Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 20__ р.
  Форма № 3-н Код за ДКУД

 

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування        
Коригування на: амортизацію необоротних активів   Х   Х
збільшення (зменшення) забезпечень        
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць        
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій        
Зменшення (збільшення) оборотних активів        
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань        
Грошові кошти від операційної діяльності        
Сплачений податок на прибуток Х   Х  
Чистий рух коштів від операційної діяльності        
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій   Х   Х
необоротних активів   Х   Х
Надходження від отриманих: відсотків   Х   Х
дивідендів   Х   Х
Надходження від деривативів   Х   Х
Інші надходження   Х   Х
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій Х   Х  
необоротних активів Х   Х  
Виплати за деривативами Х   Х  
Інші платежі Х   Х  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності        
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу   Х   Х
Отримання позик   Х   Х
Інші надходження   Х   Х
Витрачання на: Викуп власних акцій Х   Х  
Погашення позик Х   Х  
Сплату дивідендів Х   Х  
Інші платежі Х   Х  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності        
Чистий рух грошових коштів за звітний період        
Залишок коштів на початок року   Х   Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів        
Залишок коштів на кінець року        

 

Керівник Головний бухгалтер
 
КОДИ
   
 

 

Підприємство   Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
(найменування)
         

Звіт про власний капітал
за ____________ 20__ р.

  Форма № 4 Код за ДКУД

 

 

Стаття Код рядка Зареєстро-ваний капітал Капітал у дооцінках Додат- ковий капітал Резерв- ний капітал Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток) Неоплаче- ний капітал Вилуче- ний капітал Всього
Залишок на початок року                
Коригування: Зміна облікової політики                
Виправлення помилок                
Інші зміни                
Скоригований залишок на початок року                
Чистий прибуток (збиток) за звітний період                
Інший сукупний дохід за звітний період                
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)                
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                
Відрахування до резервного капіталу                
Внески учасників: Внески до капіталу                
Погашення заборгованості з капіталу                
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)                
Перепродаж викуплених акцій (часток)                
Анулювання викуплених акцій (часток)                
Вилучення частки в капіталі                
Інші зміни в капіталі                
Разом змін у капіталі                
Залишок на кінець року                

 

Керівник Головний бухгалтер

 

 
 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных