Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Модульна контрольна робота №2. для студентів зі спеціальності «Менеджмент організації»
з курсу «Облік і аудит»

для студентів зі спеціальності «Менеджмент організації»

_______________________________________________________

Варіант 3.

Теоретичні питання:

1. Основи побудови і завдання обліку основних засобів.

2. Облік витрат.

3. Форми і показники фінансової звітності

Тестові завдання:

1) Видача грошових коштів з каси відображається

А. - по дебету рахунку «Каса»

Б. - за кредитом рахунка «Каса»

2) Сальдо по рахунку «Розрахункові рахунки» показує

А. - наявність грошових коштів у касі організації

Б. - наявність грошових коштів на розрахунковому рахунку організації

В. - наявність матеріалів на складі організації

Г. - наявність кредиторської заборгованості постачальникам

Д. - залишок за розрахунками з банком

3) Залишок за рахунком «Матеріали» відображається

А. - у активі балансу у складі необоротних активів

Б. - у активі балансу у складі оборотних активів

В. - в пасиві балансу у складі капіталу і резервів

Г. - в пасиві балансу у складі довгострокових зобов'язань

Д. - в пасиві балансу у складі короткострокових зобов'язань

4) Дебетове сальдо по рахунку «Основні засоби» показує

А. - наявність основних засобів в організації

Б. - вибуття основних засобів з організації

В. - отримання основних засобів в організацію

5) Нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку проводиться наступними способами:

А. - лінійний спосіб

Б. - нелінійний спосіб

В. - спосіб списання вартості в залежності від виду продукції, робіт (послуг)

Г. - спосіб збільшення залишку

Д. - спосіб зменшуваного залишку

Е. - спосіб списання вартості за сумою чисел терміну корисного використання

Ж. - спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт)

6) Кредитове сальдо по рахунку «Розрахунки з персоналом з оплати праці» показує

А. - наявність грошових коштів у касі організації

Б. - наявність грошових коштів на розрахунковому рахунку організації

В. - наявність матеріалів на складі організації

Г. - борг організації перед персоналом по оплаті праці

Д. - обов'язок працівників перед організацією з оплати праці

7) Нарахування заробітної плати персоналу відділу збуту:

А. - Дт 91 Кт 661

Б. - Дт 92 Кт 661

В. - Дт 93 Кт 661

8). Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції дозволяється на строк:

А. не більше 2-ох робочих днів

Б. не більше 7-ми робочих днів

В. не більше одного тижня (7 календарних днів)

Г. не більше 10-ти робочих днів

Д. не більше 14-ти робочих днів

Е. не більше двох тижнів (14 календарних днів)

Ж. не більше одного календарного місяця.

9). Поточна дебіторська заборгованість – це:

А. сума дебіторської заборгованості, яка не виникає у процесі нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців від дати балансу.

Б. безумовне грошове зобов’язання сплатити певну суму грошей на вимогу або у встановлений термін.

В. сума дебіторської заборгованості, яка виникає у процесі нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців від дати балансу.

Г. заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок подій, що відбулися, і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють економічні вигоди.

Д. економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позики в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою відсотку.

10). Заробітна плата працівникам була нарахована на їх особисті картки:

А. Дт 311; Кт 166

Б. Дт 301 Кт 661

В. Дт 311 Кт 361

Г. Дт 301 Кт 631

Д. Дт 661; Кт 311

Е. Дт 166 Кт 301

Ж. Дт 361 Кт 301

З. Дт 631 Кт 311

11). За рівнем наявності на підприємстві запаси поділяються на:

А. постійні та сезонні.

Б. складські запаси, запаси у виробництві та запаси в дорозі.

В. нормативні та понаднормові.

Г. початкові та кінцеві.

Д. балансові та позабалансові.

Е. ліквідні та неліквідні.

Ж. первинні та вторинні.

З. вільні та обмежені.

И. виробничі запаси, запаси незавершеного виробництва, запаси готової продукції, запаси товарні.

 

Задачі:

 

1). Підприємство придбало виробниче обладнання первинною вартістю 2 700 000. грн. Ліквідаційна вартість після експлуатації даного обладнання за попередніми оцінками може становити 100 тис грн. Передбачений строк корисного використання – 3 роки. Розрахуйте амортизаційні відрахування: прямолінійним методом, методом зменшення залишкової вартості, методом прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивним методом.

 

2). Первісна вартість обладнання цеху становить на підприємстві 50 тис. грн. Сума його зносу на дату першої переоцінки – 12 тис. грн. У результаті експертної оцінки встановлено, що справедлива вартість обладнання на дату переоцінки становить 55 тис. грн. При застосуванні пропорційної переоцінки первісної вартості та зносу основних засобів на підприємстві був зроблений перерахунок і такі записи в бухгалтерських проводках:

Зміст операцій Сума, грн Дт Кт
         
         

 

3). Використовуючи дані таблиці, знайдіть відновну і залишкову вартість основних засобів.

  Вартість з ПДВ Вартість без ПДВ ПДВ
Вартість обладнання 120 000    
Вартість транспортування 15 000    
Вартість монтажу 1 200    
Вартість інших витрат 2 400    
Індекс відновлення 1,4 - -
Вартість зносу обладнання 10 000 - -

 

4). Заполните таблицу

Зміст операцій Сума Дт Кт
  Нарахування заробітної плати робітнику адміністративного відділу 30 000    
  Нарахований ЄСВ з фонду заробітної плати (36,7%)      
  Утримання ЄСВ з заробітної плати робітника (3,77%)      
  Утримання податку з доходів фізичних осіб      
  Виплата заробітної плати через касу підприємства      

 

5). Заповніть таблицю:

Зміст операції сума Дт Кт
Нарахована зар. плата секретарю (з/п 2 000 грн)      
Нарахована зар. плата працівнику виробничого цеху (з/п 3 000 грн)      
Нарахований ЄСВ (36,76%) з фонду оплати праці виробничого відділу (фонд оплати праці 50 000 грн)      
Утриманий податок з доходів фізичних осіб (фонд оплати праці – 10 000 грн)      
На кратку директора перерахована заробітна плата (з/п – 10 000 грн)      
Перерахований до бюджету ЄСВ утриманий із працівників (фонд оплати праці – 30 000грн)      
Перерахований до бюджету податок з доходів фізичних осіб (фонд оплати праці – 70 000 грн)      

(Фонд оплати праці включає в себе суму заробітних плат всіх працівників. Заробітна плата жодного з працівників не перевищує десяти неоподаткованих мінімумів)

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных