Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ
НА ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

При написанні дипломної магістерської роботи студент повинен давати посилання на джерела, які цитуються в дипломній роботі або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, завдання, питання, вирішенню яких присвячена магістерська робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи й перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на видання останніх років (див. Додаток Л).

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерел, на які дано посилання в дипломній роботі.

Посилання додаються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад, [4, с. 35]), або під текстом сторінки дипломної роботи у вигляді виноски, в якій вказують прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та сторінку.

Запозичена з літературних чи статистичних джерел інформація (формули, таблиці, схеми, графіки, висновки тощо) потребує обов’язкових посилань (у квадратних дужках) на порядковий номер джерела у списку використаної літератури та номери сторінок, з яких узято інформацію.

Літератураподається в такій послідовності.

1. Закони України.

2. Інструкції та нормативні акти.

3. Наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами (розташовується за алфавітом).

4. Наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

 

ДОДАТКИ

Матеріал, що доповнює положення ДМР, рекомендується розміщувати в додатках. Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, опис алгоритмів і програм задач, що розв’язуються на ЕОМ, і т. ін.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Г, ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова “Додаток” друкують літеру, що позначає його послідовність, наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б” і т. д.

Допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за винятком літер І та О.

Якщо у магістерській роботі один додаток, то він позначається “Додаток А”.

Кожний додаток повинен мати тематичний заголовок та починатися з нової сторінки із зазначенням угорі в правому кутку слова “Додаток” і його позначенням жирними літерами.


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Виконання магістерської дипломної роботи складається з таких основних етапів:

а) визначення напрямку дослідження;

б) вибір теми магістерської роботи, затвердження індивідуального завдання (Додаток А) та плану (Додаток З);

в) проведення досліджень та написання роботи;

г) оформлення дипломної роботи;

д) підготовка до публічного захисту й захист роботи.

Графік виконання дипломної роботи затверджується на початку навчального року, контролюється науковим керівником і кафедрою. За порушення графіка студент може бути не допущений до захисту дипломної роботи.

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДМР

Визначення напрямку дослідження здійснюється з урахуванням наукових інтересів студента, тематики наукових досліджень кафедри, замовлень підприємств тощо. Вибір теми дипломної магістерської роботи є важливим етапом її підготовки. Тему роботи студент обирає відповідно до переліку тем, затверджених кафедрою. Можливий також і власний вибір теми, при умові її погодження з керівником і затвердження кафедрою. Обсяг і зміст дипломної магістерської роботи визначається індивідуальним завданням, яке складає керівник.

Теми, строки виконання і захист дипломних магістерських робіт, а також призначення керівника з обраної теми досліджень затверджуються на засіданні кафедри. Науковий керівник призначається з числа досвідчених викладачів, провідних фахівців з економіки, менеджменту та провідних спеціалістів галузі.

Після затвердження теми дипломної роботи і призначення наукового керівника студент зобов’язаний одразу обговорити і у місячний термін погодити з керівником календарний графік виконання дипломної роботи.

Після погодження з керівником календарного графіка дипломник повинен сумлінно дотримуватись термінів виконання певних етапів роботи. Студент має виявляти активність та ініціативу у співпраці з науковим керівником і несе повну особисту відповідальність стосовно виконання затвердженого календарного графіка, написання та оформлення дипломного дослідження.

ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ,

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

 

Тема дипломної магістерської роботи має бути актуальною, мати теоретичне й прикладне значення, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку економічної науки та господарської практики.

У виборі теми дипломного дослідження студент використовує тематику ДМР, яку розробляє й щорічно удосконалює кафедра. Студенту надається право запропонувати свою тему з обґрунтуванням необхідності її дослідження.

Тема роботи має бути погоджена як з випускною кафедрою, так і з організацією, на матеріалах якої вона буде виконуватися.

Обираючи тему, слід ураховувати її актуальність для підприєм-ства (організації), можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних), проведення власних спостережень, розрахунків, експериментів, наявність літературних джерел, власні напрацювання.

Обов’язковою вимогою до роботи магістра є її корисність і практична цінність, відповідність профілю магістерської програми. ДМР має бути написана на матеріалах діяльності конкретної організації, містити управлінські пропозиції.

Студенти денної форми навчання проходять переддипломну практику за рекомендацією випускної кафедри; матеріали для аналітичної частини роботи вони одержують за місцем практики.

Студенти заочної форми навчання одержують матеріали для аналітичної частини ДМР за місцем основної роботи.

План магістерської роботи має відповідати темі дослідження, мати чітку логіку поєднання теоретико-методичної, аналітичної та конструктивної частин. При розробленні та обговоренні плану дослідження необхідно скласти поетапний календарний план написання магістерської роботи згідно із затвердженим на кафедрі регламентом. Невиконання графіка та систематичне відхилення від регламенту є підставою для недопущення студента до захисту дипломної роботи.

 

Обов’язками наукового керівник є:

– консультування студентів з питань вибору теми роботи, розроблення її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів;

– видача студентові завдання на дипломну роботу із зазначенням термінів виконання кожного розділу;

– контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки ДМР;

– контроль якості дипломної роботи;

– підготовка відгуку про ДМР з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до визначених критеріїв оцінювання.

 

ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Згідно з регламентом студент зобов’язаний подавати дипломну роботу науковому керівникові на першу перевірку частинами у встановлені строки. У разі недодержання студентом календарного графіка виконання ДМР завідувач кафедри, за поданням наукового керівника роботи, має право звернутися до ректора з пропозицією відрахувати студента з магістратури як такого, що не виконує навчальний план.

Після завершення написання роботи студент має отримати зовнішню рецензію на виконане магістерське дослідження. Зовнішню рецензію на ДМР може зробити висококваліфікований фахівець, який спеціалізується на розв’язанні проблем, споріднених з темою роботи. Зовнішня рецензія має містити ґрунтовний аналіз і диференційовану оцінку якості роботи магістра (Додаток Ж).

ДМР із зовнішньою рецензією подається науковому керівникові для одержання від нього письмового відгуку з оцінкою дипломного дослідження (Додаток Д).

Магістерська робота, підписана автором, з письмовим відгуком наукового керівника та зовнішньою рецензією подається завідуючому кафедри.

Керівник магістерської роботи вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульній сторінці дипломної роботи.

У разі невідповідності дипломної роботи вимогам вищої школи, керівник ДМР може не допустити студента до захисту дипломної роботи.

Рішення керівника дипломної програми щодо недопущення студента до захисту має бути затверджене на засіданні кафедри.

 

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Порядок захисту дипломної роботи встановлений „Положенням про державні екзаменаційні комісії ”.

Студент готує до захисту ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) (Додаток М) для всіх членів комісії.

Час виступу не повинен перевищувати 10 хвилин, має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів). Головне призначення таких додатків – детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

Захист роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити:

– актуальність теми;

– структуру роботи;

– об’єкт та предмет дослідження;

– висновки дослідження, зміст запропонованих заходів та обґрунтування їхньої ефективності (рекомендується витратити не менше 70% часу, відведеного для доповіді).

Завершуючи доповідь, випускник має відзначити: які його розробки та висновки впроваджені або намічені до впровадження; де ще слід, на його думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність запропонованих ним заходів.

Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст.

Члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити випускнику запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки та ерудиції.

Після відповіді на запитання слово надається рецензенту або зачитується його рецензія. На зауваження рецензента випускник має дати аргументовану відповідь. Після цього слово надається науковому керівникові для характеристики й оцінки роботи.

Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо відзначається думка членів ДЕК про практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора.

Після захисту робіт ДЕК на закритому засіданні обговорює результати і, враховуючи отримані відгуки, рецензії, дані про успішність тощо, більшістю голосів виносить рішення про рівень захисту й виконання роботи, присвоєння кваліфікації магістра та видачі дипломів. Під час цього засідання члени ДЕК підписують протоколи засідання.

Рішення про видання диплома з відзнакою також заноситься до протоколу засідання комісії. У тих випадках, коли ДЕК приймає рішення про те, що студент не захистив дипломної роботи, тобто отримав незадовільну оцінку, відповідна інформація заноситься до протоколу засідання ДЕК.

Студент, який отримав незадовільну оцінку під час захисту дипломної роботи, відраховується, про що йому видається академічна довідка встановленого зразка. Якщо студент не з’явився на захист, то у протоколі ДЕК відзначається, що він не є атестованим через неприбуття на засідання комісії. Студенти, не атестовані у встановлений термін з поважних причин, мають право на повторний захист в наступний період роботи ДЕК відповідно до чинного законодавства. ДЕК дає також дозвіл на повторний захист цієї роботи з доопрацюванням. Студентам, які при повторному захисті робіт отримали незадовільну оцінку, видається академічна довідка встановленого зразка.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою, оцінку дипломної роботи магістра визначає державна екзаменаційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості ДМР.

Змістовні аспекти роботи:

– актуальність обраної теми дослідження;

– спрямованість роботи на розроблення реальних практичних завдань;

– відповідність логічної побудови роботи поставленій меті й завданням;

– широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;

– наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

– рівень обґрунтування запропонованих рішень;

– ступінь самостійності проведення дослідження;

– володіння термінами, грамотний виклад роботи та її ретельне оформлення.

Якість захисту роботи:

– уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

– здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

– загальний рівень підготовки студента;

– володіння культурою презентації.

 

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ДМР

Відмінно.Дипломна робота бездоганна: містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна й коротка, проголошена впевнено, зі знанням справи; відгук і рецензія – позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК – правильні й стислі.

Добре.Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не подані, недостатньо використані інформаційні матеріали бази практики, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуку, доповідь логічна, проголошена досить впевнено, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи – в межах вимог.

Задовільно.Тема ДМР в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, аналітична частина хибує на описовість, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи й пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгук містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні, є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.


 

Незадовільно. Нечітко сформульована мета ДМР. Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності й глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до теоретичних положень відсутні. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.

Дипломна робота до захисту не допускається, якщо вона подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, установлених регламентом. Написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по Академії, виконана не самостійно. Структура дипломної роботи не відповідає вимогам. Відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів. Недбало оформлена, не оправлена в палітурку.

 

 


Додаток А

ЗРАЗОК

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

( повне найменування вищого навчального закладу )

Інститут, факультет, відділня__________________________________________

Кафедра, циклова комісія_____________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________

Напрям підготовки___________________________________________________

(шифр і назва)

Спеціальність _______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри, голова циклової комісії__________________

_________________

“____” ______20___року

З А В Д А Н Н Я


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных