Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Класифікація омонімів.
Розрізняють повні й неповні омоніми.

Повні омоніми мають абсолютний збіг форм при їх змі­нюванні.

Неповні омоніми збігаються не в усіх формах. Так, ска­жімо, омоніми образ "ікона" й образ "обличчя, худож­ній засіб, тип" мають розбіжність у формах родового від­мінка однини (образа й образу); рос. видержка (1) і выдерж­ка (2) різняться тим, що видержка (1) "стійкість, витримка" не має форми множини.

За походженням омоніми поділяють на гомогенні та ге­терогенні.

Гомогенні(етимологічні)омоніми (від гр. homogenes "однорідний") – омоніми, які виникли внаслідок розпаду полісемії (мають спільне походження). Такий розпад зумовлений втратою (розірванням) зв'яз­ків між окремими значеннями колись багатозначного сло­ва. Так, слово порох колись було багатозначним. Тепер значення цього слова "пил" і "вибухова речовина, яку за­стосовують для стрільби" настільки розійшлися, що між ними навіть не виникає асоціацій. Ці значення сформува­ли два омонімічні слова. Гомогенними омонімами є рос. свет "світло" і свет "всесвіт", англ. nail "ніготь" і nail "цвях", air "повітря" й air "зовнішній вигляд", нім. Lauf "біг" і Lauf "дуло вогне­пальної зброї", Zug' "течія" і Zug "поїзд", фр. train "хід" і train "поїзд" тощо. Гомогенні омоніми називають ще етимологічними.

Перехід від полісемії до омонімії є тривалим і посту­повим, через що словники такі факти трактують неодна­ково. Так, скажімо, слова журавель "колодязь" і жура­вель "птах" одні словники подають як омоніми, а інші – як одне багатозначне слово.

Гетерогенні омоніми (від гр. heterogenes "неоднорідний") – омоніми, які виникли внаслідок збігу етимологічно різ­них слів (мають різне походження).

Гетерогенними є українські омоніми ключ "знаряддя, яким відмикають двері" (пов'язаний зі словом клюка "костур") і ключ "джерело" (пов'язаний зі словом клюкати), балка "яр" (тюркського походження) і балка "дерев'яна колода" (запозичення з німецької мови), росій­ські лук "цибуля" (із давнього лоукъ) і лук "ручна зброя для метання стріл" (із давнього лжкг). До гетерогенних на­лежать англ. ear "вухо" й ear "колос", нім. Weide "верба" (ізwide) і Weide "вигін, пасовисько" (із weida).

Крім власне омонімів(повний збіг звучання та написання) існують суміжні з омонімією яви­ща, до яких відносять омоформи, омофони й омографи.

Омоформи (від rp. homos "однаковий" і лат. forma "форма") – сло­ва, в яких збігаються тільки окремі форми.Так, наприклад, числівник три збігається з дієсловом терти лише в одній формі другої особи наказового спосо­бу (три олівці, три йому руки). Пор. ще мати (іменник) і мати (дієслово), рос. стих (іменник) і стих (дієслово), анг. saw "пила" і saw (форма дієслова to see "бачити"), нім. ich trüge (кон'юнктив від дієслова tragen "носити") і ich trüge (теперішній час від дієслова trügen "обдурювати").

Омофони (від гр. homos "однаковий" і phone "звук") – слова, які вимовляються однаково, але різняться написанням. Наприклад: клинок [клиенок] і кленок [клиенок], ро­ман і Роман, рос. пруд [прут] і прут [прут], луг [лук] і лук [лук], нім. Saite [záeta] "струна" і Seite [záeta] "бік", фр. cher"дорогий" і chair "кафедра", champ "поле" і chant "спів", mer "море", mère "мама" і maire "міський голо­ва", boulot "праця" і bouleau "береза", pot "горщик" і peau "шкіра".

Дуже багато омофонів в англійській мові, оскільки ви­мова слів з часом змінюється, а англійське письмо її не відображає, бо там панує традиційний принцип орфогра­фії: to sew [sou] "шити" і to sow [sou] "сіяти", dear [día] "дорогий" і deer [día] "олень", night [naît] "ніч" і knight [naît] "лицар", sea [si:] "море" і see [si:] "бачити", right [rait] "правий" і write [rait] "писати", week [wi:k] "тиждень" і weak [wi:k] "слабкий", two [tu:] "два" i too [tu:] "також", hair [hea] "волосся" і hare [hea] "заєць", hear [his] "чути" і here [hia] "тут".

Омографи (від rp. homos "однаковий" і graphö "пишу") – слова, які пишуться однаково, а вимовляються по-різному.

Наприклад: м'ука і му'ка, 'замок і за'мок; рос. 'трусить і тру'сить, 'парить і па'рить; англ. row [rou] "ряд" і row [rau] "скандал", lead [led] "свинець" і lead [li:d] "вести", tear [tea] "рвати" і tear [tía] "сльоза", wind [wind] "вітер" і wind [waind] "виток, поворот".

Омоніми в деяких випадках призводять до непорозу­міння. Саме на цій їх властивості будуються каламбури (гра слів) і анекдоти. Мова іноді намагається усунути омо­німію. Так, скажімо, замість лічити "застосовувати ліки для припинення захворювання" стали використовувати форму лікувати, бо лічити має омонімічне лічити відрахувати"; замість засипати (від спати) – форму заси­нати, щоб диференціювати це слово від омонімічного за­сипати (від сипати). Коли в українській мові збіглися за звучанням колишні дієслівні форми быти і бити, то в першому слові стали вимовляти замість [и] звук [у] – бути під впливом форми буду. Слово весь "село" зовсім вийшло з ужитку, бо воно мало омонімічний займенник весь (у польській мові слово wies уживається в значенні "село").

Крім внутрішньомовної, існує міжмовна омонімія.

Міжмовні омоніми – слова двох мов, які мають однакову чи майже однакову форму, але різняться значенням.

Наприклад: укр. уродливий "гарний" – рос. уродли­вый "потворний", укр. луна "відгомін, відлуння" – рос. луна "місяць", укр. булка "хліб із білого пшеничного борошна" – болг. булка "молода, наречена", укр. черствий "який став твердим, несвіжим (про хліб)" – чеськ. cerstvy "свіжий", укр. диван "рід великих меблів для лежання і сидіння" – польськ. dywan "килим", укр. магазин "крамниця" – англ. magazine "журнал", укр. комплек­ція "будова тіла, статура" – англ. complexion "колір об­личчя", укр. геніальний "винятково талановитий" – англ. genial "добрий, сердечний, веселий", укр. академік "член академії наук" – нім. Akademiker "людина з вищою осві­тою", укр. артист "актор, музикант, співак" –- фр. ar­tiste, англ. artist "художник".

Міжмовні омоніми ще називають "фальшивими дру­зями перекладача", бо нерідко перекладач, довірившись звучанню слова, опиняється в смішному становищі. Так, Шевченкове "Пішла луна гаєм" один із відомих російсь­ких поетів переклав "Пошла луна лесом", а інший Сосю­рине "На розі дзвенів трамвай" передав як "По розам зве­нел трамвай". Саме тому вивчення міжмовної омонімії є важливим для перекладознавства і практики викладання іноземних мов.

 

СИНОНІМІЯ

Синоніми (від гр. synônymos "однойменний") – слова, які мають значення, що повністю або частково збігаються.

Наприклад: веселка, райдуга; фонтан, водограй; вро­да, краса, красота, вродливість, ліпота; мить, момент; метелиця, заметіль, сніговійниця, сніговиця, завірюха, хуртовина, хурделиця; крізь, через; наче, ніби; англ. motherland, fatherland "батьківщина", look "дивитися", glance, glimpse, peep, sight, view.

За ступенем синонімічності синоніми поділяють на аб­солютні й часткові.

Абсолютні(повні) синоніми – синоніми, які повністю збі­гаються за значенням, тобто не різняться ні відтінками значень, ні емоційним забарвленням, ні сполучуваністю. Вони можуть взаємозамінюватися абсолютно в усіх кон­текстах. Наприклад: століт­тя і сторіччя, орфографія і правопис, коцюба і кочерга; рос. префикс і приставка, забастовка і стачка; фр. nul і aucun "ніякий, нічого не вартий".

Здебільшого абсолютні синоніми трапляються в термі­нології. У звичайному мовленні вони є тимчасовим яви­щем, бо, як правило, набувають різних семантичних і сти­лістичних відтінків, а інколи й зовсім змінюють значен­ня. Так, скажімо, слова народний і вульгарний були абсо­лютними синонімами (ще й досі вираз вульгарна латинь рівнозначний виразові народна латинь), однак зараз ці слова семантично розійшлися: слово вульгарний набуло значення "грубий".

Часткові синоніми – синоніми, які не повністю збігаю­ться за значенням. Вони можуть різнитися відтінками значень, емоцій­но-експресивним забарвленням, стилістичними функція­ми. Відповідно серед них виділяють семантичні, стилістич­ні та семантико-стилістичні синоніми.

1. Семантичні, або ідеографічні (від idea "поняття" і graphe "пишу"), синоніми – синоніми, які різняться від­тінками значень.

Наприклад: шлях і дорога (шлях – це велика проїзна дорога, тоді як дорога – будь-яке місце для проїзду й міс­це для проходу, навіть дуже вузьке), страх і жах (жах – це дуже великий страх). Пор. ще: сміливий, відважний, му­жній; рос. кроткий, незлобивый, покорный, смирный; англ. big "великий" і large "великий, крупний", happy "щасливий" і lucky "везучий", to say "сказати", "вимовити" і to tell "сказати, повідомити"; нім. sprechen "говорити", reden "осмислено говорити", фр. laisser "покинути, зали­шити" і quitter "покинути, розійтися, розлучитися", petitt "маленький, невеликий" і minime "дуже малий, мінімаль­ний".

2. Стилістичні (емоційно-ескпресивні) синоніми – сино­німи, які різняться емоційно-експресивним забарвленням.

Наприклад: їсти і жерти; обдурити, надути, обвести, облапошити; працювати, трудитися, ішачити; рос. спать, почивать, дрыхнуть; лицо, лик, рожа, морда; англ. to die "померти", to pass "відійти"; нім. Gesicht "обличчя", Antlitz поетичне "обличчя"; фр. visage "обличчя", museau грубе "морда, пика". Такі синоніми вживаються в різних стилях мови.

3. Семантико-стилістичні синоніми – синоніми, які од­ночасно різняться відтінками значень і стилістичним забарвленням, тобто поєднують ознаки першої та другої групи.

Наприклад: іти, плестись (повільно, важко; роз­мовне), перти (інтенсивно; грубе); рос. говорить, раз­глагольствовать (надто багато; розмовне), ораторст­вовать (довго, з претензією на красномовність; розмов­не, іронічне), витийствовать (красномовно; застаріле, книжне, тепер іронічне), шпарить (швидко, впевнено; розмовне).

Оскільки ідеографічні, стилістичні й семантико-стилістичні синоніми різняться відтінками значень і емо­ційно-експресивним забарвленням, то вони характеризу­ються різною сполучуваністю і не завжди можуть взаємозамінюватися. Пор.: вивіз товару йекспорт товару, але тількививіз гною на поля (*експорт гною на поля).

У синонімічні відношення слово вступає не в цілому, а окремими значеннями, тому багатозначне слово може од­ночасно належати до декількох синонімічних рядів. Наприклад:

Укр. вільний, свобідний, незалежний, непоневолений, са­мостійний;

вільний, безперешкодний, незаборонений;

вільний, невимушений, несилуваний, непримусовий, неофіційний, природний, безпосередній, натуральний, роз­кований;

вільний, незайнятий, незаповнений, (про посаду) не-заміщений, (про місце) вакантний, порожній;

вільний, невузький, нетісний, просторий, широкий, без­країй;

вільний, неодружений, нежонатий, холостий;

Англ. to ask "запитувати, узнавати", to inquire;

to ask "просити", to beg, to request;

to ask "запрошувати", to invite.

Сукупність усіх синонімів певного змісту називають синонімічним рядом. Члени кожного ряду ідентифікуються семантично і стилістично відносно домінанти ряду, тобто слова семантично найбільш простого, стилістично нейт­рального і синтагматично найменш закріпленого. Домі­нанта найповніше втілює семантику ряду: лікар – доктор, ескулап;говорити – казати, мовити, розмовляти, бала­кати, гомоніти, гуторити, базікати, варнякати, верз­ти, патякати, плести, плескати, ляпати, молоти, кле­пати, мимрити, бубоніти;англ.hope "надія"expectation, anticipation.

Синоніми – це багатство мови. Чим краще людина володіє синонімічними засобами мови, тим краще вона говорить, пише і перекладає. Синоніми допомагають точніше висло­вити думку, передати її різні відтінки, показати ставлен­ня мовця до предмета мовлення, викликати певну реак­цію слухача. Українська мова вирізняється серед інших надзвичайним синонімічним багатством.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных