Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Як визначають умовну суму виручки від реалізації продукції?
1) кількість продукції (план) × ціна (факт)

2) кількість продукції (факт.) × ціна (план) +

3) кількість продукції (факт.) × ціна (факт)

4) кількість продукції (план.) × ціна (план)

 

36. Прибуток підприємства розподіляється на:

1) податок на прибуток і валовий прибуток

2) + податок на прибуток і чистий прибуток

3) податок на прибуток і нерозподілений прибуток

4) валовий прибуток і нерозподілений прибуток

 

37. Як визначити вплив суми прибутку на зміну рівня рентабельності:

1) + умовний показник – плановий

2) умовний показник – фактичний

3) фактичний показник – плановий

4) плановий показник – фактичний

 

38. Як визначити факторний вплив собівартості на зміну рівня рентабельності:

1) умовний показник – плановий

2) + фактичний показник – умовний

3) фактичний показник – плановий

4) плановий показник – фактичний

39. Платоспроможність підприємства – це:

1) + здатність підприємства відповідати за зобов’язаннями

2) здатність перетворювати активи у грошову форму

3) фінансовий результат від реалізації

4) наявність грошей в касі

 

40. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається:

1) платіжні засоби / платіжні зобов’язання

2) найбільш ліквідні активи / платіжні засоби

3) + найбільш ліквідні активи / поточні зобов’язання

4) платіжні зобов’язання / платіжні засоби

41. Коефіцієнт фінансової незалежності визначається:

1) власні оборотні засоби / валюта балансу

2) залучені кошти / валюта балансу

3) + власні і прирівняні до них кошти / валюта балансу

4) валюта балансу / власні оборотні засоби

 

42. Коефіцієнт фінансової залежності визначається:

1) власні оборотні засоби / валюта балансу

2) + залучені кошти / валюта балансу

3) власні і прирівняні до них кошти / валюта балансу

4) валюта балансу / власні оборотні засоби

 

43. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів визначається:

1) середньорічна вартість оборотних засобів / сума виручки від реалізації

2) 365 / вартість оборотних засобів

3) + сума виручки від реалізації / середньорічна вартість оборотних засобів

4) сума виручки / 365 днів

 

44. Загальний коефіцієнт платоспроможності визначається:

1) + платіжні засоби / поточні зобов’язання

2) найбільш ліквідні активи / платіжні засоби

3) найбільш ліквідні активи / платіжні зобов’язання

4) платіжні зобов’язання / платіжні засоби

 

45. Коефіцієнт закріплення оборотних засобів визначається:

1) + середньорічна вартість оборотних засобів / сума виручки від реалізації

2) 365 / вартість оборотних засобів

3) сума виручки від реалізації / середньорічна вартість оборотних засобів

4) сума виручки / 365

 

46. До найбільш ліквідних активів відносять:

1) + грошові кошти, поточні фінансові інвестиції

2) готова продукція, товари

3) грошові кошти, дебіторська заборгованість

4) виробничі запаси

 

47. Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства є:

1) форма № 50 сільськогосподарська “Основні економічні показники сільгосппідприємства”

2) + форма № 1 “Баланс підприємств”, форма № 2 “Звіт про фінансові результати”

3) форма № 2 “Звіт про фінансові результати”

4) дані бухгалтерського обліку

48. Відношенням власного оборотного капіталу до власного капіталу (І р. пасиву балансу) визначається:

1) коефіцієнт забезпечення запасів і витрат власними коштами

2) + коефіцієнт маневреності власного капіталу

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) коефіцієнт фінансової незалежності

 

49. Відношенням власного оборотного капіталу до вартості запасів і витрат визначається:

1) + коефіцієнт забезпечення запасів і витрат власними коштами

2) коефіцієнт маневреності власного капіталу

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) коефіцієнт фінансової незалежності

 

50. Оптимальне значення коефіцієнта фінансової незалежності:

1) + 0,5 і більше

2) 1 і більше

3) менше за 0,5

4) менше за 1

 

51. Оптимальне значення коефіцієнта фінансової залежності:

1) 0,5 і більше

2) 1 і більше

3) + менше за 0,5

4) менше за 1

 

52. Оборотні активи підприємства розміщені в:

1) І розділі активу балансу

2) + ІІ розділі активу балансу

3) І розділі пасиву балансу

4) ІІ розділі пасиву балансу

 

53. Власний капітал підприємства розміщений в:

1) І розділі активу балансу

2) ІІ розділі активу балансу

3) + І розділі пасиву балансу

4) ІІ розділі пасиву балансу

 

54. Необоротні активи підприємства розміщені в:

1) + І розділі активу балансу

2) ІІ розділі активу балансу


3) І розділі пасиву балансу

4) ІІ розділі пасиву балансу

 

55. Залучені кошти підприємства розміщені в:

1) + ІІІ і ІV розділах пасиву балансу

2) І і ІІ розділах активу

3) ІІ і V розділах пасиву

4) І і ІІ розділах пасиву

 

56. Кошти підприємства, які прирівнюються до власних, розміщені в:

1) ІІІ і ІV розділах пасиву балансу

2) І і ІІ розділах активу

3) + ІІ і V розділах пасиву

4) І і ІІ розділах пасиву

 

57. Як зміниться собівартість продукції рослинництва, якщо витрати зростуть, а урожайність зменшиться:

1) + збільшиться

2) зменшиться

3) не зміниться

4) всі відповіді вірні

 

58. Фонд оплати праці за видами продукції залежить від головних факторів:

1) + валовий вихід продукції і оплата праці за 1 ц

2) кількість працівників і оплата праці одного працівника

3) затрати, люд.-год, і оплата праці за 1 ц

4) кількість працівників і оплата праці за 1 ц

 

59. Бухгалтерський баланс – це звіт про стан справ підприємства:

1) за декілька років

2) на певну дату

3) за звітний період

4) + за попередній і звітний періоди

 

60. Показник, що характеризує фінансову стійкість підприємства:

1) рентабельність продажу

2) тривалість обороту оборотних засобів

3) + коефіцієнт фінансової залежності

4) фондоозброєність

 


61. Показник, що характеризує забезпеченість підприємства основни­ми фондами:

1) рентабельність продажу

2) тривалість обороту оборотних засобів

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) + фондоозброєність

 

62. Показник, що характеризує ефективність використання оборотних активів:

1) рентабельність продажу

2) + тривалість одного обороту оборотних засобів

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) фондоозброєність

 

63. Загальносистемний аналіз поділяється на:

1) + внутрішній і зовнішній

2) агропромисловий і маркетинговий

3) стратегічний і морфологічний

4) економіко-правовий і виробничо-технологічний

 

64. Найпоширеніший прийом в економічному аналізі є:

1) групування

2) + порівняння

3) графічний

4) балансовий

 

65. Рентабельність активів залежить від головних факторів:

1) суми чистого прибутку і середньорічної вартості власного капіталу

2) суми валового прибутку і собівартості реалізованої продукції

3) + суми чистого прибутку і середньорічної вартості активів

4) суми валового прибутку і виручки від реалізованої продукції

 

66. Рентабельність власного капіталу залежить від головних факторів:

1) + суми чистого прибутку і середньорічної вартості власного капіталу

2) суми валового прибутку і собівартості реалізованої продукції

3) суми чистого прибутку і середньорічної вартості активів

4) суми валового прибутку і виручки від реалізованої продукції

 

67. Рентабельність продажу залежить від головних факторів:

1) суми чистого прибутку і середньорічної вартості власного капіталу

2) суми валового прибутку і собівартості реалізованої вартості активів

3) суми чистого прибутку і середньорічної вартості активів

4) + суми валового прибутку і виручки від реалізованої продукції

 

68. Рентабельність продукції 23 % означає, що:

1) на 1 грн витрат одержано 23 грн прибутку

2) на 1 грн витрат одержано 2,3 грн прибутку

3) + на 1 грн витрат одержано 0,23 грн прибутку

4) на 1 грн витрат одержано 230 грн прибутку

 

69. На основі яких показників розраховується коефіцієнт спеціалізації:

1) структури земель

2) вартості валової продукції на одного працівника

3) вартості основних фондів

4) + структури товарної продукції

 

70. Показник, який характеризує продуктивність праці по підприєм­ству:

1) структура земель

2) + вартість валової продукції на одного працівника

3) вартість основних фондів

4) структура товарної продукції


Ключ до тестів

 

№ тесту Відповідь № тесту Відповідь № тесту Відповідь № тесту Відповідь
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


Література

1. Паланюк Н.А., Петренко В.Г. Економічний аналіз: навч. посіб. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 252 с.

2. Економічний аналіз: практикум /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, 2003.

3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. посібнк. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.

4. Ковальчук М.І. Економічний аналіз у сільському господарстві: навч.-метод. посібн. для самостійного вивчення дисципліни. –К.: Знання, 2002.

5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посібн. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 2002. – 294 с.

6. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів. – К.: КНЕУ, 2001. – 236 с.

7. Мних Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: навч. посібн. –Львів: Армія України, 2000.

8. Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Ю.Ю. Фінансовий аналіз: навч.-метод. посібн. для самостійного вивчення дисциплін. – К.: КНЕУ, 2002. – 388 с.

9. Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий: учебник. – М.: ИНФРА – М, 2003. – 368 с.

10. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: навч. посібн. –Львів: Новий світ. – 2000, 2004.

11. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: навч. посібн. – Вид. 2-е перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных