Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Облік підсудних та форми статистичних звітів щодо роботи судів загальної юрисдикції.
Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення своєчасного одержання статистичної звітності про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів) Державний комітет статистики разом з Верховним судом України та Міністерством юстиції України видали наказ за № 461/67/49 від 28 травня 2002 р. „Про затвердження форм статистичних звітів щодо роботи судів загальної юрисдикції (крім господарських) та Інструкції щодо їх заповнення"

Відповідно до цього наказу була введена піврічна та річна статистична звітність про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів), а також затверджені форми статистичної звітності:

1. № 1 - "Звіт про розгляд судами першої інстанції кримінальних справ (порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року",

2. № 1-А - "Звіт про розгляд судами справ про адміністративні
правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності",

3. № 1-К - "Звіт про розгляд судами справ на виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією",

4. № 1-Е "Звіт про роботу касаційної інстанції Верховного Суду України розгляду кримінальних справ щодо осіб, засуджених до довічного позбавлення волі",

5. № 2 - "Звіт про розгляд цивільних справ судами першої інстанції",

6. № 3 "Звіт про розгляд судами першої інстанції кримінальних справ",

7. № 4-А - "Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень",

8. № 6 - "Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання",

9. № 7 - "Дані в розрізі статей Кримінального кодексу України про кількість засуджених осіб",

10. № 8 - "Звіт про склад засуджених",

11. № 9 - "Звіт про кількість осіб, засуджених за скоєння злочинів у розрізі галузей господарства",

Всього цей перелік складає 31 позицію.

Голови місцевих судів до 5-го числа наступного місяця після звітного періоду подають Головному управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням юстиції статистичні звіти за формами № : 1, 1-А, 1-К, 2, З, 4-А, 12-А, 16, 17, 34. Голови військових місцевих судів гарнізонів до 5-го числа наступного місяця після звітного періоду подають головам військових судів регіонів та Військово-Морських Сил України статистичні звіти за формами № : 1, 1-А, 1-К, 2, З, 4-А, 17, 34.

Голови апеляційних судів до 8-го числа наступного місяця після звітного періоду подають Міністерству юстиції України статистичні звіти за формами № : 1, 2, З, 4-А, 12-А, 17, 20, 21, 22, 32, 34. Голови військових апеляційних судів регіонів та Військово-Морських Сил України до 15-го числа наступного місяця після звітного періоду подають Міністерству юстиції України статистичні звіти за формами № 1-А, 1-К щодо роботи місцевих судів гарнізонів; № : 1,2, З, 4-А, 34 як по регіону, так і зведені звіти щодо роботи місцевих судів гарнізонів; ведені звіти щодо роботи військових судів гарнізонів і регіону: 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 11, 11-А, 14, 17; звіти щодо роботи апеляційного суду регіону чи Військово-Морських Сил за формами № 20, 21, 22, 32.

Начальники Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь юстиції до 15-го числа наступного місяця після звітного періоду подають Міністерству юстиції України зведені статистичні звіти за формами № : 1, 1-А, 1-К, 2, З, 4-А, 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 11, 11-А, 12, 12-А, 13, 16, 17, 34.

Верховний Суд України до 15-го числа наступного місяця після звітного періоду подає Державному комітету статистики України, Міністерству юстиції України статистичні звіти за формами № : 1, 1-Е, 2, З, 4-А, ЗО, 31, 32, 33, 34, 35.

Збирання, зведення статистичних даних про роботу місцевих та апеляційних судів (крім господарських судів) та контроль за достовірністю наданої статистичної звітності, забезпечення бланками відповідних форм звітності здійснює Міністерство юстиції України. В свою чергу, Міністерство юстиції України до 30-го числа наступного місяця після звітного періоду надсилає Державному комітетові статистики України зведені статистичні віти про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів) за встановленими формами.

Відповідно до Закону України від 07.02.2002 № 3018-3 "Про судоустрій України", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 № 182, та з метою удосконалення організації роботи з ведення судової статистики Державною судовою адміністрацією України 19 травня 2003 року виданий наказ № 179 "Про затвердження форми статистичної картки на підсудного (обвинуваченого) та Інструкції щодо її заповнення" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 2003 р. за № 409/7730).

Дана Інструкція щодо заповнення статистичної картки на підсудного (обвинуваченого) регламентує методику заповнення статкарток, що є первинним документом для складання статистичних звітів за вироками (постановами, ухвалами) суду, які набрали законної сили, порядок роботи з ними від моменту заповнення до передачі їх в архів.

Статкартка даної форми заповнюється тільки стосовно осіб, які після набрання вироком (постановою, ухвалою) законної сили будуть обліковуватися за статтею КК України в редакції 2001 року. Статкартка заповнюється тільки стосовно осіб, щодо яких до суду на розгляд надійшли кримінальні справи з обвинувальними висновками або з постановами про застосування примусових заходів медичного характеру чи стосовно яких судом порушено кримінальну справу в порядку ст. 27 Кримінально-процесуального кодексу України.

Суддя, який головує в судовому засіданні, особисто заповнює статкартку на: засудженого; виправданого; особу, справа щодо якої закрита; особу, визнану неосудною, до якої застосовано примусові заходи медичного характеру. На кожного підсудного (обвинуваченого) заповнюється окрема статкартка.

Статкартка складається з п'яти розділів: I. "Відомості про підсудного (обвинуваченого) на момент учинення злочину". II. "Відомості про злочин". III. "Відомості про вирок (ухвалу, постанову) суду". IV. "Відомості про результати розгляду апеляції". V. "Відомості про результати розгляду справи в касаційній інстанції". Статкартка містить 34 пункти, позначені одним чи кількома квадратами. Кожний пункт складається з показників, що мають цифрові визначення.

Основний принцип заповнення полягає в тому, що в квадраті кожного пункту обов'язково проставляється цифрове визначення, включаючи “0”. У тих випадках, коли вказані ознаки, перелічені в пункті, відсутні, ставиться “0”. Наприклад, якщо злочин скоїла особа старше 18 років, квадрати пунктів 9, 10, 11, що стосуються неповнолітніх, заповнюються нулями. Якщо злочин скоїв військовослужбовець, то суддями військових судів у пунктах 5, 6, 7 проставляється цифрове визначення, відмінне від нуля, судді ж інших судів у даних пунктах проставляють “0”.

Якщо вирок (постанову, ухвалу) суду винесено за кількома статтями Кримінального кодексу України (далі - КК України), то в розділах I і II статкартки проставляються цифрові визначення, що відповідають злочину, за який передбачено більш суворе покарання, тобто особа обліковується за тією статтею КК України, у якої більша санкція.

Звітність в органах прокуратури України.

Наказом Генерального прокурора України від 27 грудня 2002 р. № 11/2 затверджена інструкція “Із складання статистичного звіту про роботу прокурора”. Звіт побудовано відповідно до Закону України “Про прокуратуру”, та наказів Генерального прокурора України за напрямами діяльності прокуратури.

Форма №П статистичного звіту про роботу прокурора затверджена наказом Держкомстату України від 18 грудня 2002 року № 448 та введена в дію наказом Генерального прокурора України від 27 грудня 2002 року № 11/2. Статистичний звіт за формою №П передбачає відображення статистичних даних про результати роботи органів прокуратури та орієнтований на відображення кінцевих результатів роботи прокурора.

Крім того, названими наказами також погоджено та введено в дію квартальну форму №ПК статистичного звіту “Показники роботи прокурора”. Формування показників даного звіту проводити у відповідності до вимог, викладених в Інструкції із складання статистичного звіту про роботу прокурора. Структура звітів про роботу прокурора сформована відповідно за галузями прокурорського нагляду.

Звіт за формою №П складається з семи розділів, у яких містяться показники роботи прокурора про здійснення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів щодо прав і свобод та захисту інтересів держави; за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із злочинністю; підтримання державного обвинувачення у судах; представництво інтересів громадян і держави в судах; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, розгляду звернень громадян; реалізації принципу гласності в діяльності органів прокуратури.

Звіт за формою №ПК формується із основних показників аналогічних розділів.

Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, міські, районні, міжрайонні, а також інші прирівняні до них прокурори подають статистичні звіти за формою №П відповідно за підпорядкованістю два рази на рік - за перше півріччя і рік, за формою №ПК – за перший та третій квартали.

Звіти про роботу прокурора складають особисто міські, районні, міжрайонні, а також прирівняні до них прокурори на підставі документів і матеріалів первинного обліку, передбачених Інструкцією про порядок ведення первинного обліку роботи прокурорів і слідчих, яка введена в дію наказом Генерального прокурора України від 27.12.02 року № 11/1. В апаратах прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя та прирівняних до них прокуратур звіти складають начальники управлінь і відділів / старші помічники та помічники прокурорів / в обсязі своїх розділів. Звіти по управлінню і відділу підписують особисто начальники структурних підрозділів і подають їх у визначені терміни старшому помічнику прокурора з питань статистики для складання і зведення звіту по апарату прокуратури .

Старший помічник прокурора з питань статистики зобов'язаний перед складанням зведеного звіту по апарату прокуратури області чи відповідного регіону перевірити за книгами обліку достовірність показників поданого звіту управління чи відділу. Такий же порядок подання звітів поширюється на управління і відділи Генеральної прокуратури України .

Міські, районні, міжрайонні та прирівняні до них прокурори перед поданням звіту до прокуратури вищого рівня зобов'язані перевірити достовірність і повноту всіх показників, відображених у звіті .

Звіти за формами №П та №ПК про роботу прокурора складаються в 2-х примірниках і підписуються особисто прокурором, який відповідає за достовірність і повноту відображених у звіті показників та своєчасність його подання прокурору вищого рівня.

Звіти подаються без супровідного листа, за винятком, коли у супровідному листі потрібно дати необхідні пояснення.

Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, а також інші прирівняні до них прокурори зобов'язані організувати у відділах та управліннях перевірку достовірності відображення у звітах показників та правильність їх заповнення.

Кожен перевірений і завізований в управліннях, відділах звіт передається старшому помічнику прокурора з питань статистики, який зобов'язаний перевірити контрольні і логічні рівності показників звіту .

Старші помічники прокурорів з питань статистики на підставі звітів підпорядкованих прокуратур складають зведені звіти по області чи відповідному регіону .

Зведені звіти про роботу прокурора по області та відповідному регіону підписують особисто прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, а також інші прирівняні до них прокурори . Після підписання зведеного звіту в Генеральній прокуратурі України звіти не коригуються.

Транспортні прокурори подають свої звіти за формами №П, №ПК прокурору вищого рівня у строки, встановлені відповідно для районних прокуратур.

Відділ статистики Генеральної прокуратури України на підставі звітів прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, а також інших прирівняних до них прокурорів складає зведений звіт за формами № П, №ПК про роботу прокурора в цілому по Україні, включаючи до нього показники звіту по апарату Генеральної прокуратури України. Копія зведеного звіту двічі на рік на 35 день після звітного періоду надсилається до Держкомстату України до відома .

Звіт про роботу прокурора за формами №П, №ПК реєструються, копіюються, надсилаються та зберігаються відповідно до чинних правил діловодства.

Звіти повинні подаватися до встановленого терміну. Датою подання звіту вважається дата надходження його прокурору вищого рівня. Відповідальність за своєчасне подання звітності покладається особисто на прокурорів, які підписали статистичні звіти. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя зведений звіт за формою №П та №ПК про роботу прокурора надсилають до Генеральної прокуратури України у визначений термін каналами електронного зв’язку, з одночасним наданням письмових звітів.

Звіти за формою №П прокурору вищого рівня подають після звітного періоду до таких чисел : міські, районні, міжрайонні, а також інші прирівняні до них прокурори, які не мають підпорядкованих органів - до 3 числа; прокурори міст, які мають підпорядковані органи - до 4 числа ; начальники управлінь і відділів Генеральної прокуратури України – до 5 числа; прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, військові прокурори регіонів – до 7 числа; Головне управління військових прокуратур – до 8 числа .

Звіти за формою №ПК прокурору вищого рівня подають після звітного періоду до таких чисел : міським, районним, міжрайонним та прирівняними до них прокурорами, військовими прокурорами гарнізонів –до 3 числа; прокурорами міст з районним поділом – до 4 числа; начальниками структурних підрозділів Генеральної прокуратури України – до 3 числа; прокурорами Автономної Республіки Крим, міст Києва, Севастополя, військовими прокурорами регіонів – до 7 числа; Головним управлінням військових прокуратур – до 8 числа.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных