Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Перелік рекомендованої літератури/корисних посилань
1. Конституція України (редакція 2016 р.).

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (редакція 2016 р.).

3. Європейська Хартія місцевого самоврядування.

4. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р.

5. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 01.04.2014 р.

6. Азнар М.Французький приклад регіоналізації, децентралізації та деконцентрації / Організація регіональної та місцевої влади : досвід держав-членів Європейського Союзу / М. Азнар. – Спец. доп. вид. українсько-європейського журналу з міжнародного та порівняльного права. – К., 2005. – 64 с.

7. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні / [В. О. Антоненко, М. О. Баймуратов, О. В. Батанов та ін.] : кол. моногр. / за ред. В. В. Кравченка, М. О. Баймуратова. – К. : Атіка, 2007. – 864 с.

8. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики : монографія / Відп. ред. М. О. Баймуратов. – К. : Видавництво “Юридична думка”, 2010. – 656 с.

9. Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні : монографія / За заг. ред. В. Г. Погорілка. – К. : Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 512 с.

10. Бабаєв В. М. Практика муніципального управління / В. М. Бабаєв. - Х. : ХДМГ, 2002. -310 с.

11. Васильєва О. І. Регіональне управління в умовах реформування владних відносин : монографія / О. І. Васильєва. - Донецьк : Юго-Восток, 2009. - 435 с.

12. Васильєва О. І. Європейські орієнтири регіонального управління /
О. І. Васильєва // Державне та муніципальне управління : зб. наук. праць. - К. : АМУ, 2008. – Вип. 2(4)/2008. - С. 180-187.

13. Васильєва О. І. Від Європейської хартії місцевого самоврядування до вдосконалення діяльності органів місцевої влади / О.І. Васильєва // Управління сучасним містом, 2007. - №1-12 (25-28). - С. 125-132.

14. Васильєва О. І. Створення сучасної системи врядування (з досвіду реформування в європейських країнах) / О.І. Васильєва // Економіка та держава, 2009. - № 11. - С. 155-158.

15. Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування : навч. посіб. / Укр. асоц. місцевих та регіональних влад ; [підгот. та ред. Д. Сах, М. Полонський ; розробив В. Негода та ін.]. – [2-е вид.]. – К. : ПРООН. Муніцип. прогр. врядування та сталого розвитку, 2006. – 256 с.

16. Європейські принципи державного управління / [пер. з англ. О. Ю. Куленкової] - К. : УАДУ, 2000. – 52 с.

17. Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні : наук.-практ. посіб. / [упоряд. Баймуратов М. О., Бейко О. В., Гук А. К., Князєв В. М. та ін. ; за ред. М. О. Пухтинського, В. В. Толкованова] ; Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України, Лібер. молодіжне об’єднання. – К. : Крамар, 2003. – 396 с.

18. Засади належного врядування: європейський та український досвід / [упоряд. Н. В. Линник. – К. : “Гудвіл Промоушн”, 2008. – 40 с.

19. Іванова Т.В. Організація МС в Україні : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. В. Іванова. – К. : ВД “Професіонал”, 2005. – 112 с.

20. Мамонова В. В. Сталий розвиток територіальних громад: управлінський аспект [Монографія] / За заг. ред. Ю. О. Куца, В. В. Мамонової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 236 с.

21. Організація роботи: практичні поради сільському, селищному голові : практ. посіб. / За заг. ред. В. В. Зайчука, Н. Т. Гончарук, Л. В. Прудиус. – Харків : Видавничий будинок «Фактор», 2010. – 672 с.

22. Основи місцевого самоврядування : науково-практичний посібник / авт. кол. За заг. ред.. В.М.Олуйка. – Хмельницький : ЦППК, 2008. – 730 с.

23. Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація : навч. посіб. / А. Ткачук ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія». – 2012. – 120 с.

24. Шаров Ю. Муніципальний менеджмент: сутність, ключові ознаки та проблемне поле // Муніципальний менеджмент: становлення та розвиток в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю / за заг. ред. Ю.П.Шарова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2004.

 


Тестові запитання для самоконтролю

 

1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. МС здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

а) так;

б) ні.

 

2. Система місцевого самоврядування включає:

а) територіальну громаду;

б) сільську, селищну, міську раду;

в) сільського, селищного, міського голову;

г) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

д) районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

е) органи самоорганізації населення;

ж) старосту;

з) всі відповіді вірні.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных