Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Види термінів за сферою функціонування

ЗАНЯТТЯ № 6

План

1. Фахова термінологія.

2. Довідка.

3. Числівник. Основні правила запису числівників, числових назв. Особливості відмінювання числівників.

4. Правила сполучуваності числівників з іменниками.

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

1. С у ч а с н а ф а х о в а т е р м і н о л о г і я

У словниковому складі сучасної української літературної мови значне місце належить термінологічній лексиці. До термінологічної лексики належать слова й стійкі словосполучення, що об’єднуються під загальною назвою термін.

Термін– це слово або словосполучення, що позначає чітко окреслене поняття певної галузі знань чи діяльності.

Характерні ознаки терміна:

1) відповідність правилам і нормам певної мови;

2) належність до певної термінологічної підсистеми;

3) наявність дефініції, тобто лаконічного логічного визначення,

4) точність;

5) однозначність у межах однієї терміносистеми, напр.: термін діафрагма в медичній термінології має значення „грудочеревна перепона, що відмежовує грудну клітку від черевної”; у фотосправі – це пристрій у формі серпоподібних пелюсток для зміни розмірів отвору фото- або кінооб’єктива; у гідромеліорації – це одна з тонких стінок, споруджуваних вертикально у центрі перерізу гребель із дерева, бетону, металу і т. ін.; в автомобільній справі – це деталь насоса обприскувача або гальмового крана у деяких машин у формі дискової пластинки; у термінології нафтогазової промисловості діафрагма позначає деталь (перегородку) пристрою, машини, механізму, споруди, яка являє собою стінку або пластину (суцільну або з отвором);

6) стилістична нейтральність;

7) відсутність експресивності, образності, суб’єктивно-оцінних відтінків;

Види термінів за сферою функціонування

Терміни поділяють на загальнонаукові, міжгалузеві та вузькоспеціальні.

Загальнонаукові терміни – це терміни, що поширені в усіх сучасних галузях наукових знань, як-от: аналіз, синтез, функція, аргумент, аналогія, категорія, класифікація, варіант, метод, суб’єкт, об’єкт та ін.

Міжгалузеві терміни позначають поняття суміжних наукових і науково-прикладних дисциплін. Є чимало таких понять, що відомі з тим самим значенням у багатьох суміжних галузях, наприклад: атом, речовина, валентність, ядерно-магнітний резонанс – у фізиці й хімії, стиль – у літературі, музиці, мовознавстві, архітектурі тощо.

Вузькоспеціальні терміни– це слова чи словосполучення, які позначають поняття, що відображають специфіку конкретної галузі. Для цих термінів характерна семантична конкретність, однозначність.

Кожна галузь науки, техніки, виробництва, мистецтва має свою термінологію. Загалом серед термінологічної лексики можна виділити: суспільно-політичну, науково-технічну, природничу, адміністративно-ділову тощо. Кожна з них має свої підсистеми, напр.:

політичну (демократія, інтеграція, уряд);

юридичну (законодавство, апеляція, позов, адвокат, прокурор);

фінансову (кредит, банк, вклад, кошти, депозит);

військову (плацдарм, зброя, важка артилерія, полковник, контрудар);

електротехнічну (люмінесценція, конденсатор, запобіжник);

радіотехнічну (ретрансляція, діод, іконоскоп, декодер, осцилограф) та ін.

Галузеві терміносистеми взаємодіють одна з одною, мають спільний термінологічний фонд. Ізольованих терміносистем немає.

Значення термінів зафіксовано у спеціальних словниках, довідниках. Розрізняють такі види словників:

1) словники терміносистем (термінологічні), наприклад:

Сучасна архітектура: Термінологічний словник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 136 с.;

Політехнічний словник / Уклад. В.С. Підлипенський. – К.: ВТФ «Перун», 2000. – 512 с.

Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління.- Київ: Атіка, 2005 – 240 с.;

2) перекладні словники (найпоширеніший тип сучасних термінологічних словників):

Російсько-український науково-технічний словник (30 000 слів) / Уклад.: В. Перхач, Б. Кінаш; наук. ред. В. Перхач. – Львів, 1997. – 456 с.;

Російсько-український словник: Будівництво / Укл. М. Г. Ярмоленко, С. Й. Цимбал, Д. С. Кривенко та ін. – К.: Будівельник, 1994. – 256 с.

Російсько-українсько-англійський військовий словник К.: Техніка, 2001 – 214 с.

3) енциклопедично-довідкові (словники фіксують терміни, подають пояснення наукових понять. Словникова стаття в лексикографічних працях такого типу складається з двох частин - назви поняття і його означення (дефініції):

Архітектура. Короткий словник-довідник / За ред. А.П. Мардера. – К.: Будівельник, 1995. – 282 с.;

Ілюстрований словник-довідник з воєнної історії України / М. М. Верховський, А. Г. Морозов.- Сміла: Тясмин, 2009. – 440 с.

4) тлумачно-перекладні словникице праці змішаного типу, які перекладають термін іноземною мовою (або кількома мовами) і подають його тлумачення:

Англо-російсько-український тлумачний словник до МЕГА-модульного курсу «Аеронавігація» Бабак В. П., Харченко В. П., Зайцев Ю. П. 2007. – 328 с.;

Англо-український тлумачний словник з бібліотечної справи та інформатики К., 1999 – 217 с.

Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи [Текст] / уклад.: П. О. Киричок, О. М. Величко, С. Ф. Гавенко. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 896 с.

5) електронні словники – комп'ютерна база даних, що містить особливим чином закодовані словникові статті, які дозволяють добирати потрібні слова, часто з урахуванням морфологічних форм і особливостей поєднання слів.

Крім термінів, у спілкуванні фахівці користуються професіоналізмами.

Професіоналізми – це слова або вислови, притаманні мові людей певної професійної групи.

Суттєва різниця між термінами і професіоналізмами полягає в тому, що терміни – це офіційні наукові назви поняття, а професіоналізми виникають як розмовні, неофіційні замінники термінів (платіжка – платіжне доручення; вишка – вища математика, пара – дві академічні години, клава – клавіатура, скинути інформацію – переписати інформацію, фанера – фонограма, розкрутити – розрекламувати і т. д.).

Професіоналізми, крім розмовного мовлення людей певної професії, використовують також літератори з метою створення професійного колориту, відтворення життєдіяльності певного професійного середовища у своїх творах, проте професіоналізми є ненормативними в професійних документах, текстах, в офіційному усному мовленні.

 

2. Д о в і д к а– це документ інформаційного характеру, що містить опис та підтвердження біографічних і юридичних фактів діяльності окремих осіб чи обставин діяльності закладів, установ, підприємств.

За змістом довідки поділяються на:

1) особисті – підтверджують біографічні чи юридичні факти конкретної особи;

2) службові – містять інформацію про факти й події службового характеру.

Довідки також можуть бути:

- зовнішніми – укладаються для подання в інші установи; підписуються, крім укладача, також керівником установи, засвідчуються печаткою;

- внутрішніми – укладаються для подання керівництву установи або на розгляд колегіальних органів; підписуються лише виконавцем і не засвідчуються печаткою.

Найчисленнішими (особливо серед особистих) є довідки, що засвідчують якийсь юридичний факт (підтвердження факту роботи чи навчання, дані про займану посаду, розмір заробітної плати, місце проживання, тощо).

Найчастіше довідки оформлюються на бланках установи, в них від руки заповнюються тільки індивідуальні відомості.

2 Реквізити довідки:

1. Адресат (назва міністерства, відомства, установи).

2. Назва документа.

3. Дата.

4. Місце укладання документа.

5. Заголовок до тексту.

6. Текст.

7.Посада, підпис, ініціали й прізвище особи, яка підписала довідку.

8. Печатка.

ЗРАЗКИ:

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Приазовський державний технічний університет»

 

вул. Університетська, 1

м. Маріуполь, 87500

тел. 8 (0629) 44-64-35

17.11.2008

 

Довідка № 127

 

Студентка Ніколаєнко Тетяна Анатоліївна навчається на ІІ курсі гуманітарного факультету.

 

Видано для подання до ЖЕУ-3.

 

Декан ф-ту (підпис) О.В. Попович

Секретар (підпис) О.Г. Сушко

(печатка)

 

 

Житлово-експлуатаційне управління №1

Приморського району

пр. Нахімова 27, м. Маріуполь, 87500, тел. 333-555

18.01.2005 м. Маріуполь

 

Довідка № 321

 

Неїжмак Олексій Степанович з 10.05.2000 року мешкає за адресою: пр. Нахімова, буд. 12, кв. 12. Займає загальну житлову площу 36 м2..

 

Видано для подання до відділу обліку та розподілу житлової площі виконкому Маріупольської міської ради народних депутатів.

 

Начальник ЖЕУ (підпис) В.С. Короїд

(печатка)

 

3. Ч и с л і в н и к

У ділових паперах доводиться мати справу з великою кількістю числових назв.

Основні правила запису числівників (числових назв):

1. Простий кількісний числівник, який називає однозначне число (без вказівки на одиницю виміру) в запису відтворюється словом, а не цифрою (дефектних виробів повинно бути не більше двох). Так само пишуться однозначні числівники, якими позначаються часові межі (випробування повинні тривати три – п’ять місяців). Якщо однозначне число супроводжується найменуванням одиниць виміру, воно пишеться цифрами (7 центнерів борошна).

2. Складні і складені числівники звичайно записують цифрами, крім тих випадків, коли ними починається речення (порівняйте: Було забраковано 28 виробів з цієї партії і Двадцять вісім виробів з цієї партії було забраковано).

3. Цілі числа, які виражаються кількома знаками, прийнято записувати, розбиваючи їх на класи за допомогою пропусків. Місце пропусків залежить від системи обчислення (при десятковій – кожен четвертий знак: 100 000 т, 253 530 грн.).

4. Запис порядкових числівників відрізняється від запису кількісних. Якщо запис ведеться арабськими цифрами, то порядковий числівник вводиться в текст з відмінковим закінченням (по 3-му класу точності, радіоприймачі 1-го класу). При перерахуванні кількох порядкових числівників відмінкове закінчення ставиться лише один раз: вироби 1,2, і 3-го ґатунків.

5. Деякі порядкові числівники для розрізнення позначаються в документах з допомогою римських цифр, проте вже без відмінкових значень (так, наприклад, подекуди записують порядкові номери місяців, кварталів та ін.)

6. Складні слова, перша частина яких – цифрове позначення, можуть писатися в документації комбіновано: 100-процентний, 50-кілометровий, 4-міліметровий(дозволяється другу частину таких назв скорочувати, якщо це одиниця виміру: 50-км, 4-мм).

7. Окремі види інформації передаються у вигляді змішаного запису, який складається з цифр і слів: можна 473 000, а можна 473 тис.; можна 1 000 000, а можна 105. Словесно-цифровий запис не лише дає можливість скорочувати написання великих і малих чисел, а й значно полегшує сприймання.

8. На відміну від загальнонародної мови, де приблизна кількість виражається багатьма однослівними, описовими й фразеологічними одиницями, у діловому стилі приблизна кількість відтворюється дуже обмеженим числом зворотів (понад, до, зверх, більше, менше). Натомість широко вживані в діловому стилі дробові числівники в розмовній мові майже не вживаються.

9. Наявність чи відсутність іменника при числовій назві залежить від тексту документа (від його конкретного змісту).

 

Відмінювання числівників

 

1. У назвах десятків 50 – 80 при відмінюванні змінюється тільки друга частина:

Н. п’ятдесят

Р. п’ятдесяти / п’ятдесятьох

Д. п’ятдесяти / п’ятдесятьом

З. п’ятдесят / п’ятдесятьох

О. п’ятдесятьма / п’ятдесятьома

М. на п’ятдесяти / на п’ятдесятьох

 

2. У назвах сотень при відмінюванні змінюються обидві частини:

Н. дев’ятсот

Р. дев’ятисот

Д. дев’ятистам

З. дев’ятсот

О. дев’ятьмастами/ дев’ятьомастами

М. на дев’ятистах

 

3. Числівники 40, 90, 100 в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення :

Н., З. сорок дев’яносто сто

Р., Д., О., М. сорока дев’яноста ста

 

4. П р а в и л а с п о л у ч у в а н о с т і ч и с л і в н и к і в з і м е н н и к а м и

1. При числівниках два, три, чотири, обидва іменники чоловічого роду мають форму називного відмінка множини, але наголос родового відмінка однини: два ноутбуки, три професори, чотири ясени, два студенти, обидва клени (пор. у рос. мові: два ноутбука, три профессора, четыре ясеня и т. д.).

2. Усі кількісні (сім, двадцять, вісімдесят), а також збірні числівники (двоє, троє, семеро), крім слів один, два, три, чотири, обидва, обидві, вимагають від іменника родового відмінку множини: п’ять книжок, сім сторінок, двоє студентів.

3. При дробових числівниках іменник вживається у родовому відмінку однини: чотири десятих метра, одна п’ята зошита, сім восьмих кілограма.

Якщо до складених числівників входять слова половина, третина, чверть, то форму іменника визначає числівник, який називає кількість цілих одиниць, напр.: два з половиною вагони, п'ять з половиною вагонів, чотири з чвертю години, шістьз третиною кілограмів.

 

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК 6

 

1. Підготуйте усно відповіді на питання:

1). Що таке термін? Які основні ознаки терміна? Які розрізняють види термінів за функціонуванням? В яких словниках зафіксовані значення слів-термінів? Що таке професіоналізми?

2) Що таке довідка? Вимоги до укладання довідки.

3) Розкажіть про основні правила запису числових назв у ділових паперах.

4) Особливості відмінювання числівників.

5) Правила сполучуваності числівників з іменниками.

 

2. Складіть російсько-український термінологічний словничок майбутнього фаху (15– 20 слів).

3. Знайдіть російськомовний текст з Вашої спеціальності (приблизно на 200 слів) – це може бути підручник, посібник, наукова або науково-популярна стаття. Перекладіть цей текст українською мовою.

4. Користуючись тлумачним словником, дайте визначення таких термінів / понять.

Омбудсмен, мерчендайзер, лізинг, дедлайн, кіберзлочинність, спічрайтер, фаблет.

5.Доберіть іншомовні антоніми до термінів.

Активний, мінімальний, гомогенний, регулярний, горизонтальний, суб’єктивний, аналіз, дедуктивний, макросистема, динаміка, прогрес.

6. Знайдіть українські відповідники словам іншомовного походження, які часто вживаються в діловому мовленні.

1 Адаптація а Походження, виникнення
2 Анархія б Застава
3 Апелювати в Видозміна, перетворення
4 Аргумент г Випадок, нагода
5 Базис ґ Зразок, взірець
6 Брокер д Пристосування
7 Валюта е Змагання, суперництво
8 Візуальний є Перелік, список
9 Генеза ж Звертатися
10 Дебати з Переважати
11 Дефект и Угода, договір
12 Домінувати і Погоджувати
13 Екстраординарний ї Перевага
14 Індустрія й Обговорення
15 Іпотека к Стислість
16 Конвенція л Рівність
17 Конкуренція м Підстава, доказ
18 Координувати н Промисловість
19 Лаконізм о Застій
20 Лімітувати п Грошова одиниця країни
21 Модифікація р Особливий
22 Номенклатура с Обмежувати
23 Оказія т Відтворювати
24 Пай у Обговорення
25 Паритет ф Посередник
26 Прерогатива х Основа
27 Пріоритет ц Ознака
28 Репродукувати ч Невдача, поразка, провал
29 Симптом ш Частина, доля
30 Стагнація щ Першість
31 Фіаско ь Записувати
32 Фіксувати ю Видимий
33 Шаблон я Безладдя, безвладдя

7. Виправте помилки у фрагментах довідок.

1.Довідку видано для пред’явлення по місцю навчання.

2. Видана довідка для подання за місцем потреби.

3. Іваненко С.П. стоїть на обліку в шкіряному диспансері.

4. Пан Хрущик В.С. декваліфікований контрольно-дисциплінарною комісією із-за системних порушень дисципліни.

5. Котилко Ірина дійсно навчається на першому курсі механіко-машинобудівного факультету ДВНЗ «ПДТУ».

8. Відредагуйте текст довідки, виправте помилки в оформленні цього документа. Якщо необхідно, додайте відповідні відомості. Запишіть документ правильно.

Цех № 3 ВАТ «ММК ім. Ілліча»

Довідка № 85

від 16 липня 2012 р.

Видана Петренко Василю Вікторовичу у тому, що він дійсно працює у цеху № 3 ВАТ «ММК ім. Ілліча» слюсарем ІІІ розряду. Його заробітна плата в середньому складає 4500 гривень на місяць.

Довідка видана для пред’явлення у дитячий садок № 3 м. Маріуполя.

Начальник цеху № 3 Гаврилов підпис

9. Складіть довідки: а) про місце Вашого навчання; б) про місце Вашого проживання.

10. Утворіть словосполучення числівників з іменниками.

2 (завідувач); 4 (директор); 5 (секретар); 3,5 (грам); 6,8 (кілограм); 2,7 (тиждень); 7 (документ); 6,89 (тонна); 29 (підручник); 543 (метр); 68 (аркуш); 4 (відсоток); 2,4 (мільярд), 40,5 (центнер), 174 (гривня), 3,5 (метр), 4 (кілограм), більше 32,7 (відсоток), 1,8 (градус), півтори (година), півтораста (гривня).

11. Перепишіть, замінивши цифри словами.

а) На 37 кілометрі; 12 класу; 37 учня; 69 дня; 36-го року; на 235 аркушах; у 567 документах; 894 сторінка; 13 жовтня 1978 року; 49-мільйонний народ; 120-тисяч-ний дохід; 78-ма хвилина; у II половині XX століття; 45 місяць; 59 метр; зустрівся з 5 друзями; у 36 номері; на 27 га посаджено пшеницю; у 117 книгах; з 9 спроб: посаджено приблизно 500 дерев; згідно з наказом № 94; працювали приблизно 2,5 млн. осіб; впроваджено у 138 вузах; на відстані 4 - 5 метрів;

б) до 376 додати 7; від 292 відняти 24; до 3624 додати 9; від 3 112 383 відняти 11; від 1632 відняти 4; скласти 23 з 2873; сума чисел дорівнює 203; визначити добуток від множення 535 на 7; скільки разів 8 міститься в 72; скільки разів 11 міститься в 187.

12. Відредагуйте речення, у яких порушено правила сполучення числівників з іменниками.

1. Зібрали всього по 23 центнера зернових з гектара. 2. За пару днів розпочнуться жнива. 3. Приблизно 1/3 студентів першого курсу поїхала на практику в ЗАТ «Ольвія». 4. Одна друга випускників школи вступила до вищих навчальних закладів. 5. Дирекція привітала всіх жінок з Восьмим березням. 6. Передбачається перевиконання плану у два з половиною раза. 7. За півтора роки ми досягли бажаних результатів. 8. Ювіляра привітали з шестидесятиріччям.

13. Запишіть словосполучення символами відповідно до вимог, що ставляться до запису цифрової інформації.

Сімдесят тисяч тон, двісті п’ятдесят три тисячі вісімсот сорок шість гривень, за третім класом точності, вироби першого, другого і третього ґатунків, стопроцентний, пʼятдесятикілометровий, телевізор першого класу, чотири міліметри, дванадцять квадратних метрів, три літри, п’ятнадцять градусів Цельсія, один гектар, один кубічний дециметр.

14. Запишіть словами і провідміняйте подані числівники.

70, 90, 200, 168.

 

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Показатели использования оборудования | Задание 11.1. Определить по балансу соотношение активов предприятия и его обязательств.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных