Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Теми практичних занять. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Форма № Н - 3.04

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра дефектології та психологічної корекції

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи

 

________________________________

“______”_______________20___ року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи корекційної педагогіки

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 6.010102 Початкова освіта

(шифр і назва спеціальності)

Спеціалізація: Іноземна мова (англійська)

(назва спеціалізації)

Інститут педагогіки та психології

(назва інституту, факультету, відділення)

 

 

2012 рік

 

 

Робоча програма з Основ корекційної педагогіки для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки педагогічна освіта, спеціальністю початкова освіта. „___” ________, 2012 року- 15 с.

 

Розробник:Коваленко В.Є. – асистент кафедри дефектології та психологічної корекції.

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) дефектології та психологічної корекції

Протокол від. “____”________________2012 року № ___

 

Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)

_______________________ (Глоба О.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2012 року

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) 0101 Педагогічна освіта

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

 

“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Ó__________, 2012 рік

Ó __________, 2012 рік


 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів 2 Галузь знань 0101 Педагогічна освіта (шифр і назва) Нормативна
Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта (шифр і назва)
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): Іноземна мова (англійська) Рік підготовки:
Змістових модулів – 1 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 72
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – самостійної роботи студента - Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр   14 год.
Практичні, семінарські
12 год.
Лабораторні
0 год.
Самостійна робота
46 год.
Індивідуальні завдання:год.
Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: ознайомити студентів з видами та причинами відхилень психофізичного розвитку, основними онтогенетичними етапами психофізичного розвитку дитини. Надати характеристику розвитку таких дітей; розкрити особливості їх корекційного навчання і виховання як в умовах спеціальних установ, так і в загальноосвітніх школах.

Завдання: сформувати у студентів навички організації індивідуального навчання учнів з порушеннями розвитку, розкрити загальні закономірності інтегрованого та інклюзивного навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: основні види відхилень психофізичного розвитку дітей та закономірності їх навчання в загальноосвітньому закладі.

Вміти: організовувати навчально-виховний процес в умовах індивідуального та інклюзивного навчання.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Категорії порушень психофізичного розвитку та організація корекційно-педагогічної діяльності вчителя з дітьми з психофізичними вадами.

Тема 1Загальні питання систематики порушень психофізичного розвитку.

Тема 2 Особливості розвитку дитини з сенсорними вадами.

Тема 3 Особливості розвитку дітей з порушеннями інтелектуальної та емоційно-вольової сфер.

 

3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма
усього у тому числі
л п лаб інд с.р.
Загальні закономірності аномального розвитку. Галузі корекційної педагогіки.      
Системи навчання і виховання дітей з вадами психофізичного розвитку в Україні.    
Корекційне навчання та виховання дітей з порушеннями зору та слуху.    
Корекційне навчання та виховання дітей з вадами опорно-рухового апарату.    
Розумова відсталість як педагогічна проблема.      
Організація індивідуального навчання дітей з розумовою відсталістю.      
Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗПР.    
Корекційне навчання дітей з порушеннями мовлення.      
Сутність девіантної поведінки, її основні форми.      
Всього    

 

 

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Системи навчання і виховання дітей з вадами психофізичного розвитку в Україні.
Корекційне навчання та виховання дітей з порушеннями зору та слуху.
Корекційне навчання та виховання дітей з вадами опорно-рухового апарату.
Розумова відсталість як педагогічна проблема.
Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗПР.
Сутність девіантної поведінки, її основні форми.

 

6. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Класифікації порушень психофізичного розвитку за М.А.Власовою, М.С. Певзнер; В.В. Лебединським; В.А. Лапшиним, Б.П. Пузановим. (конспектування, складання структурно-логічної схеми; тема виноситься на КМР)  
Реферат на тему: «Внесок Л.С. Виготського у розвиток вітчизняної дефектології»  
Підготовка структурно-логічної схеми «Галузі дефектології та види дизонтогенезу»  
Підготовка портфоліо (фотоматеріали та опис клінічних випадків) «Порушення рухової сфери дитини»  
Підготовка творчого проекту «Впровадження інклюзивної освіти в Україні»
Розробка проекту «Корекційно-педагогічна діяльність вчителя у інклюзивному класі з дитиною з розумовою відсталістю

Методи навчання

Діяльність студента:

- слухання лекцій;

- виступ з повідомленням на семінарі;

- виголошення доповіді на семінарі;

- участь у дискусії на семінарі;

- підготовка проектів;

- складання комплексної програми розвитку дитини певного віку;

- самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

- написання письмових кейсів.

Методи контролю

Поточний:

· Опрацювання ситуаційних завдань;

· Фронтальне та індивідуальне опитування з теми практичного заняття;

· Перевірка письмових кейсів;

· Написання поточних самостійних робіт.

Підсумковий:

КМР

9. Розподіл балів, які отримують студенти

  Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
  Змістовий модуль 1     100%
Т1 Т2 Т3 30 балів 100бал

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных