Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права

 

Укладач: д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

 

 

“ЯДЕРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030401 "Право"

освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр права”

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри трудового,

земельного і екологічного права

Протокол № 4

від "1" грудня 2009 р.

Декан юридичного факультету

Гриценко І.С.___________

 

 

КИЇВ – 2010

Робоча навчальна програма зі спецкурсу

“Ядерне право України”

 

Ядерне право України.Робоча навчальна програма / Балюк Г.І. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010. – 39 с.

 

Укладач: д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

 

Лектор:

д.ю.н., проф. Балюк Галина Іванівна

Викладач:

ас., к.ю.н. Ільїна Наталія Леонідівна

 

Рецензенти:

к.ю.н., доц. Мірошниченко А.М.

к.ю.н., доц. Позняк Е.В.

 

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № 6

від "4" грудня 2009 р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету

 

ВСТУП.

 

Спецкурс “Ядерне право України” розрахований для бакалаврів спеціалізації “Земельне і екологічне право” юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, чинного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій, правоохоронній, правозахисній діяльності тощо.

 

Навчальна дисципліна “Ядерне право України” для бакалаврів спеціалізації “Земельне і екологічне право” юридичного факультету у 2 семестрі. Загальний обсяг викладання – 72 годин, з них лекцій – 18 год., практичних – 14 год., самостійної роботи – 40 год. Форма підсумкового контролю – залік.

 

Мета і завдання навчальної дисципліни. Підготовка бакалаврів спеціалізації “Земельне і екологічне право” передбачає наявність у них знань про правове регулювання відносин у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки в Україні.

 

При вивченні даного спецкурсу ставиться завдання дослідити правовідносини у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки, спираючись на концептуальні основи загальної теорії права, екологічного права, адміністративного права, цивільного права та деліктології, застосовуючи при цьому конкретно-історичний, логічний та інші загально-наукові методи пізнання соціальних явищ.

 

Спецкурс “Ядерне право України” розрахований для бакалаврів спеціалізації “Земельне і екологічне право” з метою опанування ними науковими положеннями, чинним законодавством у сфері використання ядерної енергії набуття навичок його застосування в практичній, науково-педагогічній та інших видах діяльності майбутніх юристів-професіоналів.

 

Предмет навчальної дисципліни.Предмет навчальної дисципліни становить “Ядерне право України” як галузь права та науки.

 

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, основних міжнародних актів: Конвенції про ядерну безпеку від 17 червня 1994 року(ратифікована Україною 17 грудня 1997 року), Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами від 5 вересня 1997 року(ратифікована Україною 20 квітня 2000 року), Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації від 26 вересня 1986 року ( підписана Українською РСР 24 вересня 1986 року), Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію від 26 вересня 1986 року( підписана Українською РСР 24 вересня 1986 року), Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок від 6 травня 1987 року (ратифікована Україною 5 травня 1993 року), Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року(ратифікована Україною 12 вересня 1996 року); систему та зміст законодавства України у сфері використання ядерної енергії, зокрема, положення Законів України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 року, “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 року , “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань” від 14 січня 1998 року, “Про видобування і переробку уранових руд “ від 19 грудня 1997 року, “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення” від 8 вересня 2005 року тощо та інших, підзаконних актів – постанов Кабінету Міністрів України, наказів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо забезпечення та реалізації конституційного права громадян України на безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне середовище від радіоактивного забруднення.

 

Студент повинен вміти: застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання відносин у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки на практиці; самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів; правильно визначати обсяг прав та обов´язків учасників правовідносин у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки, визначати правовий механізм їх реалізації в конкретних правовідносинах у сфері використання ядерної енергії.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна “Ядерне право України” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю “Земельне і екологічне право” напряму підготовки “Право” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається у 2 семестрі для бакалаврів спеціалізації “Земельне і екологічне право”.

 

Для успішного вивчення даного курсу студентам необхідна наявність знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність основ знань з загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, екологічного, цивільного та інших.

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Система оцінювання знань студентів за курсом “Ядерне право України” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань (залік). Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за змістовий модуль, складає 60 балів. Підсумкова оцінка (залік) визначається як сума балів, набраних студентом за змістовий модуль (максимальна кількість балів 60) та кількість балів отриманих на заліку (максимальна кількість балів 40) у сумі максимальна100 балів.

 

 

Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр

 

    Змістовий модуль   Залік Підсумкова оцінка (залік)
  Максимальна кількість балів     60 балів   40 балів   100 (60 + 40) балів

 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде практичні заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, реферати , тести, доповіді, повідомлення, колоквіуми.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.

 

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:

Форми контролю знань при поточному контролі Оцінка ( у балах)
усна відповідь до 2 балів
доповнення відповіді 1 бал
експрес-опитування до 2 балів
самостійна робота до 2 балів
Тестування до 5 балів
індивідуальні завдання (в т.ч. реферат, есе ) до 5 балів
модульнаконтрольна робота до 60 балів

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль) проводиться на практичному занятті після вивчення відповідних тем. Підсумкова кількість балів визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу, при її наявності.

Модульний контроль проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу. Протягом семестру виконується 1 модульна контрольна роботи.

 

ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

 

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Залік (оцінка за результатами змістових модулів) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:

 

 

Приклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення курсу “Правові засади цивільно-правової відповідальністі за ядерну шкоду”

 

  ЗМ Оцінка отримана на заліку Підсумкова оцінка
Поточні оцінки, у балах       65 (ЗМ ) + +25 (залік)= 90
Оцінка за моду- льну контрольну роботу у балах      
  Всього, у балах     20+45 = 65    

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ п/п Назва тем Лекції Практичні заняття Самостійна робота
1. Ядерне право як галузь в системі права України -
2. Джерела ядерного права України -
3. Ядерні правовідносини -
4. Система ядерного права України -
5. Правові засади управління у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки
6. Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії -
7. Правовий статус юридичних та фізичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, джерел іонізуючого випромінювання та забезпечення радіоекологічної безпеки -
8. Право громадян на радіоекологічну безпеку _
9. Відповідальність за порушення законодавства в сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки
10. Правове регулювання розміщення, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами -
11. Правовий режим територій у місцях розташування ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами -
12. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами
13. Правовідносини в сфері фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, інших джерел іонізуючого випромінювання
14. Правове регулювання запобігання використанню ядерних матеріалів, обладнання та технологій у воєнних цілях -
15. Правове регулювання відносин, пов’язаних з використанням ядерних джерел енергії в космічному просторі -
16. Правові засади перевезення радіоактивних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання -
17. Правове регулювання експорту та імпорту ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання, спеціальних неядерних матеріалів та послуг у сфері використання ядерної енергії -
18. Міжнародні організації в галузі мирного використання ядерної енергії -
19. Міжнародно-правове співробітництво в забезпеченні ядерної та радіаційної безпеки -
20. Модульна контрольна робота    
  Всього:

 

 

Тема 1 Науково-методологічні засади ядерного права (1 год.)
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных