Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Ухвалено Затверджено
Вченою радою Дніпропетровського наказом ректора Дніпропетровського

національного університету імені національного університету імені

Олеся Гончара Олеся Гончара

«___» ___________ 20__ р. від «___» ___________ 20__ р.

протокол № _______ № _______

ПОЛОЖЕННЯ
про рейтингове оцінювання досягнень студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

1. Загальні положення1.1 Це Положення є нормативним документом Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара й визначає мету, основні завдання, принципи та механізм реалізації рейтингового оцінювання досягнень студентів університету в навчанні, науковій та науково-дослідній роботі, їх участі в громадському, спортивному та культурному житті університету. 1.2 Рейтингове оцінювання досягнень студентів є складовою системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара (системи внутрішнього забезпечення якості).

 

1.3 Рейтингове оцінювання рівня навчальної, наукової, громадської та соціальної активності студентів проводиться двічі на рік за наслідками кожного семестру навчання.

 

1.4 Рейтинговому оцінюванню підлягають досягнення в навчанні, науковій та науково-дослідній роботі, рівень участі в громадському, спортивному та культурному житті університету всіх студентів, які навчаються в університеті не менше одного семестру. 2. Мета, основні завдання та принципи рейтингового оцінювання2.1 Метою впровадження рейтингового оцінювання досягнень студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара є створення (на засадах єдиних критеріїв) системи об’єктивного аналізу якості освітньої діяльності та рівня здобутих студентами знань, умінь, навичок та інших компетентностей (якості вищої освіти), яка спрямована на пошук та реалізацію механізмів їх удосконалення, впровадження в університеті дієвих форм поєднання науки та освіти, інноваційних інтегрованих технологій і методик організації навчально-виховного процесу, наукової та науково-дослідної роботи студентів. 2.2 Основними завданнями рейтингового оцінювання досягнень студентів є:

· створення фактографічної інформаційної бази, що всебічно відображає фактичні досягнення кожного студента університету в навчанні, науковій та науково-дослідній роботі, його участі в громадському, спортивному та культурному житті університету, у роботі органів студентського самоврядування;

· мотивація студентів до удосконалення якості свого навчання, наукової та науково-дослідної роботи, підвищення рівня набутих ними професійних навичок;

· розвиток творчої ініціативи та підвищення рівня громадської й соціальної активності студентів;

· реалізація принципів змагальності та здорової конкуренції;

· створення системи об’єктивних показників для прийняття рішень щодо заходів із заохочення студентів;

· стимулювання видів діяльності студентської молоді, що визначають рейтинг і статус університету зокрема. 2.3 Рейтингове оцінювання досягнень студентів університету базується на принципах плановості, об’єктивності, прозорості, гласності, коректності.Об’єктивність оцінювання забезпечується оптимізацією переліку показників, що характеризують досягнення студентів університету в навчанні, науковій та науково-дослідній роботі, рівень їх участі в громадському, спортивному та культурному житті університету, і формалізацією методики аналізу кількісних показників їх роботи. Аналіз показників проводиться в динаміці з урахуванням змін, що відбулися з часу попереднього рейтингового оцінювання. 3. Організація та проведення рейтингового оцінювання3.1 Оцінювання досягнень студентів проводиться загалом по університету й окремо за факультетами (навчально-науковими інститутами, центрами), спеціальностями, курсами навчання тощо.

Визначення рейтингів студентів здійснюється за 500 бальною шкалою оцінок. Оцінюванню підлягають досягнення студентів у навчанні, науковій, науково-дослідній роботі та рівень їх громадсько-соціальної активності (з граничними значеннями складових рейтингової оцінки – 200, 200 та 100 балів відповідно) за весь період з початку навчання.

У рейтинговому показнику громадсько-соціальної активності студента враховується оцінка його участі у громадському, спортивному та культурному житті університету, у роботі органів студентського самоврядування тощо.

 

3.2 Рейтинговий бал студента визначається як сума унормованих балів за його досягнення у навчанні , у науковій та науково-дослідній роботі та унормованого балу за наслідками оцінки його громадсько-соціальної активності :

,

де , , ;

, , – рейтингові показники за відповідним видом діяльності, що оцінюється, які (визначаються за таблицями Додатку 1 до цього Положення);

, , – коефіцієнти нормування рейтингових балів студента за відповідними видами діяльності, які обчислюються як

, якщо ( ) або , якщо ( ),

, якщо ( ) або , якщо ( ),

, якщо ( ) або , якщо ( );

, , – максимальні значення , , за відповідними масивами показників діяльності всіх студентів, які проходять рейтингове оцінювання в університеті.

 

3.3 Для обробки, аналізу та узагальнення інформації щодо рейтингового оцінювання досягнень студентів університету створюється інформаційна система «Рейтинг студента», функціонування якої постійно супроводжується навчальним відділом університету та деканатами факультетів (навчально-наукових інститутів, центрів).

База даних системи «Рейтинг студента» формується шляхом обробки персональних рейтинг-листів студентів (Додаток 2).

 

3.4 Персональні рейтинг-листи заповнюються кураторами груп і подаються завідувачу кафедри (директору центру) разом з матеріалами, що підтверджують зазначену в них інформацію. Після обговорення та затвердження на засіданні кафедри (деканатом центру) персональні рейтинг-листи студентів подаються до деканату факультету, де зберігаються протягом навчального року.

 

3.5 Введення рейтингових показників досягнень студентів до бази даних системи «Рейтинг студента» здійснюється кураторами (методистами центрів) академічних груп, які мають для цього авторизований доступ.

Відповідальність за додержання термінів введення даних до системи, достовірність даних, наведених у персональних рейтинг-листах студентів, несуть завідувачі кафедрами (директори центрів).

 

3.6 Інформаційна система «Рейтинг студента» забезпечує розрахунки та обробку інформації щодо всіх студентів університету, зокрема рейтингових оцінок їх досягнень, ранжування рейтингових оцінок за різними критеріями (загальним рейтингом, певними видами діяльності, за факультетами, курсами) тощо.

Формування інформаційної бази рейтингового оцінювання студентів здійснюється під контролем навчального відділу університету протягом місяця після завершення навчального семестру.

 

3.7 Аналіз результатів рейтингового оцінювання досягнень студентів університету та їх узагальнення здійснює експертна комісія, склад якої затверджується ректором університету.

Обговорення узагальнених матеріалів щодо результатів рейтингового оцінювання досягнень студентів проводиться на засіданнях Вченої ради університету та вчених рад факультетів (навчально-наукових інститутів). Оприлюднення результатів оцінювання досягнень студентів здійснюється на веб-сайті університету.

 

3.8 Експертна комісія, за необхідності, перевіряє достовірність введених до бази даних інформаційної системи «Рейтинг студента» показників шляхом перевірки первинних матеріалів і первинної інформації на факультетах (у навчально-наукових інститутах, центрах).

3.9 Результати оцінювання досягнень студентів у навчанні, науковій та науково-дослідній роботі, високий рівень їх участі в громадському, спортивному та культурному житті університету є підставою для матеріального й морального заохочення студентів, висунення кандидатами на отримання іменних і персональних стипендій, грантів, направлення на стажування до закордонних вищих навчальних закладів, визначення переможців університетських конкурсів у номінаціях «Кращий студент ДНУ», «Кращий студент – науковець ДНУ» тощо.

Додаток 1
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных