Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Вимоги до параметрів мікроклімату
Мікрокліматичні умови виробничих приміщень характеризуються такими показниками:

- температура повітря,

- відносна вологість повітря,

- швидкість руху повітря,

- інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінення,

- температура поверхні. За ступенем впливу на тепловий стан людини мікрокліматичної умови поділяють на оптимальні та допустимі.

Для робочої зони виробничих приміщень встановлюються оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови з урахуванням важкості виконуваної роботи та періоду року. При одночасному виконанні в робочій зоні робіт різної категорії важкості рівні показників мікроклімату повинні встановлюватись з урахуванням найбільш чисельної групи працівників.

Величини показників мікроклімату у робочій зоні наведені в табл. 1 та 2, а пояснення до них - в п. 1.1 і 1.2.

1.1. Оптимальні умови мікроклімату

1.1.1. Оптимальні умови мікроклімату встановлюються для постійних робочих місць (табл. 1).

1.1.2. Показники температури повітря в робочій зоні по висоті та по горизонталі, а також протягом робочої зміни не повинні виходити за межі нормованих величин оптимальної температури для даної категорії робіт, вказаної в табл. 1.

1.1.3. Температура внутрішніх поверхонь робочої зони (стіни, підлога, стеля), технологічного обладнання (екрани і т. ін.), зовнішніх поверхонь технологічного устаткування, огороджуючих конструкцій не повинна виходити більш ніж на 2 град.C за межі оптимальних величин температури повітря для даної категорії робіт, вказаних в табл. 1.

1.1.4. При виконанні робіт операторського типу, пов'язаних з нервово-емоційним напруженням в кабінетах, пультах і постах керування технологічними процесами, в залах обчислювальної техніки та інших приміщеннях повинні дотримуватися оптимальні умови мікроклімату (температура повітря 22-24 град.C, відносна вологість 60-40%, швидкість руху повітря не більш 0,1 м/сек.).

Таблиця 1

Оптимальні величини температури, відносної вологості
та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих
приміщень

------------------------------------------------------------------
| Період | Категорія | Температура | Відносна | Швидкість |
| року | робіт | повітря | вологість | руху, |
| | | | | м/сек. |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
| Холодний | Легка Іа | 22 - 24 | 60 - 40 | 0,1 |
| період |-------------+-------------+------------+------------|
| року | Легка Іб | 21 - 23 | 60 - 40 | 0,1 |
| |-------------+-------------+------------+------------|
| | Середньої | 19 - 21 | 60 - 40 | 0,2 |
| | важкості | | | |
| | ІІа | | | |
| |-------------+-------------+------------+------------|
| | Середньої | 17 - 19 | 60 - 40 | 0,2 |
| | важкості | | | |
| | ІІб | | | |
| |-------------+-------------+------------+------------|
| | Важка ІІІ | 16 - 18 | 60 - 40 | 0,3 |
|----------+-------------+-------------+------------+------------|
| Теплий | Легка Іа | 23 - 25 | 60 - 40 | 0,1 |
| період |-------------+-------------+------------+------------|
| року | Легка Іб | 22 - 24 | 60 - 40 | 0,2 |
| |-------------+-------------+------------+------------|
| | Середньої | 21 - 23 | 60 - 40 | 0,3 |
| | важкості | | | |
| | ІІа | | | |
| |-------------+-------------+------------+------------|
| | Середньої | 20 - 22 | 60 - 40 | 0,3 |
| | важкості | | | |
| | ІІб | | | |
| |-------------+-------------+------------+------------|
| | Важка ІІІ | 18 - 20 | 60 - 40 | 0,4 |
------------------------------------------------------------------

1.2. Допустимі умови мікроклімату

1.2.1. Допустимі величини мікрокліматичних умов встановлюються у випадках, коли на робочих місцях не можна забезпечити оптимальні величини мікроклімату за технологічними вимогами виробництва, технічною недосяжністю та економічно обгрунтованою недоцільністю.

1.2.2. Величини показників, які характеризують допустимі мікрокліматичні умови, встановлюються для постійних і непостійних робочих місць, які наведені в табл. 2.

1.2.3. Перепад температури повітря по висоті робочої зони при забезпеченні допустимих умов мікроклімату не повинен бути більше 3 град.C для всіх категорій робіт, а по горизонталі робочої зони та протягом робочої зміни - виходити за межі допустимих температур для даної категорії роботи, вказаних в табл. 2.

Таблиця 2

Допустимі величини температури, відносної вологості
та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих
приміщень

----------------------------------------------------------------------------
|Пе- |Категорія| Температура, град.C | Відносна | Швидкість |
|ріод| робіт |----------------------------------| воло- | руху |
|року| |Верхня межа | Нижня межа |гість (%) на| (м/сек.) на|
| | |------------+---------------------| робочих | робочих |
| | |На | На | На | На | місцях - | місцях - |
| | |пос- |непос-| постій- | непості- | постійних і| постійних і|
| | |тійн.|тійних| них | йних |непостійних |непостійних |
| | |робо-|робо | робочих | робочих | | |
| | |чих |чих | місцях | місцях | | |
| | |місц.|місцях| | | | |
|----+---------+-----+------+---------+-----------+------------+------------|
|Хо- |Легка Іа | 25| 26 | 21 | 18 | 75 | не більше |
|лод-| | | | | | | 0,1 |
|ний |---------+-----+------+---------+-----------+------------+------------|
|пе- |Легка Іб | 24| 25 | 20 | 17 | 75 | не більше |
|ріод| | | | | | | 0,2 |
|року|---------+-----+------+---------+-----------+------------+------------|
| |Середньої| 23| 24 | 17 | 15 | 75 | не більше |
| | важкості| | | | | | 0,3 |
| | ІІа | | | | | | |
| |---------+-----+------+---------+-----------+------------+------------|
| |Середньої| 21| 23 | 15 | 13 | 75 | не більше |
| | важкості| | | | | | 0,4 |
| | ІІб | | | | | | |
| |---------+-----+------+---------+-----------+------------+------------|
| | Важка | 19| 20 | 13 | 12 | 75 | не більше |
| | ІІІ | | | | | | 0,5 |
|----+---------+-----+------+---------+-----------+------------+------------|
|Теп-|Легка Іа | 28| 30 | 22 | 20 |55 - при 28 | 0,2 - 0,1 |
|лий | | | | | | град.C | |
|пе- |---------+-----+------+---------+-----------+------------+------------|
|ріод|Легка Іб | 28| 30 | 21 | 19 |60 - при 27 | 0,3 - 0,1 |
|року| | | | | | град.C | |
| |---------+-----+------+---------+-----------+------------+------------|
| |Середньої| 27| 29 | 18 | 17 |65 - при 26 | 0,4 - 0,2 |
| | важкості| | | | | град.C | |
| | ІІа | | | | | | |
| |---------+-----+------+---------+-----------+------------+------------|
| |Середньої| 27| 29 | 15 | 15 |70 - при 25 | 0,5 - 0,2 |
| | важкості| | | | | град.C | |
| | ІІб | | | | | | |
| |---------+-----+------+---------+-----------+------------+------------|
| | Важка | 26| 28 | 15 | 13 |75 - при 24 | 0,6 - 0,5 |
| | ІІІ | | | | |гр.C і нижче| |
-----------------------------------------------------------------------------

1.2.4. Температура внутрішніх поверхонь приміщень (стіни, підлога, стеля), а також температура зовнішніх поверхонь технологічного устаткування або його захисних обладнань (екранів і т. ін.) не повинна виходити за межі допустимих величин температури повітря для даної категорії робіт, вказаних в табл. 2.

1.2.5. Інтенсивність теплового опромінення працюючих від нагрітих поверхонь технологічного устаткування, освітлювальних приладів, інсоляція від засклених огороджень не повинна перевищувати 35,0 Вт/м 2 - при опроміненні 50% та більше поверхні тіла, 70 Вт/м 2 - при величині опромінюваної поверхні від 25 до 50%, та 100 Вт/м 2 - при опроміненні не більше 25% поверхні тіла працюючого.

При наявності джерел з інтенсивністю 35,0 Вт/м 2 і більше температура повітря на постійних робочих місцях не повинна перевищувати верхніх меж оптимальних значень для теплого періоду року, на непостійних - верхніх меж допустимих значень для постійних робочих місць.

1.2.6. При наявності відкритих джерел випромінювання (нагрітий метал, скло, відкрите полум'я) допускається інтенсивність опромінення до 140,0 Вт/м 2. Величина опромінюваної площі не повинна перевищувати 25 % поверхні тіла працюючого при обов'язковому використанні індивідуальних засобів захисту (спецодяг, окуляри, щитки).

1.2.7. У виробничих приміщеннях, які розташовані в районах з середньою максимальною температурою найбільш жаркого місяця вище 25 град.C згідно з БНіП "Будівельна кліматологія" допускаються відхилення від величин показників мікроклімату, вказаних в табл. 2, для даної категорії робіт, але не більше ніж на 3 град.C. При цьому швидкість руху повітря повинна бути збільшена на 1,1 м/сек., а відносна вологість повітря знижена на 5 % при підвищенні температури на кожний градус вище верхньої межі допустимих температур повітря, вказаних в табл. 2.

1.2.8. У виробничих приміщеннях, в яких не можна встановити допустимі величини мікроклімату через технологічні вимоги до виробничого процесу, технічну недосяжність або економічно обгрунтовану недоцільність передбачаються заходи щодо захисту від можливого перегрівання та охолодження, що вказані в розд. 2.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных