Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Оформлення списку використаних джерел
Список використаних джерел розміщують після висновків.

Приклад оформлення списку джерел.

Характеристика джерела   Приклад оформлення
Монографія   Перекладні видання   Журнали     іноземні журнали Василенко М.В. Теорія коливань: Навч. посіб.- К.: Вища шк.., 1992. -420 с.   Гроссе Э., Вайсмангель Х. Химия для любознательных: Пер. с нем. –М.: Химия, 1980. -386 с. Меликов А.З., Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания //Изв. АН Азер. Респ. Сер. физ. –техн. и мат. наук. -1986.-Т. 7, №6. –С.76-80.   Меликов А.З. Ситуационное управление // Автоматика и телемеханика. -1996. -№4. –С.33 -36.   Pezzer K. Radiation therapy for cancer of the cervix // Ovcolgy. -1993. – Vol. 7, №2. –Р.89 -92.

 

 

І. ЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

Курсова робота з дисципліни «Метрологія та вимірювальна техніка» охоплює основні теми, що вивчаються по даному курсу і визначає можливість дослідження предметної області за допомогою обчислювальної методики.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна виконуватися згідно приведеного нижче плану.

Вид навчання № тижня з початку навчального року
Курсова робота       20%       50%       80%   100% Захист роботи  
Оцінка в балах             40 -55       60-70   71-100 74-100

 

За виконання курсової роботи

 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума
до 20 до 20 до 60  

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
90 – 100 А відмінно
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Тема і завдання курсової роботи видаються на першому або другому тижні. На проміжку між першим –четвертим тижнем студент повинен:

  1. Скласти і узгодити з викладачем первинний план-схему роботи.
  2. Підібрати літературу та інші матеріали і джерела, скласти бібліографію.
  3. Вивчити літературні, статистичні та інші джерела і законспектувати їх.

На протязі четвертого –восьмого тижнів проводять написання першого варіанту літературного огляду; вибір методик експерименту і експериментального пошуку.

На протязі восьмого дванадцятого тижнів оформлюють експериментальну та методичну частини; роблять висновки по роботі.

На дванадцятому тижні робота уточнюються з керівником роботи; виправляються помилки і на 14 тижні проводять повторну перевірку та рецензування роботи. Проводять кінцеве оформлення роботи.

З п’ятнадцятого до сімнадцятого тижня проводиться захист курсової роботи на комісії. До складу комісії входить три викладача, що назначаються зав. кафедрою.

 

ІІІ. Типові помилки

До типових помилок відноситься не додержання правил оформлення роботи.

 

Методичні вказівки до курсової роботи „Розрахунок вимірювальної схеми автоматизованого електронного потенціометру типу КСП -4”

Теоретичні відомості

Автоматичні потенціометри типу КСП -4 призначені для виміру, записи й регулювання температури й інших величин, значення яких можуть бути перетворені в напругу постійного струму.

В основу роботи приладу покладений компенсаційний метод виміру, що полягає в зрівноважуванні, компенсації невідомої вимірюваної эдс протилежним за знаком напругою, одержуваною від допоміжного джерела струму на опорі з відомим значенням.

Автоматичний електронний потенціометр КСП -4 побудований по блоковому принципі. Блоки й окремі елементи приладу розміщені усередині корпуса на висувному кронштейні.

На рис. 1 представлена вимірювальна схема потенціометра.

Термопреобразователь (джерело вимірюваної ерс) включається послідовно з електронним підсилювачем в одну з діагоналей компенсаційної мостової вимірювальної схеми, а в іншу діагональ включене джерело стабілізованого харчування, що забезпечує сталість робочого струму у вимірювальній схемі.

При зміні сигналу, що подається від первинного перетворювача, на вході підсилювача виникає напруга розбалансу постійного струму, що перетвориться в напругу змінного струму й підсилюється до величини, достатньої для приведення в дію реверсивного двигуна, вихідний вал якого буде обертатися в ту або іншу сторону доти , поки напруга, що знімає з компенсаційної схеми (з реохорда), не стане рівним величині подаваного з термопреобразователя сигналу. Обертання вихідного вала двигуна за допомогою механічної передачі (шків і трос) перетвориться в прямолінійний рух каретки, на якій закріплені контакти реохорда, покажчик і пристрій реєстрації. У момент рівноваги вимірювальної схеми положення стрілки визначає значення вимірюваного параметра. Таким чином, завдяки наявності електронного підсилювача й реверсивного пристрою двигуна, що приводить систему в рівновагу, здійснюється безперервний автоматичний вимір величини цього параметра.

Використання мостової схеми дозволяє автоматично вводити виправлення на зміну температури холодних спаїв термопари, а також легко міняти межі виміру потенціометра, змінюючи величину деяких опорів моста.

Для автоматичної компенсації погрішності від зміни температури холодних спаїв термопари служить резистор RM, що виготовляється з міді або нікелевого дроту й розташовується в безпосередній близькості від вільних кінців компенсаційних проводів, що з'єднують термопреобразователь із приладом.

 

 

Рис. 1. Вимірювальна схема потенціометра КСП -4:

Rp - реохорд; Rш - шунт реохорда, що використовується для припасування опору останнього до даного нормованого значення; Rn - резистор для завдання діапазону виміру; RH - резистор для завдання початку шкали приладу; Rd - резистор баластовий для припасування певного значення опору у верхній галузі вимірювальної схеми, а, отже, і робочого струму; ДЖС - джерело живлення стабілізований; R1' і R1" - резистори в ланцюзі ДЖС для обмеження й регулювання робочого струму при перевірці приладу; Т - термоелектричний перетворювач; RK - контрольний резистор для перевірки робочого струму у вимірювальній схемі; RM - допоміжний резистор з міді або нікелю для автоматичного введення виправлення на зміну термоелектрорушійної сили перетворювача (термопари) при змінах температури його вільних кінців; РД - асинхронний конденсаторний реверсивний двигун; С - синхронний двигун для просування діаграмної стрічки

Таблица 1

 

 

Межі виміру й градуїровка потенціометра

КСП -4

 

При зміні температури холодних спаїв міняється також температура резистора RM, а, отже, і його величина. Збільшення опору ΔRM визначається залежністю

 

(1)

 

де RM - опір при to = 0°С;

αt - температурний коефіцієнт опору міді або нікелю;

to |- температура холодних спаїв термопари.

Величини RM° й αt, вибирають такими, щоб додаткове спадання напруги на резисторі RM при зміні температури холодних спаїв рівнялося зміні ерс термопари, тобто

 

(2)

 

Для усунення перешкод у вимірювальну - ланцюг потенціометра включені багатоланкові фільтри RФ, Сф). Джерело стабілізованого живлення (ДСЖ) виконаний у вигляді окремого блоку. Він живнться напругою 6,3 В від силового трансформатора й здійснює живлення вимірювального ланцюга потенціометра постійним навантаженням 5 В при струмі 5 мА (опір 1000± 10 Ом).

Для розрахунку вимірювальної схеми потенціометра типу КСП -4 повинні бути задані наступні величини: тип термопреобразователя й межі виміру температури, а також температурний коефіцієнт опору компенсаційної котушки. Крім того, при розрахунку використають дані, загальні для вимірювальних схем всіх стандартних потенціометрів, незалежно від їх градуировки:


 

де Rnp - наведений опір реохорда й шунта (Rp; Rш);

 

 

ОГЛЯД ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ РОБОТИ

ВСТУП

Актуальність теми полягає….

Коротко розглядається роль метрології та вимірювальної техніки на сучасному рівні.

На прикінці вступу визначається мета роботи та завдання, що треба виконати.

 

РОЗДІЛ 1

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

В літературному огляді необхідно розглянути типи, роль та принцип роботи потенціометрів. Види термопар, їх принцип роботи та відмінність від термометрів.

 

РОЗДІЛ 2

Методична частина

2.1. Об’єкт дослідження

В якості об’єкту дослідження виступає процес розрахунку ….
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных