Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Історія розвитку правових основ регулювання інформаційної діяльності.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кібербезпеки та інформаційного забезпечення

Інформаційне право

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

кібербезпеки та інформаційного забезпечення

полковник міліції

О.А. Балтовський

«27» серпня 2015 р.

Лекція до теми

 

СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

 

 

Рівень підготовки бакалавр

Галузі знань 0304 «Право»

Спеціальності 6.03040101 «Правознавство»

 

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання

 

Лекція до теми «Система регулювання інформаційних правовідносин» для слухачів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в галузі знань «Право» за спеціальністю 6.03040101 «Правознавство».

«___» ________ 2015 року - __ с.

 

 

Розробники:

Форос Г.В. - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, підполковник міліції

Чернишова О.О. -- доцент кафедри, кандидат юридичних наук

 

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ «27» серпня 2015 року, протокол № 1

Метою даної лекціїє визначити теоретичні та методологічні основи інформаційного права, визначити його роль і місце в системі наук, а також надати характеристику інформаційних правовідносин.

План:

Історія розвитку правових основ регулювання інформаційної діяльності.

2. Особливості методів правового регулювання суспільних відносин в галузі використання комп’ютерної інформації.

3. Цивільно-правове регулювання інформаційних відносин.

Рекомендована література:

1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів [Електронний ресурс] :париз. акт від 24 лип. 1971 p.; змін. 2 жовт. 1979 р. - Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

2. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограмм від незаконного відтворення їхніх фонограмм [Електронний ресурс] :женев. акт від 29 жовтня 1971 р. - Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon.nau.ua. – Назва з екрану.

3. Цивільний кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон Українивід16. 01. 2003 р. № 435-IVіззмін., внес. Згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на11. 08. 2013 р. № 4416-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

4. Про авторське право та суміжні права [ Електронний ресурс ] : закон України від 23. 12. 1993 р. № 3792-XII в редакції Закону України від 05. 12. 2012 р. № 5460-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

5. Про охорону прав на винахід і корисні моделі [ Електронний ресурс ] : закон Українивід 23.12.93 №3687-12 із змін., внес. згідно із Законами України від 05.12.2012 N 5460-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

6. Про охорону прав на промислові зразки [ Електронний ресурс ] : закон Українивід 23.12.93 р. № 3688-12 із змін., внес. згідно із Законами України від 05.12.2012 N 5460-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

7. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления [ Текст ] / В.В. Крылов. –

8. Кулицький С.П. Основиорганізаціїінформаційноїдіяльності у сферіуправління[ Текст ] / С.П. Кулицький. - К. : МАУП, 2002. - 224 с.

9. Марущак А.І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності[ Текст ] : Навчальний посібник / Марущак А.І. – К., 2008. – 344 с.

10. Цимбалюк В.С. Основи інформаційного права України [ Текст ] :Навчпосіб. / В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін. [за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника ]. – К. :Знання, 2004. – 274 с.

 

ВСТУП

На попередній лекції ми з вами розглянули поняття про інформацію, види інформації, інформаційні відносини і визначилися з особливостями правового регулювання відносин в галузі створення та використання інформаційних систем та технологій. Однак особливої уваги потребує питання про методи правового регулювання інформаційно-комп'ютерних відносин, що обумовлено саме специфікою цих відносин. Доцільність аналізу та практичного застосування законодавства про охорону прав інтелектуальної власності як однієї з гілок законодавства про інформаційну діяльність обумовлена специфікою інтелектуального продукту та його місцем у процесі управління. Справа не лише в тому, що інтелектуального продукту у більшості випадків являє собою інформацію, зафіксовану на тих чи інших носіях. Створення інтелектуального продукту вимагає значних витрат розумової праці. До того ж йому належить важлива роль в організації інформаційної діяльності у сфері управління.

До середини минулого сторіччя понять “інтелектуальна власність” та “авторське право” не існувало, право власності могло пошириться лише на конкретні твори мистецтва (картини, скульптури і таке інше). Але починаючи із середини 19 сторіччя авторське право стає самостійною формою власності. Створення університетів, привселюдних бібліотек, розвиток книжкової торгівлі, вивчення іноземних мов, можливість вільного пересування усередині Європи, розширення циркуляції книг - все це створило нові умови для видавничої справи, яка стала вигідним місцем помешкання капіталу, а твори інтелектуальної праці стали відповідати всім ознакам товару.

Можна виділити ряд основних об'єктів міжнародного авторського права до числа, яких ставляться програмні продукти для обчислювальної техніка. Дані програми можуть являти собою як окремі прикладні програми (текстові редактори, компілятори і т.п.),так і цілі бази даних, енциклопедії.

Крім того, особливість цієї категорії полягає в тому, що в програмах для ЕОМ може мати місце використання інших об'єктів авторського права, це можуть бути твори літератури, музичні твори, твори образотворчого мистецтва, кінематографії, а також багато чого іншого. У зв'язку з навальним прогресом в галузі використання обчислювальної техніки, закономірно очікувати появи нових норм внутрішньодержавного і міжнародного права.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных