Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Список використаних джерел. до виконання курсової роботи
Рег. №______________

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи

 

 

до дисципліни «Метрологія та вимірювальна техніка»

для студентів 2 курсу

напрям підготовки 6.051001 „Метрологія та інформаційно –вимірювадьна техніка”

галузь знань 0510„Метрологія, вимірювальна техніка”

факультет кібернетики

Херсон -2013 р.

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Метрологія та вимірювальна техніка”

Укладач: к.т.н., доцент Новікова Л.В., кількість сторінок _______

 

 

Рецензент: д.х.н., проф..Новіков О.О.

Затверджено

на засіданні кафедри ІВТЕІ

протокол №_____від ________

Зав. Кафедри _______д.х.н, проф..Новіков О.О.

 

 

Відповідальний за випуск_________________________

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З

ПРЕДМЕТУ «Метрологія та вимірювальна техніка»

  1. Структура курсової роботи

 

Курсова робота повинна містити:

- титульний аркуш;

- аркуш завдання;

- зміст;

- перелік умовних позначень (за необхідності);

- вступ;

- основну частину;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (за необхідності).

 

2. Вимоги до змісту курсової роботи

2.1. Титульний аркуш курсової роботи

Титульний аркуш курсової роботи містить найменування: міністерства освіти і науки України, вищого навчального закладу (Херсонський національний технічний університет), кафедри, де виконувалася робота (Кафедра інформаційно –вимірювальних технологій електроніки та інженерії);

назву курсової роботи;

пояснювальна записка до курсової роботи з предмету «Метрологія та вимірювальна техніка»;

прізвище, ім’я, по батькові студента та назву групи;

вчене звання, вчену ступень та прізвище, ім’я, по батькові керівника роботи;

місто та рік виконання.

Приклад титульного аркуша курсової роботи приведений в додатках.

Аркуш завдання

Використовується стандартний аркуш завдання, який власноручно заповнюється відповідно до приведених пунктів.

 

2.3. Зміст

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

 

2.4. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів

Якщо в курсовій роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в роботі у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення , справа –їх детальне розшифрування.

 

 

Вступ

Розкриває сутність і стан проблеми (завдання), її значущість і актуальність. На при кінці вступу приводиться мета роботи і завдання які потрібно вирішити.

 

Основна частина

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожен розділ починається з нової сторінки.

У розділах основної частини подають:

Розділ 1. Огляд літератури.

Розділ 2. Методична частина.

Розділ 3. Експериментальна частина.

В огляді літератури студент стисло описує предмет дослідження використовуючи дані першоджерел. Аналізує проблему і визначає питання які бажано вивчати надалі. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 25 -30 % обсягу роботи.

У другому розділі визначається об’єкт дослідження і проводиться аналіз методів дослідження. У теоретичних викладках розкривають методи розрахунку, гіпотези, що розглядають, в експериментальних –принципи дії та характеристики апаратури, що використовується, похибки вимірів. Обсяг до 30 %.

У експериментальній частині приводяться результати експериментальний досліджень, розрахунків, системного аналізу, моделювання. При можливості їх порівнюють з аналогічними результатами, що отримані іншими авторами. Проводять аналіз отриманих результатів.

 

Висновки

Висновки повинні відбивати основні результати по даній курсовій роботі. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи дослідження об’єкту дослідження і метода вирішення поставленого завдання.

 

Список використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

 

Додатки

До додатків можуть входити:

- проміжні математичні доведення,

- таблиці допоміжних даних,

- інструкції та методики,

- допоміжні ілюстрації.

 

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных