Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Розробка формули виноходу. Українська інженерно-педагогічна академія

Форма № Н-6.01

 

Українська інженерно-педагогічна академія

 

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра Креативної педагогіки і інтелектуальної власності

(повна назва кафедри, циклової комісії)

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни Патентознавство та авторське право

(назва дисципліни)

 

 

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______

групи________________________

напряму підготовки__________________

спеціальності___________________________

________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

м. Харків - 2015 рік

Зміст

Анотація

1. Завдання

2. Ідентифікація об’єкту промислової власності

3. Розробка індексу міжнародної патентної класифікації (МПК)

4. Патентні дослідження та пошук аналогів

5. Порівняльний аналіз аналогів заданого об’єкту промислової власності

6.Розробка формули виноходу

7.Список рекомендованої літератури

 

 

Анотація

 

У роботі проведено дослідження об'єкту промислової власності . Виконана ідентифікація об'єкту і виділені його характерні риси. Розроблений індекс міжнародної патентної класифікації. За допомогою індексу виконаний патентний пошук і знайдені аналоги моторного транспорту, що містить бортову самоналагоджувальну систему запобігання надлишковій вазі з виборчим збором даних, і спосіб його функціонування. Порівняльний аналіз аналогів дозволив визначити рівень новизни об'єкту промислової власності, що був заданий. Розроблена формула винаходу.

 

 

Research of object of industrial ownness is conducted in work . Authentication of object is executed and his personal touches are selected. The index of international patent classification is developed. Using an index made patent search and found counterparts motor vehicle comprising an onboard system Self preventing overweight of selective data collection, and the way of its functioning. The comparative analysis of analogues allowed to define the level of novelty of the studied object of industrial ownness. The formula of invention is developed.

 

1. Завдання

Задано:

Об’єкт промислової власності:

Моторний транспорт, що містить бортову самоналагоджувальну систему запобігання надлишковій вазі з виборчим збором даних, і спосіб його функціонування.

Опис:

Група винаходів відноситься до моторного транспорту, переважно автомобільному. На борту є система контролю надмірної ваги водія та / або пасажира, що дотримуються дієти, яка аналізує зміна їх ваги протягом випробувального періоду і являє інформацію для запобігання можливого надмірної ваги і ожиріння користувача. На автомобілі встановлені бортовий мікрокомп'ютер, що має пам'ять, дисплей, з'єднаний з мікрокомп'ютером, і бортовий зважуючий апарат з однією або декількома ваговими платформами, що забезпечує транспозіціонний метод зважування людини, яка займає автомобіль, і періодичний введення в бортовий мікрокомп'ютер поточного значення ваги зазначеного людини, за допомогою чого може бути проаналізована тенденція зміни ваги людини. Група винаходів дозволяє передбачати розвиток стану надмірної ваги або ожиріння людини і автоматично попереджати людини і професійного медичного працівника про розвиток стану надмірної ваги або ожіренія.

 

Потрібно виконати :

·Провести ідентифікацію об’єкту промислової власності.

·Розробити індекс міжнародної патентної класифікації (МПК).

·Провести патентні дослідження та пошук аналогів для заданого об’єкту промислової власності.

·Порівняльний аналіз аналогів та заданого об’єкту промислової власності .

·Розробити формулу винаходу.

 

 

2. Ідентифікація об’єкту промислової власності

 

Якщо об’єктом є винахід чи корисна модель, то необхідно визначити та обґрунтувати до якого об’єкту винаходу (корисної моделі) він відноситься: пристрій, речовина чи процес (спосіб).

Для цього його необхідно охарактеризувати сукупністю ознак, які його описують і якщо опиниться що всі ознаки об’єкту винаходу чи корисної моделі відносяться до того чи іншого перечню, то винахід або корисна модель відносяться до відповідного об’єкту. Визначити це можна за наведеними нижче характеристиками цих об’єктів.

Об’єкт виноходу «пристрій»

Для характеристики об'єкта винаходу (корисної моделі) «пристрій» використовують, зокрема, такі ознаки:

·наявність конструктивного (конструктивних) елемента (елементів);

·наявність зв'язків між елементами;

·взаємне розташування елементів;

·форму виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому;

·форму виконання зв'язків між елементами;

·параметри та інші характеристики елемента (елементів) та їх взаємозв'язок;

·матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій в цілому, середовище, що виконує функцію елемента, та інші характеристики.

До «речовини» належать:

·індивідуальні хімічні з'єднання, до яких також умовно віднесені високомолекулярні з'єднання і об'єкти генної інженерії (плазміни, вектори, рекомбінантні молекули нуклеїнових кислот);

·композиції (з'єднання, суміші, розчини, сплави і т. ін.);

·продукти ядерного перетворення.

·якісний (інгредієнти) склад;

·кількісний (вміст інгредієнтів) склад;

·структуру композиції;

·структуру інгредієнтів.

 

Об'єкта винаходу (корисної моделі) «процес» використовують, зокрема, такі ознаки:

·наявність дії або сукупності дій;

·порядок виконання таких дій у часі (послідовно, одночасно, у різних сполученнях тощо);

·умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо), штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин чи тварин.

У заданому об’єкті промислової власності є

·ознаки наявності конструктивних елементів:

Бортовий міні комп'ютер, що має пам'ять, дисплей, і бортовий зважуючий апарат з однією або декількома ваговими платформами.

2) наявність зв'язків між елементами:

Дисплей, з'єднаний з мікрокомп'ютером, і бортовий зважуючий апарат з однією або декількома ваговими платформами.

Усіх цих ознак достатньо для того, щоб ідентифікувати заданий об’єкт промислової власності, як пристрій.

Визначимо суттєві ознаки пристрою «Моторний транспорт, що містить бортову самонастроювальну систему запобігання надмірної ваги з виборчим збором даних, і спосіб його функціонування»

Суттєві ознаки це ті ознаки які впливають на технічний результат, перебувають з ним в причинно-наслідковому зв’язку і достатні для здійснення винаходу (корисної моделі). Критерієм суттєвості ознаки є її вплив на технічний результат.

Визначення суттєвих ознак необхідно, щоб найти відмінності об’єкту від його аналогів і в подальшому скласти формулу винаходу (корисної моделі), бо вона є основним документом в рамках котрого здійснюється правова охорона винаходу (корисної моделі).

Визначені суттєві ознаки необхідно занести в таблицю 2.1

Таблиця 2.1 – Суттєві ознаки технічного рішення «Моторний транспорт, що містить бортову самонастроювальну систему запобігання надмірної ваги з виборчим збором даних, і спосіб його функціонування».

№ п/п Ознаки технічного рішення
1. Дисплей, з'єднаний з мікрокомп'ютером, і бортовий зважуючий апарат з однією або декількома ваговими платформами
2. Управління, здійснює порівняння між виміряним поточним значенням і попереднім виміряним та / або розрахованим, та / або збереженим у пам'яті значенням
3. ваговимірювальний датчики, з'єднані по мостовій схемі, і з'єднані з електронною апаратурою для перетворення сигналів ваговимірювальних датчиків
4. автоматично попереджати людини і професійного медичного працівника про розвиток стану надмірної ваги або ожиріння
   

 

3. Розробка індексу міжнародної патентної класифікації (МПК)

Для винаходів (корисних моделей) класифікаційний індекс визначається за Міжнародною патентною класифікацією (МПК).

Чинна на сьогодні Міжнародна патентна класифікація. Українська версія ( 2015.01 ) складається з 8-ми розділів. Розділи є вищим рівнем ієрархії МПК.

Загальна структура індексу МПК:

Розділ Клас Підклас Група Підгрупа

РОЗДІЛ

Індекс розділу — кожен розділ позначений заголовною буквою латинського алфавіту від A до Н.

Заголовок розділу лише приблизно відображає його зміст. Розділи мають наступні назви:

А – Життєві потреби людини;

В – Виконування операцій, транспортування;

С – Хімія. Металургія;

D – Текстиль. Папір;

Е – Будівництво;

F – Машинобудування. освітлювання. опалювання. зброя. підривні роботи;

G – Фізика;

Н – Електрика.

Зміст розділу. У змісті до кожного розділу поміщений перелік класів, що відносяться до нього, і підкласів.

Підрозділ. Усередині розділів споріднені класи умовно об'єднуються в підрозділи, які не позначаються індексами.

КЛАС

Кожен розділ ділиться на класи. Класи є другим рівнем ієрархії МПК.

Індекс класу складається з індексу розділу і двозначного числа.

Заголовок класу відображає зміст класу.

Покажчик змісту класу. Деякі класи забезпечені коротким переліком тематики, що відноситься до них.

ПІДКЛАС

Кожен клас містить один або більше підкласів. Підкласи є третім рівнем ієрархії МПК.

Індекс підкласу складається з індексу класу і заголовної букви латинського алфавіту.

Наприклад: H 01 S

Заголовок підкласу з максимальною точністю визначає зміст підкласу.

Покажчик змісту підкласу. Більшість підкласів забезпечена коротким переліком тематик, що відносяться до них. Електронна версія МПК дозволяє користувачеві проглядати зміст підкласу в порядку ускладнення тематики.

Підзаголовок. Якщо велика частка підкласу відноситься до загальної тематики, перед початком цієї частки може вводитися підзаголовок, що визначає цю загальну тематику.

ГРУПА

Кожен підклас розбитий на підрозділи, які надалі іменуються групами. У свою чергу групи діляться на основні групи (тобто четвертий рівень ієрархії МПК) і підгрупи (нижчий рівень ієрархії в порівнянні з основними групами).

Індекс групи МПК складається з індексу підкласу, за яким слідують два числа, розділені похилою рисою.

Індекс основної групи складається з індексу підкласу, за яким слідує одно-, двух- або тризначне число, похила риса і два нулі.

Текст основної групи точно визначає область техніки, яка вважається за доцільну для проведення пошуку. У МПК текст і індекси основних груп виділені жирним шрифтом..

ПІДГРУПА

Індекс підгрупи. — Підгрупи утворюють рубрики, підлеглі основній групі. Індекс підгрупи складається з індексу підкласу, за яким слідує одно-, двух- або тризначне число основної групи, якою підпорядкована дана підгрупа, межа похилої і, принаймні, дві цифри, окрім 00.

Текст підгрупи розуміється завжди в межах об'єму її основної групи і точно визначає тематичну сферу, в якій вважається найбільш за доцільне проведення пошуку. Перед текстом підгрупи ставиться одна або більш за крапку, які визначають ступінь її підлеглості, тобто указують на те, що підгрупа є рубрикою, підлеглій найближчій вищестоящій рубриці, надрукованій з меншим зрушенням, тобто що має на одну крапку менше.

Повний класифікаційний індекс складається з комбінації символів, використовуваних для позначення розділу, класу, підкласу і основної групи або підгрупи.

Розробимо індекс МПК для пристрою «Моторний транспорт, що містить бортову самонастроювальну систему запобігання надмірної ваги з виборчим збором даних, і спосіб його функціонування» за допомогою офіційного сайту Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент). Для цього:

1) Заходимо на сайт Укрпатента http://www.HYPERLINK "http://www.uipv.org//"uipHYPERLINK "http://www.uipv.org//"vHYPERLINK "http://www.uipv.org//".org//.

2) Відкриваємо посилання «Патентно-інформаційні фонди».

3) Знаходимо посилання «Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності»

На екрані знаходимо посилання «Створена ІДС «Міжнародна патентна класифікація. Українська версія ( 2015.01 )» доступ до якої надається на безоплатній основі» і відкриваємо головну сторінку інформаційно-довідкової системи розробки індексу МПК з переліком розділів.

В нашому випадку пристрій «Моторний транспорт, що містить бортову самонастроювальну систему запобігання надмірної ваги з виборчим збором даних, і спосіб його функціонування» відноситься до розділу

G – ФІЗИКА

Розкрив цій розділ знаходимо відповідний клас, а саме

01 – ВИМІРЮВАННЯ; ВИПРОБОВУВАННЯ

Знаходимо підклас

G- ЗВАЖУВАННЯ

Указуємо групу

19 - Пристрої або способи для зважування вантажів спеціального призначення

Потім підгрупу, що відповідає конструктивній особливості лебідки, а саме наявність барабану для канату

44 - ДЛЯ ЗВАЖУВАННЯ ЛЮДЕЙ

Повний класифікаційний індекс МПК має вигляд

G01G 19/44

Повний опис цього індексу наводимо в таблиці наводимо в таблиці

Таблиця 3.1. – Класифікаційний індекс пристрою «Лебідка шахтна багатофункціональна монтажна»

Розділ Клас Підклас Група підгрупа
G G
ФІЗИКА ВИМІРЮВАННЯ; ВИПРОБОВУВАННЯ ЗВАЖУВАННЯ Пристрої або способи для зважування вантажів спеціального призначення ДЛЯ ЗВАЖУВАННЯ ЛЮДЕЙ

 

 

4. Патентні дослідження та пошук аналогів

Предмет пошуку

 

Згідно регламенту патентних досліджень необхідно по перше визначити предмет пошуку. Предмет пошуку визначають виходячи з конкретних задач патентних досліджень, категорії об'єкту винахід, корисна модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг.

Темою патентних досліджень в нашому випадку є пристрій «Моторний транспорт, що містить бортову самонастроювальну систему запобігання надмірної ваги з виборчим збором даних, і спосіб його функціонування». Тому предметами пошуку будуть:

·пристрій в цілому (загальна компоновка, принципова схема);

·принцип (спосіб) роботи пристрою;

·вузли і деталі;

·матеріали (речовини), використовувані для виготовлення окремих елементів пристрою;

·області можливого застосування.

 

Джерела інформації.

 

Відносно пристрою «Моторний транспорт, що містить бортову самонастроювальну систему запобігання надмірної ваги з виборчим збором даних, і спосіб його функціонування» в якості джерел інформації оберемо офіційні публікації патентних відомств України та Російської федерації.

Патентний пошук проводимо на сайті Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент) за адресою http://wwwHYPERLINK "http://www.uipv.org/".HYPERLINK "http://www.uipv.org/"uipv.org та на сайті Роспатента http://www1HYPERLINK "http://www1.fips.ru//".HYPERLINK "http://www1.fips.ru//"fips.ru//. В якості критерію відбору інформації в обох випадках будемо у листі запитань вказувати розроблений індекс МПК B66D 1/30.

Результати патентних досліджень, тобто виявлені аналоги заданого пристрою, викладаємо у вигляді таблиці

Таблиця 4.1. – Огляд виявлених технічних рішень по тематиці пошуку

№ n/n Країна, номер охоронного документу, назва, МПК Реферат (формула винаходу)
Патент РФ № 2386110(13)C2 Власник(и): Автор(ы): СИМОН Бенедикт (FR), ЖЮТО Патрик (FR), ЛЭНГЛЭН Бенуа (FR) (73)Патентообладатель(и): СЕБ С.А. (FR) 129090, Москва, ул.Б.Спасская, 25, стр.3, ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры", А.В.Мицу   Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 22.12.2005 МПК G01G19/44 Ваги для зважування людей Винахід відноситься до області побутової вимірювальної техніки і спрямоване на забезпечення можливості чіткого і легкого прочитування на відстані зміни ваги користувача при збереженні привабливого дизайну ваг. Цей результат забезпечується за рахунок того, що ваги для зважування людей містять приймальний майданчик для розміщення, встановлену на підставу зважування або цоколь, що містить, щонайменше, один датчик ваги, з'єднаний з вимірювальною схемою, спрямовуючої сигнал вимірювання на обчислювальний блок і на засоби запам'ятовування виміряних значень чи контрольних значень, а також схему управління, що здійснює порівняння між виміряним поточним значенням і попереднім виміряним та / або розрахованим, та / або збереженим у пам'яті значенням. Згідно винаходу згадана схема управління залежно від результату порівняння подає команду, щонайменше, на одну лампу, яка висвітлює зону майданчика таким чином, щоб вона була видна користувачеві, що знаходиться в стійкому положенні стоячи на майданчику, незалежно від напрямку та розміру його ступень щодо майданчика .
Патент РФ № 135125(13)U1 Патентообладатель(и): Закрытое акционерное общество "Весоизмерительная компания "Тензо-М" (RU) публикация патента: 16.07.2013 МПК G01G19/52   Пристрій для зважування ємностей Пристрій для зважування ємностей, що містить ваговимірювальні датчики, встановлені під ємністю, при цьому кожен ваговимірювальний датчик забезпечений опорою, розташованої між ваговимірювальним датчиком і фундаментом, що містить спряжувані один з одним опуклу і увігнуту поверхні, кожен ваговимірювальний датчик містить тензорезистори, з'єднані по мостовій схемі, і з'єднані з електронною апаратурою для перетворення сигналів ваговимірювальних датчиків, відмінне тим, що, з метою здешевлення та підвищення точності зважування, в нього введені герметизуючі кожуха по числу ваговимірювальних датчиків і герметик, кожен ваговимірювальний датчик виконаний у вигляді різьбового стрижня, що містить в центральній частині зону, вільну від різьблення, а кожен герметизуючий кожух виконаний у вигляді порожнього циліндра, закритого кришкою з одного торця, кожен герметизуючий кожух прикріплений до відповідного нарізному стрижню кришкою, тензорезистори розміщені в зонах різьбових стрижнів, вільних від різьблення, що знаходяться всередині порожнього циліндра, а герметик розміщений під внутрішньої частини полого циліндра і повністю закриває тензорезистори, при цьому спряжувані один з одним опуклі і увігнуті поверхні опор кожного ваговимірювального датчика виконані у вигляді сфер, що утворюють двоступеневий шарнір.

 

5. Порівняльний аналіз аналогів та

заданого об’єкту промислової власності

Порівняльний аналіз проведемо шляхом порівняння суттєвих ознак технічного рішення «Моторний транспорт, що містить бортову самонастроювальну систему запобігання надмірної ваги з виборчим збором даних, і спосіб його функціонування» наведених в табл.. 2.1. з аналогічними ознаками в знайдених аналогах. Результати аналізу наведені в табл. 5.1. Для об’єкту «пристрій» таблиця має вигляд

Табл. 5.1. Таблиця 5.1 – Порівняльний аналіз аналогів пристрою «Моторний транспорт, що містить бортову самонастроювальну систему запобігання надмірної ваги з виборчим збором даних, і спосіб його функціонування»

№ ознаки Ознаки заданого об’єкту промислової власності Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3
1 Наявність конструктивних елементів
1. ·· Дисплей, з'єднаний з мікрокомп'ютером, і бортовий зважуючий апарат з однією або декількома ваговими платформами + + +
2. ·· Управління, здійснює порівняння між вимірянним поточним значенням і попереднім виміряним та / або розрахованим, та / або збереженним у пам'яті значенням + + -
3. ·· Ваговимірювальний датчики, з'єднані по мостовій схемі, і з'єднані з електронною апаратурою для перетворення сигналів ваговимірювальних датчиків + + +
4. ·· Автоматично попереджати людини і професійного медичного працівника про розвиток стану надмірної ваги або ожиріння + _ _
5. Наявність зв'язків між елементами, взаємне розташування елементів
6. Форма виконання елементів або пристрою в цілому, форма виконання зв'язків між елементами
·Кількість співпадаючих ознак

 

Порівняльний аналіз заданого об'єкту промислової власності і його аналогів показує, що суттєві ознаки заданого пристрою частично відсутні в його аналозі 3 та 2. З цього можна зробити вивід, що пристрій «Моторний транспорт, що містить бортову самонастроювальну систему запобігання надмірної ваги з виборчим збором даних, і спосіб його функціонування» володіє новизною і може надалі бути запатентовано.

Розробка формули виноходу

Формула винаходу (корисної моделі) –представляє собою складену за встановленими правилами коротку словесну характеристику, що виражає суть винаходу (корисної моделі).

Формула винаходу (корисної моделі) дає змогу з’ясувати на що саме поширюється виключне право, у чому полягає технічне досягнення. Правове значення формули винаходу (корисної моделі) у тому, що в ній приведена сукупність ознак об'єкту, на який розповсюджуються права патентовласника.

Формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його(її) суть і викладатися ясно та стисло.

Пункт формули винаходу (корисної моделі) складається, як правило, з обмежувальної частини, яка включає ознаки винаходу (корисної моделі), які збігаються з ознаками найближчого аналога, у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об'єкта, та відмінної частини, яка включає ознаки, що відрізняють винахід (корисну модель) від найближчого аналога.

Обмежувальна й відмінна частини пункту формули відокремлюються одна від одної виразом "який (яка, яке) відрізняється тим, що..." (розділова частина).

Враховуючи результати проведеного аналізу заданого об’єкту промислової власності, формулу виноходу можна викласти у такому вигляді:

Моторний транспорт, що містить бортову самонастроювальну систему запобігання надмірної ваги з виборчим збором даних, яка відрізняється тим, що вона обладнана мікрокомп'ютером, які мають пам'ять, дисплеєм, сполученим з мікрокомп'ютером, і бортовим зважувальних апаратом з однією або декількома ваговими платформами, що забезпечують транспозіціонний метод зважування людини, займає автомобіль, і періодичний введення в бортовий мікрокомп'ютер поточного значення ваги зазначеного людини, за допомогою чого може бути проаналізована тенденція зміни ваги людини.

 

 

Список рекомендованої літератури

1. Белов В. В. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения : Учеб. пособие/ В. В. Белов, Г. В. Виталиев, Г. М. Денисов. -М.: Юристъ, 1997. -288 с.
2. Інтелектуальна власність : навч. посібник для вищих навч. закладів/ С. В. Бондаренко [та інші]; за ред. П. М. Цибульова. -К.: УкрІНТЕІ, 2006. -276 с.
3. Кузнецов Ю. Н. Основы патентоведения и авторского права : Учеб.пособие для вузов/ Ю. Н. Кузнецов; Нац. техн. ун-т Украины "Киевский политехн. ин-т". -К.: Б.и., 1998. -184 с.:ил.
4. Плотников В. Ю. Патентование изобретений и продажа лицензий на внешнем рынке/ В. Ю. Плотников, Е. Н. Плотникова. -М.: Бизнес - школа "Интел -Синтез", 1999. -208 с.
5. Дахно і. і. Право інтелектуальної власності : Навч. посібник для вищих навч. закладів/ і. і. Дахно. -К.: Либiдь, 2002. -200 с.
6. Гришаев С. П. Интелектуальная собственность : Учебное пособие/ С. П. Гришаев. -М.: Юристъ, 2004. -240 с.
7. Мікульонок І. О. Основи інтелектуальної власності : Навч. посібник/ І. О. Мікульонок; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". -К.: Полiтехнiка, 2005. -232 с.:iл.
8. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право : Підручник/ Ю. М. Кузнєцов. -К.: Кондор, 2005. -428 с.:iл.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
КӨБЕЙТКІШТІҢ ТОЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЭЛЕКТРЛІК СХЕМАСЫ | Ідентифікація об’єкту промислової власності

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных