Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Аналіз фінансових результатів діяльності та рентабельності
Загальний фінансовий результат роботи підприємства характеризується його дохідністю, яка визначається через абсолютний показник – прибуток та відносний – рентабельність. Інформаційною базою для аналізу й оцінювання прибутку і рентабельності виробництва є "Звіт про фінансові результати" (форма №2). Цей документ передбачає звітність про фінансові результати від основної (операційної) та звичайної (загальної) діяльності суб'єкта господарювання. Також джерелом інформації є інша звітність підприємства (див. додаток Д). Використовуючи інформацію Звіту про фінансові результати здійснюється порівняльний аналіз й оцінювання дохідності виробничо-господарської діяльності підприємства за формою, наведеною в табл. 2.1.

 

Таблиця 2.1 - Аналіз формування прибутку підприємства

Показник Попередній рік, тис. грн. Звітний рік, тис. грн. Відхилення
абсолютне, тис. грн. відносне, %
1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) 17496,1 21139,4 3643,3 20,82
2. ПДВ 2113,7 1362,7 181,45
3. Акцизний збір -
4. Інші відрахування з реалізації 103,1 103,1 -
5. Чиста виручка від реалізації 16745,1 18922,6 2177,5 13,00
6. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 14330,3 17055,6 2725,3 19,02
7. Валовий дохід (збиток) 2414,8 -547,8 -22,69
8. Інші операційні доходи 3808,7 6273,6 2464,9 64,72
9. Адміністративні витрати 951,2 1106,8 155,6 16,36

 

Продовження таблиці 2.1

10. Витрати на збут та інші операційні витрати 1068,4 1706,8 638,4 59,75
11. Збиток від операційної діяльності 2072,5 2072,5 -
12. Дохід від участі у капіталі та інші фінансові доходи 3411,4 2663,5 -747,9 -21,92
13. Фінансові та інші витрати 3411,4 2663,5 -747,9 -21,92
14. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 5346,6 2739,6 105,09
15. Податок на прибуток -
16. Збитки від звичайної діяльності 5346,6 2739,6 105,09
17. Надзвичайний доход (витрати) -
18. Податок на надзвичайний прибуток -
19. Чистий збиток 5346,6 2739,6 105,09

 

 

На основі отриманих результатів необхідно оцінити роботу підприємства, показати вплив різних факторів на кінцевий прибуток та намітити шляхи його збільшення. При цьому необхідно виконати факторний аналіз формування прибутку від реалізації в звітному періоді, який враховує вплив на його величину зміни цін, витрат, обсягу виробництва та реалізації продукції, а також вимірити вплив зазначених факторів способом ланцюгових підстановок. Для здійснення такого аналізу будується наступна модель:

 

  ЧП = V · (Ц – С), (2.1)

де ЧП – сума чистого прибутку підприємства за рік, грн.;

V – обсяг реалізації продукції, нат. од.;

Ц – ціна одиниці продукції, грн.;

С – повна собівартість одиниці продукції, грн.

2004 рік: V0=120 тис.т., С0=445 грн, Ц0=400 грн.

2005 рік: V1=90 тис.т., С1=438 грн, Ц1=410 грн.

ЧПусл1=V100)=90(400-445)=-4050 (тис.грн)

ЧПусл2= V110)=90(410-445)=-3150 (тис.грн)

 

ЧПv=ЧПусл1-ЧП0=-4050-(-5346,6)=1296,6 (тис.грн)

ЧПц=ЧПусл2-ЧПусл1=-3150-(-4050)=900 (тис.грн)

ЧПс=ЧП1-ЧПусл2=-2607-(-3150)=543 (тис.грн)

 

Чистий збиток зменшився у 2005 році на 2739,6 тис. грн у порівнянні з 2004 роком. Найбільший вплив на це зменшення призводить зміна об’єму реалізації продукції, найменший вплив – зміна собівартості.

 

Аналіз рентабельності передбачає визначення й оцінювання наступних показників:

1. Рентабельність продукції (rпр):

 

  =(Ц-С)/C*100 (2.3)
     

де п – прибуток на одиницю виробу, грн.;

с – повна собівартість виробу, грн.

 

=(Ц00)/C0*100=(400-445)/445*100=-10 %

=(Ц11)/C1*100=(410-438)/438*100=-6,4 %

пр=-6,4-(-10)=3,6 %

rпр усл1=(Ц10)/С0*100=(410-445)/445*100=-7,87%

ц=r пр усл1-rпр 0=-7,87-(-10)=2,13 %

с=r пр 1-r пр усл1=-6,4-(-7,87)=1,47 %

Рентабельність продукції у 2005 році, хоча й має негативне значення, але все ж таки збільшилася на 3,6 %. Найбільший вплив на зміну показника чинить зміна ціни продукції – 2,13 %. Відповідно, найменший вплив чинить зміна собівартості – 1,47%.

 

2. Рентабельність виробництва (Rв):

 

  , (2.4)
     

де ЧП – сума чистого прибутку підприємства за рік, тис. грн.;

ОсФ – вартість основних фондів підприємства, тис. грн.;

НОбК – вартість оборотних коштів, які нормуються, тис. грн.

=-5346,6/(32091,4+16013,7)*100=-11,1 %

=-2607/(31882+18540)*100=-5 %

Rв=-5-(-11,1)=6,1%.

ЧП=-5,4-(-11,1)=5,7%

ОсФ=-5,4-(-5,4)=0%

НОбК=-5-(-5,4)=0,4%

Рентабельність виробництва у 2005 році, хоча й має негативне значення, але все ж таки збільшилася на 6,1 %. Найбільший вплив на зміну показника чинить зміна чистого прибутку – 5,7 %. Відповідно, найменший вплив чинить зміна вартості основних фондів – 0,4%.

 

3. Рентабельність активів (RA) обчислюється як відношення чистого прибутку, отриманого підприємством за рік, до середньорічної вартості активів ( ):

 

  . (2.5)

 

=-5346,6/16013,7*100=-33,4 %

=-2607/18540*100=-14,1 %

R=-14,1-(-33,4)=19,3%

RА усл=ЧП1/A0*100=-2607/16013,7*100=-16,27%

RЧП=-16,27-(-33,4)=17,13%

RА=-14,1-(-16,27)=2,17%

Рентабельність активів у 2005 році, хоча й має негативне значення, але все ж таки збільшилася на 19,3 %. Найбільший вплив на зміну показника чинить зміна чистого прибутку – 17,13 %. Відповідно, найменший вплив чинить зміна середньорічної вартості активів – 2,17%.

 

4. Рентабельність основної діяльності (Rосн_д) – це відношення чистого прибутку від реалізації до витрат на виробництво продукції (В). До складу витрат на виробництво продукції входить собівартість реалізованої продукції, а також витрати на збут й адміністративні витрати:

 

  . (2.6)
     
    =-5346,6/15735,2*100=-34 % = -2606/19869,2*100=-13% R=-13-(-34)=21% Rусл1=-2606/15735,2*100=-16,56 RП=-16,56-(-34)=18,44% RВ=-13-(-16,56)=3,56    

Рентабельність основної діяльності у 2005 році, хоча й має негативне значення, але все ж таки збільшилася на 21 %. Найбільший вплив на зміну показника чинить зміна чистого прибутку – 18,44 %. Відповідно, найменший вплив чинить зміна середньорічної вартості активів – 3,56%.

 

5.Рентабельність власного капіталу (RВК) розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної величини власного капіталу ( ):

 

  . (2.7)
     

-5346,6/-8339,3*100=64,1%

=-2607/-2992,7*100=87%

RВК=87-64,1=22,9%

RВК усл=-2607/-8339,3*100=31,3%

RВК ЧП=31,3-64,1=-32,8%

RВК ВК=87-31,3=55,7%

Рентабельність власного капіталу у 2005 році,зменшилася на 22,9 %. Зміна величини власного капіталу призводить по збільшення рентабельності власного капіталу на 55,7%, а зміна величини чистого прибутку чинить негативне значення, у впливає на зменшення рентабельності власного капіталу на 32,8 %.

 

 

6. Рентабельність оборотних активів (RОб А) розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної величини оборотних активів ( ):

 

  . (2.8)
     

=-5346,6/3175,9*100=-169%

=-2607/4276.4*100=-61%

RОбА=-61-(-169)=108%

RОбА усл=-2607/3175,9*100=-82%

RЧП=-82-(-169)=87%

RОбА=-61-(-82)=21%

Рентабельність оборотних активів у 2005 році, хоча й має негативне значення, але все ж таки збільшилася на 108 %. Найбільший вплив на зміну показника чинить зміна чистого прибутку – 87 %. Відповідно, найменший вплив чинить зміна величини оборотних активів – 21%.

У 2005 році, порівняно з 2004, найбільший ріст в абсолютному значенні характерен для виручки від реалізації продукції і складає 3643,3 тис. грн (20,82 %). Але в відносному значенні цей показник не є максимальним. Максимальне відносне відхилення характерне для ПДВ, який збільшився у 2005 році на 181,45 % і складав 2113,7 тис.грн.

Майже усі показники у 2005 році, порівняно з 2004, збільшилися, крім доходів від участі у капіталі та інших фінансових інвестицій ( зменшення склало 21,92 % і складає 747,9 тис.грн) . Фінансові та інші витрати зменшилися на 747,9 %.

Однак, є і негативне відхилення. Так, наприклад, собівартість реалізованої продукції у 2005 році збільшилася на 19,02 % і складала 17055,6%, Збитки від операційної діяльності збільшилися на 2072,5 тис.грн.

В основному, 2005 рік для підприємства характеризується збільшенням витрат, але за рахунок збільшення доходів показники рентабельності хоч і негативні, але пішли у гору.

Найбільша позитивна зміна для показників рентабельності характерна для рентабельності оборотних активів – 108 %. Найменша – рентабельність продукції – 3,6%.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных