Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Типова кореспонденція рахунків з обліку витрат підприємства
  Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Облік прямих витрат виробництва
Використано на виробництво виробничі запаси, МШП, напівфабрикати 20, 22, 25
Нарахована заробітна плата працівникам виробництва
Нарахований ЄСВ на суму зарплати працівників виробництва
Нарахована амортизація необоротних активів, які використовуються при виробництві
Відображено вартість робіт та послуг виробничого характеру, здійснених підрядниками (ремонт, оренда тощо) 631, 685
Відображено ПДВ (податковий кредит) 631, 685
Списано частину витрат майбутніх періодів на виробничу собівартість
Списано остаточні втрати від браку на виробничі витрати
Віднесено змінні та постійні розподілені загальновиробничі витрати на виробничу собівартість після розподілу
Одержано з виробництва готову продукцію за виробничою собівартістю
Відображено собівартість реалізованої готової продукції, товарів 901, 902 26, 28
Облік загальновиробничих витрат
Нарахована амортизація необоротних активів загальновиробничого (цехового) призначення
Використано виробничі запаси, МШП на потреби виробничих цехів 20, 22
Оплачено загальновиробничі витрати з поточного рахунку, каси 311, 301
Списано витрати на відрядження загальновиробничого персоналу
Списано частину витрат майбутніх періодів на загальновиробничі потреби
Відображено вартість робіт та послуг загальновиробничого (цехового) характеру, здійснених підрядниками, іншими кредиторами (поточний ремонт, оренда, охорона тощо) 631, 685
Відображено ПДВ (податковий кредит) 631, 685
Відображено вартість капітального ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів загальновиробничого призначення, здійснених підрядником
Нарахована заробітна плата управлінському та обслуговуючому персоналу цехів
Нарахований ЄСВ на суму зарплати управлінського та обслуговуючого персоналу цехів
Відображено вартість витрат на електроенергію, опалення, природний газ, воду, отримані від постачальників та використані на потреби виробничих цехів (приміщень) 631, 685
Відображено ПДВ (податковий кредит) 631, 685
Віднесено змінні та постійні розподілені загальновиробничі витрати на виробничу собівартість після розподілу
Віднесено постійні нерозподілені загальновиробничі витрати на собівартість реалізації після розподілу
Облік адміністративних витрат
Нарахована амортизація необоротних активів загальногосподарського (адміністративного) призначення
Використано виробничі запаси, МШП на адміністративні потреби 20, 22
Сплачено з поточного рахунку витрати на розрахунково-касове обслуговування підприємства в банку
Нараховані податки та збори, які відносяться на витрати 641, 642
Оплачено загальногосподарські (адміністративні) витрати з поточного рахунку, каси 311, 301
Списано витрати на відрядження управлінського персоналу підприємства
Списано частину витрат майбутніх періодів на адміністративні потреби
Відображено вартість робіт та послуг адміністративного характеру, здійснених підрядниками, іншими кредиторами (поточний ремонт, охорона, оренда, юридичні, консультаційні, судові, аудиторські послуги тощо) 631, 685
Відображено ПДВ (податковий кредит) 631, 685
Відображено вартість капітального ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів загальногосподарського призначення, здійснених підрядником
Нарахована заробітна плата управлінському та обслуговуючому персоналу підприємства
Нарахований ЄСВ на суму зарплати управлінського та обслуговуючого персоналу підприємства
Відображено вартість витрат на електроенергію, опалення, природний газ, воду, отримані від постачальників та використані на потреби адміністративних приміщень 631, 685
Відображено витрати на зв'язок (телефон, Інтернет, поштові витрати) 631, 685
Відображено ПДВ (податковий кредит) 631, 685
Списано адміністративні витрати на рахунок фінансових результатів загальною сумою після закінчення звітного періоду
Облік витрат на збут
Нарахована амортизація необоротних активів збутового призначення
Використано виробничі запаси, МШП на збутові потреби 20, 22
Оплачено витрати на збут з поточного рахунку, каси 311, 301
Списано витрати на відрядження персоналу, який забезпечує збут (реалізацію) продукції, товарів
Відображено вартість робіт та послуг збутового характеру, здійснених підрядниками, іншими кредиторами (поточний ремонт, охорона, оренда, транспортування, перевалка, страхування продукції, рекламні послуги, дослідження ринку) 631, 685
Відображено ПДВ (податковий кредит) 631, 685
Відображено вартість капітального ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів збутового призначення, здійснених підрядником
Нарахована заробітна плата працівникам, які здійснюють збут (реалізацію) продукції, товарів
Нарахований ЄСВ на суму зарплати працівників, які здійснюють збут (реалізацію) продукції, товарів
Відображено вартість витрат на електроенергію, опалення, природний газ, воду, отримані від постачальників та використані на потреби збутових приміщень 631, 685
Відображено ПДВ (податковий кредит) 631, 685
Відображено витрати на пакування готової продукції, ремонт тари 201, 204
Створено резерв на гарантійний ремонт продукції
Відображено витрати палива на транспортування готової продукції, товарів
Списано збутові витрати на рахунок фінансових результатів загальною сумою після закінчення звітного періоду
Облік інших операційних витрат
Відображено собівартість реалізованих інших оборотних активів, необоротних активів 20, 22, 286
Відображено витрати підприємства на дослідження і розробки 20, 22, 13, 66, 65, 63
Відображено втрати від купівлі-продажу іноземної валюти 31, 33
Створено резерв сумнівних боргів
Списано сумнівну і безнадійну заборгованість покупців та інших кредиторів (без створення резерву) 36, 37
Відображено втрати від операційної курсової різниці 36, 63, 31, 68
Відображено суму уцінки (знецінення) запасів 20, 22, 25, 26, 28
Списано суму виявлених нестач грошових коштів, матеріальних цінностей внаслідок інвентаризації 30, 20, 22, 25, 26, 28
Відображено суми нарахованих штрафів, пені, неустойки за невиконання вимог законодавства та умов договорів 36, 64, 63, 68
Відображено витрати на утримання об’єктів соціально-культурного спрямування 20, 22, 66, 65, 63, 68
Списано інші операційні витрати на рахунок фінансових результатів загальною сумою після закінчення звітного періоду
Облік фінансових витрат
Нараховані відсотки за користування банківським кредитом
Нараховані відсотки по випущених облігаціях, виданому векселю
Оплачено витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу
Нараховані відсотки за користування об’єктом, отриманим у фінансову оренду
Списано фінансові витрати на рахунок фінансових результатів загальною сумою після закінчення звітного періоду
Облік втрат від участі в капіталі
Відображено втрати – зменшення вартості довгострокових фінансових інвестицій внаслідок одержання асоційованими, дочірніми, спільними підприємствами збитків звітного періоду 961, 962, 963
Списано на рахунок фінансових результатів втрати від участі в капіталі
Облік інших витрат
Відображено собівартість реалізованих фінансових інвестицій 14, 35
Відображено втрати від зменшення корисності активів 10,11, 12
Відображено втрати від неопераційної курсової різниці за активами та зобов'язаннями 31, 68, 34
Відображено суму уцінки необоротних активів та фінансових інвестицій 10, 11, 14, 35
Відображено залишкову вартість списаних необоротних активів та витрат, пов’язаних з їх ліквідацією 10, 11, 12, 65, 66, 63
Списано інші витрати на рахунок фінансових результатів загальною сумою після закінчення звітного періоду

Поняття, визнання та облік податку на прибуток

Витрати (дохід) з податку на прибуток - загальна сума витрат (доходу) з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу.

Відстрочений податковий актив - сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок:

- тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню;

- перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;

- перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.

Відстрочене податкове зобов'язання - сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню.

Відстрочений податок на прибуток - сума податку на прибуток, що визнана відстроченим податковим зобов'язанням і відстроченим податковим активом.

Обліковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про фінансові результати за звітний період.

Податковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період.

Податкова база активу і зобов'язання - оцінка активу і зобов'язання, яка використовується з метою оподаткування цього активу і зобов'язання при визначенні податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток - сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодавства.

Тимчасова податкова різниця - різниця між оцінкою активу або зобов'язання за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу або зобов'язання відповідно.

Тимчасова податкова різниця, що підлягає вирахуванню - тимчасова податкова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах.

Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню - тимчасова податкова різниця, що включається до податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах.

Визнання витрат (доходів), активів та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток

Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток (відстрочені податкові зобов'язання, відстрочені податкові активи) визнаються витратами або доходом у Звіті про фінансові результати, крім податку на прибуток, що нарахований внаслідок:

- дооцінки активів та інших господарських операцій, які відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються збільшенням власного капіталу.

- об'єднання підприємств шляхом придбання.

Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток визнаються змінами власного капіталу, якщо податки виникають з операцій, відображених на рахунках власного капіталу. Сума зміни власного капіталу відображається у кореспонденції з рахунками обліку необоротних активів і одночасно з рахунками обліку відстрочених податкових зобов'язань або відстрочених податкових активів (на розраховану з цієї операції суму податку на прибуток).

Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням у сумі, що підлягає сплаті. Перевищення сплаченої суми податку на прибуток над сумою, яка підлягає сплаті, визнається дебіторською заборгованістю.

Сума зменшення податку на прибуток, що визначається з суми податкового збитку поточного або попереднього періоду, визнається відстроченим податковим активом.

Відстрочене податкове зобов'язання визнається у разі наявності тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню, за винятком:

а) гудвілу, якщо його амортизація податковим законодавством не передбачена;

б) первісного визнання активу або зобов'язання в результаті господарських операцій (крім об'єднання підприємств), які не впливають на обліковий і податковий прибуток (збиток).

Тимчасові податкові різниці, що підлягають оподаткуванню та є наслідком фінансових інвестицій у дочірні, асоційовані та спільні підприємства, визнаються відстроченим податковим зобов'язанням за винятком:

а) якщо материнське (холдингове) підприємство, інвестор або учасник спільного підприємства визначає і контролює час анулювання тимчасової податкової різниці;

б) якщо не очікується анулювання тимчасової податкової різниці протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Відстрочений податковий актив визнається у разі виникнення тимчасових податкових різниць, що підлягають вирахуванню, якщо очікується отримання податкового прибутку, з яким пов'язані ці тимчасові податкові різниці.

Тимчасові податкові різниці, що підлягають вирахуванню та є наслідком інвестицій в дочірні, асоційовані та спільні підприємства, визнаються відстроченим податковим активом за умов:

а) анулювання тимчасових податкових різниць протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

б) очікування податкового прибутку, достатнього для списання тимчасової податкової різниці.

Якщо податкові збитки і податкові пільги перенесені на майбутні періоди, то відстрочений податковий актив визнається у разі очікування у майбутньому прибутку, достатнього для відшкодування цих збитків і користування пільгами.

Відстрочений податковий актив не визнається, якщо він виникає внаслідок первісного визнання активу або зобов'язання в результаті господарських операцій (крім об'єднання підприємств), які не впливають на обліковий та податковий прибуток (збиток).

Підприємство переглядає на дату балансу невизнані відстрочені податкові активи щодо відповідності їх критеріям визнання, наведеним вище.

Оцінка активів та зобов'язань з податку на прибуток

Сума зобов'язання або дебіторської заборгованості з податку на прибуток за поточний та попередній періоди визначається відповідно до податкового законодавства.

Відстрочений податковий актив та відстрочене податкове зобов'язання розраховуються за ставками оподаткування, що діятимуть протягом періоду, у якому будуть здійснюватися реалізація або використання активу та погашення зобов'язання.

Сума відстроченого податкового активу на дату балансу зменшується за умови недостатності податкового прибутку для списання цього активу. У разі очікування податкового прибутку, достатнього для списання відстроченого податкового активу, сума його попереднього зменшення, але не більше суми очікуваного податкового прибутку, відображається способом сторно.

 

Облік податку на прибуток

Таблиця 3.3


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных