Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Методичне забезпечення
Методичний матеріал до практичних та семінарських занять

Практичне заняття 1

 

Системи навчання і виховання дітей з вадами психофізичного розвитку в Україні.

План:

 

1. Диференційна система спеціальної освіти.

2. Інтегративна система спеціальної освіти. Організаційні форми.

3. Інклюзивна система освіти як система освіти.

 

 

Запитання для обговорення:

1. У чому полягає традиційна система спеціальної освіти? Виділіть її позитивні та негативні риси.

2. Що таке механічна інтеграція? За яких умов проходить механічна інтеграція?

3. Що уособлює собою інтегративна система спеціальної освіти? Виділіть її позитивні та негативні риси.

4. Дайте характеристику інклюзивної системи освіти.

 

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

 

1. Складіть континуум форм организації освіти дітей з порушеннями у розвитку від найменьш до найбільш обмеженої.

 

Література:

 

1. Липа В.А. Психологические основы педагогической коррекции – Донецк, 2002

2. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики Под ред. В.А. Сластенина.- М.: Изд-во “Академия”, 1999.- 280 с.

3. Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьников.- М.: Российское педагогическое агенство, 1997.- 123 с.

4. Синев В.Н. Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса вспомогательной школы // Введение в историю олигофренопедагогики/ Под ред. А.И. Капустина.- Донецк: Лебедь, 1996.- С. 10-20

 

 

Практичне заняття 2

Зміст корекційного навчання і виховання дітей з порушеннями зору та слуху.

 

План:

 

1. Корекційне навчання і виховання дітей з порушеннями зору у загальноосвітній масовій школі.

2. Зміст корекційного навчання і виховання дітей в залежності від ступеню порушення зору.

3. Абетка Брайля.

4. Навчальна діяльність дітей з порушеннями слуху.

5. Корекційне навчання і виховання дітей з порушеннями слуху у загальноосвітній школі.

6. Зміст корекційного навчання і виховання глухих дітей в залежності від ступеню ураження слуху та мовлення.

 

Запитання для обговорення:

1. Яка галузь корекційної педагогіки займаються проблемою навчання і виховання дітей з порушеннями зору. Розкрийте її основні завдання.

2. Розкрийте особливості корекційно-педагогічної роботи з дітьми з порушеннями зору в умовах масової загальноосвітньої школи.

3. Що таке компенсація, компенсаторна перебудова? Яким чином відбувається компенсація порушень зору?

4. Розкрийте специфіку роботи спеціальних шкіл для дітей з порушеннями зору.

5. Які сучасні технічні засоби застосовуються при навчанні дітей з порушеннями зору? Що собою уособлює абетка Брайля?

6. У чому полягає особливість навчальної діяльності дітей з порушеннями слуху? Чим це обумовлене?

7. Чи мають змогу діти з порушеннями слуху навчатись у загальноосвітній школі? Обґрунтуйте власну відповідь та виділіть нозологічні категорії.

8. На які три групи поділяють дітей з порушеннями слуху згідно з рівнем підготовленості до навчання у масовій загальноосвітній школі?

9. Розкрийте особливості корекційно-педагогічної роботи з дітьми з порушеннями слуху в умовах масової загальноосвітньої школи.

10. Які специфічні особливості навчання дітей з незначним ступенем ураження слуху?

11. Охарактеризуйте комунікаційну педагогічну систему навчання глухих дітей мовленню.

12. Які сучасні технічні засоби застосовуються при навчанні дітей з порушеннями слуху?

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

1. Підготуйте ручну абетку для глухих для роботи на практичному занятті. Поясніть значення понять «дактилем» та «дактилологія».

2. Заповніть таблицю «Види порушень зору»

 

  Вид порушення зорової функції Причина порушення Прояви порушення зорової функції Профілактичні заходи
1. Міопія      
         

 

Література:

1. Абрамов В. Г. Основные заболевания глаз в детском возрасте и их клинические особенности. - М.,1993.

2. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика – Ростов н/Д: Феникс, 2004.

3. Багдонас А. Сенсорика при нарушении зрения. Вильнюс, 1981.

4. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Академия, 2002.

5. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.И. Селиверстова. - М.: ВЛАДОС, 2001.

6. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие / А.Г. Литвак ; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. - СПб. : Изд-во РГПУ, 1998.

 

Практичне заняття 3

 

Корекційно-педагогічна робота при навчанні дітей з порушеннями опорно-рухової системи.

 

План:

 

1. Види порушень опорно-рухового апарату, причини їх виникнення.

2. Особливості пізнавальної діяльності і сприйняття дітей із ДЦП.

3. Корекційне навчання і виховання дітей із ДЦП в умовах масової загальноосвітньої школи.

4. Корекційно-педагогічна допомога дітям з церебральними паралічами в спеціальних установах.

 

Запитання для обговорення:

 

1. Назвіть основні види порушень опорно-рухового апарату у дітей.

2. Розкрийте сутність понять «параліч», «дитячий церебральний параліч».

3. Чому ДЦП називають хворобою незрілого мозку?

4. Розкрийте патофізіологію ДЦП.

5. Яка структура інтелектуальних, рухових та мовленнєвих порушень при ДЦП?

6. Розкрийте особливості корекційно-розвивальної роботи із дітьми із ДЦП в умовах загальноосвітньої масової школи.

7. Розкрийте особливості корекційно-розвивальної роботи із дітьми із ДЦП в умовах спеціальної школи.

8. У яких напрямках має проводитися робота із дітьми із ДЦП?

 

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

1. Підготуйте доповідь на тему: «Формування безбар’єрного соціального простору для людей із тяжкими порушеннями опорно-рухової системи».

 

Література:

 

1. Бадалян Л.О. и др. Детские церебральные параличи. - Киев, 1988.

2. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика – Ростов н/Д: Феникс, 2004.

3. Исаев Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков. - СПб.; Речь, 2003.-391 с.

4. Абрамович-Лехтман Р.Я. Психологическая помощь детям с церебральными параличами // Лечебная помощь детям с церебральными параличами: Труды НИИ им. Г. И. Турнера. - Л., 1962.

5. Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом. - М.: Просвещение, 1989.

 

Практичне заняття 4

 

Розумова відсталість як соціально-педагогічна проблема.

 

План:

1. Принципи організації системи освітньо-корекційних послуг особам з порушеннями інтелекту.

2. Установи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку раннього та дошкільного віку.

3. Навчальні заклади для дітей з порушенням інтелектуального розвитку шкільного віку.

4. Корекційна спрямованість педагогічного процесу як принцип діяльності спеціальних освітньо-реабілітаційних закладів для дітей з порушеннями інтелекту.

 

Запитання для обговорення:

1. На які компоненти інтелектуального розвитку слід орієнтуватися при системному проектуванні корекційних цілей освіти розумово відсталих дітей?

2. Чому забезпечення комплексу якостей знань учнів є одним з основних напрямків корекції їх інтелектуального розвитку? Назвіть ці якості і спробуйте проілюструвати сформованість кожної з них у Ваших особистих знаннях з якогось конкретного питання.

3. Сформулюйте закономірність корекційної освіти, яка відображує необхідність подолання дивергенції між соціальними і біологічними факторами розвитку особи з порушеннями інтелекту і вказує на шляхи забезпечення конвергенції між ними.

4. Які корекційно-розвивальні результати можна отримати, будуючи роботу з розумово відсталими за принципом корекції, що йде "знизу уверх"? Наведіть приклади такої роботи. А як Ви розумієте корекцію, що іде "зверху униз"? Проілюструйте прикладами. Які основні характеристики відрізняють вищі психічні функції від елементарних?

 

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

1. За якими критеріями пропонує С.П.Миронова оцінювати результативність корекційного впливу на учнів допоміжної школи? Спробуйте розширити запропонований перелік.

 

Література:

 

1. Синьов В.М. Розумова відсталість як педагогічна проблема – К., 2007.

2. Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс – Кам’янець-Подільський, 2008.

3. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика – Ростов н/Д: Феникс, 2004.

4. Исаев Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков. - СПб.; Речь, 2003.-391 с.

5.

Практичне заняття 5

 

Психофізичний розвиток дітей із затримкою психічного розвитку.

 

План:

 

1. Поняття «затримка психічного розвитку». Класифікація ЗПР.

2. Загальна психолого-педагогічна характеристика молодших школярів із затримкою психічного розвитку.

3. Навчально-корекційна робота з дітьми із ЗПР.

 

Запитання для обговорення:

1. Розкрийте причини виникнення ЗПР.

2. Дайте характеристику ЗПР згідно з етиопатогенетичним принципом.

3. У чому полягає сутність клінічної систематики дітей із ЗПР за К.С. Лебединською?

4. Розкрийте закономірності психофізичного розвитку дітей із ЗПР.

5. У чому полягають особливості корекційної роботи із дітьми із ЗПР?

 

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

 

1. Заповніть таблицю.

Енцефалопатичні розлади у дітей із ЗПР церебрально-органичного ґенезу.

  Клінічна ознака Прояви
1. Церебрастенічні прояви  
2. Неврозоподібні явища  
3. Синдром психомоторної збудливості  
4. Афективні порушення  
5. Психопатоподібні порушення  
6. Епілептиформні порушення  
7. Апатико-адинамічні розлади  

 

Література:

 

1. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика – Ростов н/Д: Феникс, 2004.

2. Матвеева М. П., Миронова С. П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку. Навчально-методичний посібник. - Кам'янець-Подільський К-ПДУ, 2005.

3. Методика диагностики отклонений в умственном развитии младших школьников и старших дошкольников/ Н.Стадненко, Т. Иляшенко, Л.Борщевская, А.Обуховская. – К., 1998.

4. Никуленко Т.Г. Коррекционная педагогика: учеб.пособие для вузов – М.: Феникс, 2006.

 

Практичне заняття 6

Сутність девіантної поведінки та основні її форми

План:

 

1. Причини виникнення порушень у поведінці. Основні форми девіантної поведінки.

2. Психологічна характеристика дітей з порушеннями поведінки.

 

Запитання для обговорення:

1. Яких дітей відносять до категорії школярів з девіантною поведінкою? Дайте характеристику важковиховуваним, педагогічно і соціально занедбаним школярам.

2. Як організувати корекційну роботу з девіантними школярами із неформальних груп спілкування?

 

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

 

1. Чим обумовлений інтерес до проблеми девіантної поведінки школярів? Розгляньте, як визначаються структура і зміст девіантної поведінки у учнів у психолого-педагогічній літературі.

2. Зробіть добір 3 статтей періодичних видань, щодо здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми що мають адиктивну поведінку.

 

Література:

 

1. Никуленко Т.Г. Коррекционная педагогика: учеб.пособие для вузов – М.: Феникс, 2006.

2. Петрова В. Г., Белякова И. В. Психология умственно отсталого школьника. - М.: Академия, 2002.

3. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології – К.: Вища школа., 1994.

4. Береснев В.А. Трудное детство нервной системы.- К., СМП «Аверс»,2001. – 268с.

5. Братусь Б.С. Аномалии личности – М., 1988.

 

 

14. Рекомендована література

Базова

1. Абрамович-Лехтман Р.Я. Психологическая помощь детям с церебральными параличами // Лечебная помощь детям с церебральными параличами: Труды НИИ им. Г. И. Турнера. - Л., 1962.

2. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика – Ростов н/Д: Феникс, 2004.

3. Братусь Б.С. Аномалии личности – М., 1988.

4. Литвак А.Г. Тифлопсихология. – М..1985.

5. Липа В.А. Основы коррекционной педагогики. Учебное пособие. – Донецк: Лебидь, 2002. – 327 с.

6. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой - М., 1989.Петрова В.Г. - Развитие речи учащихся вспомогательной школы. - М., 1977.

7. Методика диагностики отклонений в умственном развитии младших школьников и старших дошкольников/ Н.Стадненко, Т. Иляшенко, Л.Борщевская, А.Обуховская. – К., 1998.

8. Селиверстов В.И. - Речевые игры с детьми. - М., 1994.

9. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології – К.: Вища школа., 1994.

10. Сорокин В.М., Кокоренко В.Л. Практикум по специальной психологии – СПб.: Речь, 2003.

11. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За редакцією В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003.

12. Хрестоматия по логопедии/ Под ред. Л.С.Волковой и В.И. Селеверстова. В 2-х т. - М., 1997.

Допоміжна

1. Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом. - М.: Просвещение, 1989. - 77 с.

2. Акимушкин В.Н., Моргулис И.С. трудовая реабилитация инвалидов по зрению – К., 1983.

3. Бадалян Л.О. и др. Детские церебральные параличи. - Киев, 1988.

4. Безруких М.М. Проблемные дети.-М.:УРАО,2000.

5. Береснев В.А. Трудное детство нервной системы.- К., СМП «Аверс»,2001. – 268с.

6. Вернер Д. Что такое детский церебральный паралич. - М., 2003.

7. Виноградова А.Д. Практикум по психологии умственно отсталого ребёнка. - М.: Просвещение, 1985.- 143с.

8. Воспитание детей дошкольного возраста/ Психология отклоняющегося поведения в дошкольном возрасте/ Под. ред. Л.Н. Проколиенко .- К.: Радянська школа, 1991. – 365с. (83-129).

9. Забрамная С.Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные учреждения. – М.: Просвещение, 1988. – 94с.

10. Кириченко Е.С. Психические нарушения у детей, страдающих церебральными параличами. - М., 1965.

11. Маршак В.В. Все виды отклонений в человеческой психике/ В.В. Маршак. – Ростов н/Д.:Феникс, 2006.

12. Роберт Конечный, Милан Боухал Психология в медицине – Авиценум, медицинское издательство Прага ЧССР, 1983

13. Садовникова И.Н. - Нарушения письменной речи и их преодоболение у младших школьников - М., 1997.

14. Сорокин В.М., Кокоренко В.Л. Практикум по специальной психологии. – СПб.: Речь, 2003.

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных