Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Який показник характеризує структуру капіталу підприємства з позицій забезпеченості фінансової стабільності його розвитку?
d) коефіцієнт фінансової автономії.

5. Елементами, що визначають фінансовий стан підприємства є:

b) показники фінансової стійкості, показники ліквідності, показники ділової активності, показники прибутковості

6. Показники прибутковості діяльності підприємства характеризують:

b) здатність підприємства генерувати необхідний прибуток у процесі своєї господарської діяльності та визначають загальну ефективність використання активів та вкладеного капіталу

7. Аналіз фінансових коефіцієнтів (R - аналіз):

b) являє собою розрахунок співвідношень між конкретними показниками фінансової діяльності, визначає взаємозв'язок цих показників.

8. Фінансово стійким є підприємство яке:

a) за рахунок власних коштів здатне покрити значну частину активів, своєчасно розраховується по своїх зобов'язаннях.

9. До внутрішніх факторів, що сприяють покращенню фінансового стану підприємства, слід віднести такі:

c) висока кредитоздатність, фінансова стійкість підприємства, висока прибутковість діяльності, зниження витратомісткості виробництва.

10. Зростання коефіцієнта загального покриття при одночасному зменшенні коефіцієнта абсолютної ліквідності свідчить про:

d)зростання рівня інфляційної захищеності та зниження рівня ліквідності оборотних активів.

11. Фінансовий стан підприємства :

b) характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і ефективність використання фінансових ресурсів.

12. Платоспроможність підприємства характеризує:

a) здатність своєчасно та в повному обсязі здійснювати платежі для забезпечення функціонування підприємства.

13. Зростання коефіцієнта загального покриття при зменшенні періоду погашення кредиторської заборгованості свідчить про:

c) зростання довжини фінансового циклу підприємства.

14. До зовнішніх факторів, що сприяють покращенню фінансового стану підприємства, можна віднести такі:

a) сприятлива кон'юнктура товарного і фінансового ринків, зниження темпів інфляції.

15. Зменшення коефіцієнта маневреності активів при свідчить про:

c)Зростання частки необоротних активів в їх загальному обсязі.

16. Зростання коефіцієнта маневреності активів за інших рівних умов свідчить:

a. Про зростання частки оборотних активів в їх загальному обсязі.

17. Зростання частки власного капіталу призведе до:

b) Зростання рівня фінансової автономії.

18. Який тип фінансової стійкості притаманний для підприємства, у якого:

Власний оборотний капітал = 30 тис.грн.

Оборотні активи в товарно-матеріальній формі = 70 тис.грн.

Короткострокова кредиторська заборгованість, спрямована на фінансування виробничих запасів = 30 тис.грн.

Короткострокові кредити банків, спрямовані на фінансування виробничих запасів = 5 тис.грн.

b) Критична фінансова стійкість.

20. Незначний обсяг або повна відсутність довгострокових фінансових вкладень характерно для:

c) Підприємств, що створюються.

21.Зростання коефіцієнта оборотності виробничих запасів позитивно вплине на:

a)Зміну довжини фінансового циклу.

22. Фiнансова рентабельнiсть пiдприємства - це:

a.Вiдношення чистого прибутку до власних коштiв пiдприємства.

23. Для оцінки результатів оптимізації співвідношення оборотних та необоротних активів використовується показник:

a.Коефіцієнт маневреності активів.

24. Розробка оперативних управлінських рішень по нормалізації фінансової діяльності підприємства належить до функцій:

a)фінансового аналізу.

25. Горизонтальний фінансовий аналіз базується на:

a)вивчення динаміки певних фінансових показників.

26. Структурний аналіз капіталу виконується у процесі:

d) проведення вертикального фінансового аналізу.

27. До коефіцієнтів фінансової стійкості відносять:

a)коефіцієнт автономії.

28. Основною задачею системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту є:

b) створення взаємопов”язаної сукупності внутрішніх структурних підрозділів, які забезпечують розробку та прийняття управлінських рішень по окремих аспектах фінансової діяльності підприємства.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных