Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ТРАКТОРЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ
Ауыл шаруашылыгында қолданылатын трактор- лар ор түрлі көрсеткіштері бойынша бірнеше түрге бөлінеді. Осы принциппен бөлініп, бір топқа жата- тын тракторлар түрлерінің қасиеттері де бірдей болады.

Тракторлар ең алдымен атқаратын жүмыс түріне қарай үшке бөлінеді: а) жалпы жүмысқа арналган тракторлар; б) универсалды-қатараралық трактор; в) арнаулы трактор.

Жалпы жүмысқа арналган тракторлар ауыл ша- руашылыгындагы негізгі жүмыстарды атқарады. Бірақ олармен осімдіктің қатараралығындагы жүмыстарды жүргізуге болмайды. Себебі, олардың табандары жал- пақ жоне ара қашықтықтары түрақты болады. Ал универсалды-қатараралық тракторлармен ауыл ша- руашылыгындагы негізгі жүмыстармен қоса өсімдікгің қатар аралыгындагы жүмыстарды да атқаруга бола- ды. Сондықтан оларды “универсалды” деп атайды. Бүл тракторлардың жүргізгіш мүшелерінің (дөңге- лектер, шынжыр табандар) табаны өсімдік қатарара- лыгына сиятындай жіңішке етіп жасалынып жоне трактордың көлденең багытымен өлшенгендегі екі жүргіш мүшелерінің ара қашықтыгын өзгертуге бо- лады. Осыларды қосымша олардың жолдық саңылауы (жер беті мен трактордың ең төмен орналасқан бөлігінің ара қашықтыгы) өсімдіктерді зақымдамай- тын шамада болуга тиіс. Арнаулы тракторлар ауыл шаруашылыгындагы негізгі бір жүмысты гана атқа- ра алады. Бүган бау-бақшадагы немесе жүзім өсіру- дегі, мақта осірудегі жүмыстарды ғана істейтін трак- торлар жатады. Тракторларды тарту күшіне қарай бірнеше топқа боледі, бүл топ олардың класы болып табылады. Әрбір класқа бірнеше маркалы тракторлар кіреді, бірақ олар- дың қалыпты тарту күштері сол класта көрсетілген шамадағыдай болады. Ол кластар мынандай: 6, 9, 14, 20, 30, 40, 50, 60 кН. Тракторлардың класын істелетін жүмыстың ауырлығына байланысты таңдап алады.

Жоғарыда аталған көрсеткіштерінен басқа трак- горлар қүрылысына қарай да бірнеше топқа бөлі- неді. Жүрғізғіш мүшелерінің түріне қарай дөңғелекті жоне шынжыр табанды тракторлар болады. Ал түлға- сының қүрылысына қарай рамалы, жартылай рама- лы жоне рамасыз тракторлар деп бөлінеді. Қүрылы- сына қарай топталған тракторлардың аттары олар- дың неғізғі қасиеттерін көрсететіндіктен оларға косымша түсінік берудің қажеті жоқ.

Тракторлардың осы түріне байланысты неғізғі маркасы шығарылады да, оларға тиісті өзгертулер енгізу арқылы модификациялары жасалынады. Мо- дификацияланған тракторлардың негізгі техникалық корсеткіштерінің базалық маркасының көрсеткіш- терінен оншалықты айырмашылығы болмайды. Томенде соларга қысқаша түсінік беріледі.

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных