì3 / ай /2.8./

 

Qñàí=40 ì3/ñ áîë¹àíäà ñó æiáåðóëåðäi» æûëäûº ê¼ëåìi:

ìëí.ì3.

àé iøiíäå ìëí.ì3.

 

2.3.²½ðàìà ñó øàðóàøûëûº áàëàíñû/ÑØÁ/

 

Æåðãiëiêòi æåðäå ÑØÊ º½ðûëûìäàðûí îðíàëàñó æîñïàðûíà áàéëàíûñòû æîáàäà ÑØÊ ºàòûñóøûëàðûíû» ñóäû ïàéäàëàíóûíû» êåëåñi ñõåìàëàðû ºàáûëäàíàäû:

2.3.1.Êîììóíàëäû-ò½ðìûñòûº øàðóàøûëûº æ¸íå ¼íåðê¸ñiï

Åëäi ìåêåíäåð æ¸íå ¼íåðê¸ñiï îáúåêòiëåði ñó àóìà¹ûíäà æ¸íå à¹ûñ áîéûíà ñó òîðàáûíàí ò¼ìåí îðíàëàñºàí. Òàçàëàí¹àí à¹ûíäû ñó òîðàáûíû» ò¼ìåíãi áüåôiíå ºàøûðòºûëàó æîáàëàíäû. ̽íäà á½ë ºàòûñóøûëàðäû» ºàéòàðìàëû ñóëàðû áiðíåøå ðåò ïàéäàëàíûëìàéäû. Á½äàí áàñºà à¹ûíäû ñóëàð¹à ºîñó ¾øií ñó á¼ãåíiíåí àðíàéû ñó æiáåðóëåðäi åñêåðó ºàæåò. Îëàðäû» ê¼ëåìäåðií ìûíà ôîðìóëà áîéûíøà àíûºòàó¹à áîëàäû:

Wp=kbŸ kp Ÿ W, ìëí.ì3 /2.9./

ì½íäà¹û kp – òàçàëàí¹àí à¹ûíäû ñóëàð¹à ñó ºîñó ì¼ëøåði, øàìàìåí kp = 10. kb - ¸ð ñàëà ¾øií ºàéòàðìà ñó ì¼ëøåði /4-êåñòå, 2-ºîñûìøà/, kb = 0.16 ( суару ), kb = 0.90 (өндіріс ) , kb = 0.80 (коммуналды- тұрмысты сумен қамтамасыз ету ) .

 

2.3.2. Àóûëøàðóàøûëû¹ûí ñóëàíäûðó

Ñóàðûëàòûí àóäàíäàð à¹ûñ áîéûìåí ñó òîðàáûíû» ò¼ìåíãi æà¹ûíäà îðíàëàñºàí. Ñîíäûºòàí, ñóàðûëàòûí àëºàïòàðäàí ºàéòàòûí ñóëàðäû ñó øàðóàøûëûº êåøåíiíäå áiðíåøå ðåò ïàéäàëàíó¹à áîëìàéäû. ²½ðàìà ñó øàðóàøûëûº áàëàíñû 2.3. êåñòåäå îðûíäàë¹àí.

2.3.êåñòåñiíäåãi ºұðàë¹àí æûëäûº áàëàíñ òåðiñ òà»áàëû åêåíi ê¼ðiíiï ò½ð. Ñîíäûºòàí, æîñïàðëàí¹àí ÑØÊ æàñàó ¾øií ñó ºîðëàðûíû» òàïøûëû¹ûí æîþ êåðåê. Á½ë òàïøûëûºòû æîþ áið ìåçãiëäå áiðíåøå ò¸ñiëäåðìåí îðûíäàë¹àí;

ÑØÊ ºàòûñóøûëàðûû» ñóäû ïàéäàëàíó ñõåìàñûí ¼çãåðòåìiç. Ñó á¼ãåòiíå êîììóíàëäû-ò½ðìûñòûº øàðóàøûëûºòû», ¼íåðê¸ñiïòi» òàçàëàí¹àí à¹ûíäû ñóëàðûí ºàøûðòºûëàéìûç. Á½ë æà¹äàéäà, à¹ûíäû ñóëàð ñó á¼ãåòiíäåãi ñóäû» ñàïàñûíà ¸ñåð åòïåéäi äåï åñåïòåéìiç.

Á½äàí áàñºà ¼íåðê¸ñiï îáúåêòiëåðiíëå àéíàëìàëû ñóìåí æàáäûºòàó æ¾éåñií ºàðàñòûðàìûç, á½ë ñó á¼ãåòiíåí òàçà ñó àëóäû æ¸íå à¹ûíäû ñóëàðäû ºàøûðòºûëàóäû 75 ïðîöåíòêå êåìiòåäi. Æà»à áàëàíñòà¹û ¼íåðê¸ñiï ê¸ñiïîðûíäàðûíû» ñóäû ò½òûíóû ¸ð àéäà 0,25* W¼íiì ò¾ðiíäå òàáûëàäû, ì½íäà¹û W¼íiì -¼íåðê¸ñiï îðûíäàðûíû» ñóäû i-iíøi àéäà¹û ò½òûíóû /2.3-êåñòå/.

²àéòàðìàëû ñóëàð ê¼ëåìi ìûíà ôîðìóëàìåí àíûºòàëàäû:

Wb=kbW, ìëí.ì3 /2.10/

̽íäà¹û kb - ¸ð ñàëà ñó ºàéòàðûëó ì¼ëøåði.

/4–êåñòå, 2-ºîñûìøà/;

W – ¸ðò¾ðëi ñàëàëàðäû» ñóäû ò½òûíó ê¼ëåìäåði, ìëí.ì3.

´íåðê¸ñiïòåãi ºàéòàðìàëû ñóäû» ê¼ëåìi ìûíàíû º½ðàéäû

0,90,25 W¼íi /àéûíà/.

Êîììóíàëäû-ò½ðìûñòûº øàðóàøûëûºòà¹û ºàéòàðìàëû ñóäû» ê¼ëåìi ò½òûíóäû» 80 ïðîöåíòií º½ðàéäû. /0,8 Wêò /.

̽íàí áàñºà ÑØÊ-» ºàðàñòûðûë¹àí æîáàñûíäà ñóëàíäûðó ì¼ëøåðií ò¼ðò åñå àçàéòûï, ñóàðûëàòûí àëºàï àóäàíûí åêi åñå ê¼áåéòåìiç. /Fñó=80 ìû».ãà/. S=f(M) áàéëàíûñû íåãiçiíäå ¸ð àéäà¹û ñóàðìà æåðëåð ¾øií ñó ò½òûíóäû» æàëïû åêi åñå àçàé¹àíûí áàéºàéìûç. Á½ë êåçäå àóûëøàðóàøûëûº ¼íiìiíi» ê¼ëåìi ñîë ºàëïûíäà ºàëàäû.

Æà»à ÑØÁ 2.4. êåñòåñiíäå êåëòiðiëãåí.

Øûººàí ÑØÁ æûë áîéûíà î» òà»áàëû áîëäû, ñîíäûºòàí ÑØÊ ºàòûñóøûëàðû º½ðàìûíà ñó ýíåðãåòèêàñûí ºîñó ìàºñàò½à ñàé êåëåäi. Áiðàº, ñó ºîðûíû» ñåãiçiíøi àéäà¹û áàëàíñû òåðiñ òà»áàëû. ̽íàí áàñºà àðòûº à¹ûí /áàëàíñòû» 5-áàáû/ æûë áîéûíà ¸ðêåëêi îðíàëàñºàí. Ñó ºîðëàðûíû» á½ë òàïøûëû¹ûí æîþ æ¸íå à¹ûíäû òå»åñòiðó ¾øií îíû» æûëäûº ðåòòåóií iñêå àñûðó ºàæåò. Ñîíäûºòàí ÑØÊ æîáàëàó á¼ãåòòiê ñó òîðàáû íåãiçiíäå iñêå àñûðûëàäû.

Æûëäûº áàëàíñ æàñà¹àíäà ñó ýëåêòð ñòàíöèÿñûíû» àðòûº ñóäû ïàéäàëàíûï ýëåêòð ¼íäiðóiíi» ìàºñàòû ñàéëû¹û æàéëû ºîðûòûíäû æàñàëàäû. ̽íäà, ýëåêòð ýíåðãèÿñûí ¼íäiðåòií ñóäû» àðòûқ ê¼ëåìäåði æûë áîéûíà áiðºàëûïòû á¼ëiíñå, îíäà à¹ûíäû æûëäûº ðåòòåóñiç, ÑØÊ-» äåðèâàöèÿëûº òèïòåãi ÑÝÑ-û áàð àðçàí ñõåìàñû ºàáûëäàíóû ì¾ìêií.

 

ÑÝÑ-» ñó-ýíåðãåòèêàëûº åñåïòåóëåði

Æîáàëàí¹àí ÑÝÑ-» ýíåðãîæ¾éåíi» æ¾êòåìå ãðàôèãiíi» øû»äàðûí á¾ðêåóãå ºîëäàíàäû. ÁiðຠÑÝÑ æ¾êòåìå ãðàôèãiíi» áàçèñòûº á¼ëiãiíäå æ½ìûñ iñòåéäi, ñîíäûºòàí ñàíèòàðëûº øàðòòàð¹à áàéëàíûñòû ò¼ìåíãi áüåôêå ò½ðàºòû æiáåðóëåð ºàæåò, øû¹ûíû Qñ.æ,= 40ì3/ñ. áîëàòûí ÑÝÑ æ¾êòåìå ãðàôèãií á¾ðêåéòií æèíàºòàë¹àí ºóàò, êåïiëäåíãåí æ½ìûñ ºóàòû äåï àòàëàäû.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных