Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Основні функції СУБД

Питання лекції

1 Загальні характеристики СУБД.

2 Основні об‟єкти БД у Access.

3 Структура та властивості таблиць.

4 Робота з таблицями БД та їх редагування.

База даних – це інтегроване сховище взаємопов‟язаних да- них конкретної предметної області.

Система управління базами даних – це комплекс програ- мних засобів, призначений для інтегрованого зберігання та об- робки даних.

Вимоги до СУБД

СУБД разом з БД іноді називають банком даних. У банках даних повинні бути передбачені засоби, що забезпечують захист певних областей даних від несанкціонованого доступу.

Банк даних повинен відповідати таким вимогам:

1 Мати можливість оновлення, поповнення та розширен- ня БД.

2 Забезпечити високу надійність зберігання інформації.

3 Видавати повну та вірогідну інформацію на запити.

4 Мати засоби, що забезпечують захист БД від несанкці- онованого доступу.

Кожен рядок БД називається записом, а кожен стовпчик – полем.

Ієрархічна модель – це модель даних, у якій зв‟язки між даними мають вигляд ієрархій.

Мережна модель – це модель, коли кожний запис може бути підпорядкований записам більше, ніж з одного файлу.

Реляційна модель – це модель, в основі якої лежить мате- матичне поняття відношення.

Отже, СУБД – це спеціальний пакет програм, що забезпе- чує створення, супроводження та використання БД багатьма ко- ристувачами.

Основні функції СУБД

До основних функцій СУБД належать такі:

1)опис БД (вказати назви полів, їх довжину, тип та інше);

2)введення в БД підготовлених даних;

3)перевірка правильності введення даних (контроль за ти- пом);

4)редагування даних (вилучення, заміна, коректування, вставка, доповнення);

5)обробка запитів від користувачів (пошук певної інформа- ції);

6)забезпечення одночасної роботи декількох користувачів з однією БД;

7)захист даних

 

Операцію об’єднання виконують над двома таблицями з ідентичними структурами, в разі чого отримуємо нову об‟єднану таблицю, яка має такий склад атрибутів, що і первинні таблиці, в яку не вносять дублікатів.

Перетин – це операція, яка виконується над двома суміж- ними таблицями, і в результаті одержуємо таблицю, яка містить однакові елементи.

Різниця – операція над двома суміжними таблицями з іде- нтичною структурою, в результаті одержуємо таблицю з такою самою структурою, яка містить тільки ті елементи першої таб- лиці, які не повторюються в другій.

Декартів добуток – це операція, що виконується на двома таблицями з різним складом атрибутів, у результаті чого одер- жуємо нову таблицю, яка вміщує всі атрибути первинних таб- лиць.

Вибір – це операція, що виконують над однією таблицею, в результаті чого здійснюється вибір підмножини атрибутів, в ре- зультаті одержуємо таку саму таблицю з меншою або такою са- мою кількістю атрибутів.

Проекція – це операція, що виконується над однією табли- цею, коли є повторення інформації, в результаті таблиця містить частину інформації початкової, на яких виконується проекція.

З’єднання – це операція з‟єднання над двома логічно зв‟язаними таблицями, певні таблиці мають різні структури, в яких є однакові атрибути – зовнішні ключі.

Ділення – це операція, що виконується над двома табли- цями з різними структурами та деякими однаковими атрибута- ми, в результаті одержується нова таблиця, структуру якої оде- ржують вилученням з множини атрибутів першої таблиці мно- жини атрибутів другої.

Microsoft Access – це СУБД, що складається з багатьох об‟єктів на надає зручні способи створення бази даних різнома- нітного профілю.

Об‟єктами БД є таблиці, форми, запити, звіти, макроси, модулі, сторінки.

Таблиці призначені для зберігання інформації бази даних, а також дають можливість виконувати введення, перегляд, кори- стування інформаційних даних.

Форми застосовують для введення, перегляду та коригу- вання даних.

Запити – це похідна таблиця, в якій збираються дані з ін- ших таблиць і проводяться над ними різні операції.

Звіти призначені для формування вихідного документа та виведення його на друк.

Макрос – це набір спеціальних макрокоманд, який забез- печує об‟єднання розрізнених операцій оброблення даних у про- граму.

Модуль – це програма мовою VBA, яку використовують для реалізації нестандартних процедур при створенні програм.

Сторінки доступу до даних – веб-сторінка, призначена для додавання, редагування, перегляду або маніпулювання по- точними даними в БД Access.

2.3 Режими роботи СУБД Access

З кожним об‟єктом ми працюємо в окремому вікні, при цьому передбачено два режими роботи:

1 Режим конструктора, в якому створюються об‟єкти або змінюється структура об‟єктів.

2 Оперативний режим, в якому об‟єкт використовується для оброблення і відображення даних.

3.3 Типи даних Access

СУБД Access дозволяє працювати з даними таких типів:

1 Текстові – звичайний неформатований текст обмеженої довжини (до 255 символів).

2 Числові – типи даних для збереження дійсних чисел.

3 Грошові – типи даних для збереження грошових сум.

4 Дата/час – тип даних для збереження календарних дат та поточного часу.

5 Лічильник – тип даних для натуральних чисел з автомати- чним накопиченням, що застосовується для нумерації за- писів.

6 Логічний тип – тип даних, для збереження логічних даних, що набувають значення «так» або «ні».

7 Гіперпосилання – це поле для збереження адрес URL Web- документів мережі Інтернет.

8 Майстер підстановок – об‟єкт, за допомогою якого можна автоматизувати введення даних в поле.

9 Поле об‟єкта OLE – спеціальний тип даних, призначений для зберігання об‟єктів OLE, наприклад мультимедійних.

3.4 Властивості полів БД Access

Поля БД визначають структуру БД та групові властивості даних, які записуються в комірки кожного поля. Розглянемо ос- новні властивості полів таблиць БД в СУБД Access:

1 Ім‟я поля – визначає, як потрібно звертатися до даних цього поля при автоматичних операціях з БД і викорис- товуються як заголовок відповідного стовпця таблиці.

2 Тип поля – визначає тип даних для даного поля.

3 Розмір поля – визначає граничну довжину для даних, які будуть розміщуватися в полі.

4 Формат поля – визначає спосіб форматування даних у комірках, які належать до поля.

5 Маска введення – засіб для автоматизації введення даних, визначає форму, за якою вводитимуться дані в поле. 173

6 Підпис – визначення заголовка стовпця таблиці для дано- го поля (якщо підпис не вказаний, то як заголовок вико- ристовується ім‟я поля).

7 Значення за замовчуванням – значення, яке вводиться до комірок поля автоматично.

8 Умова на значення – обмеження, що використовується для перевірки правильності введення даних.

9 Повідомлення про помилку – текстове повідомлення, яке видається автоматично при спробі введення в поле поми- лкових даних.

10 Обов‟язкове поле – властивість, що визначає, чи потрібно обов‟язково заповнювати дане поле при заповненні БД.

11 Порожні рядки – властивість, яка дозволяє введення до комірки порожніх рядків.

12 Індексоване поле – таке поле, в якому всі записи та опе- рації пов‟язані з пошуком або сортуванням істотно прис- корюються. Слід зауважити, що властивості полів можуть відрізнятися від наведених вище залежно від типу даних текстового типу.

 

 

№9

Питання лекції

1 Встановлення зв‟язків між таблицями.

2 Застосування форм.

3 Використання фільтрів.

4 Використання запитів.

Зв'язок – спосіб, за допомогою якого інформація з однієї таблиці пов‟язується з інформацією іншої таблиці.

Форма – це об‟єкт, призначений для введення нових да- них, перегляду існуючих, здійснення обчислень над даними та управління роботою бази.

Найпростіший засіб використання форм – це введення та редагування даних. При введені даних значно спрощується вне- 186 сення змін, вилучення та додавання даних їх бази. У формі мож- на зробити доступними тільки для читання всі дані або їх части- ну, обчислювати значення, що виводяться, приховувати значен- ня та інше.

Форму можна створити трьома способами:

1. За допомогою конструктора.

2. За допомогою майстра форм.

3. Використовуючи автоформу

Запит – об‟єкт, за допомогою якого можна отримати пот- рібні дані з однієї чи кількох таблиць.

Існують такі види запитів:

1 Запрос на выборку таблицы – запит, що забезпечує вибір даних зі зв‟язаних таблиць і таблиць, побудованих під час реалізації інших запитів.

2 Запрос на создание таблицы – запит, що ґрунтується на запиті на вибирання і забезпечує формування та запов- нення нової таблиці.

3 Запрос на обновление – запит, що дає можливість вносити зміни в групу записів, які відбираються за допомогою запиту на вибирання.

4 Запрос на добавление – це запит, за допомогою якого за- писи з таблиці результату запиту добавляються в табли- ці бази даних.

5 Запрос на удаление – запис, що забезпечує виключення записів з однієї або кількох зв‟язаних таблиць.

Фактично, запит – це уявлення користувача про потрібні дані з різних таблиць або інших запитів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє. | Однодневный тур для всех, кто ищет экстремальные ощущения


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных