Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Методика проведення практичних робіт
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем

 

 

Web-дизайн

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до практичних робіт

 

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
галузь знань 0305 Економіка та підприємництво
напрям підготовки 030508 – Фінанси і кредит

 

Чернівці 2012


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу

ЧТЕІ КНТЕУ заборонено

 

Автори: Галочкіна О. О., к.ф.-м.н., старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем ЧТЕІ КНТЕУ;

Назаренко В.М., асистент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем ЧТЕІ КНТЕУ.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем 15 березня 2012, протокол № 8, навчально-методичної ради фінансово-екомічного факультету 14 травня 2012 р., протокол № 6 та затверджено методичною радою ЧТЕІ КНТЕУ 23 травня 2012 р., протокол № 5

 

 

Рецензент: Барасюк Я. М., к.ф.-м.н., доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем ЧТЕІ КНТЕУ

 

 

Web-дизайн

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

 

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
галузь знань 0305 Економіка та підприємництво
напрям підготовки 030508 – Фінанси і кредит

 

Автори: Галочкіна Олена Олександрівна, Назаренко Віра Миколаївна

 

Комп’ютерна верстка: Галочкіна О.О.

Подано до друку: _________

Обл.-вид. арк. _______

Тираж _____ пр.

Лабораторія технічних засобів навчання ЧТЕІ КНТЕУ

58002 м. Чернівці, Центральна площа, 7

 

  © Галочкіна О. О., Назаренко В.М., 2012 © Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2012

ЗМІСТ

Вступ. 4

1. Методика проведення практичних робіт. 6

2. Зміст практичних занять. 8

Практична робота 1.Створення та адміністрування Web-сайту на безкоштовному сервері 8

Практична робота 2. Основи html 12

Практична робота 3. Зображення. списки. гіпертекстові посилання. 15

Практична робота 4. Таблиці 18

Практична робота 5. Форми. 22

Практична робота 6. Фрейми. карти зображень. 25

Практична робота 7. Введення в каскадні таблиці стилів. 28

3. Довідково-інформаційні дані для розв’язання задач. 32

Список рекомендованих джерел. 44


Вступ

Дисципліна "Web-дизайн" відображає основні питання пов’язані з вивченням технологій та підходів, що використовують при розробці Інтернет-сайтів. Методологічною та практичною основою вивчення дисципліни є сучасні науково-методичні та практичні підходи до раціоналізації обробки економічної інформації за допомогою комп’ютерних інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними основами створення гіпертекстових документів на основі стандартів HTML; розгляд поширених Web-технологій; ознайомлення з областю застосування різних стандартів та засобів створення Web-контенту; виклад основ дизайну та призначення растрової, векторної та тривимірної графіки; а також набуття навичок практичного створення статичного змісту Web-сторінок за допомогою HTML, CSS.

Завданням вивчення дисципліни є теоретичне та практичне засвоєння технологій створення Web-сторінок, компетентне використання мови гіпертекстової розмітки HTML, каскадних таблиць стилів CSS.

У результаті вивчення дисципліни "Web-дизайн" студент повинен:

Знати:

- основні поняття мережі Інтернет;

- тенденції розвитку Web-технологій;

- теоретичні засади створення Web-сайтів використовуючи різні Web-технології;

- реалізацію розмітки гіпертекстових документів за допомогою мови HTML, форматування символів, гіпертекстові посилання, таблиці та списки HTML, методи створення та застосування HTML-форм;

- базові концепції каскадних таблиць стилів CSS;

- блокові та рядкові елементи CSS, принципи роботи з ними;

- параметри CSS для фону, тексту, полів, списків.

Вміти:

- застосовувати стандарти HTML та CSS, здійснювати перевірку відповідності з даними стандартами, обґрунтовувати вибір засобів оформлення тексту та зміни його вигляду, виконувати дії з таблицями та формами;

- розробляти сайти і організувати їх роботу, підтримувати та адмініструвати їх;

- розробляти та ефективно застосовувати графічне оформлення сайтів;

- ставити та ефективно реалізовувати технічні завдання з розробки Web-сайтів.

Мати поняття:

- про розвиток інформаційних систем і технологій;

- безпеку у Web-розробці;

- про засоби бізнесу в Інтернет;

- про основи проектування і дизайну сайтів.

Мати навики:

- роботи з мовою розмітки гіпертекстового документу HTML, каскадними таблицями стилів CSS;

- самостійної розробки, відладки та адміністрування повноцінних сайтів;

- ефективного використання сучасних Web-технологій та мов Web-програмування.

Міждисциплінарні зв’язки.Дисципліна"Web-дизайн" є складовою циклу професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", та базується на вивченні таких дисциплін: "Економічна інформатика", "Економіко-математичне моделювання" тощо.


Методика проведення практичних робіт

Навчальним планом спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» передбачено вивчення дисципліни загальною кількістю 108 годин на третій рік навчання студентів в другому семестрі, з них: на лекції відведено 18 годин; на практичні заняття – 16 годин; модульний контроль – 4 години; самостійна робота студентів становить 70 годин.

Лекційні та практичні заняття проводяться відповідно до тематичного плану дисципліни, представленому в таблиці 1.

Таблиця 1

Тематичний план дисципліни "Web-дизайн"
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных