Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Міжнародна економіка

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ України

 

 


МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Збірник задач і тестів

 

 

Дніпропетровськ – 2015


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

 

 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

 

Збірник ситуаційних завдань і тестів

 

для студентів, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

за галуззю знань 0305 - Економіка та підприємництво

 

 

Дніпропетровськ – 2015

 


ББК 65.5

К 59 Козелецький П.С.
Міжнародна економіка: Збірник ситуаційних завдань і тестів, для для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 - Економіка та підприємництво - Дніпропетровськ, - Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015. – 226 с.

 

Збірник ситуаційних завдань і тестів з дисципліни «Міжнародна економіка», для студентів усіх форм навчання має на меті закріпити набуті теоретичні знання з даної дисципліни. З метою набуття навиків практичної роботи в міжнародному економічному середовищі у збірнику пропонуються ситуаційні завдання і тести, що побудовані на реальних ситуаціях світової економіки. Поряд з практичними завданнями у збірнику наведений широкий вибір тестів, що дають можливість вивчаючим дисципліну перевірити свої знання головних теоретичних положень.

Збірник може бути використаний при вивченні дисципліни «Міжнародна економіка» на всіх формах навчання, в тому числі і при самостійному вивченні дисципліни.

 

Автор-укладач: П.С. Козелецький – старший викладач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії
Рецензенти: Л.Б. Баранник – д.е.н., доцент, завідувач кафедри оподаткування, завідувач кафедри економіки підприємства. Дніпропетровської державної фінансової академії
В.А. Табінський – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії
Відповідальний за випуск: Т.В. Корягіна – завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії
      Розглянуто та схвалено науково-методичною комісією економічного факультету Протокол № 4 від 15.05. 2015 р.
    Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економічної теорії Протокол № 12 від 14.05. 2015 р.

ВСТУП

В умовах загального динамізму соціально-економічних трансформаційних процесів, що відбуваються в Україні, першочерговою проблемою є формування у студентів ринкового способу мислення і дій учасників суспільного виробництва, високого ступеня самостійності у прийнятті ними економічних рішень.

Економіка є істотною частиною життя кожного з нас. Нам: приходиться постійно мати справу з різними економічними проблемами - працевлаштування, отримання доходів, придбання різних товарів і послуг, сплата податків, відкриття і. використання рахунків в комерційних банках, покупка акцій та інших цінних паперів, отримання і повернення кредиту, обмін валют, досягнення ефективної діяльності тих підприємств і організацій, в яких ми працюємо, створення і розвиток власного бізнесу в тому числі на міжнародному ринку.

В значній мірі вирішення цих проблем можливе на засадах опанування .знаннями, що надає така дисципліна, як «Міжнародна економіка». Вона дає поглиблений аналіз світових господарських зв'язків та їх особливостей; вивчає економічні передумови формування оптимального вибору виду підприємницької діяльності в умовах обмеженості як виробничих, так і фінансових ресурсів; досліджує сутність попиту та пропозиції на міжнародних ринках, механізму їх взаємодії і формування рівноважної ціни.

Міжнародна економіка вивчає окремі ринки та механізми ціноутворення, які впливають на обсяг виробленої продукції, ефективність використання ресурсів та формування доходів, аналізує сутність витрат факторів виробництва, що дозволяє визначити оптимальну раціональну поведінку товаровиробника-експортера.

В той же час необхідно відмітити, що цілком: досконале вивчення вищенаведених теоретичних засад неможливе без постійного закріплення отриманих знань шляхом вирішення ситуаційних завдань і перевірки рівня підготовки за допомогою тестових завдань.

З метою вирішення цих проблем і є підготовка даного збірника. Тим більше, що однією з головних задач при вивченні дисципліни « Мі жнародна економіка» є допомога в оволодінні практичними навичками діяльності майбутніх фахівців з економіки, фінансів та управління в сучасних ринкових умовах.

Автор при формуванні тексту ситуаційних завдань, що пропонуються, визначився у наголошенні акцентів на користь реальних ринкових ситуацій сьогодення. З їх точки зору даний збірник в належній мірі полегшить роботу як викладачеві при проведенні семінарських та практичних занять, так і студентам дасть можливість самостійно удосконалювати набуті знання з дисиципліни « Міжнародна економіка».

Література

 

Основна:

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 // Вісник Верховної Ради України» - 1991. - № 29.

2. Митний кодекс України від 12.12.92 №> 1970 - XII / Укр. Митниця. - К.: Лібра, 1992.

3. Про є динний митний тариф: Закон України від 12.12.92 А 2 1979 XII / Укр..Митниця. -К.: Лібра, 1992.

4. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 // Галицькі контракти. 1994.

5. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96 // Галицькі контракти. - 1996. - № 20.

6. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12,98 №351 -XIV..

7. Киреев А. Международная зкономика. В 2-х ч.— М.: Международньїе отношения. 1999,

8. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Нав. пос. —К.: Знання, 2006.

9. Козик В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум. К.: ВікарДООЗ.

10. Козак Ю.Г, Міжнародна економіка в питаннях та відповідях: Нав. пос, -К.: 2004.

11. Міжнародна економіка: Підручник. За ред..А.П. Румянцева- К.: Знання-Прес, 2003.

12. Рогач О. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. К.: Либідь, 2005.

13. Скрипніченко М.І. Секторіальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку.- К.: Фенікс, 2004,

14. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах, глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2-х т. За ред., Д.Г. Лукашенко, А, М. Поручник, К.: КНЕУ, 2006.

Додаткова:

 

1. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності. К.: 2004.

2. Осика С.Г. Світова організація торгівлі. - К.: 2005.

3. Україна в процесах міжнародної інтеграції. За ред. В.Р. Сіденка Харків, 2003.

4. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія і механізми реалізації. - К.: 2004.

5. Базилюк Я.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення. - К.: 2002.

6. Транснаціональні корпорації. - К.: Таксон, 2001.

7. Международная интеграция. - Донецк, 2005.

8. Уніфіковані правила по ІНКАСО // Галицькі контракти. - 1996. № 50.

9. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. // Галицькі контракти. - 1996. - № 50.

10. ІНКОТЕРМС-2000. Офіційні правили тлумачення торговельних термінів Міжнародної Торгової .Палати № 560 // Урядовий кур'єр.-2002.-№ 68


Навчально-методичне видання

 

 

Козелецький Петро Семенович

 

Міжнародна економіка

 

 

К 59 Міжнародна економіка: Збірник ситуаційних завдань і тестів, для для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 - Економіка та підприємництво - Дніпропетровськ, - Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015. – 226 с.

 

 

Збірник завдань і тестів з дисципліни «Політична економія» має на меті закріпити набуті теоретичні знання з даної дисципліни. З метою набуття навиків практичної роботи в економічному середовищі у збірнику пропонуються завдання і тести, що побудовані на реальних ситуаціях економічного сьогодення. Поряд з завданнями у збірнику наведений широкий вибір тестів, що дають можливість вивчаючим дисципліну перевірити свої знання головних положень дисципліни.

Збірник може бути використаний при вивченні політичної економії на всіх рівнях освіти, в тому числі і для самостійного вивчення дисципліни.

УДК 330

ББК 65.01

 

 

Підп. до друку ________ Формат 84х 1081/32 Папір друк.___________________

Ум.друк.арк. __________ Облік.-видав.арк. Тираж ___ Замовлення №______

__________________________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Що отримають команди?

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных