Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Адміністративно-правове регулювання взаємодії організацій, що здійснюють охоронну діяльність з ОВС України
Поняття «взаємодія» – надзвичайно складна філософська категорія. Взаємодія у філософії – одна із загальних форм взаємозв’язку між явищами, суть якої полягає у зворотній дії одного предмета чи явища на інше, що відбувається в просторі й часі, є специфічною для кожного предмета чи явища. Взаємодія є двостороннім процесом, в якому кожна із взаємодіючих сторін зумовлює іншу, є і причиною, і наслідком. Взаємодія розглядається як категорія-принцип, що відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх взаємну обумовленість, зміни стану, а також породження одного об’єкта іншим. Взаємодія передбачає існування і структурну організацію будь-якої матеріальної системи. Окрім того, взаємодія – це одна із форм спрямованого впливу для досягнення конкретної мети, а також процесу обміну інформацією. Взаємодія у сфері забезпечення прав громадян та права власності приватних охоронних структур з органами внутрішніх справ, іншими правоохоронними органами, громадськістю – це врегульована нормами адміністративного права, погоджена за метою, часом і місцем діяльність приватних охоронних структур, міліції та відповідних державних органів, при якій вони справляють вплив один на одного і на суспільні відносини, опосередковані існуванням правопорушень різного характеру, з метою вирішення загальних завдань шляхом найбільш доцільного поєднання засобів і методів, властивих цим органам[8;190]. Для того щоб зазначена діяльність була більш ефективною й набула системного характеру необхідно, щоб вона базувалася на однакових засадах – принципах. До таких основних принципів здійснення взаємодії необхідно відносити принципи: 1) науковості; 2) комплексності; 3) правової впорядкованості; 4) законності; 5) публічності; 6) плановості. Зовнішнім проявом спільної діяльності суб’єктів боротьби з правопорушеннями є форми взаємодії[13;22]. У широкому плані форми взаємодії розглядають у вигляді чотирьох блоків: 1) обмін інформацією; 2) спільна розробка управлінських рішень; 3) реалізація розроблених управлінських рішень (при настанні певних строків та виникненні відпо- відних ситуацій); 4) проведення інших погоджених заходів, які не були передбачені письмовими управлінськими рішеннями. Таким чином, взаємодія міліції та інших місцевих органів і громадськості щодо протидії правопорушенням має суттєве значення для стабілізації стану криміногенної обстановки на відповідній території, підвищення іміджу ОВС, створення умов для використання механізмів громадянського суспільства у забезпеченні правопорядку[10;4]. Забезпечення прав фізичних та юридичних осіб та охорона права власності приватними охоронними структурами вимагає скоординованих дій ПОС з ОВС. У статті 18 Закону України «Про охоронну діяльність» порушені питання організації взаємодії з правоохоронними органами[2;ст.18].

Таким чином, суб’єкти охоронної діяльності та правоохоронні органи можуть спільно організовувати взаємодію і надавати взаємодопомогу в діяльності, що спрямована на попередження, припинення і розкриття кримінальних правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку. Заходи із взаємодії з правоохоронними органами не можуть порушувати зобов’язання суб’єктів ох ронної діяльності за договором щодо надання послуг з охорони[15;300]. Статтею 19 визначені форми взаємодії з правоохоронними органами. Отже, суб’єкти охоронної діяльності організовують взаємодію з правоохоронними органами у формі: 1) проведення спільних нарад, консультацій; 2) обміну інформацією з питань попередження та припинення правопорушень; 3) інших не заборонених законодавством заходів за умови, що не порушуються права та обов’язки суб’єктів господарювання і здійснення таких заходів належить до компетенції відповідного правоохоронного органу[14;95].

З огляду на невизначений порядок взаємодії та відсутність чіткої регламентації даного питання вважаю за доцільне в сучасних умовах виділити такі форми взаємодії підприємств, які здійснюють при- ватну охоронну діяльність, з органами внутрішніх справ: 1) спільна діяльність (проведення заходів) право охоронної спрямованості; надання взаємодопомоги та підтримки один одному; 2) обмін інформацією з питань попередження та припинення різних правопорушень; 3) спільна розробка та планування заходів щодо вдосконалення охорони власності, а також попередження правопорушень[8;27]. Хочу підкреслити, що відсутність конкретних поставлених завдань, непідготовленість до процедури взаємодії, відсутність довіри, а також відсутність нормативної бази виключають можливість установлення реального співробітництва або роблять його значною мірою неефективним. Виходячи з того, що нині взагалі відсутнє правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення взаємодії приватних охоронних структур з органами внутрішніх справ, та беручи до уваги, що працівниками приватних охоронних структур є здебільшого колишні співробітники правоохоронних органів, весь обмін інформацією відбувається за рахунок міжособистісних зв’язків. Кінцевою метою інформаційно-аналітичного забезпечення приватних охоронних структур при їхній взаємодії з правоохоронними органами є підвищення ефективності забезпечення захисту життя, здоров’я та власності громадян, а також попередження правопорушень[10;2].

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных