Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Дані балансу про наявність господарських засобів та джерел їх утворення в ТОВ "Україна" станом на 01.01.14 р.
 

№ пп Господарські засоби та джерела їх утворення Варіанти
Готова продукція
Товари
Короткостроковий кредит банку
Розрахунки з бюджетом за податками
Виробничі запаси
Дебіторська заборгованість покупців і замовників
Розрахунки з оплати праці
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Основні засоби (залишкова вартість)
Статутний капітал
Цільове фінансування
Каса
Поточний рахунок
Нерозподілений прибуток

 

Продовження додатку К

 

№ пп Варіанти

 

 

Додаток Л

Господарські операції ТОВ "Україна" за січень 2014 року

 

№ пп Зміст господарської операції   Варіант
Відповідно до рахунка-фактури придбані виробничі запаси
За платіжною вимогою надійшли кошти на поточний рахунок від покупців за реалізовану продукцію
За чеком надійшли кошти з поточного рахунка в касу
Відповідно до платіжної відомості видана заробітна плата
За платіжним дорученням з поточного рахунка погашена заборгованість перед бюджетом
За платіжним дорученням з поточного рахунка погашена заборгованість перед постачальниками

 

Продовження додатку Л

Господарські операції ТОВ "Україна" за січень 2014 року

 

№ пп Варіанти

 

Список рекомендованої літератури

Основна:

1. Бек В. Теорія статистики: Навчальний посібник / Бек В. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288с.

2. Горкавий В.К. Статистика / Горкавий В.К. – К.: Вища школа, 1995. – 415 с.

3. Лугінін О.Є. Статистика: Підручник / Лугінін О.Є. – К.: ЦУЛ, 2007. – 608 с.

4. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку / В.С. Білоусько, М.І. Бєлєнкова. – К.: Кондор, 2007. – 423 с.

5. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Грабова Н.М.. – К.: А.С.К., 2002. – 266 с.

6. Мармоза А.Т. Статистика сільського господарства: Навчальний посібник / Мармоза А.Т. – К.: Ельга-Н КНТ, 2007. – 696 с.

7. Тарасенко І.О. Статистика: Навчальний посібник / Тарасенко І.О. – К.: ЦНЛ, 2006. – 340 с.

8. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / [Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Панченко Л.Г. та ін.]; За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – [4-те вид. доп. перер.]. – К.: Алеута, 2007. – 978 с.

9. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник / За ред. Бутинця Ф.Ф.. – Житомир ПП Рута, 2003. – 512 с.

Додаткова:

1. Закон України „Про державну статистику” із змінами та доповненнями // Урядовий кур’єр. – 2000. – 13 грудня.

2. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” // Урядовий кур’єр. – 2000. – 18 липня.

3. Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку. Частина перша / Бутинець Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 928 с.

4. Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку. Частина друга / Бутинець Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 320 с.

5. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник / [Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. та ін.]; під ред.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир ПП Рута, 2002. – 544 с.

6. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навчальний посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарев. – К.: Вікар, 2003. – 623 с.

7. Статистика: Підручник / За ред. С.С. Герасименка. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

8. Статистика / [А.В. Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва. та ін..]; за ред. А.В. Головача. – К.: Вища школа, 1993. – 623 с.

 

 


Сільгосппідприємство                                   "ЗАТВЕРДЖУЮ"  
               
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ                              
Структурний підрозділ                                                                                            
                                                                     
АКТ № ____ВИТРАТИ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ  
 
за ____________ 20__ р.  
Спосіб висіву насіння (садіння)  
Висіяно (посаджено) на землях  
Назва насіння (садивного матеріалу) Назва культури № поля, дільниці пло-ща, га Оди-ниця вимі-ру Витрати насіння (садивного матеріалу)  
За нормою (планом) Фактично Ціна, грн. Сума, грн.  
 
на 1 га на всю площу на 1 га на всю площу  
 
                     
                     
                     
                     
ВСЬОГО  
Додаток ________________ видаткових документів Код синтетичного і аналітичного обліку Дебет    
Кредит    
                                                                                                         
                                                                                                               
Керівник структурного         Агроном      
підрозділу   підпис   прізвище, ім'я, по батькові             підпис   прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                                               
Перевірив бухгалтер                                                      
                        підпис   прізвище, ім'я, по батькові                                                
                                                                                                                           

Документ 3

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных