Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Номенклатура неорганічних сполук
Хімічні елементи та прості речовини

Назви хімічних елементів розглядаються як власні назви і пишуться з великої літери

Символ Рекомендована назва Українська назва простої речовини Приклад назви катіона, радикала Приклад назви аніона
Ag Аргентум Срібло срібло аргентум(І) аргентат
As Арсен арсен арсен(ІІІ), арсоній арсенат
Au Аурум Золото золото аурум(ІІІ), аурил аурат
Bi Бісмут бісмут бісмут(ІІІ), бісмутил бісмутат
C Карбон Вуглець вуглець карбоніл, карбоній карбонат
Cu Купрум Мідь мідь купрум(І) купрат
F Флуор флуор, фтор - флуорид
Fe Ферум Залізо залізо ферум(ІІ) ферат
H Гідроген Водень водень гідроген гідрид
Hg Меркурій Ртуть ртуть, живе срібло меркурій(ІІ) меркурат
J Йод, Іод йод іодил, іодоній іодат(V)
Mn Манган манган манган(ІІ) манганат
N Нітроген Азот азот нітроній, нітрозил нітрат
Ni Нікол Нікель нікель нікол(ІІ) ніколат
O Оксиген Кисень кисень, озон оксоній оксид
Pb Плюмбум свинець, оливо плюмбум(ІІ) плюмбат
S Сульфур Сірка сірка сульфоній, сульфурил сульфат
Sb Стибій стибій стибій(ІІІ), стибіл стибат
Si Силіцій силіцій - силікат
Sn Станум олово, цина станум(ІІ), станіл станат

 

Надважким штучним елементам номенклатурна комісія ІUPAC запропонувала давати систематичні назви, які визначаються тільки порядковим номером. Закінчення назви є –“ій”.

ніл 0 ун 1 бі 2 три 3 квад 4
пент 5 гекс 6 септ 7 окт 8 ен 9

 

110 – Унуннілій 123 – Унбітриій

Катіони

Ø Одноелементні катіони називають за елементом, що їх утворив, без зміни назви, додавши через дефіс слово катіон і вказавши на ступінь окиснення чи заряд. Ступінь окиснення вказують римською, а заряд – арабською цифрою:

Fe3+ - ферум(ІІІ)-катіон, ферум(2+)-іон

Якщо елемент може мати лише один ступінь окиснення, то вказують назву елемента і через дефіс – іон:

Калій-іон, гідроген-іон.

Ø Катіони, продукти приєднання протонів до нейтральних молекул, називають на основі назви молекули або кореня назви елемента, додаючи суфікс –оній.

РН4+ - фосфоній;

Для Н3О+ і NH4+ прийняті назви оксоній (гідроксоній), амоній. Для заміщених катіонів назва зберігається:

(СН3)4N+ - тетраметиламоній-катіон.

Ø Кітіони – типові комплексні йони – треба називати за координаційною номенклатурою:

[Cu(NH3)4]2+ ­- тетраамінкупрум(ІІ)-іон

[Co(NH3)4Cl2]+ - тетрааміндихлорокобальт(ІІІ)-іон

Аніони

Ø Назви одноелементних одноатомних аніонів складаються з коренів назв елементів (іноді скорочених) і із суфіксом –ид (-ід) та через дефіс – іон: бромід-іон, хлорид-іон, гідрид-іон, флуорид-іон, оксид-іон.

Ø Систематичні назви одноелементних багатоатомних аніонів будуються аналогічно і за допомогою множного префікса: І3- - триіодид(1-)-іон; S42- - тетрасульфід(2-)-іон. Для поширених аніонів дано спеціальні назви: О22- - пероксид-іон; С22- - ацетиленід-іон, карбід(2-)-іон; N3- - азид-іон.

Ø Систематичні назви багатоатомних аніонів будуються за принципом номенклатури координаційних сполук. Назва аніона складається з назви лігандів у алфавітному порядку, за якими йде назва центрального атома з суфіксом –ат: SO42- - тетраоксосульфат(2-)-аніон; S2O72- - гептаоксодисульфат(2-)-аніон.

Ø Для деяких багатоелементних аніонів застосовують їх традиційні назви з суфіксом –ид (-ід): СN- - ціанід-іон; ОН- – гідроксид-іон; NH2- - амід-іон

Ø Для найпоширеніших аніонів, що містять центральний атом не в вищому ступені окиснення, можна використовувати тривіальні назви із суфіксом –ит (-іт):-NO2нітрит; SO32- - сульфіт.

Ø Полі аніонам можна давати назву за правилами номенклатури комплексних сполук: Р2О72- - гептаоксодисульфат(2-)-іон

 

Бінарні сполуки (оксиди)

Назви оксидів будуються:

1. За допомогою числових префіксів

2. Вказуючи ступінь окиснення елемента у формі катіона

Спочатку називають катіон, а потім додають назву аніона – оксид:

Р2О5 – дифосфор пентаоксид (фосфор геміпентаокисд); фосфор(V) оксид

N2O5 – динітроген пентаокисд (нітроген геміпентаоксид); нітроген(V) окисд

К2О – дикалій оксид (калій геміоксид); калій(І) оксид

Гемі – пів

Секві - півтора;

Якщо елемент утворює лише один оксид або єдиний оксид у звичайній валентності, то назва його може складатися з назви елемента та слова “оксид”: калій оксид.

Подвійні, потрійні та інші оксиди називають аналогічно простим оксидам, перелічуючи назви катіонів у алфавітному порядку:

Fe3O4 Þ FeIIFe2IIIO4 – ферум(ІІ) диферум(ІІІ) тетраоксид; триферум(ІІ, 2 ІІІ) тетраоксид

Al2BeO4 – діалюміній берилій тетраоксид

K6MgO4 – гексакалій магній тетраокисд

Сполуки типу ЕІІО2 та ЕІО2 називають елемент пероксид. У разі необхідності вказують множинні префікси:

ВаО2 – барій пероксид; К2О2 - калій пероксид (дикалій діоксид)

Сполуки ОF2 – оксиген дифлоурид

О2F2 – діоксиген дифлуорид
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных