Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Відображення в обліку резервного капіталу
Зміст операції     Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
Здійснено відрахування до резервного капіталу підприємства 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" 43 "Резервний капітал"
Списано прибуток, вико­ристаний у звітному періоді 441 "Прибуток нерозподілений" 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"
У наступному звітному періоді списано непокриті збитки за рахунок коштів резервного капіталу 43 "Резервний капітал" 442 "Непокриті збитки"

 

У фінансовій звітності інформація про залишки резервного капіталу відображається за рядком 340 "Резервний капітал" Балансу підприємства. Сума нерозподіленого прибутку, спрямо­ваного протягом звітного періоду на поповнення резервного капі­талу, відображається за рядком 160 "Відрахування до резервного капіталу" Звіту про власний капітал підприємства. Також у Звіті про власний капітал підприємства міститься інформація про рух резервного капіталу. Крім обов'язкового резервування сум, підприємства на свій розсуд можуть створювати забезпечення (ре­зерви) для відшкодування майбутніх витрат. Відповідно до П(С)БО під забезпеченням розуміють зобов'язання з невизначе-ними сумою або часом погашення на дату балансу. Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для по­криття яких воно було створене. На кожну дату балансу зали­шок забезпечення переглядається, і в разі необхідності коригу­ється (збільшується або зменшується). П(С)БО передбачають ство­рення таких видів забезпечень (резервів):

· на виплату відпусток працівникам;

· на виконання гарантійних зобов'язань;

· на додаткове пенсійне забезпечення;

· на реструктуризацію;

· на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами.

З метою рівномірного включення майбутніх витрат до витрат звітного періоду підприємство може прийняти рішення про ство­рення резерву відпусток. Резерв на оплату відпусток створюється щомісяця. При цьому величина резерву визначається як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпу­сток до загального планового фонду оплати праці. Облік руху і залишку коштів на оплату чергових відпусток працівникам ве­деться на субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" ра­хунка 47 "Забезпечення майбутніх виплат і платежів". За креди­том рахунка відображається нарахування забезпечень, за дебе­том — їх використання. На цьому ж субрахунку узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення оплат відпусток на збори на обов'язкове дер­жавне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страху­вання, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безро­біття тощо.

Щомісяця певна сума резерву в бухгалтерському обліку вклю­чається до складу витрат звітного періоду. В результаті, нарахо­вуючи резерв, підприємство рівномірно включає суми відпуск­них до виплат звітного періоду і таким чином уникає їх різких коливань. При безпосередньому нарахуванні відпускних праців­никам сума відпускних уже не включається до витрат звітного періоду, а нараховується за рахунок коштів, сформованого ре­зерву. В обліку створення і використання резерву відображається записами, показаними в табл. 2.

Інформація про величину резерву на виплату відпусток пра­цівникам відображається на рядку 400 "Забезпечення виплат пер­соналу" розділу II "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" пасиву Балансу. Створення резерву відпусток не спричинює жодних наслідків у податковому обліку. Валові витрати виникнуть у підприємства безпосередньо в момент нарахування відпуск­них до виплати (тобто в момент використовування резервованих сум).

Таблиця 2.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных