Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Типова кореспонденція рахунків з обліку доходів підприємства
  Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Облік доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт та послуг
Отримано на поточний рахунок, в касу дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг 311, 301 701, 702,703
Відвантажено готову продукцію, товари покупцям за цінами реалізації 701, 702
Відображено ПДВ (податкове зобов’язання) 701, 702
Отримано на рахунок аванс від покупця за продукцію, товари
Відображено ПДВ (податкове зобов’язання)
Відвантажено готову продукцію, товари покупцям за цінами реалізації 701, 702
Відображено розрахунки за податковим зобов’язанням з ПДВ 701, 702
Списано чистий дохід від реалізації продукції, товарів на рахунок фінансових результатів 701, 702
Облік інших операційних доходів
Відображено дохід від купівлі-продажу іноземної валюти
Відображено (отримано) дохід від реалізації інших оборотних активів, необоротних активів покупцям 311, 301, 36
Отриманий (нарахований) дохід від операційної оренди активів 311, 301, 373
Відображено ПДВ (податкове зобов’язання) 712, 713
Відображено дохід від позитивної операційної курсової різниці 311, 36, 37, 63,
Отримані (нараховані) штрафи, пені, неустойки, визнані боржником 311, 373
Відображено суму відшкодувань підприємству вартості раніше списаних активів 10, 20, 22, 311
Відображено доходи від списання кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув 50, 62, 63, 68
Відображено дохід від безоплатно отриманих оборотних активів 20, 22, 28, 30
Відображено доходи від оприбуткування виявлених надлишків активів за результатами проведеної інвентаризації 20, 22, 26, 30
Списано на рахунок фінансових результатів інші операційні доходи (без ПДВ) 710 - 719
Облік доходів від участі в капіталі
Відображено дохід – збільшення вартості довгострокових фінансових інвестицій внаслідок одержання асоційованими, дочірніми, спільними підприємствами прибутків звітного періоду 721, 722, 723
Списано на рахунок фінансових результатів доходи від участі в капіталі
Облік інших фінансових доходів
Отримані (нараховані) дивіденди, відсотки 311, 373, 68 731, 732
Отримано інші фінансові доходи
Списано на рахунок фінансових результатів інші фінансові доходи
Облік інших доходів звичайної діяльності
Отримано (відображено) дохід від реалізації фінансових інвестицій 311, 37
Відображено дохід від відновлення корисності активів 10, 12
Відображено (отримано) дохід від неопераційної курсової різниці за активами та зобов'язаннями 311, 301
Відображено дохід від безоплатно отриманих необоротних активів 10 - 15
Відображено дохід від оприбуткування запасів, придатних до використання, отриманих внаслідок списання необоротних активів 20, 22
Списано на рахунок фінансових результатів інші доходи

 

Склад, визнання та облік витрат згідно П(С)БО 16

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

За видами діяльності підприємства витрати бувають:

- від основної операційної діяльності (собівартість виготовленої, реалізованої продукції, загальновиробничі витрати),

- від іншої операційної діяльності (адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати),

- від інвестиційної діяльності (втрати від участі в капіталі),

- від фінансової діяльності (фінансові витрати),

- від іншої звичайної та надзвичайної діяльності (інші витрати).

Визнання витрат

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:

- платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо,

- попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг,

- погашення одержаних позик,

- витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Склад витрат

Собівартість реалізованих товарів визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

- прямі матеріальні витрати;

- прямі витрати на оплату праці;

- інші прямі витрати;

- змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством.

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи (ЄСВ), плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку.

До складу загальновиробничих витрат включаються:

- витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).

- амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.

- амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.

- витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.

- витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників (ЄСВ), зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо).

- витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.

- витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).

- витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.

- інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных