Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


КРЕАТИВНИЙ ОБЛІК» ЯК ЗАСІБ МАНІПУЛЮВАННЯ ВЕЛИЧИНОЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Зокрема, С.Ф. Голов визначає креативний облік як формальне застосування або цілеспрямований вибір методів і принципів бухгалтерського обліку для забезпечення показників фінансової звітності, які відповідають цілям окремих осіб, але вводять в оману широке коло користувачів [1, с. 33].

Проф. Легенчук С.Ф. акцентує увагу на необхідності виділення у складі креативного обліку умовно-креативного обліку, який ведеться в межах законодавства з дотриманням принципів обліку та агресивного обліку, який ведеться з порушенням чинного законодавства та принципів бухгалтерського обліку.

Мова йде про зміни, пов’язані з природнім розширенням кола об’єктів обліку, набуттям системою гнучкості в застосуванні традиційно існуючих і уведенні принципово нових видів обліку, зміною ролі облікового працівника (бухгалтера) в управлінні господарськими процесами через розширення обсягу інформаційних ресурсіві контролюючих органів.

В таких умовах свідоме застосування «креативного обліку» управлінським персоналом спрямоване на приховування прибутку для зменшення суми його розподілу на виплату дивідендів учасникам та акціонерам, а також на приховування реальної величини прибутку для цілей оподаткування.

До основних факторів, що визначають можливість застосування креативного підходу до ведення бухгалтерського обліку в Україні можна віднести: рівень професійної етики і професійної культури управлінського персоналу та суб’єктів ведення бухгалтерського обліку в основі якої лежить національна ментальність, вимоги діючого законодавства та існування альтернативних позицій щодо можливості їх застосування; вибір облікової політики суб’єктом господарювання або її відсутність; нерозуміння відповідальності за порушення, що тягнуть за собою настання кримінальної відповідальності, цілі власників та (або) управлінського персоналу, спрямовані на викривлення інформації. Чалий І. [4, с. 334–339] виділяє декілька підходів інвесторів до класифікації креативного обліку, розглядаючи такі його види як голлівудський облік, вуду бухгалтерський облік, бухгалтерський облік «чорного ящика», за балансове фінансування, характеристика яких наведена в табл. 1.

В українській обліковій практиці серед видів «креативного обліку», що застосовується суб’єктами господарювання значного поширення набув, так званий «голлівудський» облік, який характерний для більшості підприємств, які застосовують креативний підхід до обліку шляхом маніпулювання розміром витрат в бік їх завищення для зменшення бази оподаткування податком на прибуток.

Типові порушення, які можуть виникати у суб’єктів господарювання за операціями з формування фінансових результатів та свідчити про застосування креативних підходів до обліку відповідних операцій, можна згрупувати за наступними групами:

– визнання доходів в бухгалтерському обліку: доходи відображаються без ув’язки зі збільшенням активу та зменшенням зобов’язань(т.б. без переходу права власності та передачі вигід і ризиків, пов’язаних з передачею активів); недостовірне визнання суми доходів, які підлягають оподаткуванню; не визнання доходів за операціями, які потребують такого визнання згідно чинного законодавства;

– визнання витрат в бухгалтерському обліку: витрати відображаються без ув’язки зі зменшенням активу та збільшенням зобов’язань; порушення періоду визнання витрат; завищення (заниження) витрат звітного періоду; визнання витрат за операціями, які за своєю економічною сутністю не можуть бути включені до складу витрат; не дотримання вимог податкового законодавства в частині відображення витрат для цілей оподаткування та включення при визначенні бази оподаткування витрат подвійного призначення;

– невідповідність класифікації доходів та витрат виходячи з їх економічної сутності вимогам національним (міжнародних) стандартів та податкового законодавства при відображенні відповідних операцій в системі бухгалтерського обліку та звітності;

– розкриття інформації про фінансові результати в звітності: неповне відображення передбаченої нормативними вимогами інформації в звітності; згорнуте відображення статей доходів та витрат; представлення недостовірної інформації про фінансові результати діяльності;

– розподіл та використання прибутку: незаконне відображення в обліку додатково вкладеного капіталу і його використання; неправомірний розподіл прибутку; відсутність підтверджуючих документів про розподіл та використання прибутку;

– нарахування податку на прибуток: поточний податок на прибуток визнається зобов’язанням у сумі, більшій/меншій за ту, що підлягає сплаті; невідображення в системі бухгалтерського обліку та звітності узгодження поточного податку на прибуток та податку на прибуток, розрахованого згідно стандартів обліку з відображенням відстрочених податкових активів та зобов’язань.

Висновки. Дослідження природи «креативного обліку» передбачає вивчення «творчих» підходів бухгалтера до ведення обліку та відповідно представлення інформації в звітності, що пов’язані або з незнанням діючого законодавства, або свідомим його ігноруванням, або чітким виконанням завдань власників або управлінського персоналу щодо необхідності представлення інформації в прикрашеному або навпаки погіршеному вигляді. Застосування в Україні облікових процедур «креативного» характеру спрямоване на маніпулювання величиною фінансових результатів для цілей оптимізації дивідендної політики та (або) ухилення від оподаткування.

 

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПАРТЕНР | История нашего села.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных