Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Примірне положення про заступника головного лікаря дитячої міської лікарні з поліклінічної роботи
1. На посаду заступника головного лікаря з поліклінічної роботи міської лікарні, дитячої міської лікарні (далі заступник головного лікаря) призначається лікар, який має досвід лікувальної (не менше 5 років) і організаційної роботи та кваліфікаційну категорію.
2. Заступник головного лікаря призначається і звільняється головним лі-карем лікарні.
4. Заступник головного лікаря керується у своїй діяльності положенням про дитячу міську поліклініку, діючим законодавством, наказами та іншими нормативними документами Міністерства охорони здоров'я України і регіона-льних органів охорони здоров’я, а також розпорядженнями головного лікаря.
5. Заступник головного лікаря несе відповідальність за організацію ліку-вально-профілактичної роботи в поліклініці.
6. Заступник головного лікаря бере участь у роботі лікарсько-консультативної комісії, або її очолює за дорученням головного лікаря.
7. У відповідності із завданнями поліклініки заступник головного лікаря зобов’язаний забезпечити:
7.1. Керівництво діяльністю поліклініки і повну відповідальність за орга-нізацію і якість амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги дітям.
7.2. Надання медичної допомоги дітям до 17 років включно у поліклініці, вдома, дошкільних та шкільних загальноосвітніх навчальних закладах, у шко-лах-інтернатах, притулках для неповнолітніх, будинках дитини, дитячих буди-нках, інших закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації.
7.3. Організацію профілактичних оглядів, диспансерний нагляд за дітьми відповідно до діючих нормативних документів Міністерства охорони здоров`я України та місцевих органів охорони здоров’я.
7.4. Проведення просвітницької роботи серед населення в районі діяльно-сті поліклініки.
7.5. Спадкоємність у роботі поліклініки із стаціонарами, жіночими консу-льтаціями, пологовими будинками та іншими лікувально-профілактичними за-кладами.
7.6. Співпрацю з установами санепідслужби, органами освіти та науки, опіки та піклування, праці та соціальної політики, військкоматами, органами місцевого самоврядування з питань власної компетенції.
7.7. Впровадження у роботу поліклініки нових методів профілактики, діа-гностики і лікування, а також нових організаційних форм надання медичної до-помоги дитячому населенню.
7.8. Складання раціональних графіків роботи персоналу відділень, кабіне-тів та контроль за їх виконанням.
7.9. Своєчасне доведення до відома органів у справах неповнолітніх ін-формації про випадки насильства, жорстокого ставлення до дітей та перебуван-ня неповнолітніх в екстремальних умовах.
7.10. Впровадження стаціонарозамінюючих технологій.
7.11. Забезпечення дільничних педіатрів укладками для надання невід-кладної допомоги.
7.12. Контроль за експертизою тимчасової непрацездатності.
7.13. Контроль за експертизою інвалідності дітей.
7.14. Виконання профілактичних щеплень згідно з планом.
7.15. Належне зберігання та експлуатацію приміщень поліклініки, устат-кування та приладів, їх своєчасний профілактичний, поточний та капітальний ремонт.
7.16. Організацію в установлені дні і години прийому населення і співро-бітників адміністрацією поліклініки, своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг, вжиття по кожному із них конкретних заходів.
7.18. Достовірність та своєчасність підготовки статистичної звітності.
8. Заступник головного лікаря несе відповідальність за:
8.1. Якість лікувально-діагностичного процесу в поліклініці відповідно до сучасних вимог та рівня розвитку науки і техніки.
8.2. Спадкоємність у роботі фахівців поліклініки та інших лікувально-профілактичних закладів.
8.3. Бережливе, цілеспрямоване використання медичного устаткування, апаратури, лікарських засобів та інших матеріальних цінностей.
8.4. Організацію обліку, зберігання та видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, рецептурних бланків для виписки ліків та інших бланків і документів особливого обліку.
8.5. Організацію обліку, зберігання та доцільного використання наркоти-чних та інших ліків і матеріалів.
8.6. Впровадження передового досвіду роботи.
8.7. Підготовка та організація проведення клінічних патологоанатомічних конференцій, семінарів, засідань ЛКК.
8.8. Систематичне підвищення кваліфікації персоналу, організація своє-часного направлення на передатестаційні цикли, курси підвищення кваліфікації тощо.
8.9. Залучення громадськості до вирішення питань щодо покращання дія-льності поліклініки.
8.9. Своєчасне ознайомлення співробітників з наказами, розпорядження-ми вищестоящих органів охорони здоров’я, інструктивно-методичними реко-мендаціями та іншими документами.
8.10. Аналіз діяльності поліклініки та стану здоров’я дитячого населення, розробку заходів з удосконалення медичної допомоги прикріпленому дитячому населенню.
9. Заступник головного лікаря має право:
9.1. Брати участь у доборі та розстановці кадрів.
9.2. Вносити пропозиції щодо заохочення, нагородження співробітників поліклініки та накладання на них дисциплінарних стягнень.
9.3. Готувати проекти наказів.
9.4. Віддавати розпорядження співробітникам поліклініки, контролювати їх виконання.
10. Заступник головного лікаря залучає громадський актив до проведення профілактичних заходів серед дитячого населення, яке проживає в районі дія-льності поліклініки.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных